KONCERNLEDELSE

Hilti corporate governance

VALG OG FUNKTIONSPERIODE FOR MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

Medlemmer af bestyrelsen for Hilti Koncernen vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på tre år. Som hovedregel virker bestyrelsesmedlemmerne i op til fire funktionsperioder, men ikke længere end til udgangen af det regnskabsår, hvor de fylder 70 år.

FORDELING AF BESTYRELSENS ANSVAR OG PLIGTER

Ud over sine lovmæssigt definerede opgaver træffer bestyrelsen mere specifikt beslutninger om koncernens strategiske retning, dens langsigtede og årlige strategiske planlægning, væsentligste forretningsmæssige beslutninger samt planlægning af efterfølgere til bestyrelsesmedlemmerne og ansættelser til direktionen.

REVISIONSUDVALGET

Revisionsudvalget bistår bestyrelsen med at varetage dens ledelsesansvar med hensyn til regnskabsføring og regnskabsaflæggelse for Hilti Koncernen og dets datterselskaber i overensstemmelse med gældende lov- og myndighedskrav, interne og eksterne revisionsprocesser samt opsyn med risikostyringen. Det overordnede ansvar for opgaver, som er uddelegeret til revisionsudvalget, ligger fortsat hos bestyrelsen.

INTERN REVISION

Den interne revisionsafdeling, Corporate Audit, bistår bestyrelsen ved at føre tilsyn med status for den interne kontrol i koncernens selskaber. Til dette formål gennemfører Corporate Audit revisioner, der fokuserer på kontrol inden for store transaktionscyklusser samt processer for styring af udvalgte koncernrisici. Målet for Corporate Audit er at skabe gennemsigtighed i koncernens kontrolmiljø og skabe grundlag for, at der skabes sikkerhed for koncernens ressourcer.

RISIKOSTYRING

Koncernen håndhæver en risikostyringsproces, som omfatter hele koncernen, og som omfatter en komplet risikoopgørelse i samarbejde med forskellige risikoejere, som er udpeget for at administrere og styre alle kendte strategiske, økonomiske og hændelsesorienterede risici for koncernen.
Risikoejerne har ansvar for at vurdere, implementere, gennemgå og kontrollere overholdelse af de relevante risikoreducerende foranstaltninger inden for deres respektive risikoområder. I forbindelse med økonomiske og hændelsesorienterede risici er koncernens risikochef ansvarlig for risikorapporteringsprocessen og for at sikre, at det rapporterede indhold og de identificerede foranstaltninger i forbindelse med de identificerede risici er relevante og acceptable.
Corporate Audit foretager gennemgange af udvalgte risici i forbindelse med deres interne kontrolgennemgange i koncernens selskaber (se ovenfor) og i koncernfunktioner, som ledes af de respektive risikoejere.
Hvad angår strategiske risici, afvikler koncernudviklingsafdelingen (Corporate Developments) årlige workshops med strategigennemgang sammen med direktionen. Risikostyringsrapporteringen gennemgås regelmæssigt af revisionsudvalget på bestyrelsens vegne.

VEDERLAG TIL BESTYRELSE OG DIREKTION

Medlemmer af bestyrelsen modtager et fast, årligt vederlag samt et fast beløb for udgifter. Formanden modtager yderligere et variabelt element. Der er ingen ekstra vederlag for direktørers arbejde for revisionsudvalget. Tidligere medlemmer af bestyrelsen modtager ikke vederlag.
Medlemmerne af koncernledelsen (den øverste ledelse og direktionen) oppebærer en årsløn og et variabelt, resultatafhængigt vederlag. Medlemmer af direktionen modtager en fratrædelsesgodtgørelse i tillæg til deres lovfæstede pensionsrettigheder.
Tidligere medlemmer af direktionen modtager ikke yderligere vederlag ud over deres lovfæstede pensionsrettigheder. Det samlede vederlag beskrives i koncernens regnskaber.

AKTIONÆRERNES RET TIL DELTAGELSE

Oplysninger om ejerandele og kapitalanbringelser gives i koncernens konsoliderede regnskaber. Beslutninger på generalforsamlinger træffes generelt ved absolut flertal af de repræsenterede stemmer.
Et flertal på mindst tre fjerdedele af de repræsenterede stemmer kræves for ændring af vedtægter eller erklæringer om ændringer af ejerandele og kapitalanbringelser, tegningsrettigheder, udvidelse eller indskrænkning af forretningens omfang samt fusion, omdannelser eller likvidation af selskabet.

REVISORER

Gennemgang og revision af koncernens konsoliderede regnskaber og årsregnskaber for Hilti Corporation varetages af PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

MERE OM HILTI

About Hilti

OM HILTI

Se mere
Hilti history

VORES HISTORIE

Se mere
At være medarbejder i Hilti

MEDARBEJDER I HILTI

Se mere

Del