Sprog

SC 55W

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan anvendes på produktet:
Image alternative Trådløs dataoverførsel
Image alternative Nominelt omdrejningstal ubelastet
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Savklinge

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Rundsav
  SC 55W
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et billede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger for alle save

Savemetode
 • Image alternative FARE! Hold hænderne væk fra saveområdet og savklingen. Hold fast på ekstragrebet eller motorhuset med den anden hånd. Hvis du bruger begge hænder til at holde saven, kommer du ikke til skade med hænderne på savklingen.
 • Tag ikke fat under emnet. Beskyttelsesafskærmningen yder dig ikke beskyttelse mod savklingen under emnet.
 • Tilpas skæredybden til emnets tykkelse. Der må højst kunne ses en fuld tandhøjde under emnet.
 • Hold aldrig emnet i hånden eller over et ben. Fastgør emnet på en stabil holder. Det er vigtigt, at emnet fastgøres ordentligt for at minimere faren for kropskontakt, klemning af savklingen eller tab af kontrol over saven.
 • Hold kun elværktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller maskinens eget netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning sættes også elværktøjets metaldele under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Ved savning på langs skal du altid anvende et anslag eller et lige kantstyr. Dette forbedrer savenøjagtigheden og nedsætter muligheden for klemning af savklingen.
 • Anvend altid savklinger i den rigtige størrelse og med passende savklingeboring, f.eks. stjerneformet eller rund. Savklinger, som ikke passer til savens monteringsdele, kører ujævnt og medfører, at du taber kontrollen over saven.
 • Anvend aldrig beskadigede eller forkerte savklingeunderlagsskiver eller -skruer. Savklingeunderlagsskiverne og -skruerne er konstrueret specielt til saven med henblik på en optimal ydelse og driftssikkerhed.
Tilbageslag - årsager og tilsvarende sikkerhedsanvisninger
 • Et tilbageslag er en pludselig reaktion som følge af en fastsiddende, fastklemt eller forkert justeret savklinge, som medfører, at en ukontrolleret sav kravler op af savsporet og bevæger sig i retning af brugeren;
 • Hvis savklingen kommer til at hænge fast eller klemmes fast i et savspor, som lukkes sammen, blokeres den, og motorkraften slår saven tilbage i retning af brugeren;
 • Hvis savklingen drejes eller vendes forkert i savsporet, kan tænderne på savklingens bageste kant sætte sig fast i emnet, så savklingen kravler op af savsporet, og saven springer tilbage mod brugeren.
Et tilbageslag er resultatet af ukorrekt eller fejlagtig brug af saven. Det kan forhindres ved at træffe passende forholdsregler som beskrevet i det følgende.
 • Hold saven fast med begge hænder, og anbring dine arme i en position, hvor du kan absorbere tilbageslagskræfterne. Hold dig altid på siden af savklingen, anbring aldrig kroppen på linje med savklingen. I tilfælde af et tilbageslag kan rundsaven springe baglæns, men brugeren kan dog beherske tilbageslagskræfterne, hvis der træffes egnede foranstaltninger.
 • Hvis savklingen sætter sig fast, eller du afbryder arbejdet, skal du slukke saven og holde den stille i materialet, indstil saven står helt stille. Forsøg aldrig at tage saven ud af emnet eller trække den baglæns, så længe savklingen bevæger sig, da der ellers er risiko for et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til fastklemningen af savklingen.
 • Hvis du vil starte en sav, som befinder sig i et emne, skal du centrere savklingen i savsporet og kontrollere, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen er fastklemt, kan den bevæge sig ud af emnet eller medføre et tilbageslag, hvis saven startes igen.
 • Understøt store plader for at reducere risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt savklinge. Store plader kan bøje nedad som følge af deres egen vægt. Plader skal understøttes i begge sider, både i nærheden af savsporet og i kanterne.
 • Anvend ikke sløve eller beskadigede savklinger. Savklinger med sløve eller forkert justerede tænder medfører som følge af et for smalt savspor en højere friktion, fastklemning af savklingen og tilbageslag.
 • Spænd skæredybde- og skærevinkelindstillingerne fast før savningen. Hvis indstillingerne ændrer sig under savningen, kan savklingen sætte sig fast og medføre tilbageslag.
 • Vær specielt forsigtig ved savning i eksisterende vægge eller andre områder, hvor du ikke kan se, hvad de indeholder. Den neddykkende savklinge kan blokere ved savning i skjulte genstande og medføre et tilbageslag.
Den nederste beskyttelsesafskærmnings funktion
 • Kontrollér hver gang før brug, om den nederste beskyttelsesafskærmning lukker fejlfrit. Anvend ikke saven, hvis den nederste beskyttelsesafskærmning ikke kan bevæges frit og lukker omgående. Det er ikke tilladt at fastgøre eller fastbinde den nederste beskyttelsesafskærmning i åbnet position. Hvis saven ved en fejl tabes på jorden, kan den nederste beskyttelsesafskærmning blive bøjet. Åbn beskyttelsesafskærmningen med trækarmen, og kontrollér, at afskærmningen bevæger sig frit og ikke berører savklingen eller andre dele ved nogen skærevinkel og -dybde.
 • Kontrollér funktionen af fjederen til den nederste beskyttelsesafskærmning. Få efterset saven før brug, hvis den nederste beskyttelsesafskærmning og fjeder ikke fungerer fejlfrit. Beskadigede dele, klæbrige aflejringer eller ophobninger af spåner kan betyde, at beskyttelsesafskærmningen reagerer langsommere.
 • Åbn kun den nederste beskyttelsesafskærmning med hånden ved særlige snit, f.eks. "dyk- og vinkelsnit". Åbn den nederste beskyttelsesafskærmning med trækarmen, og slip den, så snart savklingen dykker ned i emnet. Ved alle andre saveopgaver skal den nederste beskyttelsesafskærmning arbejde automatisk.
 • Læg ikke saven på arbejdsbænken eller på gulvet, uden at den nederste beskyttelsesafskærmning dækker savklingen. En ubeskyttet savklinge med efterløb bevæger saven i den modsatte retning af saveretningen og saver i alt, hvad den støder på. Vær således opmærksom på savens efterløbstid.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for rundsave

 • Før kun rundsaven mod emnet i tændt tilstand.
 • Skærebanen skal være fri for forhindringer øverst og nederst. Sav ikke i skruer, søm eller lignende.
 • Arbejd aldrig over hovedhøjde med en rundsav.
 • Brems aldrig savklingen ved at trykke på siden.
 • Undgå at savtændernes spidser bliver overophedet.
 • Ved savning af kunststof er det vigtigt, at kunststoffet ikke smelter.
 • Anvend altid en passende savklinge til det underlag, der skal skæres i.
 • Anvend altid savklinger, som anbefales af Hilti, og som opfylder standard EN 847-1.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Parallelanslag enarmet
 2. Forudindstilling for skærevinkel
 3. Spindellåseknap
 4. Ekstragreb
 5. Tænd/sluk-knap
 6. Startspærre
 7. Håndgreb
 8. Netledning
 9. Klemgreb til indstilling af skæredybde
 10. Unbrakonøgle
 11. Grundplade lille
 12. LED-belysning
 13. Klemgreb til parallelanslag foran
 14. Klemgreb til indstilling af skærevinkel
 15. Skæredybdeskala
 16. Tilslutningsstuds (støvsuger)
 17. Beskyttelsesafskærmning
 18. Betjeningsgreb til pendulbeskyttelsesafskærmning
 19. Klemgreb til parallelanslag bag (kun til stor grundplade)
 20. Pendulbeskyttelsesafskærmning
 21. Drevspindel
 22. Rotationsretningspil
 23. Parallelanslag toarmet
 24. Skæremarkering 0°
 25. Skæremarkering 45°
 26. Skærevinkelskala
 27. Grundplade, stor
 28. Spændeskrue
 29. Spændeflange
 30. Holdeflange
 31. Notmarkering 0° grundplade
 32. Notmarkering 1°- 50°, grundplade

Oversigt over styreskinneadapter

Image alternative
 1. Holdestykker bag
 2. Holdelaske for
 3. Notmarkering 0°
 4. Notmarkering 1°-50°

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en rundsav. Den er beregnet til saveopgaver i træ eller trælignende materialer, kunststoffer, gipsplader, gipsfiberplader og kompositmaterialer indtil en skæredybde på 55 mm samt geringssnit op til 50°.

Potentiel forkert brug

Det er ikke tilladt at anvende savklinger, som ikke opfylder oplysningerne under tekniske data, skæreskiver, slibeskiver samt savklinger af højtlegeret, hårdt HSS-stål. Det er ikke tilladt at save i metal.

Leveringsomfang

Rundsav, savklinge, unbrakonøgle, parallelanslag, brugsanvisning.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group

Tekniske data

Tekniske data

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.
Vægt, lille grundplade
4,5 kg
Vægt, stor grundplade
4,7 kg
Savklingediameter
160 mm … 165 mm
Savklingernes stamklingetykkelse
1,1 mm … 1,5 mm
Savklingeboring
20 mm
Skæredybde ved 0°
0 mm … 55 mm
Skæredybde ved 45°
0 mm … 41 mm
Skæredybde ved 50°
0 mm … 37 mm
Omdrejningstal, ubelastet
5.500/min

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation
Lydeffektniveau (LWA)
101 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
90 dB(A)
Usikkerhed
3 dB(A)
Vibrationsoplysninger

230 V
110 V
Triaksial vibrationsværdi ved savning i træ (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Betjening

Afmontering af savklinge

ADVARSEL
Fare for forbrændinger Fare på grund af meget varmt værktøj, spændeflange eller spændeskrue og skarpe savklingekanter.
 • Brug derfor altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Sæt unbrakonøglen på monteringsskruen til savklingen.
 3. Tryk på spindellåseknappen, og hold den inde.
 4. Drej spændeskruen til savklingen med unbrakonøglen, indtil spindellåseknappen er helt i indgreb.
 5. Løsn spændeskruen med unbrakonøglen ved at dreje den i retningspilens retning.
 6. Tag spændeskruen og den udvendige spændeflange af.
 7. Åbn pendulbeskyttelsesafskærmningen ved at svinge den til side, og fjern savklingen.
  Om nødvendigt kan holdeflangen tages af i forbindelse med rengøring.

Montering af savklinge

FORSIGTIG
Fare for beskadigelse Uegnede eller forkert isatte savklinger kan beskadige saven.
 • Anvend kun savklinger, som egner sig til denne sav. Vær opmærksom på pilen på savklingen, som angiver rotationsretningen.
 • Anvend kun savklinger, hvis tilladte omdrejningstal er mindst så højt som det maksimale omdrejningstal, der er angivet på produktet.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Rengør holde- og spændeflangen.
 3. Sæt holdeflangen på, og sørg for, at den vender rigtigt.
 4. Åbn pendulbeskyttelsesafskærmningen.
 5. Indsæt den nye savklinge.
 6. Sæt den udvendige spændeflange på, og sørg for, at den vender rigtigt.
 7. Isæt spændeskruen.
 8. Sæt unbrakonøglen på spændeskruen til savklingen.
 9. Fastgør spændeflangen med spændeskruen ved at dreje den i urets retning. Hold samtidig spindellåseknappen nede med den ene hånd.
 10. Kontrollér, at savklingen sidder korrekt og godt fast før ibrugtagning.

Indstilling af skæredybde

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Løsn klemgrebet til indstilling af skæredybden
 3. Løft rundsaven i en sakseformet bevægelse, og indstil skæredybden.
  • Skæredybden vises på skæredybdeskalaen.
  For at få en pæn skærekant bør skæredybden svare til materialetykkelsen plus 2 mm.
 4. Fastgør klemgrebet for at indstille skæredybden

Indstilling af skærevinkel

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Løsn klemgrebet til indstilling af skærevinkel.
 3. Sving grundpladen til den ønskede skærevinkel.
  • Skærevinklen vises på skærevinkelskalaen.
 4. Spænd klemgrebet til indstilling af skærevinkel.

Opmærkningsviser

På rundsavens forreste grundplade sidder der, både til lige snit og vinkelsnit, en opmærkningsviser (0° og 45°). Med den er det muligt at udføre et præcist snit alt efter den valgte snitvinkel. Opmærkningskanten svarer til indersiden af savklingen. En opmærkningsviser befinder sig på den forreste udskæring til savklingen.

Savning efter opmærkning

Fastgør emnet, så det ikke kan forrykke sig.
Placer emnet, så savklingen ikke rammer noget under emnet.
Forvis dig om, at tænd/sluk-knappen på produktet er slukket.
Anbring rundsaven med grundpladen på emnet, så savklingen endnu ikke har kontakt med emnet.
Image alternative
 1. Tænd rundsaven.
 2. Før rundsaven gennem emnet i et egnet arbejdstempo langs med opmærkningen.

Savning med parallelanslag

Image alternative
Med det etarmede parallelanslag er det muligt at lave præcise snit langs med kanten af et emne og at save ensartede lister. Parallelanslaget kan monteres på begge sider af grundpladen.
Det toarmede parallelanslag kan kun anvendes med den store grundplade.
Vær opmærksom på, at parallelanslaget vender korrekt ved monteringen.

Savning med styreskinne

Savning med styreskinne kan reducere risikoen for tilbageslag.

Indsætning i/udtagning af rundsaven i styreskinneadapter

På save med en lille grundplade skal du anvende en føringsskinneadapter, som passer til føringsskinnen.
Image alternative
 1. Fjern et eventuelt monteret parallelanslag.
 2. Før grundpladen ind i de bageste holdelasker på styreskinneadapteren.
 3. Indsæt grundpladen helt ind i styreskinneadapteren foran. Grundpladen skal gå helt i indgreb på den forreste holdelaske.
 4. For at tage den ud skal du trække den forreste holdelaske lidt fremad og tage rundsaven ud af styreskinneadapteren.

Langsgående snit ved 0°

Image alternative
 • Anbring rundsaven ved at placere notmarkeringen "0°" i lasken på styreskinnen.

Langsgående snit ved vinkler op til 50°

FORSIGTIG
Fare for beskadigelse Ved indsætning af saven i den forkerte not vil savklingen kollidere med føringsskinnen.
 • Indsæt saven i den korrekte not.
Image alternative
 • Anbring saven ved at placere notmarkeringen "1-50°" i lasken på styreskinnen.

Savning med styreskinne

Image alternative
 1. Fastgør styreskinnen nedefra med to skruetvinger.
 2. Stil rundsaven op i styreskinnens påsætningsområde. Til langsgående snit ved en skærevinkel på mellem 20° og 50° skal beskyttelsesafskærmningen åbnes manuelt.
  Rundsaven skal anbringes på styreskinnen bag emnet.
  Sørg for, at savklingen ikke er i kontakt med emnet.
 3. Tænd rundsaven.
 4. Før rundsaven jævnt hen over emnet.
  • Pendulbeskyttelsesafskærmningen åbner sig ved skærevinkler under 20°, når den berører udløsningskanten i siden.
  • Den lukker igen, når enden af føringsskinnen nås.

Savning med og uden spånudsugning

Rundsaven er forsynet med en tilslutningsstuds, der er beregnet til gængse støvsugerslanger med en diameter på 27 mm. For at slutte støvsugerslangen til rundsaven kan det være nødvendigt med en passende adapter.
Anvend så vidt muligt altid en egnet mobil udsugningsanordning til træ eller til træ og mineraler.
Når du arbejder uden spånudsugning, skal du vælge udkastretningen ved at dreje udkastet, så spånerne føres væk fra dig.
Anvend altid et åndedrætsværn med filterklasse P2, og sørg altid for tilstrækkelig ventilation for at opnå en lav støvbelastning.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse

Kontrollér efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og fungerer fejlfrit.
 • Du kontrollerer pendulbeskyttelsesafskærmningen ved at åbne denne helt med et tryk på betjeningsgrebet.
  • Når du slipper betjeningsgrebet, skal pendulbeskyttelsesafskærmningen lukke sig hurtigt og helt.

Rengøring af spånkanaler

Om nødvendigt skal du afmontere savklingen under rengøringen.
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Afmonter savklingen.
 3. Rengør spånkanalen.
 4. Monter savklingen.
 5. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes.

Rengøring af beskyttelsesanordning

 1. Afmonter savklingen.
 2. Rengør forsigtigt beskyttelsesanordningerne med en tør børste.
 3. Fjern aflejringer og spåner inde i beskyttelsesanordningerne med et egnet værktøj.
 4. Monter savklingen.

Fejlsøgning

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Maskinen har ikke fuld ydelse.
Forlængerledning for lang og/eller med for lille tværsnit.
 • Anvend en forlængerledning med godkendt længde og/eller med tilstrækkeligt tværsnit.
Strømforsyningen har en for lav spænding.
 • Slut maskinen til en anden strømforsyning.
Maskinen virker ikke.
Strømforsyning afbrudt.
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
Netkablet eller stikket er defekt.
 • Få netkablet eller stikket kontrolleret af en elektriker og om nødvendigt udskiftet af Hilti Service.
Afbryder defekt.
 • Få produktet repareret af Hilti Service.
Kullene er slidte.
 • Få produktet repareret af Hilti Service.
Ingen eller nedsat sugeeffekt
Spånkanal tilstoppet.
Pendulbeskyttelsesafskærmning lukker ikke.
Beskyttelsesanordning tilstoppet.
Maskinen vibrerer kraftigere end sædvanligt.
Savklinge forkert monteret.
 • Afmonter savklingen, og genmonter den korrekt.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r2937786.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative
Image alternative