Sprog

BX-S
BX‑SH B3

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
 • Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet Image alternative.
 • Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.

På produktet

Laserinformation
Image alternative Laserklasse 1, på basis af standarden IEC⁄EN 60825-1:2014 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Laser
  Holder
  BX-S
  BX-SH B3
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Der kan udgå farer fra produktet, hvis det behandles forkert. Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne kan medføre skader på produktet og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
 • Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra arbejdsområdet, når produktet er i brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Tør produktet helt tørt, før du lægger det i transportbeholderen.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom og have fokus på, hvad man laver, samt at bruge produktet fornuftigt. Anvend ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af produktet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen for personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at produktet er slukket, før du isætter batterier samt løfter eller transporterer produktet.
 • Anvend produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af produkter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af produktet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
 • Produktet må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
Anvendelse og behandling af produktet
 • Anvend kun produktet og tilbehøret i teknisk fejlfri stand.
 • Opbevar ubenyttede produkter uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte dette. Produktet er farligt, hvis det anvendes af uerfarne personer.
 • Sørg for at pleje produktet omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om dele er gået i stykker eller er så beskadigede, at produktet ikke længere fungerer korrekt. Få beskadigede dele repareret, inden produktet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte produkter.
 • Produktet må under ingen omstændigheder modificeres eller ændres. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
 • Før vigtige målinger og hvis produktet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed kontrolleres.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter f.eks. nærhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder vibrationer eller bevirker temperaturændringer.
 • Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultaterne.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medføre fejl og forkerte måleresultater.
 • Ved brug af adaptere og tilbehør skal du kontrollere, at tilbehøret er monteret sikkert.
 • Selv om produktet er konstrueret til brug på byggepladser, skal det behandles lige så forsigtigt som ethvert andet optisk og elektrisk produkt (f.eks. kikkerter, briller, kamera).
 • Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 1. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
 • Ret ikke produktet mod solen eller andre kraftige lyskilder.
 • Ret ikke laseren mod andre personer og ikke mod nøgen hud på kort afstand.
 • Sluk produktet, når det ikke er i brug.
 • Anvend ikke produktet i meget lyse omgivelser. Laserstrålen skal være synlig. Gør om nødvendigt arbejdsområdet mørkere eller skab skygge.
 • Hvis produktet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes.
 • Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
 • Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om produktet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at produktet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid. Batterier kan korrodere ved længere tids opbevaring og aflade sig selv.
 • Sørg for, at batterier ikke kommer i hænderne på børn.
 • Brug ikke nye og gamle batterier sammen. Udskift altid alle batterier på samme tid. Undgå at bruge batterier af forskellige mærker eller med forskellige typebetegnelser.
 • Brug aldrig beskadigede batterier.
 • Anvend kun den batteritype, som er beregnet til dette produkt. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Vær opmærksom på, at batterierne vender rigtigt ved udskiftning. Der er eksplosionsfare.
 • Batterier må ikke overophedes eller brændes. Batterier kan eksplodere og afgive giftige stoffer.
 • Batterier må ikke oplades.
 • Produktets batterier må ikke loddes sammen.
 • Aflad ikke batterier ved at kortslutte dem. Batterier kan blive utætte, eksplodere, bryde i brand og medføre personskader.
 • Undgå at beskadige batterier, og adskil dem ikke. Batterier kan blive utætte, eksplodere, bryde i brand og medføre personskader.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Laserudgangsvindue
 2. Indstillingsring
 3. Tænd/sluk-tast
 4. Frigøringsknap
 5. Monteringsskrue
 6. Holder

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en laser. Det er kun beregnet til brug med den batteridrevne boltpistol BX 3 . Når laseren er monteret på den tilhørende holder BX‑SH B3 (01) og er indstillet til en bestemt afstand, gør laseren det nemt og hurtigt at fastlægge den nøjagtige position af, hvor det næste befæstelseselement skal inddrives.

Produktet er beregnet til indendørs brug.

Leveringsomfang

Laser, 3x AA batterier (ikke på alle markeder), brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Visning "lav batteristand"

Hvis batteristanden falder til under 10 %, blinker laserdioden med et bestemt mønster:
Opståelsestidspunktet
Lyssignal
Ved aktivering
Blinker 5×
I drift
Blinker 5× (hvert 5. minut)

Tekniske data

Projicerede radier
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Præcision (ved ikke-aktiveret boltpistol)
-15% ... +5%
Laserklasse
1
Automatisk slukning
≈ 6 min
Driftstid
ved +20 °C (+68 °F): 15 h (typisk)
Strømforsyning
3× AA‑batteri (1,5 V)
Spændingsområde
2,7 V … 5 V
Maksimal gennemsnitlig udgangseffekt (p)
≤ 600 mW
Vægt inklusive batterier
266 g
(9,38 oz)
Vægt med holder og inklusive batterier
354 g
(12,49 oz)
Mål laser (længde × bredde × højde)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Mål holder (længde × bredde × højde)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maks. luftfugtighed uden kondensation
85%
Omgivende temperatur under drift
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Opbevaringstemperatur
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Betjening

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Første ibrugtagning

BX-S leveres med isatte batterier (ikke på alle markeder). Før brug skal du først fjerne isoleringsfolien fra batterierne, der beskytter dem mod afladning.
 1. Åbn batterirummet.
 2. Fjern isoleringsfolien.
 3. Sæt dækslet på batterirummet med tapperne først, og luk derefter dækslet. Dækslet går i indgreb med en hørbar lyd.

Byt batterier

Image alternative
 1. Åbn batterirummet.
 2. Sæt tre AA-batterier i batterirummet.
  • Vær opmærksom på, at de vender rigtigt.
 3. Sæt dækslet på batterirummet med tapperne først, og luk derefter dækslet. Dækslet går i indgreb med en hørbar lyd.

Montering af holder

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af fastklemning ved montering af holderen!
 • Brug egnet håndbeskyttelse ved montering af holderen.
Image alternative
 1. Løsn monteringsskruen.
 2. Læg holderen rundt om boltepistolen.
 3. Spænd monteringsskruen.
 4. Kontroller, at den sidder korrekt.
  • Slidserne i holderen skal passe præcist i forhold til boltepistolens ventilationsåbninger.

Montering/afmontering af laser

Image alternative
 1. Monter holderen.
 2. Placer laseren med den forreste holdetap på holderen.
 3. Tryk derefter laseren med ned på holderen med den bageste holdetap, indtil laseren går i indgreb med et tydeligt klik.
 4. Kontrollér, at laserens to indgrebstapper er gået sikkert i indgreb på holderen.
 5. Laseren afmonteres ved at trykke på frigøringsknappen på laseren og tage den af holderen.

Anvendelse af laser

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af laserstråling! Laserstrålen kan stråle ukontrolleret ud.
 • Anvend ikke produktet, hvis en linse eller laserudgangsvinduet er defekt, eller hvis laseren ser mærkelig ud (for lyse eller for mørke områder, laserbuen er afbrudt osv.).
FORSIGTIG
Fare på grund af ukorrekt brug! Forfalskede måleresultater kan medføre forkerte inddrivning af befæstelseselementer.
 • Produktet er et hjælpemiddel og erstatter ikke måleværktøj. Det egner sig kun til en tilnærmet måling og kan ikke give præcise måleværdier. Overhold de angivne måletolerancer ved brug.
 • Anvend kun BX‑S-laseren med den tilhørende BX‑SH B3-holder monteret på en Hilti -boltepistol fra BX 3-serien.
 • Boltepistolen må kun anvendes med magasinstøttefoden og skal påsættes præcist i en ret vinkel.
 • Anvend så vidt muligt kun laseren på plane overflader.
Image alternative
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde laseren.
  Laseren slukkes automatisk efter 6 minutter, hvis der ikke er inddrevet noget befæstelseselement.
 2. Indstil den ønskede afstand på indstillingshjulet.
 3. Inddriv et befæstelseselement (se vejledningen til boltepistolen).
 4. Sæt boltepistolen på underlaget til inddrivning af det næste befæstelseselement, så laserbuen ligger lige midt over det tidligere inddrevne befæstelseselement.
  Den rigtige radius vises kun, hvis boltepistolen ikke er presset mod underlaget.
 5. Inddriv det næste befæstelseselement.
 6. Gentag trin 3 til 5, indtil du ikke ønsker at inddrive yderligere befæstelseselementer.
 7. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke laseren.

Rengøring og vedligeholdelse

Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
 • Blæs støv af laserudgangsvinduet. Undlad at berøre laserudgangsvinduet med fingrene.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få straks produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for korrekt funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Kontrol af nøjagtighed

 1. Markér et punkt på en plan flade (et kryds).
 2. Monter laseren korrekt på boltepistolen.
 3. Indstil boltepistolen med løbet i centrum af det markerede kryds.
 4. Tænd laseren, og indstil den til 300 mm.
 5. Lav tre yderligere markeringer på den projicerede lasercirkel, en til højre, en til venstre og en under udgangsmarkeringen.
 6. Sluk laseren, og læg boltepistolen til side.
 7. Mål nu afstandene mellem udgangsmarkeringen og de tre nye markeringer.
  • Afvigelsen af hvert punkt må ikke være mere end -15 % til +5 % af de 300 mm.
  • Kontakt Hilti Service, hvis afvigelsen er større.
 8. Gentag trin 4 til 7 for alle øvrige radier (400 mm, 500 mm, 600 mm og 800 mm).

Transport og opbevaring

Transport
 • Kontrollér produktet for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar aldrig produkt og batterier i solen, oven på varmekilder eller bag glas.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet for skader hver gang før brug og før og efter længerevarende opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Laseren fungerer ikke.
Batterierne er tomme.
Batterierne er sat forkert i.
Isoleringsfolie ikke fjernet før første ibrugtagning.
Temperaturen ligger uden for det tilladte område.
 • Bring langsomt produktet op i det tilladte driftstemperaturområde.
Tænd/sluk-knappen eller laseren er defekt.
 • Kontakt Hilti Service.
Forkerte måleresultater
Snavs eller fremmedlegemer mellem holder og boltepistol eller mellem holder og laser
 • Rengør boltepistolen, holderen og laserholderen.
Holder forkert monteret på boltepistolen eller laser forkert monteret på holderen
 • Afmonter holderen og laseren, og monter de to produkter korrekt.
Laserdiode defekt eller forskudt af et slag
 • Kontakt Hilti Service.
Boltepistolen er ikke sat ned på overfladen i en ret vinkel.
 • Sæt boltepistolen ned på overfladen i en helt ret vinkel. Anvend magasinstøttefoden.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader. Fare på grund af ukorrekt bortskaffelse.
 • Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan det have disse følger: Ved forbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at indånde. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batterier eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet. Ved skødesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret håndteres korrekt. Dette kan medføre, at du eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.
 • Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de nationale forskrifter.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente instrumenter med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Elektrisk måleudstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.