Sprog

DD 150-U

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Symboler på produktet

Påbudssymbol

Følgende påbudssymboler anvendes på produktet:
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug beskyttelseshandsker
Image alternative Brug sikkerhedssko
Image alternative Brug støvmaske
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug

Statusindikator

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Tyverisikringsindikator
Image alternative Boreydelsesindikator
Image alternative Serviceindikator

Produktspecifikke symboler

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Må ikke transporteres med kran
Image alternative Bemærkning om tyverisikring
Image alternative Ampere
Image alternative volt
Image alternative Vekselstrøm
Image alternative watt
Image alternative hertz
Image alternative Nominelt omdrejningstal ubelastet
Image alternative Diameter
Image alternative Millimeter
Image alternative Omdrejninger pr. minut
Image alternative Trådløs dataoverførsel

Henvisningsskilte

På borestander, grundplade og diamantkerneboremaskine
Image alternative På borestanderen og vakuumgrundpladen
Øverst : Til horisontalboringer med vakuumfæste må borestanderen ikke anvendes uden ekstra sikring.
Nederst : Boring over hovedet med borestander må ikke udføres med vakuumfæste.
Image alternative På diamantkerneboremaskinen
Ved arbejde opad er det ved vådboring obligatorisk at bruge en vådstøvsuger i forbindelse med vandsopsamlingssystemet.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Diamantkerneboremaskine
  DD 150-U
  Generation:
  02
  Serienummer:

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger vedrørende diamantboremaskiner

 • Ved borearbejde, hvor der skal anvendes vand, skal man lede vandet væk fra arbejdsområdet eller anvende en indretning til opsamling af væske. Disse forholdsregler holder arbejdsområdet tørt og reducerer risikoen for elektrisk stød.
 • Hold kun elværktøjet på de isolerede gribeflader, når du udfører opgaver, hvor skæreværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller elværktøjets netkabel. Hvis skæreværktøjet kommer i kontakt med en spændingsførende ledning, kan metalliske dele på elværktøjet sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Bær høreværn ved diamantboring. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Hvis indsatsværktøjet blokerer, skal man holde op med at presse og slå værktøjet fra. Undersøg årsagen til, at værktøjet er kommet i klemme, og fjern årsagen.
 • Hvis du igen vil starte en diamantboremaskine, der sidder i emnet, skal du kontrollere, om indsatsværktøjet kan rotere frit. Hvis indsatsværktøjet klemmer, kan det muligvis ikke rotere, hvorved det overbelastes, eller diamantboremaskinen kan løsne sig fra emnet.
 • Ved fastgørelse af borestanderen på emnet med dyvler og skruer skal man sikre sig, at den anvendte forankring kan holde maskinen sikkert under brug. Hvis emnet ikke er modstandsdygtigt, eller hvis det er porøst, kan dyvlen trækkes ud, hvorved borestanderen løsner sig fra emnet.
 • Sørg ved boring gennem vægge eller lofter for, at personer og arbejdsområdet på den anden side er beskyttet. Borekronen kan rage ud over borehullet, og borekernen kan falde ud på den anden side.
 • Anvend ikke dette værktøj til borearbejde over hovedhøjde med tilførsel af vand. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre maskinen.
 • Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Kontrollér, at sidegrebet er monteret rigtigt og fastgjort korrekt. Hold altid maskinen med begge hænder på de dertil beregnede håndtag.
 • Stil holderen korrekt op, inden elværktøjet monteres. Korrekt samling er vigtig for at eliminere risikoen for sammenklapning.
 • Fastgør elværktøjet i holderen på sikker vis, før du tager det i brug. Hvis elværktøjet skrider på holderen, kan det medføre, at du mister kontrollen.
 • Opstil holderen på et fast, jævnt og plant underlag. Hvis holderen kan skride eller står ustabilt, kan elværktøjet ikke føres jævnt og sikkert.
 • Kontrollér overfladens beskaffenhed. Ru overflader kan forringe fastgørelseskraften. Overfladebehandlinger eller kompositmaterialer kan løsne sig under arbejdet.
 • Overbelast ikke holderen, og anvend den ikke som stige eller stillads. Hvis man overbelaster eller står på holderen, kan det medføre, at holderens tyngdepunkt flyttes opad, og at holderen derved vælter.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.
 • Maskinen er ikke beregnet til svagelige personer uden instruktion. Maskinen skal opbevares uden for små børns rækkevidde.
 • Undgå at berøre roterende dele. Tænd først maskinen, når du befinder dig i arbejdsområdet. Berøring af roterende dele, især roterende værktøjer, kan medføre personskader.
 • Sørg for altid at føre netkablet, forlængerledningen, støvsugerslangen og vandslangen bagud væk fra maskinen. Dette nedsætter risikoen for at snuble over kabel eller slange under arbejdet.
 • Undgå hudkontakt med boreslam.
 • Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Anvend en så effektiv støvudsugning som muligt. Anvend til dette formål en mobil støvudsugning anbefalet af Hilti til træ og/eller mineralstøv, som er tilpasset til dette elværktøj. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Det anbefales at bruge åndedrætsværn med filterklasse P2. Overhold de gældende nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. På den måde holdes det mere sikkert fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen.
 • Kontrollér, at værktøjet passer til maskinens værktøjsholder, og at det er låst korrekt fast i holderen.
 • Sluk maskinen ved strømafbrydelser, og træk netstikket ud. Dette forhindrer utilsigtet ibrugtagning af maskinen, når strømmen vender tilbage.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning. Dette medfører en alvorlig fare for at få elektrisk stød.
 • Brug aldrig maskinen uden det medfølgende fejlstrømsrelæ (PRCD) (til maskiner uden PRCD aldrig uden skilletransformer). Kontrollér altid PRCD før brug.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvis tilslutningskablet til det elektriske værktøj er ødelagt, skal det udskiftes med en særlig og godkendt tilslutningsledning, der fås i kundeserviceafdelingen. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
Arbejdsplads
 • Sørg ved gennembrudsboringer gennem vægge for at sikre området bag væggen, da materiale eller borekernen kan falde ud på bagsiden. Sørg ved gennembrudsboringer gennem lofter for at sikre området nedenunder, da materiale eller borekernen kan falde ned.
 • Ved arbejde opad er det ved vådboring obligatorisk at bruge en vådstøvsuger i forbindelse med vandsopsamlingssystemet.
 • Ved arbejde opad er vakuumfastgørelse forbudt.
 • Til horisontalboringer med vakuumfæste (tilbehør) må borestanderen ikke anvendes uden ekstra sikring.
 • Brug ikke slagværktøj (hammer) til justeringsarbejde på grundpladen.
 • Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen.
 • Sørg for at få byggeledelsens tilladelse til borearbejdet. Borearbejde i bygninger og andre strukturer kan påvirke statikken, især ved overskæring af armeringsjern eller bærende elementer.
 • Ved udendørs arbejde anbefaler vi, at du bruger gummihandsker og skridsikkert fodtøj.
Personlig sikkerhed
 • Diamantkerneboremaskinen og diamantborekronen er tunge. Der er fare for at beskadige krop og lemmer. Brugeren og de personer, der opholder sig i nærheden, skal under anvendelsen af maskinen bruge egnede beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn, handsker, sikkerhedssko og et let åndedrætsværn.

Beskrivelse

Maskindele og betjeningselementer

Image alternative
 1. Skylle-/sugehoved
 2. Vandgennemstrømningsindikator
 3. Sidegreb
 4. Vandregulering
 5. Vandtilslutning
 6. Gearkontakt
 7. Gear
 8. Motor
 9. Tænd/sluk-knap
 10. Håndgreb
 11. Tyverisikringsindikator (ekstratilbehør)
 12. Serviceindikator
 13. Boreydelsesindikator
 14. Kulbørsteafdækning
 15. Netkabel inkl. PRCD
 16. Typeskilt
 17. Interfaceplade
 18. Låseskruer (skylle-/sugehoved)
 19. Afdækning (skylle-/sugehoved)
 20. Udsugningstilslutning
 21. Værktøjsholder

Borestander

Image alternative
 1. Håndtag
 2. Søjle
 3. Slæde
 4. Slædelås
 5. Typeskilt
 6. Vakuumbeluftningsventil
 7. Vakuumtilslutning
 8. Vakuumpakning
 9. Grundplade
 10. Manometer
 11. Nivelleringsvisning
 12. Justeringsgreb
 13. Nivellerskruer
 14. Boremidteindikator
 15. Dybdestop
 16. Låsebolt
 17. Indstillingsskrue, slædeslør
 18. Anslagsskrue
 19. Kabelholder

Tilbehør

Image alternative
 1. Krydsgreb
 2. Håndtag
 3. Excenter
 4. Klemskrue
 5. Dybdestop
 6. Vandopsamler
 7. Boretylle
 8. Adapter til boretylle
 9. Tætning
 10. Maskinintegration
 11. Holder
 12. Vandopsamler
 13. Tætning
 14. Løfteskrue
 15. Hjul

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en elektrisk diamantkerneboremaskine. Den er beregnet til håndført våd- og tørboring af gennemboringer og blindhulsboringer og til standerført vådboring af gennemboringer og blindhulsboringer i (armerede) mineralske underlag.

Det beskrevne produkt er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af det beskrevne produkt og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.
 • Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.
 • Brug kun originalt tilbehør og værktøj fra Hilti for at undgå ulykker.

Boreydelsesindikator

Diamantkerneboremaskinen er udstyret med en boreydelsesindikator med lyssignal.
Symbol
Tilstand
Betydning
Image alternative Lyser orange
Tryk på maskinen for lavt
Lyser grønt
Tryk på maskinen optimalt
Lyser rødt
Tryk på maskinen for højt

Serviceindikator

Diamantkerneboremaskinen er udstyret med en serviceindikator med lyssignal.
Symbol
Tilstand
Betydning
Image alternative Lyser rødt
Produkt kører
Kulbørsterne er meget slidte.
Tidspunktet for service er nået. Når denne indikator lyser, kan der arbejdes med maskinen i nogle timer endnu, før maskinen afbrydes automatisk.
Indlever dit produktet hos Hilti Service i god tid.
Lyser rødt
Produkt kører ikke
Kontaktkullene skal udskiftes.
Blinker rødt
Overophedning eller skader på diamantkerneboremaskinen.
Se Fejlafhjælpning.

Leveringsomfang

Diamantkerneboremaskine, brugsanvisning.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under: www.hilti.com

Tekniske data

Produktegenskaber

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.

DD 150-U
Nominel strøm
230 V
10,3 A
Nominel effekt
2.200 W
Vægt af diamantkerneboremaskine
8,2 kg
Vægt af borestander med kombigrundplade og slæde
13,3 kg
Mål, diamantkerneboremaskine (L×B×H)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Mål, borestander (L×B×H)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Tilladt vandledningstryk
≤ 6 bar
Nominelt omdrejningstal ubelastet
1. gear
840/min
2. gear
1.640/min
3. gear
3.070/min
Kapslingsklasse
Kapslingsklasse I (med jordforbindelse)

Ideel afstand fra markering til boremidte

Dyvelgrundplade
270 mm
Vakuumgrundplade
290 mm
Kombigrundplade
290 mm

Nominel spænding

Produktet fås med forskellige nominelle spændinger. Produktets nominelle spænding og nominelle spændingsforbrug fremgår af typeskiltet.
Nominel spænding
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Nominel strøm
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Netfrekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Anvendelse af forlængerledning

Brug kun forlængerkabel med tilstrækkeligt tværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde.
Anbefalede minimale tværsnit og maksimale ledningslængder:
Ledertværsnit →
↓ Netspænding
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
Anbefales ikke
Anbefales ikke
25 m
Anbefales ikke
110 V
Anbefales ikke
15 m
Anbefales ikke
30 m
127 V
Anbefales ikke
20 m
Anbefales ikke
35 m
220 V
35 m
65 m
Anbefales ikke
105 m
230 V
40 m
70 m
Anbefales ikke
110 m
240 V
40 m
70 m
Anbefales ikke
110 m

Borekronediameter

Ved arbejde opad er det ved vådboring obligatorisk at bruge en vådstøvsuger i forbindelse med vandsopsamlingssystemet.

1. gear
2. gear
3. gear
Ø Borekroner (standerført, våd)
Med vandopsamlingssystem
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Uden vandopsamlingssystem
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø Borekroner (håndført, våd)
Uden vandopsamlingssystem
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø Borekroner (håndført, tør, HDMU)
Med støvudsugning
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø Borekroner (håndført, tør, PCM)
Med støvudsugning
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Anvendelse med forskelligt udstyr

Håndført/
Standerført
Yderligere systemer
Borekronediameter
Boreretning
håndført/tør
Med støvudsugning
37 mm … 162 mm
Alle retninger
håndført/våd
Uden vandopsamlingssystem
8 mm … 132 mm
Ikke opad
håndført/våd
Med vandopsamlingssystem
8 mm … 62 mm
Alle retninger
standerført/våd
Uden vandopsamlingssystem
12 mm … 162 mm
Ikke opad
standerført/våd
Med vandopsamlingssystem
12 mm … 162 mm
Alle retninger

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier

Håndført
Standerført
Lydeffektniveau (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier

Håndført
Standerført
Boring i beton (våd) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
HDMU-boring i kalksandsten (tør) (ah,DD)
6,5 m/s²
·/·
Usikkerhed (K)
6,5 m/s²
·/·
PCM-boring i kalksandsten (tør) (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Usikkerhed (K)
4,5 m/s²
·/·

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader! Borestanderen kan rotere eller vippe ved utilstrækkelig fastgørelse.
 • Fastgør borestanderen med ankre eller en vakuumgrundplade på det underlag, der skal bearbejdes, før diamantboremaskinen tages i brug.
 • Anvend kun ankre, som egner sig til det aktuelle underlag, og overhold monteringsanvisningerne fra producenten af ankrene.
 • Anvend kun en vakuumgrundplade, når det eksisterende underlag egner sig til fastgørelse af borestanderen ved hjælp af vakuum.

Fastgørelse af borestander med anker

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af anvendelse af forkert dyvel! Maskinen kan rive sig løs og medføre skader.
 • Anvend den type dyvler, som passer til det aktuelle underlag, og overhold dyvelproducentens monteringsanvisninger.
Hilti slagankre M12 og M16 egner sig sædvanligvis til fastgørelse af diamantkerneborsudstyr i beton uden revner. Alligevel kan en alternativ fastgørelse blive nødvendig under bestemte betingelser. I tilfælde af spørgsmål vedrørende sikker fastgørelse bedes du kontakte Teknisk service hos Hilti .
Image alternative
 1. Anvend dyvler, der egner sig til det aktuelle underlag. Vælg en grundplade, der svarer til afstanden.
  Tekniske data
  Dyvelgrundplade
  270 mm
  Kombigrundplade
  290 mm
 2. Skru spændespindelen ind i dyvlen.
 3. Sæt diamantkerneboremaskinens grundplade over spindelen, og ret den til.
 4. Skru spændemøtrikken på spindelen uden at spænde den fast.
 5. Nivellér grundpladen med nivelleringsskruerne. Sørg for, at nivelleringsskruerne hviler fast mod underlaget.
 6. Spænd spændemøtrikken på spændespindelen med en egnet gaffelnøgle.
 7. Kontrollér, at diamantkerneboremaskinen er sikkert fastgjort.

Fastgørelse af borestander med vakuum

ADVARSEL
Fare for personskader ved manglende trykkontrol !
 • Før og under boringen skal det sikres, at viseren på manometeret er i det grønne område.
Ved anvendelse af borestanderen med ankergrundplade skal man etablere en fast og plan forbindelse mellem vakuumgrundpladen og ankergrundpladen. Skru ankergrundpladen fast på vakuumpladen. Kontrollér, at den valgte borekrone ikke beskadiger vakuumgrundpladen.
Ved horisontalboringer skal diamantkerneboremaskinen sikres yderligere (f.eks. kæde fastgjort med anker).
Før man positionerer borestanderen, skal man kontrollere, at der er tilstrækkeligt med plads til montering og betjening.
Image alternative
 1. Drej alle nivellerskruer, så de rager ca. 5 mm ud forneden på grundpladen.
 2. Forbind vakuumgrundpladens vakuumtilslutning med vakuumpumpen.
 3. Bestem midten af borehullet. Træk en linje fra midten af borehullet i den retning, hvor maskinen kommer til at stå.
 4. Lav en markering på linjen i den angivne afstand fra midten af borehullet.
  Tekniske data
  Kombigrundplade
  290 mm
  Vakuumgrundplade
  290 mm
 5. Tænd for vakuumpumpen, tryk på vakuumbeluftningsventilen og hold den nede.
 6. Ret markeringen på grundpladen ind efter linjen.
 7. Slip vakuumbeluftningsventilen, når diamantkerneboremaskinen er positioneret korrekt, og tryk grundpladen mod underlaget.
 8. Nivellér grundpladen med nivelleringsskruerne.
 9. Kontrollér, at diamantkerneboremaskinen er sikkert fastgjort.

Fastgørelse af borestander med skruespindel (løfteskrue)

 1. Fastgør skruespindlen ved skinnens øverste ende.
 2. Positionér borestanderen på underlaget.
 3. Nivellér grundpladen med de fire nivellerskruer.
 4. Spænd borestanderen med skruespindlen (løfteskruen), og spænd spindlen kontra.
 5. Kontrollér, at diamantkerneboremaskinen er sikkert fastgjort.

Montering af håndhjul

Image alternative
Håndhjulet kan anvendes i begge sider på borestanderen.
 • Sæt håndhjulet på akslen.
 • Fastgør håndhjulet.

Montering af sidegreb

Image alternative
 1. Ved at dreje grebet løsnes eller fastspændes dette.
 2. Kontrollér, at sidegrebet er monteret rigtigt og fastgjort korrekt.

Indstilling af sidegreb

Image alternative
 1. Løsn sidegrebet ved at dreje det mod uret.
 2. Anbring sidegrebet.
 3. Spænd sidegrebet ved at dreje det med uret.
 4. Kontrollér, at sidegrebet er spændt godt fast.

Indstilling af dybdeanslag (drift på stander)

 1. Indstil dybdestoppet.
 2. Fastgør dybdeanslaget med klemskruen.

Fastgørelse af diamantkerneboremaskinen på borestanderen

Image alternative
 1. Drej håndhjulet mod uret, og træk låsebolten ud.
 2. Hægt interfacepladen på krogen på borestanderen.
 3. Skub låsebolten ind, og spænd den med håndhjulet (i urets retning).
 4. Sæt kontaktlåsen i grebet.
  Med kontaktlåsen kan tænd/sluk-kontakten sættes til kontinuerlig drift.
 5. Luk vandventilen i sidegrebet.
 6. Etabler forbindelse til vandtilførslen

Afmontering af diamantkerneboremaskinen fra borestanderen

 1. Lås slæden på skinnen med slædelåsen.
 2. Luk vandventilen i sidegrebet.
 3. Afbryd forbindelsen til vandtilførslen
 4. Fjern kontaktlåsen fra grebet.
 5. Løsn låsebolten med håndhjulet (mod uret).
 6. Træk låsebolten ud af åbningen.
 7. Sving maskinen væk fra borestanderen.

Aktivering af maskinen med tyverisikring TPS

 1. Sæt diamantkerneboremaskinens netstik i stikkontakten.
 2. Tryk på knappen "Reset" eller knappen "I" på fejlstrømsrelæet (PRCD).
  • Den gule tyverisikringslampe blinker.
 3. Hold aktiveringsnøglen direkte på låsesymbolet.
  • Den gule tyverisikringslampe slukkes, og maskinen er aktiveret.
  Hvis strømtilførslen afbrydes, fungerer produktet fortsat i ca. 20 minutter. Ved længere afbrydelser skal tyverisikringen deaktiveres igen med aktiveringsnøglen.

Indstil slør mellem skinne og slæde.

 1. Spænd indstillingsskruerne fast med hånden ved hjælp af en unbrakonøgle.
  Tekniske data
  Tilspændingsmoment
  5 Nm
 2. Løsn indstillingsskruerne igen med 1/4 omdrejning.
 3. Slæden er korrekt indstillet, når den bliver i sin position uden diamantborekrone og kører nedad med en borekrone.

Indstilling af borevinkel på borestander ved hjælp af kombigrundplade

FORSIGTIG
Risiko for at klemme fingrene i ledområdet. !
 • Brug beskyttelseshandsker.
Image alternative
 1. Løsn justeringsgrebet nederst på borestanderen, indtil notstenene er frigjort.
 2. Bring søjlen i den ønskede position.
 3. Aktiver justeringsgrebet, indtil notstenene er gået helt i indgreb, og søjlen igen er fastgjort.

Tilslutning af udsugningsanordning

Image alternative
 1. Skru dækslet af skylle-/sugehovedet.
 2. Sæt udsugningsslangen i udsugningstilslutningen.
 3. Luk vandventilen i sidegrebet.

Installation af vandtilslutning

VIGTIGT
Fare ved forkert anvendelse! Ved forkert anvendelse kan slangen blive ødelagt.
 • Undersøg regelmæssigt slangerne for beskadigelser, og kontrollér, at det maksimalt tilladte vandledningstryk på 6 bar ikke overskrides.
 • Sørg for, at slangen ikke kommer i berøring med roterende dele.
 • Sørg for, at slangen ikke beskadiges ved slædens fremføring.
 • Maksimal vandtemperatur: 40 °C.
 • Kontrollér, at det tilsluttede vandsystem er tæt.
Anvend kun frisk vand eller vand uden smudspartikler for at undgå at beskadige komponenterne.
Image alternative
 1. Luk dækslet til skylle-/sugehovedet.
 2. Luk vandreguleringen på diamantkerneboremaskinen.
 3. Sørg for at koble den til vandtilførslen (slangekobling).

Montering af vandopsamlingssystem (tilbehør)

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Ved defekt udsugning kan vand kan løbe hen over motoren og afdækningen!
 • Afbryd omgående arbejdet, hvis udsugningen ikke længere fungerer.
Diamantkerneboremaskinen skal stå i en vinkel på 90° i forhold til loftet. Vandopsamlingssystemets pakning skal være tilpasset diamantborekronens diameter.
Ved hjælp af vandopsamlingssystemet kan vandet ledes væk kontrolleret, hvorved man undgår en kraftig tilsmudsning af omgivelserne. Det bedste resultat opnås i forbindelse med en vådsuger.
Image alternative
 1. Løsn skruen på borestanderen på forsiden af skinnen.
 2. Skub holderen til vandopsamleren i position.
 3. Monter skruen, og spænd den fast.
 4. Sæt vandopsamleren mellem holderens to bevægelige arme.
 5. Spænd vandopsamleren mod underlaget med de to skruer på holderen.
 6. Slut en vådsuger til vandopsamleren, eller etablér en slangeforbindelse, som vandet kan løbe væk igennem.

Betjening

Montering af diamantborekrone med værktøjsholder BI+

FORSIGTIG
Fare for personskader ved skift af værktøj! Værktøjet bliver varmt under brug. Det må ikke have skarpe kanter.
 • Brug altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
Diamantborekroner skal udskiftes, så snart deres skæreydelse eller fremdriften i borearbejdet falder mærkbart. Generelt er dette tilfældet, når diamantsegmenterne er slidt til en bestemt højde.
Image alternative
 1. Lås slæden på skinnen med slædelåsen. Kontrollér, at den er sikkert fastgjort.
 2. Åbn værktøjsholderen ved at dreje den i retning mod "Åbne klemmer" symbolet.
 3. Sæt diamantborekronen i fortandingen på værktøjsholderen på diamantkerneboremaskinen nedefra, og skru den i, indtil den går i indgreb.
 4. Luk værktøjsholderen ved at dreje den i retning mod "Lukkede klemmer" symbolet.
 5. Kontrollér, at diamantborekronen sidder fast i værktøjsholderen.

Montering af diamantborekrone med alternativ værktøjsholder

 1. Blokér maskinens aksel med en egnet gaffelnøgle.
 2. Spænd borekronen med en egnet gaffelnøgle.

Afmontering af diamantborekrone med værktøjsholder BI +

FORSIGTIG
Fare for personskader ved skift af værktøj! Værktøjet bliver varmt under brug. Det må ikke have skarpe kanter.
 • Brug altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
 1. Lås slæden på skinnen med slædelåsen. Kontrollér, at den er sikkert fastgjort.
 2. Åbn værktøjsholderen ved at dreje den i retning mod "Åbne klemmer" symbolet.
 3. Træk betjeningsmuffen på værktøjsholderen i pilens retning i forhold til maskinen. Derved frigøres borekronen.
 4. Fjern diamantborekronen.

Afmontering af diamantborekrone med alternativ værktøjsholder

FORSIGTIG
Fare for personskader ved skift af værktøj! Værktøjet bliver varmt under brug. Det må ikke have skarpe kanter.
 • Brug altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
 1. Blokér maskinens aksel med en egnet gaffelnøgle.
 2. Fjern borekronen med en egnet gaffelnøgle.

Valg af omdrejningstal

FORSIGTIG
Fare for slitage Fare for beskadigelse af gearkassen
 • Skift ikke gear under drift. Vent, indtil spindelen er standset helt.
Image alternative
 • Drej kontakten, samtidig med at du drejer borekronen i den anbefalede stilling med hånden.

Fejlstrømsrelæ PRCD

Ved diamantkerneboremaskiner uden fejlstrømsrelæ (PRCD) skal der anvendes en skilletrafo.
 1. Sæt diamantkerneboremaskinens netstik i en stikkontakt med jordforbindelse.
 2. Tryk på knappen "I" hhv. "RESET" på fejlstrømsrelæet PRCD.
  • Displayet lyser.
 3. Tryk på knappen "0" hhv. "TEST" på fejlstrømsrelæet PRCD.
  • Displayet slukkes.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af elektrisk stød! Hvis indikatorlampen på ledningen med fejlstrømsrelæ ikke slukkes, når der trykkes på knappen 0 eller TEST , må diamantkerneboremaskinen ikke længere anvendes!
 • Få diamantkerneboremaskinen repareret af Hilti Service.
 1. Tryk på knappen "I" hhv. "RESET" på fejlstrømsrelæet PRCD.
  • Displayet lyser.

Tørboring i manuel drift

En stor ophobning af støv i borekronen kan medføre ubalance.
 • Fjern støvet fra borekronen.

Tørboring med støvudsugning

En stor ophobning af støv i borekronen kan medføre ubalance.
 • Anvend en antistatisk støvsuger for at forebygge elektrostatisk opladning.

Anvendelse af den todelte forboringshjælp

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af forkert brug! Dele på forboringshjælpen kan løsne sig, hvis den ikke er presset mod underlaget.
 • Ved brug af en todelt forboringshjælp må diamantkerneboremaskinen ikke køre i tomgang uden at have kontakt med underlaget.
Der kræves en særlig forboringshjælp til hver diamantborekronediameter.
 1. Sæt forboringshjælpen ind i diamantborekronen forfra.
 2. Tryk kun en smule, når boringen påbegyndes, indtil borekronen er centreret. Forøg herefter trykket. Lav et 3-5 mm dybt styrehul.
 3. Stands maskinen ved at slippe tænd/sluk-knappen. Vent, indtil borekronen er standset helt.
 4. Fjern forboringshjælpen fra borekronen.
 5. Anbring borekronen i styrehullet, tryk på tænd/sluk-knappen, og fortsæt borearbejdet.

Anvendelse af en støvsuger med netstikdåse til elværktøj

Anvend kun borekroner med slidser, når der arbejdes uden støvudsugning.
 1. Anbring sidegrebet i den ønskede position, og fastgør det.
 2. Ekstraudstyr: Monter og anvend den todelte forboringshjælp.
 3. Sæt diamantkerneboremaskinens netstik i støvsugerens stikdåse.
 4. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
 5. Hvis tilsluttet: Tryk på kontakten "Reset" eller tasten "I" på fejlstrømsrelæet (PRCD).
 6. Anbring diamantkerneboremaskinen midt på borestedet.
 7. Tryk på diamantkerneboremaskinens tænd/sluk-knap.
  Støvsugeren starter med forsinkelse efter elværktøjet. Når elværktøjet slukkes, slukkes støvsugeren med forsinkelse.

Anvendelse af en støvsuger uden netstikdåse til elværktøj

Anvend kun borekroner med slidser, når der arbejdes uden støvudsugning.
 1. Anbring sidegrebet i den ønskede position, og fastgør det.
 2. Ekstraudstyr: Monter og anvend den todelte forboringshjælp.
 3. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
 4. Hvis tilsluttet: Tryk på kontakten "Reset" eller tasten "I" på fejlstrømsrelæet (PRCD).
 5. Anbring diamantkerneboremaskinen midt på borestedet.
 6. Tryk på diamantkerneboremaskinens tænd/sluk-knap.
 7. Lad støvsugeren køre et par sekunder længere end maskinen for at suge det resterende materiale væk.

Arbejde uden støvudsugning

Anvend kun borekroner med slidser, når der arbejdes uden støvudsugning.
 1. Anbring sidegrebet i den ønskede position, og fastgør det.
 2. Ekstraudstyr: Monter og anvend den todelte forboringshjælp.
 3. Sæt netstikket i stikkontakten, og tryk på kontakten "Reset" eller tasten "I" på PRCD, for så vidt denne kontakt eller tast findes.
 4. Anbring diamantkerneboremaskinen midt på borestedet.
 5. Tryk på diamantkerneboremaskinens tænd/sluk-knap.

Vådboring ved manuel drift uden vandopsamlingssystem

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Ved defekt udsugning kan vand kan løbe hen over motoren og afdækningen!
 • Afbryd omgående arbejdet, hvis udsugningen ikke længere fungerer.
 1. Anbring sidegrebet i den ønskede position, og fastgør det.
 2. Ekstraudstyr: Monter og anvend den todelte forboringshjælp.
 3. Sæt netstikket i stikkontakten, og tryk på kontakten "Reset" eller tasten "I" på PRCD, for så vidt denne kontakt eller tast findes.
 4. Anbring diamantkerneboremaskinen midt på borestedet.
 5. Åbn langsomt vandreguleringen, indtil den ønskede vandmængde strømmer igennem. På displayet på sidegrebet kan du kontrollere vandmængden.
 6. Tryk på diamantkerneboremaskinens tænd/sluk-knap.

Vådboring ved manuel drift med vandopsamlingssystem

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Ved defekt udsugning kan vand kan løbe hen over motoren og afdækningen!
 • Afbryd omgående arbejdet, hvis udsugningen ikke længere fungerer.
Netstikket på vådsugeren må ikke anvendes.
 1. Ved brug af udsugning: Start vådsugeren, og luk op for vandforsyningen.
 2. Anbring sidegrebet i den ønskede position, og fastgør det.
 3. Ekstraudstyr: Monter og anvend den todelte forboringshjælp.
 4. Sæt netstikket i stikkontakten, og tryk på kontakten "Reset" eller tasten "I" på PRCD, for så vidt denne kontakt eller tast findes.
 5. Anbring diamantkerneboremaskinen midt på borestedet.
 6. Åbn langsomt vandreguleringen, indtil den ønskede vandmængde strømmer igennem. På displayet på sidegrebet kan du kontrollere vandmængden.
 7. Tryk på diamantkerneboremaskinens tænd/sluk-knap.

Vådboring med borestander

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Ved defekt udsugning kan vand kan løbe hen over motoren og afdækningen!
 • Afbryd omgående arbejdet, hvis udsugningen ikke længere fungerer.
Ved opadgående boring skal man altid anvende en vådsuger sammen med et vandopsamlingssystem.
Image alternative
 1. Åbn langsomt vandreguleringen, indtil den ønskede vandmængde strømmer igennem.
 2. Indstil maskinen til kontinuerlig drift ved hjælp af kontaktlåsen.
 3. Løsn slædelåsen.
 4. Drej diamantborekronen ned til underlaget med håndhjulet.
 5. Tryk kun en smule, når boringen påbegyndes, indtil borekronen er centreret. Forøg herefter trykket.
 6. Regulér anpresningstrykket efter boreeffektdisplayet.

Anvendelse af Rota-Rails (søjledrejestykke)

Rota-Rail muliggør en hurtig og nem adgang til borehullet eller -kernen, uden at det er nødvendigt skille systemet af, hverken helt eller delvist.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af forkert brug! Borestanderen kan blive beskadiget eller brække.
 • Anvend aldrig Rota-Rail som søjleforlænger.
 1. Lås slæden på skinnen med slædelåsen. Kontrollér, at den er sikkert fastgjort.
 2. Fjern anslagsskruen fra den bageste del af skinnen.
 3. Fastgør Rota-Rail, så tandskinnerne peger i samme retning.
 4. Spænd skruen på Rota-Rail fast.
 5. Løsn slædelåsen, og bevæg slæden på Rota-Rail.
 6. Løsn monteringsskruerne på Rota-Rail, og drej maskinen med Rota-Rail til højre eller venstre. På den måde får du adgang til borehullet.
 7. Fjern borekernen, eller udskift borekronen.
 8. Drej maskinen med Rota-Rail tilbage i udgangsposition, og spænd Rota-Rails monteringsskruer. Kør maskinen tilbage på standerens søjle for at arbejde videre.
 9. Efter afmontering af Rota-Rail skal du igen fastgøre anslagsskruen på den bageste del af skinnen.

Fremgangsmåde ved fastklemning af borekrone

Hvis borekronen er blevet klemt fast, udløses først glidekoblingen. Derefter kobler elektronikken automatisk motoren fra og til to gange uden manuel indgriben fra brugeren. Hvis dette ikke kan løsne den fastklemte borekrone, afbryder elektronikken motoren i 90 minutter. Du kan løsne en fastklemt borekrone på følgende måde:

Løsning af borekronen med håndhjul

 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Løsn borekronen fra underlaget med håndhjulet.
 3. Sæt stikket i stikkontakten.
 4. Forsæt borearbejdet.

Løsning af borekronen med gaffelnøglen

 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Sæt en passende gaffelnøgle fast på diamantborekronen i nærheden af indstiksenden, og løsn diamantborekronen ved at dreje.
 3. Sæt stikket i stikkontakten.
 4. Forsæt borearbejdet.

Pleje, vedligeholdelse, transport og opbevaring

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Udskiftning af kulbørster

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød !
 • Maskinen må kun serviceres og repareres af autoriseret, trænet personale! Dette personale skal især informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine.
 1. Åbn kulbørsteafdækningerne til venstre og højre på motoren.
 2. Læg mærke til, hvordan kulbørsterne er monteret, og litzetrådene er ført. Tag de brugte kulbørster ud af diamantkerneboremaskinen.
 3. Indsæt de nye kulbørster nøjagtigt, som de gamle kulbørster var monteret før.
  Sørg for, at meldetrådens isolering ikke beskadiges ved monteringen.
 4. Skru kulbørsteafdækningerne på til venstre og højre på motoren.
 5. Tilkør kulbørsterne i tomgang uafbrudt i mindst 1 minut.
  Efter skift af kulbørsterne slukkes signallampen efter ca. 1 minuts driftstid.

Transport og opbevaring

VIGTIGT
Fare ved lave temperaturer! Indtrængende vand kan beskadige produktet og øge faren for elektrisk stød.
 • Ved temperaturer under frysepunktet er det vigtigt, at der ikke er vand i maskinen.
 • Luk op for vandreguleringen, før du placerer kerneboresystemet.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Diamantkerneboremaskine er ikke funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Serviceindikatoren viser ingenting.
Fejlstrømsrelæ (PRCD) ikke tilkoblet.
 • Kontrollér, at fejlstrømsrelæet (PRCD) fungerer, og kobl det til.
Strømforsyning afbrudt.
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
 • Kontrollér stikforbindelser, netkabel, strømtilførsel og netsikring.
Vand i motoren.
 • Lad diamantkerneboremaskinen tørre helt på et varmt, tørt sted.
Image alternative
Serviceindikatoren lyser.
Slidte kulbørster.
Image alternative
Serviceindikatoren blinker
Motor overophedet.
 • Vent nogle minutter, indtil motoren er kølet af, eller lad diamantkerneboremaskinen køre i tomgang for at fremme afkølingen. Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
Overbelastningsfejl.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
 • Før diamantkerneboremaskinen lige, og/eller anvend mindre anpresningstryk.
Image alternative
Tyverisikringsindikator blinker.
Diamantkerneboremaskine ikke aktiveret (ved diamantkerneboremaskine med tyverisikring, ekstratilbehør).
 • Aktivér diamantkerneboremaskinen med aktiveringsnøglen.

Diamantkerneboremaskine er funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Serviceindikatoren lyser.
Kulbørsternes slidgrænse er næsten nået. Den resterende driftstid indtil automatisk slukning af diamantkerneboremaskinen udgør fortsat nogle timer.
 • Få kulbørsterne udskiftet snarest muligt.
Kulbørster er blevet udskiftet og skal tilkøres.
 • Tilkør kulbørsterne i tomgang uafbrudt i mindst 1 minut.
Diamantkerneboremaskinen leverer ikke fuld ydelse.
Netfejl – der foreligger underspænding i lysnettet.
 • Kontrollér, om andre forbrugere på lysnettet eller eventuelt på generatoren har en negativ påvirkning.
 • Kontrollér længden af det anvendte forlængerkabel.
Diamantborekronen roterer ikke.
Gearkontakt ikke i indgreb.
 • Betjen gearkontakten, indtil den går i indgreb.
Diamantborekrone er klemt fast i underlaget.
 • Før diamantkerneboremaskinen lige.
 • Løsning af diamantborekronen med gaffelnøgle: Træk stikket ud. Sæt en passende gaffelnøgle fast på diamantborekronen i nærheden af indstiksenden, og løsn diamantborekronen ved at dreje.
 • Standerført boring: Drej på håndhjulet, og forsøg at løsne diamantborekronen med en op- og nedadgående bevægelse af slæden.
Borehastigheden falder.
Maksimal boredybde nået.
 • Fjern borekernen, og anvend en borekroneforlænger.
Borekerne fastklemt i diamantborekrone.
 • Fjern borekernen.
Forkert specifikation for underlaget.
 • Vælg en mere egnet diamantborekronespecifikation.
Højere stålandel (kan ses ved klart vand med metalspåner).
 • Vælg en mere egnet diamantborekronespecifikation.
Diamantborekrone defekt.
 • Kontrollér diamantborekronen for beskadigelse, udskift den om nødvendigt.
Forkert gear valgt.
 • Vælg det rigtige gear.
Anpresningstryk for lavt.
 • Forøg anpresningstrykket.
Maskinens ydelse for lav.
 • Vælg det næste lavere gear.
Diamantborekrone poleret.
 • Slib diamantborekronen på slibepladen.
Vandmængde for stor.
 • Reducer vandmængden med vandreguleringen.
Vandmængde for lille.
 • Kontrollér vandtilførslen til diamantborekronen, eller øg vandmængden med vandreguleringen.
Slædelås lukket.
 • Løsn slædelåsen.
Støv sætter en stopper for borearbejdet.
 • Anvend en egnet støvsugerenhed.
Håndhjulet kan drejes uden modstand.
Forskydningsstift brækket.
 • Udskift forskydningsstiften.
Diamantborekronen kan ikke sættes ind i værktøjsholderen.
Indstiksende/værktøjsholder tilsmudset eller beskadiget.
 • Rengør indstiksenden eller værktøjsholderen, og fedtsmør eller udskift denne.
Der trænger vand ud ved skyllehovedet eller gearhuset.
Vandtryk for højt.
 • Reducer vandtrykket.
Under drift trænger der vand ud af værktøjsholderen.
Diamantborekrone ikke skruet tilstrækkeligt fast i værktøjsholder.
 • Skru diamantborekronen fast.
 • Fjern diamantborekronen. Drej diamantborekronen ca. 90° omkring borekroneaksen. Genmonter diamantborekronen.
Indstiksende/værktøjsholder tilsmudset.
 • Rengør og fedtsmør indstiksenden eller værktøjsholderen.
Værktøjsholderens eller indstiksendens pakning defekt.
 • Kontrollér pakningen, og udskift den om nødvendigt.
Ingen vandgennemstrømning.
Filter eller vandgennemstrømningsindikator tilstoppet.
 • Fjern filtret eller vandgennemstrømningsindikatoren, og skyl det/den grundigt.
Boresystemet har for meget slør.
Diamantborekrone ikke skruet tilstrækkeligt fast i værktøjsholder.
 • Skru diamantborekronen fast.
 • Fjern diamantborekronen. Drej diamantborekronen ca. 90° omkring borekroneaksen. Genmonter diamantborekronen.
Indstiksende/værktøjsholder defekt.
 • Kontrollér indstiksenden og værktøjsholderen, og udskift om nødvendigt.
Slæden har for meget slør.
Skrueforbindelser på borestanderen er løse.
 • Kontrollér, at skruerne på borestanderen er fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.
Borestander ikke ordentligt fastgjort.
 • Fastgør borestanderen bedre.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Anbefalet forbehandling ved bortskaffelse af boreslam

Ud fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloakker uden forudgående behandling. Kontakt de lokale myndigheder for at høre nærmere om de forskrifter, der gælder for dit område.
 1. Saml boreslammet (f.eks. ved hjælp af vådsugeren).
 2. Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste bestanddel på en miljøstation (flokkuleringsmiddel kan fremskynde separationsprocessen).
 3. Før du udleder det resterende vand (basisk, pH værdi > 7) i kloaksystemet, skal det neutraliseres ved tilsætning af surt neutraliseringsmiddel eller ved fortynding med store mængder vand.

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r5062.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative
Image alternative