Sprog

VC 20 / VC 40

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:

FARE

FARE !

 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL

ADVARSEL !

 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG

FORSIGTIG !

 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Der benyttes følgende symboler i vores dokumentation:

Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Der benyttes følgende symboler i vores illustrationer:

Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.
Image alternative Trådløs dataoverførsel

Yderligere symboler

Følgende symboler anvendes på produktet:

Image alternative Må ikke transporteres med kran

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:

Image alternative Advarsel om varm overflade
Image alternative Må ikke transporteres med kran

Særlige klistermærker på produktet

På UL-støvsugere
Image alternative

ADVARSEL: Denne maskine indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelse af støvposen, må kun udføres af sagkyndige personer. Benyt personligt beskyttelsesudstyr. Tænd først maskinen, når det komplette filtersystem er installeret.

På UM- og UME-støvsugere
Image alternative

ADVARSEL: Denne maskine indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelse af støvposen, må kun udføres af sagkyndige personer. Benyt personligt beskyttelsesudstyr. Tænd først maskinen, når det komplette filtersystem er installeret, og funktionen af volumenstrømkontrollen er kontrolleret.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.

Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.

 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Våd- og tørstøvsuger
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Generation
  02
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.

Den tekniske dokumentation er arkiveret her:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

Ud over sikkerhedshenvisningerne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje.

 • Læs alle anvisningerne! Hvis du ikke følger nedenstående anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
 • Ved brug af maskinen sammen med elværktøj skal du læse elværktøjets brugsanvisning før brugen og overholde alle anvisninger.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre maskinen.
 • Brug den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer produktet, hvordan du håndterer de farer, som kan udgå fra materialet, og hvordan du bortskaffer det opsugede materiale.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Maskinen må kun anvendes af personer, som er fortrolig med denne, er blevet instrueret i sikker brug af denne og forstår de farer, der udgår fra denne. Maskinen er ikke beregnet til børn.
 • Opbevar altid maskiner, der ikke anvendes, sikkert. De skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.

Personlig sikkerhed

 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Anvend aldrig støvsugeren, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, skal under brugen af maskinen bære beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og et let åndedrætsværn.
 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren. Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.

Omhyggelig omgang og brug maskinen

 • Lad aldrig maskinen være uden opsyn.
 • Deaktiver ikke filterrengøringsanordningen ved opsugning af farligt støv, især ikke ved anvendelse af støvproducerende elværktøjer.
 • Beskyt maskinen mod frost.
 • Rengør regelmæssigt vandstandsbegrænsningsenheden med en børste efter anvisningerne, og kontrollér den for tegn på skader.
 • Ved påsætning af sugehovedet skal du passe på ikke at klemme fingrene og beskadige netledningen. Der er fare for personskader og beskadigelse.
 • Kontrollér maskinen og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Før du fortsætter med at bruge maskinen, skal du omhyggeligt kontrollere, at sikkerhedsudstyret og evt. let beskadigede dele fungerer fejlfrit og i overensstemmelse med formålet. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret.
 • Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Træk altid stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke anvendes (f.eks. ved en pause i arbejdet), inden rengøring og vedligeholdelse, inden udskiftning af tilbehørsdele eller inden udskiftning af filter. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af maskinen.
 • Træk aldrig i netledningen for at bringe støvsugeren i en anden arbejdsposition. Kør ikke støvsugeren hen over netledningen.
 • Maskinen må ikke transporteres med en kran.
Endvidere på UM- og UME-støvsugere
 • Luk maskinens indløbsfitting med lukkemuffen, når maskinen skal transporteres eller ikke anvendes .

Elektrisk sikkerhed

 • Maskinens stik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Sæt stikket i en egnet jordet stikkontakt, som er installeret på sikker vis og afstemt efter alle lokale forhold. Hvis du er i tvivl om, hvor vidt stikkontakten er jordet korrekt, skal du få en elektriker til at kontrollere dette.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød.
 • Kontrollér, at netledningen ikke ligger i vandpytter.
 • Kontrollér regelmæssigt maskinens elledning, og få den udskiftet hos Hilti , hvis den er beskadiget. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede.
 • Hvis netledningen og/eller forlængerledningen beskadiget under arbejdet, må du ikke berøre disse. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Netledningen skal udskiftes med den type, som fremgår af brugsanvisningen.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • I tilfælde af en strømafbrydelse skal maskinen slukkes, og netstikket skal trækkes ud af stikkontakten.
 • Anvend kun stikket på maskinen til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen.
 • Anvend aldrig maskinen, hvis den er snavset eller vådt. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød. Lad derfor jævnligt Hilti kontrollere snavsede maskiner, især hvis de ofte bruges til at save i elektrisk ledende materialer.

Arbejdsplads

 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen.
 • Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld.
 • Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Vær ekstra opmærksom, når du arbejder på trapper.

Opsuget materiale

 • Sundhedsskadeligt, brændbart og/eller eksplosivt støv må ikke suges op (magnesium-/aluminiumsstøv osv.). Materialer, som er varmere end 60 °C, må ikke suges op (f.eks. glødende cigaretter, varm aske).
 • Maskinen må ikke bruges til opsugning af brændbare, eksplosive eller aggressive væsker (køle- og smøremidler, benzin, opløsningsmidler, syrer (pH < 5), lud (pH > 12,5) osv.).
 • Sluk omgående maskinen, hvis den lækker skum eller væske.
 • Anvend beskyttelseshandsker ved opsugning af varmt materiale med en temperatur på maks. 60 °C.
 • Brug beskyttelsestøj ved arbejde med mineralsk boreslam, og undgå kontakt med huden (pH >9, ætsende).
 • Undgå kontakt med flydende baser eller syrer. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand, og søge læge.
Endvidere på UL-støvsugere
 • Maskinen i støvklasse L egner sig til op-/udsugning af tørt, ikke brændbart støv, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier > 1 mg/m³. Alt efter det op-/udsugede støvs farlighed skal maskinen udstyres med passende filtre.
Endvidere på UM- og UME-støvsugere
 • Maskinen i støvklasse M egner sig til op-/udsugning af tørt, ikke brændbart støv, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier ≧ 0,1 mg/m³. Alt efter det op-/udsugede støvs farlighed skal maskinen udstyres med passende filtre.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Maskinstikdåse
 2. Automatisk filterrengøring
 3. Knappen "Filterrengøringsanordning TIL / FRA" (Kun UL og UME)
 4. Statusindikator "Automatisk filterrengøringsanordning"
 5. Kontakt
 6. Slangeudtag
 7. Smudsbeholder
 8. Forsænket greb
 9. Låseklemme
 10. Sugehoved
 11. Håndgreb
 12. Kabelkrog
 13. Låseklemme til filterafdækning

Bestemmelsesmæssig anvendelse

De her beskrevne produkter er universelle industristøvsugere til erhvervsmæssig brug. De kan anvendes til tør- og vådstøvsugning.

Dette produkt må ikke bruges på mennesker og dyr. Anvendelse under vand er forbudt.

ADVARSEL

Sundhedsfare! U-støvsugere egner sig ikke til opsugning af sundhedsfarligt støv.

 • Opsug ikke sundhedsfarligt støv med disse modeller.
 • Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer de farer, som udgår fra materialet, og hvordan materialet bortskaffes på sikker vis.
 • Undlad at anvende produktet i stationær konstant drift i automatiske eller halvautomatiske anlæg.
 • Brug kun originalt tilbehør og værktøj fra Hilti for at undgå ulykker.
 • Anvend en antistatisk sugeslange for at undgå elektrostatisk opladning.
 • Opsug ikke genstande, som kan give personskader gennem støvposen (f.eks. spidse eller skarpe materialer)
 • Undlad at bruge produktet som erstatning for en stige.

Dette produkt er beregnet til erhvervsmæssig brug og egner sig til følgende opgaver:

 • Opsugning af store mængder støv med Hilti diamantslibere, vinkelslibere, borehamre og tørborekroner.
 • Opsugning af mineralsk boreslam med Hilti diamantborekroner eller Hilti diamantsave og flydende materiale med en temperatur op til < 60 °C.
 • Opsugning af olie og flydende medier med en temperatur op til < 60 °C.
 • Våd- og tørrengøring af væg- og gulvflader
Endvidere på UL-støvsugere

Opsugning af tørt, ikke brændbart støv, væsker, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier > 1 mg/m³ (støvklasse L).

Endvidere på UM- og UME-støvsugere

Opsugning af tørt, ikke brændbart støv, væsker, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier ≧ 0,1 mg/m³ (støvklasse L).

Endvidere på UL-, UM- og UME-støvsugere

Ved udsugninger er det nødvendigt at sørge for en tilstrækkelig luftudskiftningshastighed L i rummet, hvis returluften sendes tilbage i rummet. De nationale bestemmelser skal overholdes.

Potentiel forkert brug

 • Industristøvsugeren må ikke anvendes liggende.
 • Industristøvsugeren må ikke anvendes til opsugning af eksplosionsfarlige stoffer, glødende, brændende eller brændbare stoffer og aggressive støvtyper (f.eks. magnesium‑aluminiumsstøv osv.) (undtagelse: træspåner).
 • Industristøvsugeren må ikke anvendes til opsugning af brændbare væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syre, køle-/smøremidler osv.).
 • Det er ikke tilladt at bearbejde sundhedsfarlige materialer, f.eks. asbest.

Leveringsomfang

Våd- og tørstøvsuger inklusive filterelement, sugeslange komplet med drejemuffe (på støvsugerside) og værktøjsmuffe, støvpose af kunststof PE VC 20/40, brugsanvisning.

Akustisk advarselssignal

UM- og UME-støvsugere er forsynet med et akustisk advarselssignal. Dette høres af sikkerhedsmæssige årsager, hvis lufthastigheden i sugeslangen kommer under 20 m/s.

For at advarselssignalet udløses korrekt, skal diameteren på den anvendte sugeslange indstilles på slangediameterindstillingen.

Automatisk filterrengøringsanordning

Støvsugeren er forsynet med en automatisk filterrengøringsanordning til at fjerne fastsiddende støv fra filterelementet.

Filterrengøringsanordningen kan slukkes ved at trykke på knappen "Automatisk filterrengøringsanordning TIL/FRA" og tændes igen ved at trykke på knappen en gang til.

Tilstand
Betydning
Lysdiode lyser.
 • Filterrengøringsanordningen er aktiveret.
Lysdiode lyser ikke.
 • Filterrengøringsanordningen er deaktiveret.

Hver gang støvsugeren startes, aktiveres filterrengøringsanordningen automatisk.

Filterelementet rengøres automatisk af luftstød (pulserende støj).

Ved systemapplikationer (især ved slibning, skæring og rilning) eller ved indsugning af større støvmængder skal filterrengøringsanordningen være aktiveret for at muliggøre en vedvarende høj sugeeffekt.

Filterrengøringsanordningen fungerer kun, hvis der er tilsluttet en sugeslange.

Bemærkninger vedrørende brug

Tilbehør og dettes anvendelsestyper
Tilbehør
Anvendelsestype
Støvpose af kunststof PE VC 20 (203854)
mineralske opgaver, våd og tør
Støvpose af kunststof PE VC 40 (203852)
mineralske opgaver, våd og tør
Støvpose af papir VC 20 (203858)
Opgaver i træ
Støvpose af papir VC 40 (203856)
Opgaver i træ
Filter VC 20/40 tørt (2121386)
tør
Filter VC 20/40 universal (2121387)
universal, våd og tør
Filter VC 20/40 performance (2121388)
intensive opgaver, våd og tør
Sugeslange 27 x 3,5 m AS
våd og tør
Sugeslange 36 mm
fortrinsvis våd, ingen støvende opgaver
Sugeslange 36 x 5 m AS
våd og tør
 • Anvend altid en kunststof- eller en papirstøvpose til UM- og UME-støvsugere.

Tekniske data

Våd- og tørstøvsuger


VC 20
VC 40
Mål (L x B x H i mm)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
13,0 kg
14,7 kg
Beholdervolumen
21 ℓ
36 ℓ
Støvnyttevolumen
23 kg
40 kg
Vandfyldmængde
13,5 ℓ
25 ℓ
Driftstemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatisk filterrengøringsanordning alle
15 s
15 s
Kapslingsklasse
I
I
Beskyttelsestype
IP X4
IP X4
Netfrekvens
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Nominel spænding

Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.

·/·
100
volt [V]
110
volt [V]
110
volt [V]
200
volt [V]
Nominel effekt
1200
watt [W]
1100
watt [W]
1100
watt [W]
950
watt [W]
Tilslutningseffekt for integreret stikdåse til elværktøj (hvis en sådan findes)
·/·
1600
watt [W]
·/·
·/·
Nettilslutning (type)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3 / 12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220 - 240
volt [V]
220 - 240 (CH)
volt [V]
220 - 240 (GB)
volt [V]
220 - 240 (NZ)
volt [V]
Nominel effekt
1200
watt [W]
1200
watt [W]
1200
watt [W]
1200
watt [W]
Tilslutningseffekt for integreret stikdåse til elværktøj (hvis en sådan findes)
2400
watt [W]
1100
watt [W]
1800
watt [W]
1200
watt [W]
Nettilslutning (type)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maks. volumenstrøm og maks. undertryk


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Maks. volumenstrøm (luft)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maks. volumenstrøm (luft)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maks. undertryk
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Maks. volumenstrøm (luft)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maks. volumenstrøm (luft)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maks. undertryk
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Støj- og vibrationsinformation, målt iht. EN 60335

Følgende oplysninger gælder for alle industristøvsugere VC 20 og VC 40.

Lydtrykniveau (LpA)
73 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
2,5 dB(A)
Vibrationsemissionsværdi
< 2,5 m/s²

Anvendelse af forlængerledning

ADVARSEL

Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud.

 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget.
 • Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt ledningstværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde. I modsat fald kan der forekomme effekttab på maskinen og overophedning af ledningen.
 • Kontrollér regelmæssigt forlængerledningen for beskadigelser.
 • Udskift beskadigede forlængerledninger.
 • Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug.
Anbefalede minimale tværsnit og maksimale ledningslængder ved 120 V netspænding
Kabel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Ledertværsnit
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Ledertværsnit
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Kabellængde
25 m
30 m
50 m
100 m
Kabellængde
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Ibrugtagning

FARE

Fare på grund af elektrisk strøm. Hvis støvsugeren ikke er tilsluttet korrekt, kan det medføre døden eller alvorlige personskader.

 • Støvsugeren skal altid sluttes til en korrekt jordet strømkilde.
FORSIGTIG

Fare fore personskader på grund af ukontrollerede bevægelser! Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.

 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.

Første ibrugtagning

Støvpose af kunststof: Til opsugning af farligt støv

Støvpose af kunststof til mineralsk støv eller støvpose af papir til træspåner:

> Klasse M til opsugning af støv med eksponeringsgrænseværdier fra ≥ 0,1 mg/m3

> Klasse L eller M til opsugning af støv med eksponeringsgrænseværdier fra > 1 mg/m3

 1. Åbn de to låseklemmer.
 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 3. Tag tilbehørsdelene ud af smudsbeholderen og emballagen.
 4. Sæt sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.
 5. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.
 6. Slut sugeslangen til maskinen.

Ilægning af en støvpose af papir til opsugning af træspåner

Spidse genstande kan perforere støvposen.

Kontrollér, at støvposen ikke er blevet perforeret af nogen genstande.

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn de to låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 4. Sæt en ny støvpose af papir i adapteren, og sæt denne på smudsbeholderen.
 5. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen.
 6. Luk de to låseklemmer.
 7. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.
 8. Slut sugeslangen til maskinen.

Isætning af støvpose af kunststof

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn de to låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 4. Fastgør en ny støvpose af kunststof (vejledning påtrykt) i smudsbeholderen.
 5. Sæt sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Betjening

ADVARSEL

Fare for personskader. Hvis filtreringssystemet bliver beskadiget, kan der strømme sundhedsskadeligt støv ud.

 • I nødstilfælde (f.eks. filterbrud) skal støvsugeren slukkes, netstikket trækkes ud af stikkontakten, og støvsugeren skal kontrolleres af en sagkyndig, før den anvendes igen.
FARE

Fare for personskader. Ved L-klasse-støvsugere og M-klasse-støvsugere indeholder maskinen sundhedsskadeligt støv.

 • Tømning og vedligeholdelse, herunder bortskaffelse af støvopsamlingsbeholderen, skal altid foretages af fagfolk. Bær passende beskyttelsesudstyr.
 • Inden støvsugeren fjernes fra området med farlige stoffer, skal støvsugerens ydre støvsuges, tørres grundigt af eller pakkes tætsluttende ind. Da alle maskindele skal anses for at være kontaminerede, hvis de fjernes fra det farlige område, skal der træffes egnede foranstaltninger for at undgå spredning af støvet.
 • Anvend aldrig støvsugeren uden et komplet filtreringssystem.
FORSIGTIG

Fare fore personskader på grund af ukontrollerede bevægelser! Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.

 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.

Indstilling af slangediameteren på UM- og UME-støvsugere

 1. Ved opsugning af tørt, ikke-brændbart støv med eksponeringsgrænseværdier og træspåner skal sugeslangediameteren afstemmes med positionen af kontakten til indstilling af slangediameteren.
 2. Vælg den mindste slangediameter, hvis du anvender støvsugeren med et Hilti hulborsystem.

Anvendelse uden brug af maskinstikdåsen

 1. Kontrollér, at kontakten på maskinen står på "OFF", før du sætter netstikket i.
 2. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
 3. Drej kontakten hen på "ON".

Anvendelse med brug af maskinstikdåsen

Maskinstikdåsen er kun beregnet til direkte tilslutning af elværktøj til støvsugeren.

For elværktøj, der er sluttet til maskinstikdåsen, skal den tilhørende brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne deri følges.

 1. Træk støvsugerens netstik ud af stikdåsen.
 2. Kontrollér, om det tilsluttede elværktøjs maksimale effektforbrug ligger under den tilladte maksimale effekt for maskinstikdåsen, se kapitlet "Tekniske data" og påtrykt værdi på maskinstikdåsen.
 3. Kontrollér, at elværktøjet er slukket, før du sætter elværktøjets netstik i.
 4. Sæt elværktøjets netstik i maskinstikdåsen.
 5. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
 6. Drej kontakten hen på "Auto".
 7. Tænd for elværktøjet.
  Efter frakobling af elværktøjet kører støvsugeren videre et kort øjeblik, så det støv, der befinder sig i sugeslangen, suges op.

Opsugning af tørt støv

Før opsugning af tørt støv og i særdeleshed mineralsk støv skal det kontrolleres, at der er lagt en korrekt støvpose i beholderen. Det opsugede materiale kan herefter fjernes på en nem og ren måde.

FORSIGTIG

Fare for personskader. Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.

 • Brug aldrig støvsugeren uden filterelement.
 • Sørg for, at filterelementet er tørt, og der er isat en korrekt støvpose.

Opsugning af væske

FORSIGTIG

Fare for personskader. Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.

 • Brug aldrig støvsugeren uden filterelement.
 1. Kontrollér niveauovervågningen.
 2. Anvend om muligt et separat filterelement, hvis maskinen bruges som vådstøvsuger.
  Hilti -filter VC 20/40 universal (2121387) anbefales.
 3. Efter opsugning af væske skal du løsne de to låseklemmer.
 4. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag, så filterelementet kan tørre.
 5. Tøm smudsbeholderen, og rengør den med en vandslange. Rengør elektroderne med en børste og filterelementet efter forudgående tørring ved at stryge hånden hen over det.
 6. Lad smudsbeholderen tørre.

Efter opsugning

 1. Sluk for elværktøjet.
 2. Drej kontakten hen på "OFF".
 3. Træk støvsugerens netstik ud af stikdåsen.
 4. Rul netledningen sammen, og hæng den op på ledningskrogen.
 5. Tøm beholderen, og rengør maskinen ved at tørre den af med en fugtig klud.
 6. Rul slangen sammen
 7. Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.

Tømning af smudsbeholderen ved tørt støv

 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
  • På UM- og UME-støvsugere
   • Tag støvposen ud af smudsbeholderen.
  • På U- og UL-støvsugere
   • Tag støvposen ud af smudsbeholderen, eller tag fat i de forsænkede greb, og vip smudsbeholderen for at tømme den.
 3. Sæt derefter sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Tømning af smudsbeholder uden støvpose (ved væske)

 1. Træk stikket ud.
 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
 3. Tag fat i de forsænkede greb, og vip smudsbeholderen for at tømme den.
 4. Rengør kanten af smudsbeholderen med en klud.
 5. Sæt sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Rengøring og vedligeholdelse

Pleje af maskinen

ADVARSEL

Fare på grund af elektrisk strøm. Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader.

 • Reparationer på elektriske dele skal altid udføres af en elektriker.
 • Hold maskinen, især grebsfladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 • Anvend aldrig støvsugeren med tildækkede ventilationsåbninger! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i maskinen.
 • Rengør jævnligt maskinens sider udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstråle eller rindende vand til rengøring, da dette kan bringe maskinens elektriske sikkerhed i fare.
På UL-, UM- og UME-støvsugere

I forbindelse med vedligeholdelse og rengøring skal maskinen behandles, så der ikke opstår fare for vedligeholdelsespersonalet og andre personer.

 • Anvend filtreret tvangsudluftning.
 • Brug beskyttelsestøj.
 • Rengør vedligeholdelsesområdet, så der ikke ledes farlige stoffer ud i det omkringliggende miljø.
 • Inden maskinen fjernes fra området med farlige stoffer, skal maskinens ydre støvsuges, tørres grundigt af eller pakkes tætsluttende ind. Undgå i den forbindelse at sprede farligt støv, der har aflejret sig på maskinen.
 • Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal alle kontaminerede dele, som ikke kan rengøres på tilfredsstillende vis, pakkes i tætsluttende poser og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
 • Mindst en gang om året skal du få foretaget en støvteknisk kontrol af Hilti s serviceafdeling eller en tekniker, f.eks. for beskadigelse af filtret, maskinens lufttæthed og kontrolanordningernes funktion.

Automatisk filterrengøringsanordning

Filterelementet må ikke rengøres ved at banke det mod hårde genstande eller ved at bearbejde det med hårde eller spidse genstande. Dette forkorter filterelementets levetid.

Filterelementet må ikke rengøres med en højtryksrenser. Dette kan medføre revner i filtermaterialet.

Filterelementet er en sliddel.

 • Udskift filterelement mindst en gang hvert halve år.
 • Ved intensiv brug skal filterelementet dog udskiftes oftere.

Udskiftning af filterelement

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn låseklemmen til filterafdækningen.
 3. Åbn filterafdækningen.
 4. Tag forsigtig filterelementet ud ved at tage fat i de forsænkede greb i holderen.
 5. Rengør tætningsfladen med en klud.
 6. Isæt det nye filterelement.
 7. Luk filterafdækningen ved at vippe dækslets låsemekanisme fremad.
 8. Luk låseklemmen til filterafdækningen.

Kontrol af niveauovervågning

Image alternative
 1. Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.
 2. Træk stikket ud.
 3. Åbn de to låseklemmer.
 4. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
 1. Kontrollér, om frakoblingskontakterne er snavsede, og rengør dem i givet fald med en børste.
 2. Kontrollér tætningen ved sugehovedet for tilsmudsning, og rengør den i givet fald med en klud.
 3. Sæt sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse

 1. Efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder skal du kontrollere, om støvsugeren er samlet korrekt og fungerer fejlfrit.
 2. Foretag en funktionstest.

Transport og opbevaring

Transport

Maskinen må ikke bæres, når det er fuldt.

Maskinen må ikke hænges op i en kran.

 • Fjern om nødvendigt Power Conditioneren eller løst værktøj fra holderen.
 • Tøm maskinen, før det bæres et andet sted hen.
 • Vip ikke maskinen, og transportér det ikke liggende, hvis du har opsuget væske.
 • I forbindelse med transport kan du ved hjælp af konusadapteren stikke de to slangeender ind i hinanden.
På UM- og UME-støvsugere
FARE

Fare for personskader. Farligt opsuget materiale kan strømme ud gennem indløbsfittingen.

 • Luk indløbsfittingen med lukkemuffen på M-klasse-støvsugere, når de skal transporteres, eller når de ikke anvendes.

Opbevaring

 • Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejltabel

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ved UM- og UME-støvsugere Akustisk advarselssignal (nedsat sugeeffekt)
Støvposen er fuld.
 • Udskift støvposen.
Filterelementet er meget tilsmudset.
 • Hvis den automatiske filterrengøringsanordning er deaktiveret, skal du aktivere den og lade støvsugeren køre i 30 sekunder.
Sugeslangen eller elværktøjets støvskærm er tilstoppet.
 • Rengør sugeslangen og støvskærmen.
Indstilling af slangediameter i forkert position.
 • Indstil slangediameteren.
 • Vælg slangediameteren på 15 mm ved opgaver med et hulbor.
Der blæses støv ud af maskinen.
Filterelementet er ikke korrekt monteret.
 • Monter filterelementet på ny.
Filterelementet er beskadiget.
 • Monter et nyt filterelement.
Maskinen tænder eller slukker utilsigtet, eller brugeren oplever en statisk afladning.
Elektrostatisk afledning er ikke udført, maskinen er sluttet til en stikkontakt, som ikke er jordet.
 • Slut maskinen til en jordet stikkontakt, anvend en antistatisk slange.
Maskinen starter ikke eller frakobles kort efter start.
Vandfrakoblingen er blevet udløst.
 • Rengør sonder og området omkring sonderne med en børste.
Motoren kører ikke.
Stikkontaktens sikring er sprunget.
 • Slå sikringen til.
 • Hvis sikringen springer igen, skal årsagen til overstrømmen findes.
Smudsbeholder fuld.
 • Sluk maskinen, og tøm smudsbeholderen.
Motorens termosikring er blevet udløst.
 • Sluk maskinen, og lad den afkøle i ca. 5 minutter.
 • Hvis motoren ikke starter, skal du indlevere maskinen hos Hilti s kundeservice.
Motorens termosikring kobler motoren fra igen og igen.
 • Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste.
Motoren kører ikke i automatisk drift.
Den tilsluttede maskine er defekt eller ikke sat korrekt i.
 • Kontrollér den tilsluttede maskines funktion, eller sæt netstikket ordentligt i.
Automatisk filterelementrengøring fungerer ikke.
Der er ikke tilsluttet nogen sugeslange.
 • Tilslut sugeslangen.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente maskiner til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.

I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.

Image alternative
 • Elektriske maskiner må ikke bortskaffes som almindeligt affald!
Boreslam

Ud fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloakker uden forudgående behandling.

 • Kontakt de lokale myndigheder for at høre nærmere om de forskrifter, der gælder for dit område.

Vi anbefaler følgende forudgående behandling:

 • Opsaml boreslammet (f.eks. med en vådstøvsuger).
 • Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste del på genbrugsstationen (flokkuleringsmidler kan fremskynde udskilningsprocessen).
 • Før du udleder det resterende vand (basisk, pH værdi > 7) i kloaksystemet, skal det neutraliseres ved tilsætning af surt neutraliseringsmiddel eller ved fortynding med store mængder vand.
Borestøv
 • Bortskaf det opsamlede borestøv i henhold til gældende nationale lovbestemmelser.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative