Sprog

PM 2-LG

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Linjelaser
  PM 2-LG
  Generation
  02
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Klistermærker på produktet

Laserinformation
Image alternative Laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2014 og opfylder CFR 21 § 1040.10 og 1040.11 (Laser Notice 56).
Undgå at se ind i laseren.

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for måleværktøj

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af måleværktøjer, hvis de anvendes forkert. Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne kan medføre skader på måleværktøjet og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
 • Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra arbejdsområdet, når produktet er i brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Selv om produktet er beskyttet mod indtrængen af fugt, bør du tørre det af, før du lægger det i transportbeholderen.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge måleværktøjet fornuftigt. Anvend ikke et måleværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af måleværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen for personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at måleværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det.
 • Anvend produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af produkter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Undgå at føle falsk tryghed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for måleværktøjer, heller ikke selvom du har brugt måleværktøjet mange gange og er fortrolig med brugen. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
 • Måleværktøjet må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Opbevar ubenyttede måleværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte dette. Måleværktøjer er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje måleværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at måleværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden måleværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte måleværktøjer.
 • Produktet må under ingen omstændigheder modificeres eller ændres. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
 • Før vigtige målinger og hvis måleværktøjet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal måleværktøjets nøjagtighed kontrolleres.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter f.eks. nærhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder vibrationer eller bevirker temperaturændringer.
 • Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultaterne.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medføre fejl og forkerte måleresultater.
 • Ved brug af adaptere og tilbehør skal du kontrollere, at tilbehøret er monteret sikkert.
 • Selvom måleværktøjet er konstrueret til krævende brug på byggepladser, skal det behandles varsomt ligesom andre optiske og elektriske produkter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).
 • Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for lasermåleinstrumenter

 • Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
 • Afspær måleområdet. Sørg for, at du ved opstilling af produktet ikke kommer til at rette laserstrålen mod andre personer eller mod dig selv. Laserstråler skal være langt over eller under øjenhøjde.
 • Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
 • Kontroller produktets nøjagtighed før målinger/anvendelse og flere gange under anvendelsen.
 • Målinger i nærheden af reflekterende objekter eller overflader, gennem glasruder eller lignende materialer kan forfalske måleresultatet.
 • Monter produktet på en egnet holder eller på et stativ, eller anbring produktet på et plant underlag.
 • Arbejde med målestokke i nærheden af højspændingsledninger er ikke tilladt.
 • Kontroller, at der ikke anvendes et andet laser-måleværktøj i nærheden, som kan påvirke din måling.
 • Lad ikke laserstråler krydse uovervågede områder.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at instrumentet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres.

Laserklassifikation for produkter i laserklasse 2

Produktet opfylder kravene i laserklasse 2 iht. IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 og iht. CFR 21 § 1040 (FDA). Disse produkter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Dog bør man, ligesom ved solen, undgå at kigge direkte ind i lyskilden. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet. Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid. Batterier kan korrodere ved længere tids opbevaring og aflade sig selv.
 • Sørg for, at batterier ikke kommer i hænderne på børn.
 • Brug ikke nye og gamle batterier sammen. Udskift altid alle batterier på samme tid. Undgå at bruge batterier af forskellige mærker eller med forskellige typebetegnelser.
 • Brug aldrig beskadigede batterier.
 • Anvend kun den batteritype, som er beregnet til dette produkt. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Vær opmærksom på, at batterierne vender rigtigt ved udskiftning. Der er eksplosionsfare.
 • Batterier må ikke overophedes eller brændes. Batterier kan eksplodere og afgive giftige stoffer.
 • Batterier må ikke oplades.
 • Produktets batterier må ikke loddes sammen.
 • Aflad ikke batterier ved at kortslutte dem. Batterier kan blive utætte, eksplodere, bryde i brand og medføre personskader.
 • Undgå at beskadige batterier, og adskil dem ikke. Batterier kan blive utætte, eksplodere, bryde i brand og medføre personskader.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Batterirum
 2. Ladestatusindikator
 3. Knappen Modtagertilstand
 4. Knappen Linjetilstand
 5. Laserudgangsvindue
 6. Monteringsgevind
 7. Valgkontakt Tænd/sluk og låsning/frigørelse af pendulet
 8. Øje til fastgørelse af faldsikring
 9. Position ydelsesskilt

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en selvnivellerende linjelaser, der er beregnet til nivellering og til udførelse af justeringsopgaver. Linjelaseren har to grønne linjer (vandret og lodret) og et linjekrydspunkt. Linjelaseren kan betjenes af en enkelt person. Linjerne og linjernes skæringspunkt har en rækkevidde på ca. 20 m. Rækkevidden afhænger af lysstyrken i det omgivende lys. Produktet er beregnet til anvendelse indendørs.
Mulige anvendelsesformål er: Nivellering af stikdåser, kabelkanaler, radiatorer og installationer; Nivellering af sænkede lofter; Nivellering og justering af døre og vinduer; Overføring af højder; Lodret justering af rør.

Driftsmeddelelser

Tilstand
Betydning
Lysdiode lyser ikke.
 • Instrumentet er slukket.
 • Batterierne er tomme.
 • Batterierne er sat forkert i.
Lysdiode lyser konstant.
Laserstrålen er tilkoblet. Instrumentet er i drift. Batterierne er fulde.
Lysdiode blinker hurtigt.
Batterierne er næsten tomme.
Lysdiode blinker.
Maskinen blev slukket automatisk, men pendulet er ikke låst.
Laserstrålen blinker to gange hvert 10. (pendulet er ikke låst) eller hvert 2. (pendulet er låst) sekunder.
Batterierne er næsten tomme.
Laserstrålen blinker fem gange og forbliver derefter tændt.
 • Automatisk lukning er deaktiveret.
 • Modtagertilstand blev aktiveret eller deaktiveret.
Laserstrålen blinker med høj frekvens.
Instrumentet kan ikke nivellere sig selv.
Laserstråle blinker hvert 2. sekund.
Funktionen Skrå linje; Pendulet er låst, derfor er linjerne ikke nivelleret.

Leveringsomfang

Linjelaser, taske, 4x AA-batterier (ikke på alle markeder), brugsanvisning, producentcertifikat

Tekniske data

Rækkevidde linjer og skæringspunkt uden lasermodtager
20 m
(65 ft ‑ 10 in)
Rækkevidde af linjer og skæringspunkt med lasermodtager (afhængigt af den omgivende lysstyrke og modtagerposition til laseren)
2 m … 50 m
(6 ft ‑ 10 in … 164 ft)
Selvnivelleringstid
3 s
Selvnivelleringsområde (typisk)
±4°
Nøjagtighed på 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Linjetykkelse (afstand 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Laserklasse
Klasse 2, synlig, 510 - 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 og 1040.11) (FDA)
Stråledivergens laserlinjer *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Gennemsnitlig udgangseffekt (maks.) (p)
< 1 mW
Bølgelængde (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Impulsvarighed (tp)
< 60 µs
Impulsfrekvens (f)
< 12 kHz
Strømforsyning
4x 1,5 V AA-batterier
Driftstid (typisk), alle linjer lyser
ved 24 °C (72 °F) : 10 h
Driftstid (typisk), kun vandrette eller lodrette linjer lyser
ved 24 °C (72 °F) : 20 h
Automatisk slukning (aktiveret efter)
1 h
Driftstilstandsindikator
Lysdioder og laserstråler
Driftstemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Opbevaringstemperatur
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Støv- og stænkvandsbeskyttet (undtagen batterirum)
IP 54 iht. IEC 60529
Gevind til stativ
UNC 1/4"
Mål længde x bredde x højde
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Vægt med fod og inklusive batterier
600 g
(21,2 oz)

Betjening

Isætning / udskiftning af batterier

 • Vær opmærksom på, at batterierne vender rigtigt.
 • Udskift altid alle batterier.
 • Anvend kun batterier fremstillet efter internationale standarder.
Image alternative
 1. Vip dækslet til batterirummet op.
 2. Fjern evt. afladede batterier.
 3. Indsæt de nye batterier.
 4. Luk batterirummet.

Faldsikring

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af nedfaldende værktøj og/eller tilbehør!
 • Anvend kun den anbefalede Hilti faldsikring til dit produkt.
 • Kontrollér faldsikringen og monteringspunkterne til faldsikringen hver gang før brug for eventuelle skader.
Overhold nationale retningslinjer for opgaver i højden.
Brug kun Hilti faldsikring PMA 92 som sikring mod nedstyrtning af dette produkt.
 • Fastgør faldsikringen på laseren og på en bærende struktur. Kontrollér, at den sidder godt fast.
  Overhold brugsanvisningen for Hilti faldsikringen.

Aktivering af laserstråler

 1. Sæt valgkontakten på position Image alternative (til/frigjort).
  • Alle laserlinjer og alle punkter tændes.
 2. Tryk på knappen Linjetilstand gentagne gange, indtil den ønskede linjetilstand er indstillet.
  • Instrumentet skifter gentagne gange mellem driftstilstandene i følgende rækkefølge: alle linjer, vandret linje, lodret linje.

Indstilling af laserstråle til funktionen "Skrå linje"

 1. Sæt valgkontakten på position Image alternative (til/låst).
  • Den vandrette linje tændes.
 2. Tryk på knappen Linjetilstand gentagne gange, indtil den ønskede linjetilstand er indstillet.
  • Instrumentet skifter gentagne gange mellem driftstilstandene i følgende rækkefølge: vandret linje, lodret linje, alle linjer.
  I funktionen "Skrå linje" er pendulet låst, og laseren er ikke nivelleret.
  Laserstrålen/-strålerne blinker hvert 5. sekund.

Deaktivering af laserstråler

 1. Sæt valgkontakten på position OFF .
  • Laserstrålen deaktiveres, og pendulet låses.
FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af utilsigtet ibrugtagning!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 1. Laserstrålen deaktiveres automatisk, når batteriet er tomt.

Anvendelseseksempler

Overførsel af højde

Image alternative

Justering af elementbyggeriprofiler

Image alternative

Justering af loftslamper

Image alternative

Justering af rørledninger

Image alternative

Justering af varmeelementer

Image alternative

Justering af døre og vinduesrammer

Image alternative

Aktivering eller deaktivering af lasermodtagertilstand

Lasermodtagerens rækkevidde kan blive begrænset på grund af lasereffektens konstruktionsbetingede usymmetri og eventuelle generende eksterne lyskilder.
Arbejd på den kraftige side af linjelaseren, og undgå at arbejde i direkte lys for at sikre en optimal rækkevidde. Den tykke side er forsiden af linjelaseren.
 1. Aktiver modtagertilstand ved at trykke på knappen Modtagertilstand.
  • Laserstrålen blinker fem gange som bekræftelse.
  • Lysdioden ved siden af knappen Modtagertilstand lyser grønt.
  • Synligheden af laserstrålerne reduceres.
 2. Tryk på knappen Modtagertilstand igen for at deaktivere modtagertilstanden igen.
  • Lysdioden ved siden af knappen Modtagertilstand slukkes.
  • Synligheden af laserstrålerne forøges til det normale niveau igen.
  Når laseren slukkes, deaktiveres modtagertilstanden.

Kontrol

Kontrol af laserstrålens nivellering

Image alternative
 1. Afstanden mellem væggene skal være mindst 10 m.
 2. Stil laseren på en plan og vandret flade, ca. 20 cm fra væggen (A), og ret laserlinjernes skæringspunkt mod væggen (A).
 3. Markér laserlinjernes skæringspunkt med et kryds (1) på væggen (A) og et kryds (2) på væggen (B).
 4. Stil laseren på en plan og vandret flade, ca. 20 cm fra væggen (B), og ret laserlinjernes skæringspunkt mod krydset (1) på væggen (A).
 5. Indstil højden af laserlinjernes skæringspunkt, så laserlinjernes skæringspunkt passer med markeringen (2) på væggen (B). Brug om nødvendigt et stativ eller en vægholder.
 6. Markér igen laserlinjernes skæringspunkt med et kryds (3) på væggen (A).
 7. Mål forskydningen D mellem kryds (1) og kryds (3) på væggen (A) (RL = rumlængde).
Image alternative
 1. Beregn værdien R.
  • Værdien R bør være mindre end 3 mm (1⁄8").
 2. Hvis resultatet ligger uden for tolerancen, bedes du kontakte Hilti Service.

Kontrol af den vandrette linjes nøjagtighed

Image alternative
 1. Stil instrumentet i udkanten af et rum med en længde på mindst 10 m.
  Gulvarealet skal være jævnt og plant.
 2. Tænd alle laserstrålerne, og kontrollér, at pendulmekanismen er låst op.
 3. Sæt en markering mindst 10 m fra instrumentet, så laserlinjernes skæringspunkt vises i centrum af markeringen (d0), og markeringens lodrette linje løber lige gennem midten af den lodrette laserlinje.
 1. Drej instrumentet 45° med uret set ovenfra.
Image alternative
 1. Markér derefter det punkt (d1) på markeringen, hvor den vandrette laserlinje rammer markeringens lodrette linje.
 2. Drej instrumentet 90° mod uret.
 3. Markér derefter det punkt (d2) på markeringen, hvor den vandrette laserlinje rammer markeringens lodrette linje.
 4. Mål følgende lodrette afstande: d0-d1, d0-d2 og d1-d2. Bestem den største (dmax) og den mindste difference (dmin).
 5. For d0-d1, d0-d2 og d1-d2 gælder:
Image alternative
 1. Den største målte lodrette afstand må maksimalt være 5 mm med en måleafstand på 10 m.
  • dmax-dmin = afstanden fra den højeste markering til den laveste markering i millimeter/¹⁄₁₀ tomme
  • D = afstand fra instrumentet til markeringen i meter/fod

Kontrol af den lodrette linjes nøjagtighed

Til kontrollen kræves en døråbning eller lignende med en indvendig højde på mindst 2 m. På hver side skal der desuden være mindst 2,5 m plads.
Image alternative
 1. Tænd instrumentet, og kontrollér, at pendulmekanismen er låst op.
 2. Stil instrumentet på gulvet med 2,5 meters afstand til døråbningen, og ret den lodrette linje mod midten af døråbningen.
 3. Markér midten af den lodrette linje på gulvet (1) og på den øverste kant af døråbningen (3) samt 2,5 m bag døråbningen på gulvet (2).
Image alternative
 1. Stil instrumentet på gulvet lige bag punkt (2), og indstil laserstrålen, så den går gennem punkt (2) og (1).
 2. Ved døråbningens øverste kant kan afvigelsen mellem laserlinje og punkt (3) aflæses direkte. Denne værdi svarer til afvigelsen ved dobbelt højde.
 3. Mål døråbningens højde.
 4. Den maksimalt tilladte afvigelse er 3 mm pr. 10 meters højde.
Image alternative
 1. For den afvigelse, der er beregnet med ovenstående metode, beregnes den maksimalt tilladte afvigelse på følgende måde:
 2. Den maksimalt tilladte beregnede afvigelse i millimeter skal være mindre end 0,3 mm/m x den dobbelte højde i meter.
  • d = målt dobbelt afvigelse i millimeter/¹⁄₁₀ tomme
  • H = dørens højde i meter

Sådan gør du, hvis der er afvigelser

 • Hvis du konstaterer afvigelser, bedes du kontakte Hilti Service.

Rengøring og vedligeholdelse

Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
 • Blæs støv af laserudgangsvinduet. Undlad at berøre laserudgangsvinduet med fingrene.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få straks produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for korrekt funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Hilti Service for måleteknik

Hilti Service for måleteknik foretager kontrollen og udfører i tilfælde af afvigelse en ny kontrol og sørger for, at måleværktøjet igen opfylder specifikationerne. Opfyldelse af specifikationerne på kontroltidspunktet bekræftes skriftligt ved hjælp af servicecertifikatet. Det anbefales:
 • At vælge et egnet kontrolinterval afhængigt af brugen.
 • At foretage en kontrol af produktet efter en usædvanlig belastning af produktet, før vigtige opgaver, dog mindst én gang om året skal Hilti Service for måleteknik.
Kontrollen udført af Hilti Service for måleteknik fritager ikke brugeren for at skulle kontrollere måleværktøjet før og under anvendelsen.

Transport og opbevaring

Transport
 • Kontrollér produktet for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar aldrig produkt og batterier i solen, oven på varmekilder eller bag glas.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet for skader hver gang før brug og før og efter længerevarende opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Det er ikke muligt at tænde produktet.
Batteriet er fladt
 • Udskift batterierne.
Batteriet vender forkert
 • Sæt batterierne rigtigt i.
Batterirummet er ikke lukket
 • Luk batterirummet.
Produktet eller tænd/sluk-knappen er defekt
 • Kontakt Hilti Service.
Nogle af laserstrålerne fungerer ikke.
Laserkilden eller laseraktiveringen er defekt
 • Kontakt Hilti Service.
Produktet kan tændes, men der kan ikke ses nogen laserstråle.
Laserkilden eller laseraktiveringen er defekt
 • Kontakt Hilti Service.
Temperaturen er for høj eller for lav
 • Lad produktet køle af eller varme op.
Den automatiske nivellering fungerer ikke.
Produktet er opstillet på et for skråt underlag
 • Placer produktet på et plant og vandret underlag.
Pendulet er låst
 • Frigiv pendulet.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Tilbehør, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du her.

Rådets direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.
Rådets direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!