Sprog

SCM 22-A

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Nominelt omdrejningstal ubelastet
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Omdrejning pr. minut
Image alternative Diameter
Image alternative Savklinge
Image alternative Trådløs dataoverførsel
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteritypeserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Bestemmelsesmæssig anvendelse .

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Type:
  SCM 22‑A
  Generation:
  01
  Serienummer:

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan virke utilsigtet og medføre brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
 • Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medføre eksplosion.
 • Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er anført i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Forsøg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af producenten eller af autoriserede forhandlere.

Sikkerhedsanvisninger for alle save

Savemetode
 • Image alternative FARE! Hold hænderne væk fra saveområdet og savklingen. Hold fast på ekstragrebet eller motorhuset med den anden hånd. Hvis du bruger begge hænder til at holde saven, kommer du ikke til skade med hænderne på savklingen.
 • Tag ikke fat under emnet. Beskyttelsesafskærmningen yder dig ikke beskyttelse mod savklingen under emnet.
 • Tilpas skæredybden til emnets tykkelse. Der må højst kunne ses en fuld tandhøjde under emnet.
 • Hold aldrig emnet i hånden eller over et ben. Fastgør emnet på en stabil holder. Det er vigtigt, at emnet fastgøres ordentligt for at minimere faren for kropskontakt, klemning af savklingen eller tab af kontrol over saven.
 • Hold kun elværktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller maskinens eget netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning sættes også elværktøjets metaldele under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Ved savning på langs skal du altid anvende et anslag eller et lige kantstyr. Dette forbedrer savenøjagtigheden og nedsætter muligheden for klemning af savklingen.
 • Anvend altid savklinger i den rigtige størrelse og med passende savklingeboring, f.eks. stjerneformet eller rund. Savklinger, som ikke passer til savens monteringsdele, kører ujævnt og medfører, at du taber kontrollen over saven.
 • Anvend aldrig beskadigede eller forkerte savklingeunderlagsskiver eller -skruer. Savklingeunderlagsskiverne og -skruerne er konstrueret specielt til saven med henblik på en optimal ydelse og driftssikkerhed.
Tilbageslag - årsager og tilsvarende sikkerhedsanvisninger
 • Et tilbageslag er en pludselig reaktion som følge af en fastsiddende, fastklemt eller forkert justeret savklinge, som medfører, at en ukontrolleret sav kravler op af savsporet og bevæger sig i retning af brugeren;
 • Hvis savklingen kommer til at hænge fast eller klemmes fast i et savspor, som lukkes sammen, blokeres den, og motorkraften slår saven tilbage i retning af brugeren;
 • Hvis savklingen drejes eller vendes forkert i savsporet, kan tænderne på savklingens bageste kant sætte sig fast i emnet, så savklingen kravler op af savsporet, og saven springer tilbage mod brugeren.
Et tilbageslag er resultatet af ukorrekt eller fejlagtig brug af saven. Det kan forhindres ved at træffe passende forholdsregler som beskrevet i det følgende.
 • Hold saven fast med begge hænder, og anbring dine arme i en position, hvor du kan absorbere tilbageslagskræfterne. Hold dig altid på siden af savklingen, anbring aldrig kroppen på linje med savklingen. I tilfælde af et tilbageslag kan rundsaven springe baglæns, men brugeren kan dog beherske tilbageslagskræfterne, hvis der træffes egnede foranstaltninger.
 • Hvis savklingen sætter sig fast, eller du afbryder arbejdet, skal du slukke saven og holde den stille i materialet, indstil saven står helt stille. Forsøg aldrig at tage saven ud af emnet eller trække den baglæns, så længe savklingen bevæger sig, da der ellers er risiko for et tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til fastklemningen af savklingen.
 • Hvis du vil starte en sav, som befinder sig i et emne, skal du centrere savklingen i savsporet og kontrollere, at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis savklingen er fastklemt, kan den bevæge sig ud af emnet eller medføre et tilbageslag, hvis saven startes igen.
 • Understøt store plader for at reducere risikoen for et tilbageslag som følge af en fastklemt savklinge. Store plader kan bøje nedad som følge af deres egen vægt. Plader skal understøttes i begge sider, både i nærheden af savsporet og i kanterne.
 • Anvend ikke sløve eller beskadigede savklinger. Savklinger med sløve eller forkert justerede tænder medfører som følge af et for smalt savspor en højere friktion, fastklemning af savklingen og tilbageslag.
 • Spænd skæredybde- og skærevinkelindstillingerne fast før savningen. Hvis indstillingerne ændrer sig under savningen, kan savklingen sætte sig fast og medføre tilbageslag.
 • Vær specielt forsigtig ved savning i eksisterende vægge eller andre områder, hvor du ikke kan se, hvad de indeholder. Den neddykkende savklinge kan blokere ved savning i skjulte genstande og medføre et tilbageslag.
Den nederste beskyttelsesafskærmnings funktion
 • Kontrollér hver gang før brug, om den nederste beskyttelsesafskærmning lukker fejlfrit. Anvend ikke saven, hvis den nederste beskyttelsesafskærmning ikke kan bevæges frit og lukker omgående. Det er ikke tilladt at fastgøre eller fastbinde den nederste beskyttelsesafskærmning i åbnet position. Hvis saven ved en fejl tabes på jorden, kan den nederste beskyttelsesafskærmning blive bøjet. Åbn beskyttelsesafskærmningen med trækarmen, og kontrollér, at afskærmningen bevæger sig frit og ikke berører savklingen eller andre dele ved nogen skærevinkel og -dybde.
 • Kontrollér funktionen af fjederen til den nederste beskyttelsesafskærmning. Få efterset saven før brug, hvis den nederste beskyttelsesafskærmning og fjeder ikke fungerer fejlfrit. Beskadigede dele, klæbrige aflejringer eller ophobninger af spåner kan betyde, at beskyttelsesafskærmningen reagerer langsommere.
 • Åbn kun den nederste beskyttelsesafskærmning med hånden ved særlige snit, f.eks. "dyk- og vinkelsnit". Åbn den nederste beskyttelsesafskærmning med trækarmen, og slip den, så snart savklingen dykker ned i emnet. Ved alle andre saveopgaver skal den nederste beskyttelsesafskærmning arbejde automatisk.
 • Læg ikke saven på arbejdsbænken eller på gulvet, uden at den nederste beskyttelsesafskærmning dækker savklingen. En ubeskyttet savklinge med efterløb bevæger saven i den modsatte retning af saveretningen og saver i alt, hvad den støder på. Vær således opmærksom på savens efterløbstid.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre laderen.
 • Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Brug kun maskinen med de tilhørende beskyttelsesanordninger.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.
 • Maskinen er ikke beregnet til svagelige personer uden instruktion.
 • Maskinen skal opbevares uden for små børns rækkevidde.
 • Tænd først produktet på arbejdsstedet.
 • Fjern batteriet ved opbevaring og transport af maskinen.
 • Arbejd ikke med produktet over hovedhøjde.
 • Brems ikke produktet ved at trykke mod siden af savklingen.
 • Berør ikke spændeflangen og spændeskruen, mens maskinen kører.
 • Tryk aldrig på trykknappen til spindellåsen, når savklingen roterer.
 • Ret ikke maskinen mod personer.
 • Tilpas fremføringskraften til savklingen og det materiale, der skal saves i, så savklingen ikke blokeres og i givet fald medfører et tilbageslag.
 • Metalspåner er skarpe og kan medføre, at du kommer til skade. Sørg for at holde tøjet lukket, så der ikke samler sig spåner i handsker, sko eller andre steder i tøjet.
 • Læg mærke til, hvor metalspånerne flyver hen. Spånerne er varme og kan medføre brand, forbrændinger og snitsår.
 • Undgå at savtændernes spidser bliver overophedet.
 • Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.
 • Brug kun originalt Hilti tilbehør og værktøj for at undgå fare for ulykker.
 • Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk. Anvend så vidt muligt støvudsugning. For at opnå en høj grad af støvudsugning skal du anvende en egnet mobil støvsuger. Brug om nødvendigt et åndedrætsværn, som egner sig til den pågældende støvtype. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Overhold de gældende nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning. Dette medfører en alvorlig fare for at få elektrisk stød.
Omhyggelig omgang med og brug af batterier
 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer og ild. Der er eksplosionsfare.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes. I modsat fald er der fare for brand, eksplosion og ætsning.
 • Defekte batterier (for eksempel batterier med revner, ødelagte dele, bøjede, tilbageslåede og/eller afrevne kontakter) må ikke genoplades og genbruges.
 • Anvend ikke batterierne som energikilde for andre ikke specificerede forbrugere.
 • Hvis batteriet er for varmt til at berøre, kan det være defekt.Placer maskinen på et ikke-brændbart sted i tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje med den, og lad den køle af. Kontakt Hilti Service, når batteriet er kølet af.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for rundsave

 • Før kun rundsaven mod emnet i tændt tilstand.
 • Skærebanen skal være fri for forhindringer øverst og nederst. Sav ikke i skruer, søm eller lignende.
 • Arbejd aldrig over hovedhøjde med en rundsav.
 • Brems aldrig savklingen ved at trykke på siden.
 • Undgå at savtændernes spidser bliver overophedet.
 • Anvend altid en passende savklinge til det underlag, der skal skæres i.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Placer produktet på et ikke-brændbart sted i tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje med det, og lad det køle af. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Ekstragreb
 2. Startspærre
 3. Tænd/sluk-knap
 4. Håndgreb
 5. Ladetilstands- og fejlvisning
 6. Frigørelsesknap med ekstrafunktion til aktivering af ladetilstandsvisning
 7. Spånbeholder
 8. Betjeningsgreb til pendulbeskyttelsesafskærmning
 9. Drevspindel
 10. Grundplade
 11. Pendulbeskyttelsesafskærmning
 12. Parallelanslag
 13. Positionskontrol Savklinge
 14. Lysdiode/inspektionsrude
 15. Beskyttelsesafskærmning
 16. Spindellåseknap
 17. Opmærkningsviser/skærelinjekontrol
 18. Klemme til parallelanslag
 19. Batteri
 20. Klemgreb til indstilling af skæredybde
 21. Unbrakonøgle
 22. Holdeflange
 23. Spændeflange
 24. Spændeskrue
 25. Rotationsretningspil

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en batteridrevet rundsav. Den er beregnet til saveopgaver i metal eller metallignende materialer.

Det er ikke tilladt at anvende savklinger, som ikke opfylder de angivne karakteristika (f.eks. diameter, omdrejningstal, tykkelse), skære- og slibeskiver samt savklinger af højtlegeret, hårdt stål (HSS‑stål). Savning i træ eller trælignende materialer, kunststoffer, gipskarton, gipsfiberplader og kompositmaterialer er ikke tilladt.
 • Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 22 til dette produkt.

 • Anvend kun Hilti ladere i C4/36-serien til disse batterier.

Lithium-ion-batteriets indikator

Lithium-ion-batteriets ladetilstand og fejl på maskinen signaleres via lithium-ion-batteriets indikator. Lithium-ion-batteriets ladetilstand vises efter berøring af de to batterifrigøringsknapper.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker, maskinen er klar til brug.
Ladetilstand: < 10 %
1 lysdiode blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Batteriet er overophedet eller helt afladet.
4 lysdioder blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Maskinen er overbelastet eller overophedet.
Når afbryderen er aktiveret, og op til 5 sekunder efter at afbryderen er sluppet, er det ikke muligt at få vist ladetilstanden.
Hvis lysdioderne på batteriets indikator blinker, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlafhjælpning.

Parallelanslag

Med det etarmede parallelanslag er det muligt at lave præcise snit langs med kanten af et emne og at save ensartede lister.
Parallelanslaget kan monteres på begge sider af grundpladen.

Leveringsomfang

Rundsav, savklinge, unbrakonøgle, parallelanslag, brugsanvisning.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Tilbehør

Spændeflange, holdeflange, spændeskrue.

Tekniske data

Rundsav


SCM 22-A
Nominel spænding
21,6 V
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
4,1 kg
Savklingediameter
160 mm … 165 mm
Stamklingetykkelse
1,2 mm
Skærebredde
1,6 mm
Savklingeboring
20 mm
Nom. omdrejningstal ubelastet
3.500/min
Maks. skæredybde
57 mm
Driftstemperatur
−10 ℃ … 50 ℃
Opbevaringstemperatur
−30 ℃ … 70 ℃

Batteri

Batteridriftsspænding
21,6 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier

SCM 22-A
Lydeffektniveau (LWA)
104 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
93 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier

SCM 22-A
Vibrationsemissionsværdi, savning i metal (Ah, M)
0,82 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Betjening

Forberedelse af arbejdet

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Sæt batteriet i maskinholderen, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknapper.
 2. Træk batteriet ud af holderen.

Afmontering af savklinge

ADVARSEL
Fare for forbrændinger Fare på grund af meget varmt værktøj, spændeflange eller spændeskrue og skarpe savklingekanter.
 • Brug derfor altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
Image alternative
 1. Fjern batteriet.
 2. Sæt unbrakonøglen på spændeskruen til savklingen.
 3. Tryk på spindellåseknappen, og hold den inde.
 4. Drej spændeskruen til savklingen med unbrakonøglen, indtil spindellåseknappen er helt i indgreb.
 5. Løsn spændeskruen med unbrakonøglen ved at dreje den i retningspilens retning.
 6. Tag spændeskruen og den udvendige spændeflange af.
 7. Åbn pendulbeskyttelsesafskærmningen ved at svinge den til side, og fjern savklingen.
  Om nødvendigt kan holdeflangen tages af i forbindelse med rengøring.

Montering af savklinge

FORSIGTIG
Fare for beskadigelse! Uegnede eller forkert isatte savklinger kan beskadige saven.
 • Anvend kun savklinger, som egner sig til denne sav. Vær opmærksom på pilen på savklingen, som angiver rotationsretningen.
 • Anvend kun savklinger, hvis tilladte omdrejningstal er mindst så højt som det maksimale omdrejningstal, der er angivet på produktet.
Kontrollér, at den savklinge, som monteres i saven, opfylder de tekniske krav og er velslebet. En skarp savklinge er en forudsætning for et fejlfrit savsnit.
Image alternative
 1. Rengør holde- og spændeflangen.
 2. Sæt holdeflangen på drevspindelen, og sørg for, at den vender rigtigt.
 3. Åbn pendulbeskyttelsesafskærmningen.
 4. Indsæt den nye savklinge.
  Vær opmærksom på pilen på savklingen og maskinen, som angiver rotationsretningen. Disse skal passe sammen.
 5. Sæt den udvendige spændeflange på, og sørg for, at den vender rigtigt.
 6. Isæt spændeskruen.
 7. Sæt unbrakonøglen på spændeskruen til savklingen.
 8. Tryk på spindellåseknappen.
 9. Monter spændeflangen med spændeskruen ved at dreje unbrakonøglen modsat retningspilen.
  • Spindellåseknappen går i indgreb.
 10. Kontrollér, at savklingen sidder korrekt og godt fast før ibrugtagning.

Indstilling af skæredybde

Image alternative
 1. Løsn klemgrebet til indstilling af skæredybden
 2. Løft produktet i en sakseformet bevægelse, og indstil skæredybden ved at spænde klemgrebet fast.

Tømning af spånbeholder

ADVARSEL
Fare for personskader Fare på grund af meget varme eller skarpe spåner.
 • Brug beskyttelseshandsker ved tømning af spånbeholderen.
Image alternative
 1. Fjern batteriet.
 2. Træk spånbeholderen tilbage og af maskinen.
 3. Vip spånbeholderens to halvdele fra hinanden, og tøm beholderen.
 4. Skub spånbeholderen på afskærmningen, indtil den går i indgreb.

Arbejde

Tænding

 • Tænd produktet med startspærren trykket ind ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Frakobling

 • Stands maskinen ved at slippe tænd/sluk-knappen.

Savning efter opmærkning

Fastgør emnet, så det ikke kan forrykke sig.
Placer emnet, så savklingen ikke rammer noget under emnet.
Forvis dig om, at tænd/sluk-knappen på produktet er slukket.
Anbring produktet med grundpladen på emnet, så savklingen endnu ikke har kontakt med emnet.
Image alternative
 1. Sæt batteriet i.
 2. Tænd produktet med startspærren trykket ind ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
 3. Før produktet gennem emnet i et egnet arbejdstempo langs med opmærkningen.

Fremgangsmåde ved tilstoppet spånkanal

 1. Fjern batteriet.
 2. Fjern spånbeholderen.
 3. Rengør spånkanalen.
 4. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at produktets funktion påvirkes.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Rengøring af støvkappen

 • Rengør regelmæssigt støvkappen på værktøjsholderen med en ren, tør klud.
 • Tør forsigtigt tætningen ren, og påfør den derefter et tyndt lag Hilti ‑fedt.
 • Udskift altid støvkappen, hvis tætningen er beskadiget.

Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse

Kontrollér efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og fungerer fejlfrit.
 • Du kontrollerer pendulbeskyttelsesafskærmningen ved at åbne denne helt med et tryk på betjeningsgrebet.
  • Når du slipper betjeningsgrebet, skal pendulbeskyttelsesafskærmningen lukke sig hurtigt og helt.

Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet ud.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
Opbevaring
  FORSIGTIG
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar maskine og batterier så køligt og tørt som muligt.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Opbevar maskine og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

 • Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Rundsaven er ikke funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Lysdioder er ikke aktive.
Batteriet er ikke korrekt isat.
Aflad batteri.
1 lysdiode blinker.
Aflad batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
 • Bring batteriet op på den korrekte omgivende temperatur.
4 lysdioder blinker.
Rundsaven kortvarigt overbelastet.
 • Slip afbryderen, og betjen den igen.
Overophedningsbeskyttelse.
 • Lad rundsaven køle af, og rengør ventilationsåbningerne.

Rundsaven er funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Tænd/sluk-knappen kan ikke trykkes ned eller er blokeret.
Ingen fejl (sikkerhedsfunktion)
 • Tryk på startspærren.
Hastigheden falder pludselig kraftigt.
Savklingen sidder fast.
 • Undgå, at savklingen sætter sig fast.
Spåner transporteres ikke til spånbeholderen og falder ned på grundpladen.
Spånbeholder fuld.
Spånkanal tilstoppet.
Savklingen forbliver standset.
Fremføringskraft for høj.
 • Nedsæt fremføringskraften, og tænd produktet igen.
Batteriet aflades hurtigere end normalt.
Meget lav omgivende temperatur.
 • Lad batteriet varme langsomt op til rumtemperatur.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt dobbeltklik.
Låsetapperne på batteriet er beskidte.
 • Rengør holdetapperne, og bring batteriet i indgreb igen.
Kraftig varmeudvikling i rundsav eller batteri.
Elektrisk defekt
 • Sluk omgående rundsaven. Tag batteriet ud, og hold øje med det. Lad det køle af. Kontakt Hilti Service.
Produktet er overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet).
 • Kontrollér effektoplysningerne for dit produkt før alle opgaver. Se Tekniske data.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente instrumenter med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Bortskaffelse af batterierSom følge af ukorrekt bortskaffelse af batterier kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r4891.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative
Image alternative