CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER OG TREDJEPARTS FORMIDLERE

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER OG TREDJEPARTS FORMIDLERE

1.         Introduktion

Vores leverandører og tredjeparts formidlere (“forretningspartnere”) bidrager til Hiltis merværdi, kvalitet og innovative styrke. Derfor har vores forretningspartnere stor indflydelse på opfyldelsen af vores bæredygtighedsmål. Stærke forretningspartnere bidrager til en positiv indvirkning på de økologiske og sociale aspekter af vores forretningsaktiviteter. Hos Hilti tilstræber vi at være etiske og ansvarlige. For at sikre overholdelse af vores standarder kræver vi, at alle direkte forretningspartnere overholder dette kodeks ud over det nødvendige engagement i deres egen forsyningskæde. Til gengæld kan forretningspartnere forvente, at Hilti overholder samt aktivt driver forretning i henhold til vores eget Code of Conduct.

2.         Generelt Engagement

Som vores forretningspartner, skal du være engageret i at træffe forebyggende foranstaltninger for at undgå skader på mennesker og miljøet. Menneskerettigheder, rettidig omhu og miljøbeskyttelse skal overholdes fuldt ud i både jeres egne samt jeres direkte forretningspartneres aktiviteter. Vi kræver, at du etablerer et passende og effektivt risikostyringssystem, for at identificere risici for mennesker og miljø, men også for at forebygge, afværge eller minimere skader. Dette kan være via systematiske- eller ad hoc risikoanalyser af din virksomhed, og dine direkte forretningspartnere. Du er ansvarlig for risici eller skader, du forårsager eller bidrager til i din forsyningskæde.

Du forpligter dig til at deltage i Hiltis IT-støttede overvågningsproces for at kontrollere, at disse rettidige omhu-forpligtelser overholdes.

a) Anti-korruption forpligtelse

All forms of engagement in bribery and corruption are strictly prohibited. Som forretningspartner må du ikke tolerere nogen form for direkte eller indirekte engagement i korruption eller bestikkelse, og må ikke give, tilbyde eller love noget af værdi til en embedsmand eller til en modpart i den private sektor for at påvirke officielle handlinger eller opnå en uretmæssig fordel.

b) Sundhed, Sikkerhed og Miljø

Hilti forventer, at du tager ansvar for dine medarbejderes sundhed og sikkerhed i overensstemmelse med de gældende lovbestemte og internationale standarder, for at sikre ordentlige arbejdsforhold.

Som vores forretningspartner skal du bestræbe dig på at minimere affald såvel som forurening af luft, jord og vand, og dermed også bidrage til genanvendelse og genbrug af materialer og produkter, udover de krav der er stillet i den kemiske tjekliste. Du skal overholde internationale og nationale standarder inden for håndtering, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald, samt håndtere kemikalier, der er skadelige for miljøet, og løbende forbedre energieffektiviteten.

Målene omfatter forebyggelse af langtidsforurenende stoffer (POP-konventionen), kviksølvemissioner (Minamata-konventionen) og kontrol af grænsekrydsende transport af farligt affald  (Basel-konventionen).

c) Menneskerettigheder og Arbejdspraksis

Hilti er medlem af FN's Global Compact og kræver, at du respekterer alle internationalt proklamerede menneskerettigheder, ved at undgå årsagssammenhæng og medvirken til menneskerettighedskrænkelser. Overholdelse kræver, at man ikke:

  • •  bruger eller bidrager til slaveri, trældom, tvangsarbejde    og menneskehandel eller gør brug af børnearbejde1;
  • •  diskriminerer på grund af race, hudfarve, køn, sprog, national- eller social oprindelse, fødsel eller anden status, etnicitet, kulturel baggrund, alder, handicap, religiøs overbevisning, politisk- eller anden mening, seksuel orientering eller andre karakteristika;
  • •  overskrider den maksimalt tilladte lovlige arbejdstid2;
  • •  hindre arbejdstagernes ret til forsamling, forenings- og overenskomstforhandlinger;
  • •  gør brug af enhver form for mentale og/eller fysiske former for disciplinære foranstaltninger eller deltager i systematisk chikane.

Forretningspartnere skal mindst betale den lovbestemte mindsteløn og yde enhver overtidskompensation, der er angivet i henhold til gældende love og bestemmelser.

d) Andre aspekter der kræver opmærksomhed

Forretningspartnere skal undgå og/eller afsløre interessekonflikter, der kan påvirke vores forretningsforbindelse. Du må ikke direkte eller indirekte fremme hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Overholdelse af gældende eksport- og reeksportkontrol og toldregler vedrørende produkter, data, software og informationsteknologi er obligatorisk.

 

3.         Overvågning

Hilti forbeholder sig retten til at overvåge eksisterende og nye forretningspartnere for overholdelse af dette kodeks, om nødvendigt regelmæssigt eller ad hoc. Alternativt kan overvågningen udføres af en specialiseret, uafhængig organisation.

Hilti vil behandle tilfælde af manglende overholdelse med passende handlinger, hvilket kan omfatte samarbejde med partneren med henblik på at løse manglende overholdelse, inden for en passende tidsramme, hvis forretningspartnerens adfærd indikerer et ægte ønske om at afhjælpe overtrædelserne af denne kodeks. Hilti forbeholder sig imidlertid retten til at afslutte forretningsforbindelsen i tilfælde af alvorlig eller gentagen overtrædelse.

Tilfælde af manglende overholdelse kan rapporteres via Hiltis anonyme SpeakUp-whistleblowing-mekanisme  eller direkte gennem vores supply managers som klagemekanismer.

1 i henhold til ILO konventionerne 138 og 182 samt 29 og 105

2 i henhold til ILO konventionerne 1 og 30

DOWNLOADS

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER OG TREDJEPARTS FORMIDLERE

DOCX

CHEMICAL CHECKLIST

XLSX

SUSTAINABLE SOURCING POLICY

PDF

Del