Sprog

DD 30-W

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Advarsel om farlig elektrisk spænding
Image alternative Advarsel om varm overflade
Image alternative Omdrejninger pr. minut
Image alternative Nominelt omdrejningstal ubelastet
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug beskyttelseshandsker
Image alternative Brug sikkerhedssko
Image alternative Låsesymbol
Image alternative Serviceindikator
Image alternative Boreydelsesindikator
Image alternative Trådløs dataoverførsel

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Type:
  DD 30-W
  Generation:
  01
  Serienummer:

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger vedrørende diamantboremaskiner

 • Ved borearbejde, hvor der skal anvendes vand, skal man lede vandet væk fra arbejdsområdet eller anvende en indretning til opsamling af væske. Disse forholdsregler holder arbejdsområdet tørt og reducerer risikoen for elektrisk stød.
 • Hold kun elværktøjet på de isolerede gribeflader, når du udfører opgaver, hvor skæreværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller elværktøjets netkabel. Hvis skæreværktøjet kommer i kontakt med en spændingsførende ledning, kan metalliske dele på elværktøjet sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Bær høreværn ved diamantboring. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Hvis indsatsværktøjet blokerer, skal man holde op med at presse og slå værktøjet fra. Undersøg årsagen til, at værktøjet er kommet i klemme, og fjern årsagen.
 • Hvis du igen vil starte en diamantboremaskine, der sidder i emnet, skal du kontrollere, om indsatsværktøjet kan rotere frit. Hvis indsatsværktøjet klemmer, kan det muligvis ikke rotere, hvorved det overbelastes, eller diamantboremaskinen kan løsne sig fra emnet.
 • Ved fastgørelse af borestanderen på emnet med dyvler og skruer skal man sikre sig, at den anvendte forankring kan holde maskinen sikkert under brug. Hvis emnet ikke er modstandsdygtigt, eller hvis det er porøst, kan dyvlen trækkes ud, hvorved borestanderen løsner sig fra emnet.
 • Sørg ved boring gennem vægge eller lofter for, at personer og arbejdsområdet på den anden side er beskyttet. Borekronen kan rage ud over borehullet, og borekernen kan falde ud på den anden side.
 • Anvend ikke dette værktøj til borearbejde over hovedhøjde med tilførsel af vand. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Hold altid fast i maskinen med begge hænder på de to dertil beregnede greb, når maskinen føres i hånden.
 • Maskinen og diamantborekronen er tunge. Der er fare for at beskadige krop og lemmer. Brug hjelm, beskyttelseshandsker og sikkerhedssko.
 • Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.
 • Undgå at berøre roterende dele. Tænd først maskinen, når du befinder dig i arbejdsområdet. Berøring af roterende dele, især roterende indsatsværktøjer, kan medføre personskader.
 • Sørg for at føre netkablet, forlængerledningen og eventuelt også sugeslangen bagud væk fra maskinen. Dette nedsætter risikoen for at snuble i kabel eller slange under arbejdet.
 • Undgå hud- og øjenkontakt med boreslam. Brug beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.
 • Børn bør gøres opmærksomme på, at de ikke må lege med laderen.
 • Maskinen er ikke beregnet til svagelige personer uden instruktion. Maskinen skal opbevares uden for små børns rækkevidde.
 • Værktøjet kan blive meget varmt under brugen og skærpning. Forbrændinger og snitsår kan forekomme. Brug beskyttelseshandsker, når du arbejder med værktøjet.
 • Læg maskinen, der er monteret i standeren, sikkert på gulvet i arbejdspauser.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på maskinen.
Beskyttelse mod støvStøv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun bearbejdes af fagfolk.
 • Anvend en så effektiv støvudsugning som muligt. Anvend til dette formål en mobil støvudsugning anbefalet af Hilti til træ og/eller mineralstøv, som er tilpasset til dette elværktøj. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Det anbefales at bruge åndedrætsværn med filterklasse P2. Overhold de gældende nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Sørg for at sikre emnet. Brug fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. På den måde holdes det mere sikkert fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen.
 • Kontrollér, at værktøjet passer til maskinens værktøjsholder, og at det er låst korrekt fast i holderen.
 • Sluk elværktøjet i tilfælde af strømsvigt, og træk netstikket ud af kontakten for at undgå utilsigtet start, når strømmen vender tilbage.
 • Brug kun maskinen med frie ventilationsåbninger.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning. Dette medfører en alvorlig fare for at få elektrisk stød.
 • Brug aldrig maskinen uden det medfølgende fejlstrømsrelæ (PRCD) (til maskiner uden PRCD aldrig uden skilletransformer). Kontrollér altid PRCD før brug.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvis tilslutningskablet til det elektriske værktøj er ødelagt, skal det udskiftes med en særlig og godkendt tilslutningsledning, der fås i kundeserviceafdelingen. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Anvend ikke adapterstik.
Arbejdsplads
 • Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen.
 • Bor ikke i sundhedsskadelige materialer (f.eks. asbest).
 • Sørg for at få byggeledelsens tilladelse til borearbejdet. Borearbejde i bygninger og andre strukturer kan påvirke statikken, især ved overskæring af armeringsjern eller bærende elementer.
 • Ved udendørs arbejde anbefaler vi, at du bruger gummihandsker og skridsikkert fodtøj.
 • Anvend egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og sikkerhedssko under brugen af maskinen. Også personer, der befinder sig i nærheden, skal bære personligt beskyttelsesudstyr.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Værktøjsholder
 2. Sidegreb DD-SH-30
 3. Værktøjsholderlås
 4. Vandgennemstrømningsindikator
 5. Vandreguleringsgreb
 6. Kontaktspærre til standerboring
 7. Dåselibelle til lodret boring
 8. Tænd/sluk-knap
 9. Håndgreb
 10. Stavlibelle til vandret boring
 11. Netkabel inkl. PRCD
 12. Vandtilslutning
 13. Kulbørsteafdækning
 14. Holder til udsugningsslange
 15. Dybdestop til håndført boring
 16. Serviceindikator
 17. Boreydelsesvisning

Fejlstrømsrelæ (PRCD)

Image alternative
 1. Fejlstrømsrelæ (PRCD) i netkabel
 2. Visning på fejlstrømsrelæ (PRCD)
 3. Knappen Reset på fejlstrømsrelæ (PRCD)
 4. Knappen TEST på fejlstrømsrelæ (PRCD)

Vandopsamlingssystem

Image alternative
 1. Skyder til at indstille længden af vandopsamlingssystemet
 2. Frigøring af vandopsamlingssystem
 3. Vandopsamlingssystem

Tilbehør

Image alternative
 1. Boretylle
 2. Vandopsamlingsring
 3. Vandopsamlingsslange
 4. Stænkbeskyttelse

Tilbehør til borestander DD-ST 30

Image alternative
 1. Anslagsskrue
 2. Søjle
 3. Klemmebakke
 4. Låseskrue
 5. Split
 6. Håndhjul
 7. Føringshus
 8. Slædelås
 9. Håndtag
 10. Spændegreb
 11. Vakuumtilslutning
 12. Manometer
 13. Vakuumpakning
 14. Adapterplade
 15. Vakuumgrundplade
 16. Nivellerskruer
 17. Vakuumbeluftningsventil

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er et elektrisk diamantkerneboresystem. Det er beregnet til hånd- og borestanderført vådboring i beton og mineralske underlag. Borestanderen kan fastgøres med et egnet anker (tilbehør) eller med vakuumgrundpladen (tilbehør) på emnet.

 • Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.
 • Afhængigt af opgave og boreretning (se tabellen) skal du slutte diamantkerneboremaskinens vandopsamlingssystem til en universalstøvsuger anbefalet af Hilti og vælge udstyr.
Image alternative

Alle boreopgaver skal altid udføres med monteret vandopsamlingssystem, den rigtige kombination af boretylle og borekrone og den rigtige længdeindstilling.

Image alternative

Boring opad er kun tilladt med vandudsugning og ekstra stænkbeskyttelse.

Da stænkbeskyttelsen ikke kan monteres ved standerført boring, er standerført boring opad ikke tilladt.

Ikke-tilladt forkert brug

 • Dette produkt egner sig ikke til bearbejdning af sundhedsskadelige materialer.
 • Boring i materialer, som fremkalder strømførende støv (f.eks. magnesium), er ikke tilladt.
 • Tørboring er ikke tilladt.

Anvendelsesspecifik udstyr

Nødvendige udstyr opstår i forbindelse med forskellige opgaver/boreretninger
Anvendelse
Boreretning
Udstyr
Håndført
vandret og nedad
med/uden udsugning, uden stænkbeskyttelse
Håndført
opad
med udsugning og stænkbeskyttelse
Borestanderført, fastgørelse med vakuumgrundplade
nedad
med/uden udsugning, uden stænkbeskyttelse
Borestanderført, fastgørelse med vakuumgrundplade
vandret
med/uden udsugning, uden stænkbeskyttelse og med ekstra sikring af borestanderen
Borestanderført, fastgørelse med anker
nedad og vandret
med/uden udsugning, uden stænkbeskyttelse

Serviceindikator

Indikator/driftsstatus
Servicestatus
Lyser rødt/maskinen kører
Kulbørsterne er meget slidte. Når denne indikator begynder at lyse, kan der arbejdes nogle timer endnu, før maskinen slukkes automatisk. Få kulbørsterne udskiftet i god tid, så maskinen altid er klar til brug.
Lyser rødt/maskinen starter ikke
Få kulbørsterne udskiftet.
Blinker rødt
Midlertidig fejl, se "Fejlafhjælpning"

Boreydelsesindikator

Iindikator
Anlægstryk
orange
for lav
grøn
optimal
rød
for høj

Omdrejningstaltrin

Maskinen er forsynet med to omdrejningstaltrin: et forboringstrin med lavt omdrejningstal og boretrinnet med maksimalt omdrejningstal.
Så længe tænd/sluk-knappen kun er trykket halvvejs ind, er kun forboringstrinnet aktiveret. Ved dette omdrejningstal bør vandgennemstrømningen indstilles. Boretrinnets høje omdrejningstal opnås, hvis tænd/sluk-knappen er trykket helt ind.

Leveringsomfang

Maskine med sidegreb og værktøjsholder, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller på adressen www.hilti.group .

Værktøj

Betegnelse
Kort betegnelse
Diamantborekrone
DD‑C
Kerneknækningsværktøj
DD‑CB

Tilbehør

Betegnelse
Kort betegnelse
Borestander
DD‑ST 30
Borekroner
DD-C, diameter 8 ‒ 35 mm
Tilbehørssæt til standerfastgørelse med anker
DD M12 S
Dybdestop til borestander
DD-ST 30-ES
Stænkbeskyttelse
DD-30-W-CV

Tekniske data

Diamantboremaskine

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.
Når andre maskiner tændes og slukkes, kan der opstå underspændings- og/eller overspændingsspidser, som kan beskadige maskinen. Slut aldrig andre maskiner til generatoren/transformatoren samtidig.
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
7,6 kg
Mål (L x B x H)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Borekronediameter
8 mm … 35 mm
Kapslingsklasse
I
Nominelt omdrejningstal ubelastet
9.200/min

Nominel spænding

Maskinen fås med forskellige nominelle spændinger. Maskinens nominelle spænding og nominelle spændingsforbrug fremgår af maskinens typeskilt.
Nominelle spændinger
Nominel spænding
100 V
110 V
220 V
220‑240 V
Netfrekvens [Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Mærkeeffekt [W]
1450
1400
1400
1450

Støj- og vibrationsværdier

Det vibrationsniveau, der angives i disse anvisninger, er målt med en målemetode, der opfylder bestemmelserne i EN 60745, og kan anvendes i forbindelse med en sammenligning af forskellige elværktøjer. Det kan også anvendes til en foreløbig vurdering af vibrationsbelastningen.
Det angivne vibrationsniveau dækker de væsentlige anvendelsesformål for elværktøj. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan vibrationsniveauet afvige. Dette kan forøge vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af vibrationsbelastningen bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere vibrationsbelastningen i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier i henhold til EN 60745-2-1
Lydtrykniveau LpA
87 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau kPa
3 dB(A)
Lydeffektniveau LWA
98 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau KWA
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier i henhold til EN 60745-2-1
Vibrationsemissionsværdi, håndført boring (borekrone DD-C-18/150 T4) i beton ah, DD
6,0 m/s²
Usikkerhed, håndført boring i beton K
1,5 m/s²
Vibrationsemissionsværdi, håndført boring (borekrone DD-C-24/300 T4) i beton ah, DD
8,0 m/s²
Usikkerhed, håndført boring i beton K
1,5 m/s²
Samlede vibrationsværdier i henhold til EN 62841-3-6
Vibrationsemissionsværdi, standerført boring (borekrone DD-C-18/150 T4) i beton ah, DD
5,0 m/s²
Usikkerhed, standerført boring i beton K
1,5 m/s²
Vibrationsemissionsværdi, standerført boring (borekrone DD-C-24/300 T4) i beton ah, DD
6,5 m/s²
Usikkerhed, standerført boring i beton K
1,5 m/s²

Forberedelse af arbejdet

Før du begynder

 • Slut endnu ikke maskinen til lysnettet under forberedelserne.
 • ADVARSEL
  Mulige bygningsskader ved boring! Borearbejde i bygninger og andre strukturer kan påvirke statikken, især ved overskæring af armeringsjern eller bærende elementer.
 • Sørg for at få byggeledelsens tilladelse til borearbejdet.
 • ADVARSEL
  Fare for elektrisk stød! Fare for uheld ved utilsigtet forboring af elledninger samt gas- og vandrør. Ved forboring af skjulte elledninger kan udvendige metaldele på boresystemet blive strømførende.
 • Undersøg arbejdsområdet, før du påbegynder boringen, f.eks. med en metaldetektor, for elledninger samt gas- og vandrør.
 • Før du begynder at skære i armeringsjern, skal du få den ansvarlige bygningsstatikers godkendelse.
 • Kontrollér, at netspændingen svarer til angivelsen på typeskiltet.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, før du skifter placering, f.eks. før du tager maskinen med til næste borested.
 • Træk altid netkabel og slanger, så de ikke kan komme i berøring med roterende dele.
 • Lad ikke kerneboremaskinen og/eller borestanderen hænge i en kran.
 • Før du anvender en vakuumpumpen skal du læse brugsanvisningen grundigt igennem og følge anvisningerne.
 • Kontrollér, at viseren på manometeret før og under borearbejdet befinder sig i det grønne område.
 • Kontrollér, om skæreringen har en højde på mindst 2 mm. Hvis dette ikke er tilfældet, skal borekronen udskiftes, da det ellers kan medføre, at borekronen klemmes fast i borehullet.
 • Brug kun originale Hilti DD-C -borekroner og originalt tilbehør til DD 30‑W .

Forberedelse til håndført boring

Positionering af sidegreb

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Løsn sidegrebets holder ved at dreje på håndtaget.
 3. Fastgør sidegrebet i den ønskede position.
  Du kan montere et dybdestop sammen med sidegrebet ().
 4. Fastgør sidegrebet, så det ikke kan drejes, ved at spænde grebet fast.

Montering af dybdestop

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Løsn sidegrebets holder ved at dreje på håndtaget.
 3. Før dybdestoppet ind i den dertil beregnede åbning på sidegrebet forfra.
 4. Indstil dybdestoppet til den ønskede dybde.
 5. Fastgør dybdestoppet ved spænde sidegrebet fast.

Montering af stænkbeskyttelse

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Ved håndført boring opad uden de foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger kan vand trænge ind i maskinen og forårsage fare på grund af elektrisk stød.
 • Ved håndført boring opad skal du altid anvende et vandopsamlingssystem med vådsuger samt stænkbeskyttelsen.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Skub stænkbeskyttelsen på boremaskinens gearkasse forfra over værktøjsholderen.

Montering af vandopsamlingssystem

Boring er kun tilladt under følgende betingelser:
Det medfølgende vandopsamlingssystem er monteret og indstillet til længden af den anvendte borekrone.
I vandopsamlingsringen er der isat en boretylle, som passer til borekronediameteren.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Skub vandopsamlingssystemet ind i de dertil beregnede åbninger på forsiden af maskinen, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Indstil længdeområdet for de anvendte borekroner ved hjælp af skyderen. Til borekronelængder op til 150 mm skal du anbringe skyderen i positionen 150 , til borekronelængder 300 mm og 600 mm i positionen 300 .

Montering eller udskiftning af boretylle

Image alternative
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Ved brug af en forkert boretylle kan der trænge vand ind i diamantboremaskinen ved opgaver over hovedhøjde.
 • Anvend altid en boretylle, som har samme diameter som borekronen.
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Sæt boretyllen ind i noterne på vandopsamlingsringen, og skub boretyllen nedad, indtil den går hørbart i indgreb.
 3. Du fjerner boretyllen ved at dreje den mod uret og trække den op og ud af vandopsamlingsringen.

Montering af borekrone

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af udslyngede genstande! Borekroner med slagmærker eller revner samt meget slidte borekroner kan medføre, at brudstykker fra emnet eller brækkede borekroner slynges ud og medfører personskader også uden for arbejdsområdet.
 • Kontrollér borekronen hver gang før brug for slagmærker og revner, slid eller alvorlige skader, og udskift borekronen om nødvendigt.
Diamantborekroner skal udskiftes, så snart deres skæreydelse eller fremdriften i borearbejdet falder mærkbart. Generelt er dette tilfældet, når diamantsegmenternes højde er lavere end 2 mm.
Regelmæssig indsprøjtning af Hilti spray i værktøjsholderen letter monteringen af borekronen.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Træk op i værktøjsholderlåsen indtil anslag for at åbne værktøjsholderen.
  Kontrollér, at borekronens indstiksende og værktøjsholderen er rene og er ubeskadigede.
 3. Vip vandopsamlingsringen omkring monteringsaksen indtil anslag.
 4. Før borekronen med skærering ind i vandopsamlingsringens boretylle ovenfra.
 5. Indfør borekronens indstiksende i forhold til udsparingerne i værktøjsholderen.
 6. Drej borekronen indtil anslag, samtidig med at du trykker let på den.
 7. Luk værktøjsholderlåsen for at fastgøre borekronen.

Tilslutning af udsugningsanordning

 1. Sørg for en sikker forbindelse mellem boremaskinens vandopsamlingsslang og universalstøvsugerens udsugningsslange. Anvend til dette formål en slangeadapter.
 2. Forbind universalstøvsugerens udsugningsslange med universalstøvsugeren.
 3. Anvend ved boring over hovedhøjde holderen på sidegrebet for at fastgøre vandopsamlingsslangen.

Forberedelse til borestanderført boring

ADVARSEL
Fare for personskader! Borestanderen kan rotere eller vippe ved utilstrækkelig fastgørelse.
 • Fastgør borestanderen med ankre eller en vakuumgrundplade på det underlag, der skal bearbejdes, før diamantboremaskinen tages i brug.
 • Anvend kun ankre, som egner sig til det aktuelle underlag, og overhold monteringsanvisningerne fra producenten af ankrene.
 • Anvend kun en vakuumgrundplade, når det eksisterende underlag egner sig til fastgørelse af borestanderen ved hjælp af vakuum.
Borestander og maskine kan fastgøres enten med vakuumgrundpladen eller med tilbehørssættet DD M12 S , dvs. med ankeret HKD-D M12x50 , spændespindelen DD-LR-CLS og møtrikken DD-LR-CLN .
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød på grund af udstrømmende vand! Ved borestanderført boring kan stænkbeskyttelsen ikke monteres. Derfor er maskinen ved borestanderført opadgående boring ikke beskyttet mod indtrængning af vand.
 • Foretag aldrig opadgående boring ved borestanderført boring!
Borestanderført boring er kun muligt uden sidegreb og uden stænkbeskyttelse.

Montering af vandopsamlingssystem

Boring er kun tilladt under følgende betingelser:
Det medfølgende vandopsamlingssystem er monteret og indstillet til længden af den anvendte borekrone.
I vandopsamlingsringen er der isat en boretylle, som passer til borekronediameteren.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Skub vandopsamlingssystemet ind i de dertil beregnede åbninger på forsiden af maskinen, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Indstil længdeområdet for de anvendte borekroner ved hjælp af skyderen. Til borekronelængder op til 150 mm skal du anbringe skyderen i positionen 150 , til borekronelængder 300 mm og 600 mm i positionen 300 .

Fastgørelse af maskine og borestander med vakuum

ADVARSEL
Fare for personskader Fare på grund af, at diamantkerneboremaskinen kan falde ned.
 • Ved vandret boring skal borestanderen endvidere være sikret med en kæde.

Placering af vakuumgrundplade

Image alternative
 1. Markér midten af borehullet med et kryds, hvis linjer er længere end vandopsamlingsringens diameter.
  Vandopsamlingsringen har fire markeringer, som rager op, og som du kan justere i forhold til krydset.
 2. Indstil de 4 nivellerskruer i vakuumgrundpladen, så de rager ca. 5 mm ud på undersiden af vakuumgrundpladen.
 3. Placer vakuumgrundpladen i en afstand på 21 cm fra midten af borehullet.
 4. Forbind vakuumgrundpladens vakuumtilslutning med vakuumpumpen.
 5. Tænd vakuumpumpen.
 6. Hold vakuumbeluftningsventilen nede, mens du korrigerer vakuumgrundpladens placering.

Fastgørelse af borestanderen på vakuumgrundpladen

 1. Tænd vakuumpumpen.
 2. Fastgør borestanderen på vakuumgrundpladen med spændegrebet.
 3. Juster borestanderen i vater med de to nivellerskruer.

Fastgørelse af maskinen på borestanderen

Ved vakuumfastgørelse skal du før fastgørelse af maskinen på borestanderen kontrollere, at borestanderen er sikkert fastgjort.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Fastlås slæden på borestanderen i maksimal afstand til underlaget.
  Slæden skal være låst i øverste position. På den måde kan man montere vandopsamlingssystemet på maskinen, uden at vandopsamlingsringen berører underlaget.
 3. Løsn klemmebakken med låseskruen.
 4. Indfør boremaskinen i slæden.
 5. Spænd klembakken med låseskruen.
 6. Kontrollér, at boremaskinen er fastgjort korrekt på standeren.

Fastgørelse af maskine og borestander med anker

Borestanderfastgørelsen med anker forudsætter anvendelse af tilbehørssættet DD M12 S , som blandt andet også indeholder spændespindlen DD-LR-CLS og møtrikken DD-LR-CLN .
 1. Markér midten af borehullet med et kryds, hvis linjer er længere end vandopsamlingsringens diameter.
  Vandopsamlingsringen har fire markeringer, som rager op, og som du kan justere i forhold til krydset.
 2. Sæt ankeret Hilti HKD-D M12x50 til fastgørelse af borestanderadapterpladen i en afstand på 12 cm fra markeringen af borehullets midte.
  Ved inddrivning af ankeret skal du følge de anvisninger for brugen, som følger med ankeret!
 3. Fastgør maskinen på borestanderen.
 4. Skru de to nivellerskruer ind, indtil de ikke længere rager ud.
 5. Sæt borestanderen med monteret maskine på spændespindelen, og fastgør borestanderen foreløbig med møtrikken (tilbehørssæt DD M12 S ).
 6. Niveller borestanderen med de to nivellerskruer.

Montering af håndhjul

Håndhjulet kan placeres på begge sider af standeren.
Image alternative
 1. Sæt håndhjulet på akslen.
 2. Vip splitten op, og før den igennem boringen.
 3. Vip splitten ned.

Montering eller udskiftning af boretylle

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Sæt boretyllen ind i noterne på vandopsamlingsringen, og skub boretyllen nedad, indtil den går hørbart i indgreb.
 3. Du fjerner boretyllen ved at dreje den mod uret og trække den op og ud af vandopsamlingsringen.

Montering af borekrone

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af udslyngede genstande! Borekroner med slagmærker eller revner samt meget slidte borekroner kan medføre, at brudstykker fra emnet eller brækkede borekroner slynges ud og medfører personskader også uden for arbejdsområdet.
 • Kontrollér borekronen hver gang før brug for slagmærker og revner, slid eller alvorlige skader, og udskift borekronen om nødvendigt.
Diamantborekroner skal udskiftes, så snart deres skæreydelse eller fremdriften i borearbejdet falder mærkbart. Generelt er dette tilfældet, når diamantsegmenternes højde er lavere end 2 mm.
Regelmæssig indsprøjtning af Hilti spray i værktøjsholderen letter monteringen af borekronen.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Træk op i værktøjsholderlåsen indtil anslag for at åbne værktøjsholderen.
  Kontrollér, at borekronens indstiksende og værktøjsholderen er rene og er ubeskadigede.
 3. Vip vandopsamlingsringen omkring monteringsaksen indtil anslag.
 4. Før borekronen med skærering ind i vandopsamlingsringens boretylle ovenfra.
 5. Indfør borekronens indstiksende i forhold til udsparingerne i værktøjsholderen.
 6. Drej borekronen indtil anslag, samtidig med at du trykker let på den.
 7. Luk værktøjsholderlåsen for at fastgøre borekronen.

Tilslutning af udsugningsanordning

 1. Sørg for en sikker forbindelse mellem boremaskinens vandopsamlingsslang og universalstøvsugerens udsugningsslange. Anvend til dette formål en slangeadapter.
 2. Forbind universalstøvsugerens udsugningsslange med universalstøvsugeren.
 3. Anvend ved boring over hovedhøjde holderen på sidegrebet for at fastgøre vandopsamlingsslangen.

Justering af boresystem til midten af borehullet

Placering af boresystem til boring med vakuumgrundplade

Image alternative
 1. Kontrollér, at boresystemet er sikkert fastgjort (manometrets viser befinder sig i det grønne område).
 2. For at placere boresystemet præcist i forhold til midten af borehullet skal du trykke på vakuumbeluftningsventilen og korrigere standerens position.
 3. Hvis boresystemet er positioneret korrekt, skal du slippe vakuumbeluftningsventilen og trykke boresystemet mod underlaget.
 4. Juster vakuumgrundpladen i vater med de 4 nivellerskruer.

Placering af boresystem til boring ved ankerfastgørelse

 1. For at placere boresystemet præcist i forhold til midten af borehullet skal du forsigtigt løsne spændespindelen, indtil borestanderen kan bevæges, og korriger derefter borestanderens position.
 2. Juster borestanderens adapterplade i vater ved hjælp af de 2 nivellerskruer.
 3. Hvis boresystemet er positioneret korrekt, skal du spænde spændespindelen fast.

Tilslutning af strøm- og vandforsyning

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød på grund af udstrømmende vand! En beskadiget eller ikke korrekt monteret O-ring på maskinens vandtilslutning, for højt vandtryk, forkerte slangeforbindelser og utætheder på vandsystemet kan medføre udstrømning af vand og fare for elektrisk stød.
 • Kontrollér regelmæssigt maskinen, vandtilslutninger, slanger og slangeforbindelser for beskadigelser, og kontrollér, at det maksimalt tilladte vandledningstryk på 6 bar ikke overskrides.
Anvend kun frisk vand eller vand uden smudspartikler for at undgå at beskadige komponenterne.
Den maksimalt tilladte vandtemperatur er 40 °C.
Til GB-versionen anvendes en skilletransformator i stedet for fejlstrømsrelæet (PRCD).
 1. Luk vandforsyningsledningen med et passende koblingsstykke ved boremaskinens vandtilslutning.
 2. Kontrollér, at vandforsyningsledningen er sluttet forsvarligt til boremaskinens vandtilslutning.
 3. Åbn vandforsyningen, og kontrollér, at boremaskinens vandtilslutning er tæt.
 4. Sæt maskinens netstik i en jordet stikkontakt.
 5. Tryk på knappen I eller Reset på fejlstrømsrelæet (PRCD).
  • Visningen på fejlstrømsrelæet (PRCD) skal lyse.
 6. Tryk på knappen 0 eller TEST på fejlstrømsrelæet (PRCD).
  Visningen på fejlstrømsrelæet (PRCD) skal forsvinde.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af elektrisk stød! Hvis indikatorlampen på ledningen med fejlstrømsrelæ ikke slukkes, når der trykkes på knappen 0 eller TEST , må diamantkerneboremaskinen ikke længere anvendes!
 • Få diamantkerneboremaskinen repareret af Hilti Service.
 1. Slå fejlstrømsrelæet (PRCD) til igen efter testen ved at trykke på knappen 0 eller TEST .

Boring

ADVARSEL
Fare for uheld! Hvis roterende dele kommer i berøring med vandrør eller elledninger kan der ske uheld med alvorlige følger.
 • Kontrollér, at vandrør og elledninger ikke kan komme i berøring med roterende dele.
ADVARSEL
Hvis værktøjet blokerer er der fare for personskader! Maskinen har et højt drejningsmoment. Ved pludselig blokering af værktøjet kan maskinen bevæge sig pludselig og med stor kraft.
 • Brug sidegrebet, og anvend altid begge hænder, når du arbejder med maskinen. Forvent altid, at værktøjet kan blokere pludselig.
ADVARSEL
Fare for uheld! Ved gennembrudsboringer gennem vægge og lofter kan materiale eller borekernen falde enten bagud eller ned.
 • Før gennembrudsboringer gennem vægge og lofter skal du sørge for at sikre området bagfra og nedefra.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af omkringflyvende splinter! Ved boring kan der dannes farlige splinter. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legemet og øjnene.
 • Brug øjenværn, beskyttelsestøj og hjelm.
ADVARSEL
Fare for personskader. Maskinen og borearbejdet larmer. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Brug høreværn.

Håndført boring

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Ved håndført boring opad uden de foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger kan vand trænge ind i maskinen og forårsage fare på grund af elektrisk stød.
 • Ved håndført boring opad skal du altid anvende et vandopsamlingssystem med vådsuger samt stænkbeskyttelsen.
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Ved brug af en forkert boretylle kan der trænge vand ind i diamantboremaskinen ved opgaver over hovedhøjde.
 • Anvend altid en boretylle, som har samme diameter som borekronen.
 1. Sæt boremaskinens netstik i en stikkontakt eller ved brug af en udsugning i universalstøvsugerens stikdåse (hvis en sådan findes på universalstøvsugeren).
 2. Ved brug af en udsugning skal du sætte universalstøvsugerens netstik i stikkontakten og indstille kontakten på støvsugeren til AUTO eller ON eller I .
 3. Slå fejlstrømsrelæet (PRCD) til (se ).
  Universalstøvsugeren starter i AUTO -drift automatisk efter boremaskinen med forsinkelse. Når boremaskinen slukkes, standser universalstøvsugeren i AUTO -drift automatisk med forsinkelse. I ON - eller I -drift skal du starte og standse støvsugeren manuel.
 4. Markér midten af borehullet med et kryds, hvis linjer er længere end vandopsamlingsringens diameter.
  Vandopsamlingsringen har fire markeringer, som rager op, og som du kan justere i forhold til krydset.
Image alternative
 1. Hold boremaskinens tænd/sluk-knap inde, indstil vandreguleringsgrebet til den ønskede vandmængde, og slip tænd/sluk-knappen igen.
  Vandforsyningen tændes og slukkes automatisk med boremaskinens tænd/sluk-knap. Vandmængden kan forudindstilles før boringen ved at dreje på vandreguleringsgrebet eller reguleres under borearbejdet (minimumvandmængde ved lukket vandreguleringsgreb: ca. 0,3 l/min).
 2. Sæt forsigtigt vandopsamlingsringen på borestedet uden at berøre underlaget med borekronen.
 3. Sørg for, at borehulsmarkeringens linjer flugter med de fire markeringer på vandopsamlingsringen.
 4. Kontrollér, at borekronen ikke berører underlaget, og tryk derefter tænd/sluk-knappen halvvejs ind for at aktivere forboringstrinnet.
 5. Hvis du borer opad, skal du vente, indtil borekronen er fuld af vand.
  • Dette er med til at køle borekronen og beskytte den mod beskadigelse gennem tørboring.
 6. Pres borekronen let mod underlaget.
  • Efter tilkobling (tænd/sluk-knappen trykket halvvejs ind) kører boremaskinen i det langsomste forboringstrin for at undgå udskridning af borekronen ved borestart.
 7. Så snart du mærker, at borekronen tager jævnt fat, skal du trykke tænd/sluk-knappen helt ind.
  • Så snart tænd/sluk-knappen trykkes helt ind, kan borekronen rotere med maksimalt omdrejningstal.
  Tryk boremaskinen mod underlaget, så den kan køre med maksimalt omdrejningstal. Derved opnås den ideelle boreydelse (boreydelsesindikatoren lyser grønt). Et højere tryk mod underlaget medfører ikke en forøget borehastighed (boreydelsesindikatoren lyser rødt).
  Før borekronen lige i borehullet. Hvis borekronen kører skævt i borehullet, kan boreydelsen blive reduceret.
  Vær altid opmærksom på en korrekt vandgennemstrømning. Hold øje med vandgennemstrømningsindikatoren for at kontrollere dette.

Borestanderført boring

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød på grund af udstrømmende vand! Ved borestanderført boring kan stænkbeskyttelsen ikke monteres. Derfor er maskinen ved borestanderført opadgående boring ikke beskyttet mod indtrængning af vand.
 • Foretag aldrig opadgående boring ved borestanderført boring!
ADVARSEL
Fare for uheld! Ved gennembrudsboringer gennem vægge og lofter kan materiale eller borekernen falde enten bagud eller ned.
 • Før gennembrudsboringer gennem vægge og lofter skal du sørge for at sikre området bagfra og nedefra.
ADVARSEL
Fare for personskader Fare på grund af, at diamantkerneboremaskinen kan falde ned.
 • Ved vandret boring skal borestanderen endvidere være sikret med en kæde.
 1. Hvis du anvender en vådsuger, skal du tilslutte en udsugningsanordning () og følge trin 1 til 3 i afsnittet om håndført boring ().
 2. Sæt netstikket i stikkontakten, og slå fejlstrømsrelæet (PRCD) til (se afsnittet om tilslutning af strøm og vand, ).
 3. Løsn slædelåsen.
 4. Kør slæden nedad med håndhjulet, indtil vandopsamlingsringen hviler let mod underlaget.
 5. Hold maskinens tænd/sluk-knap inde, indstil vandreguleringsgrebet til den ønskede vandmængde, og slip tænd/sluk-knappen igen.
  Vandforsyningen tændes og slukkes automatisk med boremaskinens tænd/sluk-knap. Vandmængden kan forudindstilles før boringen ved at dreje på vandreguleringsgrebet eller reguleres under borearbejdet (minimumvandmængde ved lukket vandreguleringsgreb: ca. 0,3 l/min).
 6. Sæt maskinen på kontinuerlig drift ved hjælp af kontaktspærren ved at trykke tænd/sluk-knappen helt ind og derefter aktivere kontaktspærren.
 7. Drej diamantborekronen mod underlaget med håndhjulet.
 8. Tryk kun let i starten af boringen, indtil borekronen er centreret, og øg først derefter trykket.
 9. Så snart du mærker, at borekronen er centreret og roterer jævnt, skal du trykke maskinen hårdere mod underlaget.
 10. Reguler trykket efter boreydelsesindikatoren.
  Tryk maskinen mod underlaget, så maskinen kan køre med maksimalt omdrejningstal. Derved opnås den ideelle boreydelse (boreydelsesindikatoren lyser grønt). Et højere tryk mod underlaget medfører ikke en forøget borehastighed (boreydelsesindikatoren lyser rødt).
  Overvåg vandgennemstrømningen under borearbejdet. Hold øje med vandgennemstrømningsindikatoren for at kontrollere dette.

Boringer med 600-mm-borekrone

 1. Forbor først med en 300-mm-borekrone.
ADVARSEL
Fare for personskader. Ved boring med 600-mm-borekrone uden forboring kan maskinen komme ud af kontrol, blive beskadiget og medføre personskader.
 • Foretag altid forboring. Husk at føre 600-mm-borekronen helt ind i forboringen, før du fortsætter borearbejdet.
 1. Efter udskiftning af borekronen fører du 600-mm-borekronen helt ned i det forborede hul med slukket maskine.
 2. Fortsæt borearbejdet.

Slukning af maskinen

 1. Sluk maskinen, når den ønskede boredybde er nået, eller når gennembrudsboringerne er gennemført. Når du arbejder med kontaktspærre, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at frigøre kontaktspærren.
ADVARSEL
Fare for personskader! Hvis vandopsamlingsringen løftes af underlaget, mens borekronen kører, kan borekernen blive slynget ud af borekronen. Dette kan medføre personskader.
 • Løft først vandopsamlingsringen op fra underlaget, når borekronen er standset.
 1. Træk borekronen ud af borehullet, mens maskinen standser.
  • Vandforsyningen slukkes automatisk med maskinens tænd/sluk-knap.

Afmontering og tømning af borekronen

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
FORSIGTIG
Fare for personskader ved skift af værktøj! Værktøjet bliver varmt under brug. Det må ikke have skarpe kanter.
 • Brug altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
ADVARSEL
Fare for personskader. Borekernen eller dele fra denne kan falde ud af borekronen.
 • Vær opmærksom på, at borekernen ikke falder ukontrolleret ud af borekronen. Fjern alle dele af borekernen fra borekronen.
 1. Åbn værktøjsholderen. Det gør du ved at trække op i værktøjsholderlåsen indtil anslag.
  Hold maskinen med borekronespidsen i en let nedadgående vinkel, så overskydende vand kan løbe ud af borekronen.
 2. Drej borekronen indtil anslag.
 3. Træk borekronen ud af værktøjsholderen.
 4. Drej borekronen ud af værktøjsholderens forlænger.
 5. Træk borekronen ud af vandopsamlingsringen.
 6. Hold fast i borekronen, og ryst borekernen bagud af borekronen gennem indstiksenden. Hvis dele af borekernen bliver siddende i borekronen, skal du banke borekronen lodret ned mod en blød genstand (træ, kunststof) eller anvende en tynd pind (f.eks. dybdestoppet) til at drive borekernen ud med.
 7. Luk værktøjsholderlåsen.

Fjernelse af borekernen fra borehullet

 1. Sæt kerneknækningsværktøjet ned i borehullet indtil anslag, samtidig med at du drejer det lidt.
  Kontrollér, at kerneknækningsværktøjets diameter (ekstratilbehør) passer til den anvendte borekrones bordiameter.
 2. Frigør borekernen ved at trykke let på siden af kerneknækningsværktøjet.
 3. Træk den knækkede kerne ud af borehullet med kerneknækningsværktøjet.
 4. Mål den effektive borehulsdybde med en målestok.

Bortskaffelse af boreslam

 1. Opsaml boreslammet (f.eks. med en vådstøvsuger).
 2. Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste bestanddel på en miljøstation
  Flokkuleringsmiddel kan fremskynde separationsprocessen.
 3. Før du udleder det resterende borevand (basisk, pH værdi > 7) i kloaksystemet, skal det neutraliseres ved tilsætning af surt neutraliseringsmiddel eller ved fortynding med store mængder vand.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af værktøjer og metaldele
 • Fjern snavs, som har sat sig fast.
 • Beskyt overfladen af værktøj og værktøjsholderen mod korrosion gennem regelmæssig aftørring med en klud fugtet i olie.
 • Sørg altid for, at indstiksenden er ren og let oliesmurt.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke den elektriske maskine i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Ved modeller med udskifteligt netkabel er det tilladt at få en elektriker til at udskifte netkablet.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under: www.hilti.group

Udskiftning af kulbørster

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød !
 • Maskinen må kun serviceres og repareres af autoriseret, trænet personale! Dette personale skal især informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine.
Kulbørsterne skal udskiftes, når signallampen med gaffelnøglesymbolet lyser.
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn kulbørsteafdækningerne til venstre og højre på motoren.
 3. Vær opmærksom på, hvordan kulbørsterne er monteret, og litzetrådene er ført. Tag de brugte kulbørster ud af diamantkerneboremaskinen.
 4. Indsæt de nye kulbørster nøjagtigt, som de gamle kulbørster var monteret før.
  Sørg for, at meldetrådens isolering ikke beskadiges ved monteringen.
 5. Skru kulbørsteafdækningerne på til venstre og højre på motoren.
 6. Tilkør kulbørsterne i tomgang uafbrudt i mindst 1 minut.
  • Efter ca. 1 minuts driftstid med de nye kulbørster slukkes signallampen.

Rengøring af vandskueglas

Vær opmærksom på, at arbejdspladsen er ren, når du rengør skueglasset. Der må ikke trænge snavs ind på indersiden af vandgennemstrømningsindikatoren under rengøringsarbejdet.
 1. Løsn skueglassets to skruer med en Torx-skruetrækker TX 15.
 2. Løft skueglasset op og af.
 3. Tag vandmængdeløbehjult inklusive aksel ud.
 4. Fjern eventuelt snavs under rindende vand.
 5. Kontrollér tætningen på skueglasset for beskadigelse før montering, og udskift om nødvendigt glasset.
 6. Kontrollér, at tætningen ligger nøjagtigt i sporet. Ved montering af skueglasset kan tætningen ellers blive beskadiget mellem kunststofdelene og dermed blive utæt.
 7. Genmonter løbehjulet og akslen.
 8. Tryk skueglasset på plads i føringen igen.
 9. Sæt Torx-skruerne til skueglassets montering i igen, og spænd dem fast.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Diamantkerneboremaskine er funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Serviceindikatoren lyser.
Kulbørsternes slidgrænse er næsten nået. Den resterende driftstid indtil automatisk slukning af diamantkerneboremaskinen udgør fortsat nogle timer.
 • Få kulbørsterne udskiftet snarest muligt.
Kulbørster er blevet udskiftet og skal tilkøres.
 • Tilkør kulbørsterne i tomgang uafbrudt i mindst 1 minut.
Diamantkerneboremaskinen leverer ikke fuld ydelse.
Netfejl – der foreligger underspænding i lysnettet.
 • Kontrollér, om andre forbrugere på lysnettet eller eventuelt på generatoren har en negativ påvirkning.
 • Kontrollér længden af det anvendte forlængerkabel.
Diamantborekronen roterer ikke.
Diamantborekrone er klemt fast i underlaget.
 • Før diamantkerneboremaskinen lige.
 • Løsning af diamantborekronen med gaffelnøgle: Træk stikket ud. Sæt en passende gaffelnøgle fast på diamantborekronen i nærheden af indstiksenden, og løsn diamantborekronen ved at dreje.
Borehastigheden falder.
Maksimal boredybde nået.
 • Fjern borekernen, og anvend en længere borekrone.
Borekerne fastklemt i diamantborekrone.
 • Fjern borekernen.
Forkert specifikation for underlaget.
 • Vælg en mere egnet diamantborekronespecifikation.
Højere stålandel (kan ses ved klart vand med metalspåner).
 • Vælg en mere egnet diamantborekronespecifikation.
Diamantborekrone defekt.
 • Kontrollér diamantborekronen for beskadigelse, udskift den om nødvendigt.
Diamantborekrone poleret.
 • Slib diamantborekronen på slibepladen.
Vandmængde for stor.
 • Reducer vandmængden med vandreguleringen.
Vandmængde for lille.
 • Kontrollér vandtilførslen til diamantborekronen, eller øg vandmængden med vandreguleringen.
 • Kontrollér filterindsatsen på vandtilslutningen.
Indstiksende tilsmudset eller ikke fastlåst korrekt.
 • Rengør indstiksenden, og indsæt diamantborekronen korrekt.
Diamantborekronen kan ikke sættes ind i værktøjsholderen.
Indstiksende/værktøjsholder tilsmudset eller beskadiget.
 • Rengør indstiksenden eller værktøjsholderen, eller udskift disse.
Greb til værktøjsholder ikke åbnet helt.
 • Åbn grebet indtil anslag.
Diamantborekronen har for meget slør.
Indstiksende defekt.
 • Kontrollér indstiksenden, og udskift den om nødvendigt.
Greb til værktøjsholder ikke lukket.
 • Luk grebet til værktøjsholderen.
Ingen vandgennemstrømning.
Filter eller vandgennemstrømningsindikator tilstoppet.
 • Fjern filtret eller vandgennemstrømningsindikatoren, og skyl det/den grundigt.
Under drift trænger der vand ud af værktøjsholderen.
Indstiksende/værktøjsholder tilsmudset.
 • Rengør indstiksenden eller værktøjsholderen.
Værktøjsholderens tætning defekt.
 • Kontrollér pakningen, og udskift den om nødvendigt.

Diamantkerneboremaskine er ikke funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Serviceindikatoren viser ingenting.
Fejlstrømsrelæ (PRCD) ikke tilkoblet.
 • Kontrollér, at fejlstrømsrelæet (PRCD) fungerer, og kobl det til.
Strømforsyning afbrudt.
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
 • Kontrollér stikforbindelser, netkabel, strømtilførsel og netsikring.
Vand i motoren.
 • Lad diamantkerneboremaskinen tørre helt på et varmt, tørt sted.
Image alternative
Serviceindikatoren lyser.
Slidte kulbørster.
Image alternative
Serviceindikatoren blinker
Motor overophedet (f.eks. på grund af for høj vægfriktion og/eller for højt tryk på maskinen).
 • Vent nogle minutter, indtil motoren er kølet af, eller lad diamantkerneboremaskinen køre i tomgang for at fremme afkølingen.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
 • Før diamantkerneboremaskinen lige, og/eller nedsæt trykket på maskinen.

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r51318.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Bortskaffelse af boreslam

Ud fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloakker uden forudgående behandling.
 • Kontakt de lokale myndigheder for at høre nærmere om de forskrifter, der gælder for dit område.
 • Bortskaf boreslammet.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative
Image alternative