Sprog

TE DRS‑Y

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Brug støvmaske
Image alternative Brug beskyttelseshandsker
Image alternative Brug sikkerhedssko

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Støvsugermodul
  TE DRS‑Y
  Generation
  01
  Serienummer

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, billedtekster og tekniske data på dette produkt. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
 • Læs før ibrugtagning og følg brugsanvisningerne til og de sikkerhedsrelevante oplysninger om systemprodukterne.
 • Brug kun modulet i forbindelse med de elværktøjer, der er nævnt i Bestemmelsesmæssig anvendelse, i modsat fald er der fare for personskader.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og dele, eller fjern batteriet fra elværktøjet, inden du foretager indstillinger på det, skifter tilbehørsdele eller lægger det til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
 • Det er vigtigt at være opmærksom og have fokus på, hvad man laver, samt at bruge produktet fornuftigt. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Ved bearbejdning kan materialet splintres. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legemet og øjnene. Brug beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm og høreværn under brugen af produktet.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
 • Opsugning af vand er ikke tilladt.
 • Modulet må ikke bruges til opsugning af eksplosionsfarlige stoffer, glødende, brændende eller brændbare stoffer, aggressive støvtyper (f.eks. magnesiums- eller aluminiumsstøv) og væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, køle- og smøremidler).
 • Støv, der dannes ved slibning, skæring og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er: Bly eller maling på blybasis; Tegl, beton og andre murværksprodukter, natursten og andre silikatholdige produkter; Bestemte træsorter som eg, bøg og kemisk behandlet træ; Asbest eller asbestholdige materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstående personer ved hjælp af fareklassen for de materialer, der arbejdes på. Træf de nødvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen på et sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et støvopsamlingssystem eller brug af et passende åndedrætsværn. Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:
 • Arbejde i et godt ventileret område,
 • Undgå længere tids kontakt med støv,
 • Lede støv bort fra ansigt og krop,
 • Bruge beskyttende beklædning og vaske eksponerede områder med vand og sæbe.
 • Anvend så vidt muligt en passende støvudskiller anbefalet af Hilti til det pågældende formål.
 • Find ud af, hvilken fareklasse det støv, der opstår ved arbejdet, har, inden du går i gang med arbejdet. Anvend en støvudskiller med en officielt tilladt beskyttelsesklassificering, som opfylder de lokale støvbeskyttelsesbestemmelser.
 • Anvend en antistatisk sugeslange for at undgå elektrostatisk opladning.
 • Kontroller, at adapteren og værktøjsholderens udvendige overflader er fri for olie og fedt. Hvis støvsugermodulet monteres med olieindsmurte og/eller fedtede dele, kan støvsugermodulet falde af. Fjern olie og fedt fra adapteren og værktøjsholderens udvendige overflader med en klud.
 • Pas på, at modulet ikke bliver for varmt. Ved temperaturer over 80° C smelter materialet.
 • Anvend ikke modulet til at bære eller føre systemet. Anvend de dertil beregnede greb på elværktøjet.
 • Hold ikke elværktøjet i sugehovedet eller sugerøret under brugen.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Adapter
 2. Sugekonsol med ekstragreb
 3. Tilslutningsstykke
 4. Bælg 12-52
 5. Dybdestop
 6. Fingerskrue
 7. Møtrik
 8. Sugehoved langt
 9. Sugehoved mellem
 10. Sugehoved kort
 11. Bælg 68-90/290 mm
 12. Sugerør
 13. Bælg 68-90/550 mm
 14. Bælg 100-150/550 mm

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Image alternative
Det beskrevne produkt er et støvsugermodul, der anvendes som tilbehør i forbindelse med Hilti borehamre SDS‑Max og støvudskillere.

Leveringsomfang

Sugekonsol, bælg 68-90/290 mm, sugehoved kort, sugehoved mellem, sugehoved langt, adapter, tilslutningsstykke, bælg 12-52, dybdestop, fingerskrue, møtrik, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Bælg


Bælg 68‑90/290
Bælg 68‑90/550
Bælg 100‑150/550
Bælg 12‑52
Vægt
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1.000 g
(35,3 oz)
Værktøjstype
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y Hammerbor
Værktøjsdiameter
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Værktøjslængde
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Anvendelse
Boring med hammerborekrone
Boring med hammerborekrone
Boring med hammerborekrone
Hammerboring

Sugehoved


Sugehoved kort
Sugehoved mellem
Sugehoved langt
Vægt
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Værktøjstype
Spidsmejsel, fladmejsel, mejselværktøj
Spidsmejsel, fladmejsel, mejselværktøj
Spidsmejsel, fladmejsel, mejselværktøj
Værktøjslængde
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Anvendelse
Mejsling
Mejsling
Mejsling

Temperaturer

Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Betjening

Montering af støvsugermodulet

Vær opmærksom på, at funktionsvælgeren står i den position, der passer til opgaven.
Den frie værktøjslængde, der rager ud af sugehovedet, må ikke være længere end 145 mm og ikke kortere end 30 mm. Derved sikres optimal støvudsugning.
Det er kun tilladt at anvende de spidsmejsler, fladmejsler, mejselværktøjer, hammerborekroner og hammerbor, der er vist i oversigten til afsnittet Bestemmelsesmæssig anvendelse.
Kontroller, at der ikke er isat et indsatsværktøj i elværktøjet ved monteringen.
Image alternative
 1. Løsn det monterede ekstragreb fra elværktøjet.
 2. Fjern ekstragrebet.
 3. Vælg den rigtige samling af sugesystemet i overensstemmelse med figuren til afsnittet Bestemmelsesmæssig anvendelse, og monter delene og ekstragrebet på sugekonsollen.
 4. Skub det monterede system med ekstragreb over værktøjsholderen ned til ekstragrebets position på drevhalsen.
 5. Drej sugekonsollen og ekstragrebet over i den ønskede position.
 6. Fastgør ekstragrebet, så det ikke kan drejes, ved at spænde grebet fast.
 7. Før værktøjet ind i værktøjsholderen.
  Overhold i den forbindelse elværktøjets brugsanvisning.
 8. Slut en støvudskiller til støvsugermodulet.
  Til hammerboring skal følgende fremgangsmåde desuden følges.
 1. Indstil bælglængden, så ca. 15 mm af borspidsen rager ud.
 2. Isæt dybdestoppet.
 3. Indstil dybdestoppet til den ønskede boredybde.
 4. Sørg for at sikre dybdestoppet mod at rutsje rundt med fingerskruen.

Afmontering af støvsugermodulet

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af indsatsværktøj! Indsatsværktøjet kan være meget varmt eller have skarpe kanter.
 • Brug beskyttelseshandsker ved skift af indsatsværktøjet.
Image alternative
 1. Fjern støvudskilleren fra støvsugermodulet.
 2. Tag indsatsværktøjet ud af værktøjsholderen.
 3. Løsn ekstragrebets holder ved at dreje på grebet.
 4. Træk støvsugermodulet fremad for at fjerne det fra elværktøjet.
 5. Afmonter ekstragrebet fra støvsugermodulet.
 6. Monter ekstragrebet på elværktøjet.
 7. Fastgør ekstragrebet ved at dreje på grebet.

Anvendelse

Vær opmærksom på, at funktionsvælgeren står i den position, der passer til opgaven.
Overhold brugsanvisningen til støvudskilleren. Tøm støvudskilleren regelmæssigt.
 1. Tilslut støvudskilleren, og tænd den.
 2. Tænd for elværktøjet.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af modulet

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Anvend ikke olie, fedt eller rengøringsmidler.
Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 1. Fjern fastsiddende snavs, og kontroller, om sugekonsollens sugeåbning er fri for støvrester.
 2. Rengør modulet regelmæssigt med koldt vand.
  Modulet, skal være helt tørt før næste ibrugtagning for at undgå, at støvet hænger fast.
 3. Rengør adapteren regelmæssigt indvendigt for fedt og støvrester.

Vedligeholdelse

 • Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på produktet og tilbehøret for beskadigelse og alle betjeningselementer for fejlfri funktion. Brug aldrig produktet, hvis dele er beskadiget, eller hvis betjeningselementerne ikke fungerer korrekt.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Overdreven støvudvikling.
Støvudskiller fuld.
 • Tøm støvudskilleren.
Sugehovedet og/eller bælgen er slidt eller defekt.
 • Udskift sugehovedet og/eller bælgen.
Tilstoppet udsugningskanal.
 • Rengør udsugningskanalen.
Frie værktøjslængder over 145 mm.
 • Anvend et kortere indsatsværktøj eller længere sugehoved.
Støvudskillerens sugeslange er ikke korrekt monteret.
 • Stik støvudskillerens sugeslange helt ind i basisdelen.
Rester fra borekernen tilstopper udsugningen.
 • Fjern borekernen med boresmuld.
Afstand mellem hammerborekrone og sugerør er for stor.
 • Anvend kun Hilti hammerborekroner.
Støvsugermodulet falder af
Støvsugermodulet er ikke korrekt monteret.
 • Monter støvsugermodulet som beskrevet i brugsanvisningen. Basisdelen skal monteres i den foreskrevne position.
Basisdelen og/eller drevhalsen er fuld af olie eller fedtet.
 • Fjern olie og fedt med en klud fra basisdelen og de udvendige flader på drevhalsen.
Ekstragreb ikke fastspændt.
 • Tilspænd ekstragrebet.
Ekstragreb gået i stykker.
 • Udskift ekstragrebet.
Adapter ikke monteret.
 • Monter adapteren.
Støvsugermodulet kan ikke afmonteres.
Ekstragrebets spændebånd er ikke løsnet tilstrækkeligt
 • Løsn ekstragrebet yderligere for at løsne spændebåndet noget mere.
Permanent akustisk signal fra støvudskilleren.
Dupperne på bælgen er slidt af.
 • Udskift bælgen.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Image alternative
Yderligere oplysninger vedrørende betjening, teknik, miljø og recycling finder du under følgende link: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Dette link finder du også som QR-kode sidst i brugsanvisningen.