Sprog

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Boring med slagfunktion (hammerboring)
Image alternative Mejsling
Image alternative Placering af mejsel
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Nominelt omdrejningstal, ubelastet
Image alternative Omdrejninger pr. minut
Image alternative Omdrejninger pr. minut
Image alternative Diameter
Image alternative Vekselstrøm
Image alternative Produktet understøtter trådløs dataoverførsel, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Kombihammer
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generation
  03
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger for boremaskiner

Sikkerhedsanvisninger for alle opgaver
 • Brug høreværn ved slagboring. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Anvend ekstragrebet. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Hold elværktøjet i de isolerede håndtag, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet eller skruerne kan ramme skjulte elledninger eller maskinens netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af lange bor
 • Arbejd under ingen omstændigheder med et højere omdrejningstal end borets maksimalt tilladte omdrejningstal. Ved højere omdrejningstal kan boret let blive bøjet, hvis det kan rotere frit uden kontakt med emnet, og medføre personskader.
 • Begynd altid borearbejdet med lavt omdrejningstal, og mens boret har kontakt med emnet. Ved højere omdrejningstal kan boret let blive bøjet, hvis det kan rotere frit uden kontakt med emnet, og medføre personskader.
 • Udøv ikke et for højt tryk på boret og kun i borets længderetning. Bor kan blive bøjet og ende med at brække eller medføre tab af kontrollen og resultere i personskader.
Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af røreværktøj og blandestave
 • Slå kun elværktøjet til eller fra, når røreværktøjet befinder sig i det materiale, som skal blandes. I modsat fald kan det medføre tab af kontrollen og derved resultere i fare for personskader.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for borehammer

Personlig sikkerhed
 • Anvend kun produktet i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på maskinen.
 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
 • Hold altid maskinen med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for, at håndgrebene er tørre og rene.
 • Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Undgå berøring af roterende dele - fare for personskader!
 • Anvend egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og et let åndedrætsværn under brugen af maskinen.
 • Brug også beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
 • Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
 • Find ud af, hvilken fareklasse det støv, der opstår ved arbejdet, har, inden du går i gang med arbejdet. Anvend en industristøvsuger med en officielt tilladt beskyttelsesklassificering, som opfylder de lokale støvbeskyttelsesbestemmelser. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige.
 • Sørg for en god ventilation af arbejdspladsen, og brug om nødvendigt et åndedrætsværn, som egner sig til den pågældende støvtype. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav øvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan medføre elektrisk stød, hvis du ved en fejl kommer til at beskadige en elledning.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Sluk omgående elværktøjet, når værktøjet er blokeret. Maskinen kan trække til siden.
 • Vent, indtil elværktøjet er standset helt, før du lægger det fra dig.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Støvkappe
 2. Værktøjsholder
 3. Frigøring af værktøj
 4. Funktionsvælger
 5. Afbryderspærre
 6. Afbryder
 7. Håndgreb
 8. Serviceindikator
 9. Visning for halv effekt (kun ATC-variant)
 10. Knap til halv effekt (kun ATC-variant)
 11. Netledning
 12. Sidegreb

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en elektrisk kombihammer med pneumatisk slagmekanisme. Den er beregnet til boring i beton, murværk, træ og metal. Produktet kan desuden anvendes til lette og moderate mejselopgaver i murværk og til efterbearbejdning af beton.

Under visse betingelser kan produktet også anvendes til røreopgaver.
 • Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.

Ekstratilbehør AVR

Produktet kan være forsynet med et Active Vibration Reduction (AVR)-system som ekstratilbehør, som reducerer vibrationerne markant.

ATC

Maskinen er udstyret med elektronisk hurtigfrakobling ATC (Active Torque Control).
Hvis indsatsværktøjet blokerer eller sætter sig fast, roterer maskinen pludselig ukontrolleret i den modsatte retning. ATC registrerer denne pludselige rotationsbevægelse på maskinen og kobler omgående maskinen fra.
Maskinen skal kunne rotere for at fungere korrekt.
Efter udført hurtigfrakobling skal du tænde maskinen igen ved kort at slippe afbryderen og derefter trykke den ind igen.

Serviceindikator

Produktet er udstyret med en serviceindikator med lyssignal.

Tilstand, serviceindikator

Tilstand
Betydning
Serviceindikatoren lyser rødt.
Tidspunktet for service er nået.
Serviceindikatoren blinker rødt.
Få kombihammeren repareret af Hilti Service.

Leveringsomfang

Kombihammer, sidegreb, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tekniske data

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og / eller nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Enkeltslagsenergi i overensstemmelse med EPTA‑procedure 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø Hammerbor
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø Træbor
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø Metalbor
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 60745

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Lydeffektniveau (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Hammerboring i beton (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Mejsling (ah, Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Betjening

Montering af sidegreb

FORSIGTIG
Fare for personskader Manglende kontrol over kombihammeren.
 • Kontrollér, at sidegrebet er monteret rigtigt og fastgjort korrekt. Kontrollér, at spændebåndet ligger i den dertil beregnede not på maskinen.
Image alternative
 • Monter sidegrebet.

Indsætning/udtagning af indsatsværktøj

Hvis der anvendes en fedttype, som ikke egner sig, kan det medføre skader på maskinen. Anvend kun originalt fedt fra Hilti .
Kontrollér værktøjet for skader og ujævn slitage før hver ibrugtagning, og udskift det om nødvendigt.
Image alternative
 • Indsæt værktøjet/tag værktøjet ud.

Boring uden slagfunktion

Boring uden slagfunktion er muligt med værktøj med særlig indstiksende. Hilti s værktøjsprogram omfatter sådanne værktøjer.
Med den selvspændende borepatron er det eksempelvis muligt at fastspænde træbor eller stålbor med cylindrisk skaft og bore uden slagfunktion.
Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Hammerboring" Image alternative.

Omrøring

Anvend kun røreværktøjet sammen med den selvspændende borepatron.
Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Hammerboring" Image alternative, og indsæt røreværktøjet i den selvspændende borepatron.

Indstilling af effekt

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Indstilling af effekten kan kun foretages, når maskinen er i drift.
For at indstille halv effekt skal du trykke på knappen "Halv effekt". Den reducerede effekt angives ved at effektindikatoren lyser. Hvis du igen trykker på knappen "Halv effekt", indstilles maskinen igen til fuld effekt, og effektindikatoren slukkes.
Hvis kombihammeren slukkes og tændes igen, står den fulde effekt ligeledes igen til rådighed.
 • Indstil effekten.

Boring med slagfunktion (hammerboring)

Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Hammerboring" Image alternative.

Placering af mejsel

FORSIGTIG
Fare for personskader! Tab af kontrol over mejselretningen.
 • Arbejd ikke i positionen "Placering af mejsel". Sæt funktionsvælgeren på positionen "Mejsling" .
Mejslen kan låses i 24 forskellige positioner (i trin på 15°). Dette gør, at man med flad- og formmejsler altid kan arbejde i den korrekte arbejdsstilling.
Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Placering af mejsel" Image alternative.

Mejsling

Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Mejsling" Image alternative.

Afbryderspærre

Under mejslingen kan du låse afbryderen, mens maskinen er i gang.
 • Tryk på afbryderspærren.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Transport og opbevaring

 • Transportér ikke elværktøj med isat værktøj.
 • Opbevar altid elværktøj med netstikket trukket ud.
 • Opbevar maskinen tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Efter længerevarende transport eller opbevaring skal elværktøjet kontrolleres for skader før ibrugtagning.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejlsøgning

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Kombihammeren starter ikke.
Elforsyningen er afbrudt.
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
Generatoren er i Sleep Mode.
 • Belast generatoren med endnu en forbruger (f.eks. en arbejdslampe). Sluk derefter maskinen, og tænd den igen.
Den elektroniske startspærre efter en strømafbrydelse er aktiveret.
 • Sluk maskinen, og tænd den igen.
Kullene er slidte.
 • Lad en elektriker kontrollere og om nødvendigt udskifte afbryderen.
Ingen slagfunktion.
Maskine for kold.
 • Sæt kombihammeren på underlaget og lade den køre i tomgang. Gentag om nødvendigt proceduren, indtil slagmekanismen arbejder.
Kombihammeren har ikke fuld ydelse.
Forlængerledning for lang og / eller med for lille tværsnit.
 • Anvend en forlængerledning med godkendt længde og / eller med tilstrækkeligt tværsnit.
Afbryderen er ikke trykket helt ind.
 • Tryk afbryderen helt i bund.
Strømforsyningen har en for lav spænding.
 • Slut maskinen til en anden strømforsyning.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Knappen "halv effekt" er aktiveret.
 • Tryk på knappen "halv effekt".
Boret drejer ikke.
Funktionsvælger er ikke gået i indgreb eller befinder sig i positionen "Mejsling" Image alternative eller i positionen "Placering af mejsel" Image alternative.
 • Anbring funktionsvælgeren i stillingen "Hammerboring" Image alternative, mens maskinen er standset.
Boret kan ikke frigøres.
Værktøjsholderen er ikke trukket helt tilbage.
 • Træk værktøjslåsen helt tilbage, og tag værktøjet ud.
Sidegrebet er ikke rigtigt monteret.
 • Løsn sidegrebet, og monter det korrekt, så spændebåndet og sidegrebet er i indgreb i fordybningen.
Serviceindikatoren blinker rødt.
Skade på maskinen.
 • Få produktet repareret af Hilti Service.
Serviceindikatoren lyser rødt.
Kullene er slidte.
 • Lad en elektriker kontrollere og om nødvendigt udskifte afbryderen.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende links finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) og qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative