Sprog

TE 30-ATC/AVR

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Boring uden slagfunktion
Image alternative Boring med slagfunktion (hammerboring)
Image alternative Mejsling
Image alternative Placering af mejsel
Image alternative Højre-/venstreløb
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Diameter
Image alternative Nominelt omdrejningstal, ubelastet
Image alternative Omdrejninger pr. minut
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Kombihammer
  TE 30-ATC/AVR
  Generation
  02
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Hold børn og andre personer på sikker afstand under brug af elværktøjet. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen indstilles, inden der skiftes tilbehørsdele, eller inden du lægger maskinen fra dig. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til hamre

 • Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Hold kun maskinen i de isolerede håndtag, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller maskinens netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for borehammer

Personlig sikkerhed
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med produktet. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
 • Hold altid fast i produktet med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for, at håndgrebene er tørre og rene.
 • Hold elværktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Undgå berøring af roterende dele - fare for personskader!
 • Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn og et egnet åndedrætsværn under brugen af produktet.
 • Brug beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
 • Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
 • Støv, der dannes ved slibning, skæring og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er: Bly eller maling på blybasis; Tegl, beton og andre murværksprodukter, natursten og andre silikatholdige produkter; Bestemte træsorter som eg, bøg og kemisk behandlet træ; Asbest eller asbestholdige materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstående personer ved hjælp af fareklassen for de materialer, der arbejdes på. Træf de nødvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen på et sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et støvopsamlingssystem eller brug af et passende åndedrætsværn. Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:
 • Arbejde i et godt ventileret område,
 • Undgå længere tids kontakt med støv,
 • Lede støv bort fra ansigt og krop,
 • Bruge beskyttende beklædning og vaske eksponerede områder med vand og sæbe.
 • Hold hyppigt pauser, og lav øvelser, så fingrene får bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på produktet kan medføre elektrisk stød eller forårsage en eksplosion, hvis r du beskadiger en elledning, et gasrør eller et vandrør.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Sluk omgående produktet, hvis indsatsværktøjet blokeres. Produktet kan trække til siden.
 • Vent, indtil produktet er standset helt, før du lægger det fra dig.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Værktøjsholder
 2. Frigøringsknap til dybdestop
 3. Dybdestop
 4. Funktionsvælger
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Afbryder
 7. Håndgreb
 8. Netkabel
 9. Omskifter til valg af højre-/venstreløb
 10. Sidegreb

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en elektrisk kombihammer. Den er beregnet til boring i beton, murværk, træ og metal. Produktet kan desuden anvendes til lette og moderate mejselopgaver i murværk og til efterbearbejdning af beton.

 • Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.

Potentiel forkert brug

 • Dette produkt egner sig ikke til bearbejdning af sundhedsskadelige materialer.
 • Dette produkt egner sig ikke til arbejde i fugtige miljøer.

ATC

Produktet er udstyret med elektronisk hurtigfrakobling ATC (Active Torque Control).
Hvis indsatsværktøjet blokerer eller sætter sig fast, roterer produktet pludselig ukontrolleret i den modsatte retning. ATC registrerer denne pludselige rotationsbevægelse på produktet og kobler omgående produktet fra.
Produktet skal kunne rotere for at fungere korrekt.
Efter udført hurtig frakobling skal du slukket produktet og tænde det igen.

Active Vibration Reduction

Produktet er udstyret med et Active Vibration Reduction (AVR)-system, som reducerer vibrationsniveauet markant.

Motorværn

Produktet er forsynet med et motorværn. Det overvåger strømforbrug samt motoropvarmning og beskytter maskinen mod overophedning.
Ved overbelastning af motoren som følge af for højt tryk nedsættes maskinens ydelse mærkbart, eller måske standser maskinen.
I tilfælde af stilstand eller et fald i omdrejningstallet på grund af en overbelastning skal du aflaste maskinen og lade den køre i ca. 30 sekunder ved tomgangshastighed.

Leveringsomfang

Borehammer, sidegreb, dybdestop, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online på adressen www.hilti.com

Tekniske data

Kombihammer

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og / eller nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.

TE 30-ATC/AVR
Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01
4,0 kg
Ø Hammerbor
6 mm … 28 mm
Ø Træbor
3 mm … 25 mm
Ø Metalbor
3 mm … 13 mm

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 60745

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier
Lydeffektniveau (L WA)
99 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (L pA)
88 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier
Hammerboring i beton (a h, HD)
10 m/s²
Mejsling (ah, Cheq)
9 m/s²
Boring i metal (a h, HD)
7 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Betjening

Forberedelse af arbejdet

FORSIGTIG
Fare for personskader! Utilsigtet start af produktet.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Montering af sidegreb

Image alternative
 1. Drej på grebet for at løsne sidegrebets holder (spændebånd).
 2. Skub holderen (spændebånd) på forfra over værktøjsholderen frem til den dertil beregnede not.
 3. Anbring sidegrebet i den ønskede position.
 4. Drej på grebet for at spænde sidegrebets holder (spændebånd).

Indstilling af dybdestop (ekstratilbehør)

Image alternative
 1. Tryk på frigøringsknappen på sidegrebet.
 2. Indstil dybdestoppet til den ønskede boredybde.
 3. Slip frigøringsknappen.
 4. Kontrollér, at dybdestoppet sidder godt fast.

Afmontering af værktøjsholder

FORSIGTIG
Fare for personskader! Brugeren hæmmes under arbejdet, hvis dybdestoppet er monteret, men ikke anvendes.
 • Tag dybdestoppet af produktet.
Vælg positionen "Mejsling" Image alternative på funktionsvælgeren, når du skal skifte værktøjsholder.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Tag fat over værktøjsholderen, og træk låsemekanismens 3 ringe opad.
 3. Løft værktøjsholderen op og af.

Montering af værktøjsholder

FORSIGTIG
Fare for personskader! Brugeren hæmmes under arbejdet, hvis dybdestoppet er monteret, men ikke anvendes.
 • Tag dybdestoppet af produktet.
Vælg dette symbol på funktionsvælgeren ved værktøjsholder/-skift: Image alternative.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Tag fat over værktøjsholderen, og træk låsemekanismens 3 ringe opad.
 3. Sæt værktøjsholderen på holderen.
 4. Drej værktøjsholderen, indtil den går i indgreb.

Indsætning af værktøj

Hvis der anvendes en fedttype, som ikke egner sig, kan det medføre skader på maskinen. Anvend kun originalt fedt fra Hilti .
Image alternative
 1. Smør indsatsværktøjets indstiksende med et tyndt lag fedt.
  • Anvend kun originalt fedt fra Hilti . En forkert fedttype kan medføre skader på maskinen.
 2. Sæt indsatsværktøjet i værktøjsholderen indtil anslag, og lad det gå i indgreb.
 3. Kontrollér efter isætning, at værktøjet sidder sikkert fast ved at trække i det.
  • Produktet er klar til brug.

Udtagning af værktøj

Image alternative
FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af indsatsværktøj! Indsatsværktøjet kan være meget varmt eller have skarpe kanter.
 • Brug beskyttelseshandsker ved skift af indsatsværktøjet.
 • Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag indsatsværktøjet ud.

Arbejde

ADVARSEL
Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget.
Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede.

Funktionsvælger

Image alternative
 • Indstil funktionsvælgeren til den ønskede arbejdsposition.
  • Funktionsvælgeren må ikke betjenes under brugen. Fare for beskadigelse!

Boring uden slagfunktion

Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på dette symbol:Image alternative.

Boring med slagfunktion (hammerboring)

Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på dette symbol: Image alternative.

Placering af mejsel

FORSIGTIG
Fare for personskader! Tab af kontrol over mejselretningen.
 • Arbejd ikke i positionen "Placering af mejsel". Sæt funktionsvælgeren på positionen "Mejsling" .
Mejslen kan låses i 12 forskellige positioner (i trin på 30°). Dette gør, at man med flad- og formmejsler altid kan arbejde i den korrekte arbejdsstilling.
Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på dette symbol: Image alternative.

Mejsling

Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på dette symbol: Image alternative.

Højre-/venstreløb

Image alternative
 • Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til den ønskede omdrejningsretning.
  • Omskifteren må ikke betjenes under brugen. Fare for beskadigelse!

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Transport og opbevaring

 • Transportér ikke elværktøj med isat værktøj.
 • Opbevar altid elværktøj med netstikket trukket ud.
 • Opbevar maskinen tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Efter længerevarende transport eller opbevaring skal elværktøjet kontrolleres for skader før ibrugtagning.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Maskinen starter ikke.
Netstrømforsyningen afbrudt
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
Elektronik
 • Nulstil elektronikken ved at afbryde strømforsyningen fra lysnettet i mindst 1 minut.
Maskinen kobler fra under driften.
Maskinen er blevet overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet).
 • Vælg en maskine, der egner sig til opgaven.
Netstrømforsyningen afbrudt
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
Overophedningsbeskyttelse.
 • Lad værktøjet køle af. Rengør ventilationsåbningerne. Drift er fortsat mulig i tomgang.
ATC er blevet udløst.
 • Slip afbryderen, og betjen den igen.
Ingen slagfunktion.
Maskinen er for kold.
 • Sæt borehammeren på underlaget, og lad den køre i tomgang. Gentag om nødvendigt proceduren, indtil slagmekanismen arbejder.
Funktionsvælger på "Boring uden slagfunktion" Image alternative.
 • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Hammerboring" Image alternative.
Anpresningstryk for lavt.
 • Tryk hårdt ned, indtil slagmekanismen fungerer.
Kombihammeren har ikke fuld ydelse.
Forlængerledning har for lille tværsnit.
 • Anvend en forlængerledning med tilstrækkeligt tværsnit.
Afbryderen er ikke trykket helt ind.
 • Tryk afbryderen helt ind til anslag.
Maskinen er indstillet til venstreløb.
 • Indstil maskinen til højreløb.
Generator leverer for lav spænding.
 • Kontrollér, at du har den rigtige spændingsforsyning.
Boret drejer ikke.
Funktionsvælger er ikke gået i indgreb eller i positionen "Mejsling" Image alternative eller "Placering af mejsel" Image alternative.
 • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Boring uden slagfunktion" Image alternative eller "Hammerboring" Image alternative.
Boret er blokeret.
Boret har sat sig fast i underlaget.
 • Slip afbryderen, hold maskinen godt fast, og tænd den igen.
Boret kan ikke frigøres.
Borepatronen er ikke trukket helt tilbage.
 • Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag værktøjet ud.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.