Språk

DD AF-CA

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Symboler på produkten

Statusindikering

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Serviceindikering

Produktberoende symboler

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Växelström
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Diameter
Image alternative Varv per minut
Image alternative Trådlös dataöverföring

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Borrmatningsenhet
  DD AF-CA
  Generation:
  01
  Serienr:

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.

Säkerhetsföreskrifter för diamantborrmaskiner

 • Vid borrarbeten där vatten behöver användas, ska vattnet ledas bort från arbetsområdet eller fångas upp med en vätskeuppsamlingsanordning. Sådana försiktighetsåtgärder håller arbetsområdet torrt och minskar risken för elstötar.
 • Håll endast i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där skärverktyget riskerar att träffa dolda strömkablar eller den egna anslutningskabeln. Får skärverktyget kontakt med en spänningsförande ledning kan även metalliska delar av elverktyget bli spänningsförande och ge dig en elektrisk stöt.
 • Använd hörselskydd vid diamantborrning. Buller kan leda till hörselskador.
 • Skulle insatsverktyget fastna ska du genast avbryta matningen och stänga av elverktyget. Undersök vad fastklämningen av insatsverktyget beror på och åtgärda orsaken.
 • Ska du starta om en diamantborrmaskin som fastnat i arbetsstycket måste du alltid först kontrollera att insatsverktyget kan rotera fritt. Sitter insatsverktyget hårt fastklämt kan så att det inte kan rotera, kan detta leda till att maskinverktyget överbelastas eller till att diamantborrmaskinen lossnar från arbetsstycket.
 • Kontrollera att infästningen klarar att hålla fast maskinen säkert under borrningen när borrstativet förankras i arbetsstycket med fästankare och skruv. Är arbetsstycket poröst eller klent kan fästankarna dras ut, så att borrstativet lossnar från underlaget.
 • Vid borrning genom väggar eller tak måste skyddsåtgärder vidtas för personer och arbetsområden som kan befinna sig på motsatt sida. Borrkronan kan tränga ut genom borrhålet och borrkärnan kan falla ner på den motsatta sidan.
 • Använd inte detta verktyg till uppåtriktad borrning med vattentillförsel. Tränger vatten in i elverktyget ökar risken för elstötar.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Verktyget får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap.
 • Använd inte verktyget när barn finns i närheten.
 • Rör inte vid roterande delar. Koppla inte in verktyget förrän det är i arbetsområdet. Beröring av roterande delar, särskilt roterande bits, kan leda till skador.
 • Undvik hudkontakt med borrslam.
 • Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Material som innehåller asbest måste hanteras av specialister. Använd en så effektiv dammsugare som möjligt. Använd någon av de mobila dammsugare för trä eller mineraldamm som Hilti rekommenderar och som är anpassat till det här elverktyget. Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Ett andningsskydd som är avpassat för den aktuella dammtypen bör användas. Följ de gällande landsspecifika föreskrifterna för de material som ska bearbetas.
 • Diamantkärnborrverktyget och diamantborrkronan är tunga. De kan orsaka klämskador. Användaren och personer som befinner sig i närheten måste under användningen bära skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och säkerhetsskor.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Kontrollera att verktyget är ordentligt fäst i borrstativet.
 • Se till att det alltid finns ett ändstopp monterat på borrstativet, eftersom ändstoppsfunktionen är viktig för säkerheten.
 • Se till att insatsverktygens hållare passar till verktygets fastsättningssystem och att de sitter fast ordentligt i chucken.
Elektrisk säkerhet
 • Undvik att använda en förlängningskabel med förgreningsdosa som används av andra verktyg.
 • Maskinen får endast användas i tillräckligt dimensionerade elnät med skyddsledare.
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg och undersök om där finns dolda elkablar, gas- och vattenledningar, med t.ex. en metalldetektor. Verktygets yttre metalldelar kan bli spänningsförande om du t.ex. råkar skada en nätkabel. Detta innebär en allvarlig risk för elstötar.
 • Se till att kabeln inte skadas vid borrslidmatningen.
 • Använd aldrig verktyget utan medföljande PRCD-enhet. (Verktyg som saknar PRCD-enhet får inte drivas utan frånskiljartransformator.) Kontrollera PRCD-enheten före varje användning.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad. Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en för ändamålet avsedd och godkänd anslutningskabel som kan beställas via kundtjänst. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget. Skadade kablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Använd inte verktyget om det är smutsigt eller blött. Om verktyget är täckt med damm av material med ledande förmåga eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt. Låt därför Hilti -service kontrollera nedsmutsade enheter med jämna mellanrum, framför allt om du ofta arbetar med ledande material.
Arbetsplats
 • Byggmästaren bör godkänna alla borrarbeten. Borrarbeten i byggnader och andra strukturer kan påverka statiken i dessa, särskilt vid kapning av armeringsjärn eller bärande delar.
 • Rikta alltid verktyget rakt nedåt när det är monterat på borrstativet, om detta inte är ordentligt fäst mot underlaget. På så vis undviker du att stativet välter.
 • Håll nät- och förlängningskablarna samt sug- och vakuumslangar borta från roterande delar.
 • Vid våtborrning uppåt måste man ovillkorligen använda en våtdammsugare tillsammans med vattenuppsamlingssystemet.
 • Vid borrning uppåt är det inte tillåtet att använda vakuumfastsättning utan någon ytterligare form av infästning.
 • Vid borrning av vågräta hål med vakuumfäste (tillbehör) måste borrstativet förses med någon ytterligare form av säkringsanordning.

Beskrivning

Verktygets delar och reglage

Image alternative
 1. Flödesregulatorn på diamantkärnborrverktyget
 2. Slanganslutning till diamantkärnborrverktyget
 3. Anslutning för vattentillförsel
 4. Borrmatningsenhet
 5. Kontrollpanel och display
 6. Borrstativ
 7. Kontaktdon för elförsörjning och kommunikation
 8. Diamantkärnborrverktyg

Kontrollpanel och display

Image alternative
 1. Nödstopp sbrytare
 2. Serviceindikering
 3. Knapp och lysdiod: Manuellt läge
 4. Knapp och lysdiod: CUT ASSIST Läge
 5. Inställningsknappar med lysdiod

Användning enligt föreskrifter

Borrmatningsenheten DD AF-CA bildar – tillsammans med ett diamantkärnborrverktyg och borrstativ som rekommenderats av Hilti – ett automatiskt diamantkärnborrsystem, avsett för våt kärnborrning i mineraliska material.

 • DD AF-CA måste vid drift alltid vara monterad på borrstativet.

 • Borrstativet måste alltid vara säkrat med därför avsedda infästningar och fästankare.

 • Innan DD AF-CA tas i drift måste den anslutas till en kylvattenförsörjning som minst motsvarar kraven i den tekniska informationen.

Observera även de säkerhets- och användningsinstruktioner som gäller för tillbehören.
Maskinen, tillbehören och insatsverktygen kan utgöra en risk om de används av outbildad personal, felaktigt eller på ett annat sätt än det avsedda.

Förutom denna bruksanvisning ska alltid bruksanvisningarna till de andra komponenterna i diamantkärnborrsystemet följas.

Leveransinnehåll

Borrmatningsenhet DD AF-CA, fästskruv, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group .

Kontrollpanel och display

Nödstopp sbrytare
Image alternative
Utlösa nödstopp
Tryck på nödstopp sbrytaren för att genast avbryta borrningen.
Diamantkärnborrsystemet är fortfarande spänningssatt men kan inte startas igen förrän nödstoppet har upphävts.
Upphäva nödstopp
För att upphäva nödstoppet, vrid och dra i nödstopp sbrytaren och tryck sedan på På/Av-knappen på diamantkärnborrverktyget.
Serviceindikering
Image alternative
Lysdioden Service blinkar med rött sken
Åtgärdbar störning t.ex. överhettning. Se kapitel ”Åtgärda fel” .
Lysdioden Service lyser med fast, rött sken
Skilj systemet från elnätet och anslut det igen. Se kapitel ”Åtgärda fel” .
Lägesindikeringar
Image alternative
Knappen Manuellt läge
Lysdioden för manuellt läge är TÄND
Manuell styrning med ratt har aktiverats.
Lysdioden för manuellt läge är SLÄCKT
CUT ASSIST har aktiverats.
Genom att trycka på knappen Image alternative aktiveras det manuella läget.
I manuellt läge är vattenflödet påsläppt. Det tillförda vattnet tränger ut vid borrkronan.
Genom att trycka på knappen Image alternative avaktiveras det manuella läget.
EffektindikeringCUT ASSIST
Image alternative
Knappen CUT ASSIST /effektökning
Vid omkoppling från det manuella läget aktiveras CUT ASSIST med full effekt. CUT ASSIST släpper på vattenflödet när borrningen börjar och stoppar det när borrningen avbryts.
Tryck på knappen Image alternative flera gånger för att gå igenom effektnivåerna.
Genom att trycka på knappen Image alternative avaktiveras CUT ASSIST.
3 lysdioder lyser
Full effekt (standardinställning vid tillkoppling).
2 lysdioder lyser
Medeleffekt (ungefär 85%).
1 lysdiod lyser
Låg effekt (ungefär 65%).
Display borrslidsinställning
Image alternative
Knappar borrslidsinställning
De två knapparna finns endast tillgängliga i läget CUT ASSIST och är endast till för inställning av borrsliden, t.ex. vid montering av borrkrona. Ratten måste tas bort i läget CUT ASSIST.
Lysdioden är tänd
CUT ASSIST aktiveras, borrsliden kan ställas in med pilknapparna.
Lysdioden är släckt
CUT ASSIST avaktiveras, borrsliden måste ställas in med ratten eller löpande automatisk borrning.

Teknisk information

Produktegenskaper

Arbetsvikt
4,5 kg
Mått (L×B×H)
361 mm x 193 mm x 133 mm
Utspänning (DC)
5 V
Utgångsström
50 mA
Rotationshastighet
0 varv/min … 75 varv/min
Max. tillåtet vattenledningstryck
≤ 6 bar
Minsta vattenflöde
≥ 0,5 ℓ/min
Max. vattentemperatur
≤ 30 ℃
Skyddstyp
Skyddstyp I (jordningsskyddat)
Kapslingsklass (damm, vatten)
IP 55

Märkspänning

Märkspänning
110 V
220 V … 240 V
380 V … 415 V
Märkfrekvens
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Märkström
0,6 A
0,4 A
0,25 A

Idrifttagande och arbetsförberedelser

Montera borrmatningsenheten

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Fara på grund av oavsiktlig start av diamantkärnborrverktyget.
 • Diamantkärnborrverktyget får inte vara anslutet till elnätet när det riggas upp.
VARNING
Risk för personskada! Vid otillräcklig fastsättning kan borrstativet rotera eller tippa.
 • Innan du använder diamantkärnborrverktyget ska du fästa borrstativet med fästankare eller med en vakuumplatta på underlaget som ska bearbetas.
 • Använd endast fästankare som är avsedda för det aktuella underlaget och följ fästankartillverkarens monteringsanvisningar.
 • Använd endast vakuumplatta om det befintliga underlaget för infästning av borrstativet lämpar sig för vakuumfastsättning.
Ingångsspänningen måste överensstämma med informationen på diamantkärnborrverktygets typskylt. Anslut en 110 V borrmatningsenhet endast till ett 110 V diamantkärnborrverktyg.
Borrmatningsenheten får endast anslutas till diamantkärnborrverktyg som har rekommenderats av Hilti .
Image alternative
 1. Kontrollera att borrsliden är avsedd för montering på en borrmatningsenhet.
 2. Lås sliden med hjälp av borrslidspärren.
 3. Sätt borrmatningsenheten på borrsliden.
  Se till att borrmatningsenheten ligger jämnt mot borrsliden. Justera vid behov borrslidens position tills borrmatningsenheten ligger an ordentligt.
 4. Stick in fästskruven genom sliden i borrmatningsenheten.
 5. Dra åt fästskruven för hand.
 6. Ta bort ratten.
 7. Upprätta en förbindelse från vattenslangen till diamantkärnborrverktyget.
 8. Anslut vattentillförseln till borrmatningsenheten.
 9. Kontrollera den mekaniska förbindelsen mellan borrmatningsenheten och matarhuset.

Anslut elen

 1. Ta bort skyddskåporna från anslutningshylsan och anslutningskabeln.
  Stick in skyddskåporna i varandra för att förhindra att det kommer in smuts.
 2. Koppla ihop anslutningskabeln med anslutningshylsan.

Säkerställa vattenkylning

Borrmatningsenheten och diamantkärnborrverktyget är vattenkylda verktyg.
Kontrollera alltid innan du börjar borra att vattenintaget till borrmatningsenhetens kylsystem är korrekt anslutet till en vattenslang. Detta gäller även vid torrborrning.
Förvissa dig om att såväl minimiflödet av kylvatten som vattentemperaturen motsvarar kraven enligt den tekniska informationen.

Användning

Genomföra kärnborrning

FARA
Risk för personskada om riskområdet inte respekteras! När borrmatningsenheten kopplas till har den alltid Cut Assist som utgångsläge och startar automatiskt borrprocessen så snart strömbrytaren på diamantkärnborrverktyget slås på. Borrkronan förs automatiskt mot borrobjektet.
 • Se till att inga personer befinner sig inom riskområdet!
 • Håll området mellan borrkronan och borrobjektet fritt!
VIKTIGT! Nödstoppet fungerar inte om borrmatningsenheten inte är ansluten till diamantkärnborrverktyget!
VIKTIGT! Till- och frånkoppling av andra maskiner kan orsaka under- och/eller överspänningstoppar som kan skada produkten. Anslut aldrig andra verktyg samtidigt till samma generator/transformator.

Funktionssätt CUT ASSIST

I läget CUT ASSIST matas först borrkronan fram till ytan på borrobjektet. Borrkronan roterar då inte. Så snart borrkronan kommer i kontakt med ytan stannar den och dras tillbaka något.
Borrkronan börjar långsamt rotera med starthastighet. Systemet släpper på vattenflödet och börjar borra med lågt varvtal ända tills borrkronan kommit ner så djupt att den fått fullt fäste i borrhålet. Så snart fästdjupet har uppnåtts börjar systemet arbeta med bästa möjliga effekt och varvtal.
Om borrkronan stöter på armering aktiveras funktionen Iron Boost . Den gör så att effekten anpassas för att kunna borra igenom armeringen. Det är möjligt att svaga armeringar inte detekteras av borrmatningsenheten – då aktiveras inte funktionen Iron Boost .
Vid blindborrning stannar borrmatningsenheten så snart sliden stöter emot djupanslaget.
Vid genomborrningar utan djupanslag drivs borrkronan ut cirka 3 cm över genomborrningsplatsen.
I slutet av borrprocessen går borrkronan tillbaka så långt att den precis är kvar i borrhålet och vattenflödet stängs av.

Borra med CUT ASSIST

VARNING
Risk för personskada! Den roterande ratten kan leda till skador.
 • Ta bort ratten från borrsliden innan du börjar borra med CUT ASSIST.
Trycker du på knappen Iron Boost när diamantkärnborrverktyget står i läget CUT ASSIST avaktiveras den automatiska effektanpassningen när du påträffar armeringsjärn. Det innebär att du själv måste reglera effekten när du stöter på armering ända till slutet av borrningen.
 1. Aktivera vattenflödet genom att trycka på knappen Manuellt läge .
  • Vatten tränger ut vid borrkronan.
 2. Aktivera läget CUT ASSIST.
 3. Anpassa effekten vid behov med knappen CUT ASSIST .
 4. Starta borrningen på samma sätt som beskrivs i bruksanvisningen till diamantkärnborrverktyget.

Borrning i manuellt läge

 1. Tryck på knappen Manuellt läge .
  • Vattenflödet aktiveras och kylvatten tränger ut vid borrkronan.
 2. Genomför borrningen på samma sätt som beskrivs i bruksanvisningen till diamantkärnborrverktyget.

Arbetspauser och förvaring vid låga temperaturer

Vid temperaturer lägre än 4 °C (39 °F) måste vattnet i vattenkretsen blåsas ut med tryckluft före pauser som är längre än en timme eller före förvaring.
För att tömma vattenkretsen måste diamantkärnborrverktyget vara strömsatt och anslutet till borrmatningsenheten.
 1. Koppla bort vattentillförseln från borrmatningsenheten.
 2. Öppna flödesregulatorn på diamantkärnborrverktyget.
 3. Ställ in trelägesventilen på våtborrning .
 4. Tryck på knappen Manuellt läge .
 5. Blås ut vattnet ur vattenkretsen med tryckluft (max. 3 bar).

Demontera borrmatningsenheten

Borrmatningsenheten kan demonteras separat från diamantkärnborrverktyget.
Image alternative
 1. Dra ur borrmatningsenhetens anslutningskabel från diamantkärnborrverktygets anslutningshylsa.
 2. Montera skyddshöljen på anslutningskabeln och anslutningshylsan.
 3. Koppla loss vattenslangen från diamantkärnborrverktyget.
 4. Lås sliden med hjälp av borrslidspärren.
 5. Se till att borrmatningsenheten inte kan falla till golvet och lossa på fästskruven.
 6. Ta bort borrmatningsenheten.

Underhåll, transport och förvaring

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Se alltid till att dra ur elkontakten innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring

Transport
 • Transportera aldrig produkten med ikopplat verktyg.
 • Se till att produkten är stabilt placerad under transport.
 • Kontrollera alltid att inga synliga delar har skadats under transporten och att reglagen fungerar som de ska.
Förvaring
 • Förvara alltid produkten med nätkontakten utdragen.
 • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att inga synliga delar har skadats och att reglagen fungerar som de ska efter att produkten förvarats under en längre tid.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

DD-AF CA är inte i funktionsdugligt skick

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Serviceindikeringen blinkar.
NÖDSTOPP-knappen har tryckts in.
 • Lås upp nödstoppsknappen och tryck på diamantkärnborrverktygets avstängningsknapp.
Övertemperatur.
 • Låt verktyget svalna.
Kommunikationsfel.
 • Kontrollera anslutningskabeln. Dra ut diamantkärnborrverktygets stiftkontakt ur eluttaget och sätt sedan tillbaka den igen. Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Image alternative
Serviceindikeringen lyser.
Kritiska fel.
 • Dra ut diamantkärnborrverktygets stiftkontakt ur eluttaget och sätt sedan tillbaka den igen.
 • Kontakta Hilti Service om serviceindikeringens lysdiod inte slocknar.

DD-AF CA är i funktionsdugligt skick

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Borrmatningsenhetens lysdioder lyser inte när knappen på diamantkärnborrverktygets bärbara jordfelsbrytare trycks in.
Kontaktdonet defekt eller smutsigt.
 • Dra ut diamantkärnborrverktygets elkontakt ur uttaget.
 • Kontrollera kontaktdonet mellan borrmatningsenheten och diamantkärnborrverktyget.
Kabeln går inte att ansluta till diamantkärnborrverktyget.
Kontaktdonet smutsigt.
 • Dra ut diamantkärnborrverktygets elkontakt ur uttaget.
 • Rengör kontaktdonet.
 • Försök att återställa kontaktanslutningen utan att bruka våld.
Borrmatningsenheten går inte att montera.
Fästskruvens gängbussning är blockerad.
 • Rensa gängbussningen.
Matningsratten går inte att vrida.
Matarhuslåset är stängt.
 • Öppna matarhuslåset.
Matarhuset blockerat.
 • Se till att matarhuset kan röra sig obehindrat.
För litet vattenflöde.
Diamantkärnborrverktygets vattenventil trasig eller igensatt.
 • Kontrollera att vattentillförseln är rätt installerad.
 • Undersök om ventilen är blockerad eller trasig.
Borrmatningsenhetens motor arbetar, men matarhuset rör sig inte.
Borrmatningsenheten felmonterad.
 • Kontrollera den mekaniska förbindelsen mellan borrmatningsenheten och matarhuset.
Det går inte att aktivera läget Cut Assist.
Fel på kontaktdonet till diamantkärnborrverktyget.
 • Kontrollera kontaktdonet.
NÖDSTOPP-knappen har tryckts in.
 • Lås upp nödstoppsknappen och tryck på diamantkärnborrverktygets avstängningsknapp.
Borrförloppet saktar in eller stannar av.
Diamantborrkronan defekt (avslipad, trasiga segment).
 • Skärp eller byt ut diamantborrkronan.
Fel på kontaktdon eller kabel.
 • Kontrollera anslutningen mellan borrmatningsenheten och diamantkärnborrverktyget.
Diamantborrkronan sitter fast.
 • Koppla bort diamantkärnborrverktyget från spänningsförsörjningen.
 • Lossa diamantborrkronan.
Bristfällig kylning.
 • Kontrollera vattentillförseln och kylsystemet.
Borrningen stoppas vid övergång till ett mjukare material, t.ex. håltegel, jord eller natursten.
 • Starta borrningen på nytt.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Under följande länk hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r5063.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative