Sprog

TE 6-A36

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Boring uden slagfunktion
Image alternative Boring med slagfunktion (hammerboring)
Image alternative Mejsling
Image alternative Placering af mejsel
Image alternative Højre-/venstreløb
Image alternative Nominelt omdrejningstal ubelastet
Image alternative Produktet understøtter trådløs dataoverførsel, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Borehammer
  TE 6‑A36
  Generation:
  04
  Serienummer:

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge elværktøjet fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Fjern batteriet, inden du foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele eller lægger maskinen væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til hamre

 • Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger . Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for borehammer

Personlig sikkerhed
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med produktet. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
 • Hold altid fast i produktet med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for, at håndgrebene er tørre og rene.
 • Hold elværktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Undgå berøring af roterende dele - fare for personskader!
 • Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn og et egnet åndedrætsværn under brugen af produktet.
 • Brug beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
 • Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
 • Støv, der dannes ved slibning, skæring og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er: Bly eller maling på blybasis; Tegl, beton og andre murværksprodukter, natursten og andre silikatholdige produkter; Bestemte træsorter som eg, bøg og kemisk behandlet træ; Asbest eller asbestholdige materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstående personer ved hjælp af fareklassen for de materialer, der arbejdes på. Træf de nødvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen på et sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et støvopsamlingssystem eller brug af et passende åndedrætsværn. Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:
 • Arbejde i et godt ventileret område,
 • Undgå længere tids kontakt med støv,
 • Lede støv bort fra ansigt og krop,
 • Bruge beskyttende beklædning og vaske eksponerede områder med vand og sæbe.
 • Hold hyppigt pauser, og lav øvelser, så fingrene får bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på produktet kan medføre elektrisk stød eller forårsage en eksplosion, hvis r du beskadiger en elledning, et gasrør eller et vandrør.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Sluk omgående produktet, hvis indsatsværktøjet blokeres. Produktet kan trække til siden.
 • Vent, indtil produktet er standset helt, før du lægger det fra dig.

Sikkerhedsanvisninger

 • Overhold alle sikkerhedsanvisninger i denne dokumentation og på maskinen.
 • Anvend et åndedrætsværn, som fjerner det reststøv, der opstår ved boring og servicearbejder, fra ansigt og luftveje.
 • Anvend også altid sidegrebet på Hilti borehammeren ved monteret støvmodul.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service .

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Støvkappe
 2. Værktøjsholder
 3. Frigøring af værktøj
 4. Dybdestop
 5. Funktionsvælger
 6. Omskifter til valg af højre-/venstreløb med startspærre
 7. Afbryder
 8. Håndgreb
 9. Frigøringsknapper til batteri
 10. Ladetilstands- og fejlvisning (lithium-ion-batteri)
 11. Batteri
 12. Tilslutning til støvsugermodul TE DRS-6-A(02)
 13. Sidegreb
 14. Arbejdsområdebelysning

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en batteridrevet borehammer. Det er beregnet til boring i stål, træ og murværk, til hammerboring i beton og murværk og til iskruning og løsning af skruer. Produktet kan desuden anvendes til lette mejselopgaver i murværk og til efterbearbejdning af beton.

 • Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 36 til dette produkt.

 • Anvend kun Hilti ladere i C4/36-serien til disse batterier.

Indikator for lithium-ion-batteriet

Lithium-ion-batteriets ladetilstand og fejl på maskinen signaleres via lithium-ion-batteriets indikator. Lithium-ion-batteriets ladetilstand vises efter berøring af de to batterifrigøringsknapper.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: < 10 %
Når afbryderen er aktiveret, og op til 5 sekunder efter at afbryderen er sluppet, er det ikke muligt at få vist ladetilstanden. Hvis lysdioderne på batteriets indikator blinker, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlafhjælpning.

Leveringsomfang

Borehammer, sidegreb, dybdestop, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Borehammer


TE 6‑A36
Nominel spænding
36 V
Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01/2003
3,7 kg
Nominelt omdrejningstal ubelastet
1.050/min
Enkeltslagsenergi i overensstemmelse med EPTA‑procedure 05/2009
2,5 J
Boreområde i beton/murværk (hammerboring)
4 mm … 28 mm
Boreområde i træ (massivt bor)
3 mm … 20 mm
Boreområde i metal (massivt bor)
3 mm … 13 mm

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjværdier
Lydeffektniveau (L WA)
102 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (K WA)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (L pA)
91 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (K pA)
3 dB(A)
Vibrationsværdier
Hammerboring i beton (a h, HD)
13 m/s²
Boring i metal (a h, D)
2,5 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Betjening

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Isætning af batteri

FORSIGTIG
Fare for personskader! Utilsigtet start af borehammeren.
 • Kontrollér, at den batteridrevne borehammer er slukket, og at omskifteren til valg af højre-/venstreløb er i midterposition (startspærren), før batteriet sættes i maskinen.
Image alternative
 1. Sæt batteriet i maskinholderen, indtil det går hørbart i indgreb.
 2. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

Image alternative
 1. Tryk på batteriets frigøringsknapper.
 2. Træk batteriet tilbage og ud.

Montering af sidegreb

FORSIGTIG
Fare for personskader! Tab af kontrol over produktet.
 • Kontrollér, at sidegrebet er monteret rigtigt og fastgjort korrekt. Kontrollér, at spændebåndet ligger i den dertil beregnede not på produktet.
Image alternative
 1. Drej på grebet for at løsne sidegrebets holder (spændebånd).
 2. Skub dybdestoppet på forfra ind i de dertil beregnede 2 styrehuller.
 3. Drej på grebet for at spænde sidegrebets holder (spændebånd).

Montering og indstilling af dybdestop

Image alternative
 • Monter om nødvendigt dybdestoppet, og indstil det.

Afmontering/montering af værktøjsholder

FORSIGTIG
Fare for personskader! Fare for at hæmme brugeren, hvis dybdestoppet er monteret, men ikke anvendes.
 • Tag dybdestoppet af maskinen.
Image alternative
 • Monter/afmonter værktøjsholderen.

Indsætning af værktøj

Image alternative
 1. Smør indsatsværktøjets indstiksende med et tyndt lag fedt.
  • Anvend kun originalt fedt fra Hilti . En forkert fedttype kan medføre skader på maskinen.
 2. Sæt indsatsværktøjet i værktøjsholderen indtil anslag, og lad det gå i indgreb.
 3. Kontrollér efter isætning, at værktøjet sidder sikkert fast ved at trække i det.
  • Produktet er klar til brug.

Udtagning af værktøj

Image alternative
 • Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag indsatsværktøjet ud.

Opgaver over hovedhøjde

Image alternative
 • Monter støvopsamlerringen DCD til opgaver over hovedhøjde.

Placering af mejsel

Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på denne position Image alternative.

Arbejde

Funktionsvælger

Image alternative
 • Indstil funktionsvælgeren til den ønskede arbejdsposition.
  • Funktionsvælgeren må ikke betjenes under brugen. Fare for beskadigelse!

Højre-/venstreløb

Image alternative
 • Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til den ønskede omdrejningsretning.

Boring uden slagfunktion

 • Sæt funktionsvælgeren på denne position Image alternative.

Hammerboring

 • Sæt funktionsvælgeren på denne position Image alternative.

Mejsling

 • Sæt funktionsvælgeren på denne position Image alternative.
  • Af hensyn til en optimal motorkøling skal du vælge højreløb (borets rotationsretning).

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs med forsigtighed.
 • Eventuelle ventilationsåbninger skal rengøres forsigtigt med en tør, blød børste.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Anvend en ren, tør klud til rengøring af produktets kontakter.
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke fedtsmøringen fra fabrikken fra kontakterne.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for fejlfri funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Rengøring af støvkappen

 • Rengør regelmæssigt støvkappen på værktøjsholderen med en ren, tør klud.
 • Tør forsigtigt tætningen ren, og påfør den derefter et tyndt lag Hilti ‑fedt.
 • Udskift altid støvkappen, hvis tætningen er beskadiget.

Transport og opbevaring

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Borehammeren er ikke funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Lysdioder på batteriet er ikke aktive.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et dobbeltklik.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
 • Lad batteriet køle af, eller bring batteriet op på rumtemperatur.
1 lysdiode på batteriet blinker.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
 • Lad batteriet køle af, eller bring batteriet op på rumtemperatur.
4 lysdioder på batteriet blinker.
Boreharmmer kortvarigt overbelastet.
 • Slip afbryderen, og betjen den igen.

Borehammeren er funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ingen slagfunktion.
Borehammer for kold.
 • Sæt borehammeren på underlaget, og lad den køre i tomgang. Gentag om nødvendigt proceduren, indtil slagmekanismen arbejder.
Funktionsvælger på "Boring uden slagfunktion" Image alternative.
 • Sæt funktionsvælgeren på "Hammerboring" Image alternative.
Omdrejningsreguleringen kan ikke trykkes ned eller er blokeret.
Omskifter til valg af højre-/venstreløb i midterposition.
 • Tryk omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højre eller venstre.
Maskinens spindel roterer ikke.
Den maks. tilladte driftstemperatur i borehammerens elektroniske system er overskredet.
 • Lad værktøjet køle af.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Funktionsvælger er ikke gået i indgreb eller befinder sig i positionen "Mejsling" Image alternative eller i positionen "Placering af mejsel" Image alternative.
 • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Boring uden slagfunktion" Image alternative eller "Hammerboring" Image alternative.
Borehammeren slukkes automatisk.
Overbelastningsbeskyttelsen aktiveres.
 • Slip afbryderen. Lad borehammeren køle af. Betjen afbryderen igen. Reducer maskinens belastning.
Batteriet aflades hurtigere end normalt.
Meget lav omgivende temperatur.
 • Varm langsomt batteriet op til rumtemperatur.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt dobbeltklik.
Låsetapperne på batteriet er beskidte.
 • Rengør holdetapperne, og bring batteriet i indgreb igen.
Kraftig varmeudvikling i borehammer eller batteri.
Elektrisk defekt
 • Sluk omgående borehammeren. Tag batteriet ud, og hold øje med det. Lad det køle af. Kontakt Hilti Service.
Borehammer overbelastet.
 • Vælg en kraftfuld maskine.
Værktøjet kan ikke frigøres.
Borepatronen er ikke trukket helt tilbage.
 • Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag værktøjet ud.
Værktøjet trænger ikke ind.
Borehammer indstillet til venstreløb.
 • Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højreløb.
Funktionsvælger på "Boring uden slagfunktion" Image alternative.
 • Sæt funktionsvælgeren på "Hammerboring" Image alternative.

Ekstra tilbehør

Støvopsamlerring DCD

Støvopsamlerringen DCD anvendes som tilbehør til Hilti borehammer. Den opsamler en stor procentdel af det genererede støv ved opgaver over hovedhøjde og kan nemt og hurtigt monteres på borehammeren.

Støvsugermodul TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Støvsugermodul TE DRS‑6‑A anvendes som tilbehør til Hilti borehammer TE 6‑A36. Det opsamler en stor procentdel af det genererede støv og kan nemt og hurtigt monteres på borehammeren. Der er integreret en sugeblæser i støvsugermodulet. Denne drives af en separat motor. Når borehammeren tændes, trækker modulet strøm fra borehammerens batteri.
Støvsugermodulet er ikke velegnet til opgaver i metal og træ.
Betingelser : TE DRS-6-A OSHA
TE DRS-6-A OSHA opfylder direktivet OSHA 1926.1153 Table 1. Det er forsynet med en filterrengøringsmekanisme.

Montering af støvsugermodulet

Før montering skal du sørge for, at monteringspunkterne og de elektriske tilslutninger på borehammeren og på støvsugermodulet er fri for støv og bevæger sig problemfrit.
Image alternative
 1. Kontrollér støvsugermodulet for beskadigelser.
 2. Kontrollér, at teleskopet er letkørt.
 3. Sæt omskifteren til valg af højre-/venstreløb på borehammeren i midterposition.
 4. Tag dybdeanslaget af sidegrebet.
 5. Skub støvsugermodulet på maskinen forfra, indtil modulet går i indgreb.
 6. Kontrollér monteringen, at støvsugermodulet går korrekt i indgreb.

Boring med støvsugermodul

 1. Tryk på borehammerens betjeningsknap for at starte støvsugermodulet.
 2. Hold betjeningsknappen nede, indtil den fulde sugeeffekt er nået.
 3. Sæt sugehovedet lodret mod underlaget.
 4. Bor hullet, og træk langsomt produktet ud af borehullet for at opsamle så meget støv som muligt.

Tømning af støvboks

En fuld støvboks eller et tilstoppet filter kan medføre overdreven støvudvikling og skal tømmes regelmæssigt.
Tøm støvboksen efter 8-10 borehuller (16 mm x 50 mm) (5/8" x 2").
For at minimere støvbelastningen skal du opbevare støvet i en lukket beholder.
Image alternative
 1. Hold maskinen vandret, og lad den køre et kort stykke tid.
  • Derved suges de støvrester, der sidder i støvsugermodulet, ned i støvboksen.
 2. Tryk på støvknappens frigøringsknap, og hold den nede.
 3. Træk støvboksen nedad og ud af støvsugermodulet.
 4. Tøm støvboksen.
  • Filtret er snavset.
   • Udskift filtret.
  • Filtret er fri for snavs.
 5. Skub den tomme støvboks på støvsugermodulet nedefra, indtil den går i indgreb.

Rengøring af TE-DRS-OSHA-filtret

Rengør filtret efter 5 borehuller (16 mm x 50 mm) (1/2" x 3").
Image alternative
 • Hvis sugeeffekten falder, skal du trykke rengøringsmekanismen frem og tilbage 5 gange, indtil du hører et tydeligt klik.

Afmontering af støvsugermodulet

Image alternative
 1. Sæt omskifteren til valg af højre-/venstreløb på borehammeren i midterposition.
 2. Tryk på frigørelsesmekanismen DRS, og hold den inde.
 3. Træk støvsugermodulet fremad for at fjerne det fra maskinen.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Image alternative
Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r4694033.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.