Sprog

C 4/36-MC4

Original-Bedienungsanleitung

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Kun til anvendelse indendørs
Image alternative Dobbeltisoleret

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Multilader
  C4/36-MC4
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Hold børn og andre personer på sikker afstand under brug af elværktøjet. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen indstilles, inden der skiftes tilbehørsdele, eller inden du lægger maskinen fra dig. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Omhyggelig omgang med og brug af ladere

 • Man må kun oplade godkendte Hilti li-ion-batterier for at undgå tilskadekomst.
 • Laderen skal placeres et rent og køligt, men dog frostfrit sted.
 • Under opladningen skal laderen kunne afgive varme. Ventilationsåbningerne må derfor ikke være blokeret. Tag derfor laderen ud af kufferten. Laderen må ikke anvendes til opladning i en lukket beholder.
 • Laderen skal vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om dele er gået i stykker eller er så beskadigede, at laderen ikke længere fungerer korrekt. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug.
 • Anvend ladere og tilhørende batterier i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for dette bestemte apparat. Hvis ladere anvendes til andre formål end dem, de er beregnet til, kan det medføre farlige situationer.
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af producenten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Når batteri og lader ikke er i brug, skal de holdes langt væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, som kan kortslutte batteriets eller laderens kontakter. En kortslutning mellem batteripolerne eller ladekontakterne kan medføre forbrændinger og brand.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Sørg for, at batterierne ikke får mekaniske skader.
 • Defekte batterier (for eksempel batterier med revner, ødelagte dele, bøjede, tilbageslåede og/eller afrevne kontakter) må hverken genoplades eller genbruges.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Placer produktet på et ikke-brændbart sted i tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje med det, og lad det køle af. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .

Beschreibung

Produktoversigt

Image alternative
 1. Frigørelsesknap med ekstrafunktion til aktivering af ladetilstandsvisning
 2. Batteri
 3. LED-ladetilstandsindikator batteri
 4. LED-netspænding
 5. LED-ladestatus
 6. LED-batteritemperatur
 7. Batterigrænseflade 1

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en lader til Hilti Li-Ion-batterier med en nominel spænding på 7,2 til 36 volt. Det er beregnet til tilslutning til stikdåser med 100 volt til 240 volt vekselspænding (alt efter national model).

De batterier, som er godkendt til dette produkt, finder du sidst i denne dokumentation.

Anzeigeelemente

Indikatorer på lader og batteri

Når laderen er tilsluttet og klar til brug, lyser lysdioden, der indikerer netspænding.
LED-ladetilstandsindikator batteri
LED-ladestatus
LED-batteritemperatur
Beskrivelse

gearhuset
gearhuset
Der er ikke sat et batteri i.
gearhuset
gearhuset
gearhuset
Batteriet er sat i og klar til opladning.
Lysdioderne blinker først, hvorefter lysdiode 1 til 4 lyser alt efter batteriets ladetilstand
Blinker
gearhuset
Batteriet oplades.
gearhuset
Lyser
gearhuset
Batteriet er fuldt opladet.
gearhuset
gearhuset
Blinker
Batteriets temperatur er uden for det tilladte område (for varmt, for koldt).
gearhuset
gearhuset
Lyser
Fejl på batteriet, fejl på laderen

Ladetilstandsvisning på lithium-ion-batteri

Image alternative
Tilstand
Betydning
3 lysdioder lyser, 1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
2 lysdioder lyser, 1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
1 lysdiode lyser, 1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: < 25 %

Leveringsomfang

Lader, brugsanvisning.

Tekniske data


C 4/36-MC4
Udgangsspænding
7,2 V … 36 V
Vægt
1,7 kg
Udgangseffekt
100...127 V
90 W
220...240 V
90 W

Bedienung

Start af laderen

 • Sæt stikket i stikkontakten.
  • Den grønne lysdiode, der indikerer netspænding på laderen, lyser.

Isætning og opladning af batteri

Batterierne oplades efter den rækkefølge, hvor de er sat i, med mindre at strømforsyningen afbrydes. Så snart strømforsyningen findes igen, oplades det venstre batteri først (grænseflade 1), derefter batterierne i rækkefølge fra grænseflade 2 til 4.
Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at tage batteriet ud af laderen, når opladningen er afsluttet.
Efter endt opladning slukkes ladetilstandsindikatoren på batteriet, og LED-status på laderen lyser.
Lithium-ion-batterier er altid klar til brug, også når de kun er delvist opladet. Opladningens forløb vises med LED-ladetilstandsindikatoren på batteriet.
Image alternative
 1. Kontroller, at batteriets kontakter er rene og fri for fedt, før du sætter batteriet i.
 2. Skub batteriet ind i den dertil beregnede tilslutning.
 3. Kontrollér, at batteriets og grænsefladens form/kodning stemmer overens.
  • Når batteriet er gået i indgreb, registreres det af laderen. Da der oplades efter den rækkefølge, hvori batterierne er sat i, starter opladningen af batteriet automatisk, så snart det er fremme i rækken.

Udtagning af batteri

Image alternative
 1. Tryk på batteriets frigørelsesmekanisme.
 2. Træk batteriet ud af laderen.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Batteriet er i laderen: LED-ladetilstandsindikatoren på batteriet er slukket, og LED-ladestatus er slukket.
Opladningen er endnu ikke startet, da det endnu ikke er batteriets tur.
 • Tag de andre batterier ud af laderen. Hvis ikke opladningen starter herefter, er batteriet defekt. Få Hilti Service til at kontrollere batteriet.
Batteriet er eventuelt defekt.
 • Træk batteriet ud af laderen. Hvis lysdioderne forbliver slukket efter aktivering af ladetilstandsindikatoren på batteriet, er batteriet defekt. Få Hilti Service til at kontrollere batteriet.
LED-batteritemperatur blinker på laderen.
Batteriet er for varmt eller for koldt. Batteriet oplades ikke.
 • Når batteriet har den påkrævede temperatur, skifter laderen automatisk til opladning.
Den grønne lysdiode, der indikerer netspænding på laderen, er slukket.
Fejl på laderen.
 • Træk laderstikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen. Hvis indikatoren stadig er slukket, skal du levere laderen ind til Hilti Service.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader. Fare på grund af ukorrekt bortskaffelse.
 • Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan det have disse følger: Ved forbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at indånde. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batterier eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet. Ved skødesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret håndteres korrekt. Dette kan medføre, at du eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.
 • Bortskaf omgående defekte batterier. Opbevar disse utilgængeligt for børn. Batterier må ikke adskilles eller brændes.
 • Bortskaf batterier i henhold til nationale regler, eller levér udtjente batterier tilbage til Hilti .
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
I henhold til EU-direktivet om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske apparater indsamles separat og genanvendes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Elektriske apparater må ikke bortskaffes som almindeligt affald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative
Image alternative