Sprog

GX 3

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Generelt påbudssymbol
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Affald skal indleveres til genvinding på en genbrugsstation.

Tekstmarkeringer

Fremhævelse af tekster

Betegnelser og tekst er fremhævet på følgende måde:
‚ ‛
Betegnelse af betjeningselementer med tekst på boltepistolen.
« »
Tekster på boltepistolen

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Boltepistol, gasdrevet
  GX 3
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Sikkert arbejde med boltepistolen
 • Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, kan det medføre alvorlige personskader ved utilsigtet udløsning af en inddrivning. Tryk ikke boltepistolen mod din hånd eller nogen anden legemsdel.
 • Påsætning af anvendelsesspecifikke befæstelseselementer på boltføringen (f.eks. rondeller, spændebånd, klemmer etc.) kan medføre alvorlige personskader som følge af utilsigtet udløsning af en inddrivning. Tryk aldrig med hånden eller andre legemsdele mod boltføringen ved påsætning af anvendelsesspecifikke befæstelseselementer.
 • Ret aldrig boltepistolen mod dig selv eller andre personer.
 • Hold altid boltepistolen i bøjede arme (ikke i strakt arm), når den benyttes.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge boltepistolen fornuftigt. Anvend ikke boltepistolen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af boltepistolen kan medføre alvorlige personskader.
 • Kontrollér altid, sømglideren går sikkert i indgreb, når du trækker den tilbage.
 • Lad ikke sømglideren rase fremad, når du slipper låsesikringen, men før den kontrolleret fremad. I modsat fald kan du få fingrene i klemme.
 • Inddriv ikke befæstelseselementerne i for hårde underlag , f.eks. svejsestål eller støbestål. Inddrivning i disse materialer kan medføre fejlinddrivninger og brækkede befæstelseselementer.
 • Inddriv ikke befæstelseselementerne i for bløde underlag , f.eks. træ eller gipsplader. Inddrivning i disse materialer kan medføre fejlinddrivninger og perforering af underlaget.
 • Inddriv ikke befæstelseselementerne i for skøre underlag , f.eks. glas eller fliser. Inddrivning i disse materialer kan medføre fejlinddrivninger og splintring af underlaget.
 • Kontrollér før inddrivningen, at der ikke er risiko for, at personer eller genstande på bagsiden af underlaget kan komme til skade eller blive beskadiget.
 • Betjen kun aftrækkeren, når boltepistolen er presset mod underlaget, så boltføringen befinder sig i boltepistolen indtil anslag.
 • Brug altid beskyttelseshandsker, når du skal udføre vedligeholdelsesopgaver på en varm boltepistol.
 • Ved høje inddrivningsfrekvenser i en længere periode kan overfladerne uden for grebsområdet blive meget varmt. Brug beskyttelseshandsker for at beskytte dig mod forbrændinger.
 • Hvis boltepistolen er overophedet, skal du fjerne gaspatronen og lade boltepistolen køle af. Overskrid ikke den normale inddrivningsfrekvens.
 • Ved inddrivning kan der slås materiale af, og søm fra magasinet kan blive slynget ud. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legemet og øjnene. Anvend egnet øjenværn, høreværn og sikkerhedshjelm. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller egnet øjenværn og høreværn afhængigt af maskinens type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. Også andre personer i nærheden skal bære øjenværn og sikkerhedshjelm.
 • Brug et egnet høreværn (se støjinformation under Tekniske data). Inddrivningen af befæstelseselementerne udløses ved tænding af en gas‑/luftblanding. Støjbelastningen i den forbindelse kan beskadige hørelsen. Også personer i nærheden skal bære et egnet høreværn.
 • Hold altid godt fast i boltepistolen, og sørg for, at den holdes i en ret vinkel i forhold til underlaget, når du foretager en inddrivning. Dette er med til at forhindre, at befæstelseselementerne bøjer væk fra underlagsmaterialet.
 • Inddriv aldrig endnu et befæstelseselement på samme sted. Dette kan medføre brud og fastklemning af befæstelseselementer.
 • Iskyd aldrig en bolt eller et søm to gange. Ved gentagen anvendelse kan befæstelseselementer brække og medføre personskader.
 • Fjern altid gaspatron (), og tøm magasinet () før magasinskift, udførelse af rengørings-, service- og vedligeholdelsesarbejde samt før opbevaring og transport, eller når du efterlader boltepistolen uovervåget.
 • Læg maskinen fladt på gulvet efter brug. En stangmonteret maskine, som lænes op ad væggen, kan vælte og medføre personskader.
 • Hold ikke bagest på stangenheden, når du svinger boltepistolen ned. På grund af den store vægtstangskraft kan du miste kontrollen over boltepistolens svingbevægelse. Dette kan medføre personskader og materielle skader.
 • Kontrollér boltepistolen og tilbehøret for eventuelle skader for at sikre problemfri funktion i henhold til anvisningerne. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret. Beskadiget sikkerhedsudstyr og beskadigede dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af Hilti Service, medmindre andet fremgår af brugsanvisningen.
 • Sørg for, at boltepistolen altid repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig sikkerhed for boltepistolen.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre boltepistolen.
 • Brug ikke boltepistolen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Udsæt ikke boltepistolen for nedbør, brug den ikke i fugtige eller våde omgivelser.
 • Anvend kun boltepistolen i arbejdsområder med god ventilation.
 • Vælg de rigtige kombinationer af boltføring og befæstelseselement. En forkert kombination kan beskadige boltepistolen eller forringe befæstelseskvaliteten.
 • Følg altid anvisningerne for brugen.
Fare på grund af elektrisk strøm
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor.
 • Hold kun boltepistolen i det isolerede greb, når du udfører opgaver, hvor der er risiko for at ramme skjulte elledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
Anvisninger for håndtering af den isatte gas
 • Overhold anvisningerne på gaspatronen og i den medfølgende dokumentation.
 • Udstrømmende gas er skadelig for dine lunger, hud og øjne. Sørg for at holde ansigt og øjne på sikker afstand af gaspatronkammeret i ca. 10 sekunder efter fjernelse af gaspatronen.
 • Betjen ikke gaspatronens ventil manuelt.
 • Hvis en person indånder gas, skal denne føres ud i frisk luft eller til et godt ventileret rum og anbringes, så denne ligger bekvemt. Kontakt om nødvendigt en læge.
 • Hvis en person er bevidstløs, skal du kontakte en læge. Bring denne person til et godt ventileret rum, og læg denne i aflåst sideleje. Hvis den tilskadekomne ikke ånder, skal der gives kunstigt åndedræt, og der skal om nødvendigt gives ilt.
 • Hvis en person får gas i øjnene, skal øjnene holdes åbne og skylles under rindende vand i flere minutter.
 • Hvis der kommer gas på huden, vaskes det pågældende område omhyggeligt med sæbe og varmt vand. Påfør efterfølgende en hudcreme.
Generelle anvisninger for den personlige sikkerhed
 • Sørg for at indtage en ergonomisk kropsstilling. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere boltepistolen, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Boltføring
 2. Skyder til indstilling af inddrivningsdybde og frigøring af boltføring
 3. Knappen RESET
 4. Ind-/udgangsventil
 5. Ventilationsåbninger
 6. Bæltekrog
 7. Aftrækker
 8. Håndgreb
 9. Sømglider
 10. Magasinlås
 11. Støttefod
 12. Magasin
 13. Typeskilt
 14. Gasdåseindikator
 15. Knap GAS
 16. Gaspatronkammer
 17. Dæksel for gaspatronkammer

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en gasdrevet boltepistol ("boltepistol"). Den er beregnet til inddrivning af egnede befæstelseselementer i beton, stål, kalksandsten, betonmurværk, pudset murværk og andre underlag, som egner sig til direkte montering.

Boltepistolen må kun anvendes håndført eller med stangapparat (tilbehør).

Leveringsomfang

Gasdrevet boltepistol med boltføring, kuffert, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online på adressen www.hilti.group

Boltføringer

Boltføringen holder bolten eller fører sømmet og styrer befæstelseselementet ned i underlaget på det ønskede sted i forbindelse med inddrivningen. Til boltepistolerne GX 3 og GX 3-ME (præcis betegnelse, se typeskiltet) fås formålsbestemte boltføringer (IF eller ME).

Befæstelseselementer

Der kan bearbejdes to typer befæstelseselementer med boltepistolen: Søm og bolte. Ekstra befæstelsesenheder til påsætning på boltføringen fås til forskellige formål.

Skyder til indstilling af inddrivningsdybde og frigøring af boltføring

Skyderen muliggør en reduktion af inddrivningsdybden. I positionen EJECT frigør den boltføringen, så den kan tages ud.
Tilstand
Betydning
+
Standardinddrivningsdybde

Reduceret inddrivningsdybde
EJECT
Frigøring af boltføring

Knappen RESET

Efter en inddrivning kan det forekomme, at boltføringen ikke vender tilbage til dens udgangsposition. Dette skyldes en forkert stempelplacering. Med knappen RESET kan den forkerte stempelplacering afhjælpes.
Tilstand
Betydning
Knappen RESET hæver sig op over huset. Dens hvide kant kan ses.
Forkert stempelplacering
Knappen RESET flugter med huset.
Stemplet er ikke placeret forkert

Støttefod

På jævnt underlag gør støttefoden det lettere at sætte boltepistolen retvinklet på underlaget, fordi man så kun skal holde øje med retvinklet positionering til siden. På ujævnt eller buet underlag kan det være nødvendigt at tage støttefoden af for at kunne justere boltføringen, så den befinder sig i en ret vinkel i forhold til underlaget.

Bæltekrog

Bæltekrogen kan trækkes ud i to trin.
Tilstand
Betydning
Trin 1
Position til isætning i bæltet
Trin 2
Position til fastgørelse på stiger, stilladser, platformer osv.

Gaspatron

Læs og overhold de sikkerhedsanvisninger, som følger med gaspatronen!
Gaspatronen skal indsættes i boltepistolens gaspatronkammer, før boltepistolen kan anvendes.
Gaspatronens tilstand kan aflæses på lyddiodedisplayet ved at trykke på knappen GAS .
Ved pauser i arbejdet, før vedligeholdelsesarbejde og før transport og opbevaring af boltepistolen skal gaspatronen tages ud.

Visning af gaspatrontilstand

Ved at trykke på knappen GAS viser lysdiodedisplayet gaspatronens tilstand.
Fyldstandsvisningen fungerer ikke, når boltføringen er først ind i maskinen indtil anslag.
Tilstand
Betydning
Alle fire lysdioder lyser grønt.
Fyldstand ca. 100 %.
Tre lysdioder lyser grønt.
Fyldstanden er under 75 %.
To lysdioder lyser grønt.
Fyldstanden er ca. 50 %.
Én lysdiode lyser grønt.
Fyldstanden er ca. 25 %.
Én lysdiode blinker grønt.
Ladetilstanden er under 10 %. Det anbefales at udskifte gaspatronen.
Én lysdiode lyser rødt.
Enten er der ingen gaspatron i boltepistolen, eller også er der isat en forkert gaspatron, eller gaspatronen er tom.
Også når niveauet "tomt" vises, indeholder gaspatronen af tekniske grunde stadig lidt gas.

Tekniske data

Boltepistol

Vægt (tom)
8,6 lb
(3,9 kg)
Anvendelsestemperatur, omgivelsestemperatur
14 ℉ … 113 ℉
(−10 ℃ … 45 ℃)
Maks. længde af befæstelseselementer
1,5 in
(39 mm)
Diameter af befæstelseselementer
 • 0,10 in (2,6 mm)
 • 0,12 in (3,0 mm)
Stempelvandring
1,6 in
(40 mm)
Magasinkapacitet
40 + 2 søm
Maksimal inddrivningsfrekvens (Befæstelseselementer/h)
1.200
Maksimal magnetisk feltstyrke
−16,5 dBµA/m
Frekvens
13.553 MHz … 13.567 MHz

Støjinformation og vibrationsværdier

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige boltepistoler. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer boltepistolens primære anvendelsesformål. Hvis boltepistolen imidlertid anvendes til andre formål, med andet udstyr eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af eksponeringen bør man også medtage den tid, hvor maskinen faktisk ikke anvendes. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde boltepistol og udstyr, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 15895
Lydtrykniveau ved arbejdspladsen (LpA, 1s)
99 dB(A)
Spidslydtrykniveau på arbejdsstedet (LpC, peak)
133 dB (C)
Lydeffektniveau (LWA)
105 dB(A)
Usikkerhed for støjniveau
2 dB(A) / 2 dB(C)
Tilbageslag
Energiækvivalent acceleration, (ahw, RMS(3))
Resultater for 1 mm plade på beton B35: 3,64 m/s2
Måleusikkerhed
0,13 m/s²

Ifyldning af boltepistolen

Ifyldning i forbindelse med sømning

Klargøringstilstand for inddrivning af søm

Søm fyldes i magasinet som sømstrimler.
I forbindelse med inddrivning af søm må der ikke ilægges nogen adapter til enkeltinddrivning.

Opfyldning af magasin

 1. Træk sømglideren tilbage, indtil den går i indgreb.
 2. Skub sømstrimlerne ind i magasinet indtil anslag.
  Sømstrimler med korte søm kan utilsigtet blive indføres forkert. Ved korte søm skal du være opmærksom på, at sømspidserne vender fremad.
ADVARSEL
Klemningsfare! Hvis sømglideren slippes, kan dine fingrene blive knust.
 • Lad ikke sømglideren rase fremad, men før den kontrolleret fremad indtil anslag.
 1. Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.

Isætning af gaspatron

 1. Åbn låget til gaspatronkammeret.
 2. Fjern hætte fra gaspatronen.
  Gem hætten, så du kan lukke gaspatronen forsvarligt, når du har taget den ud, f.eks. i forbindelse med tømning og transport.
 3. Før gaspatronen ind i gaspatronkammeret med ventilen fremad, så gaspatronklemmen trænger ind i åbningen til gaspatronklemmen og går i indgreb.
 4. Luk låget til gaspatronkammeret.
 5. Pres nu, uden at trykke på aftrækkeren, boltepistolen med boltføringen tre gange mod underlaget for at udlufte gasledningerne.

Ifyldning i forbindelse med iskydning af bolte

Klargøringstilstand for inddrivning af bolte

Bolte skal indføres i boltføringen enkeltvis forfra. Der kræves en adapter til enkeltinddrivning. Alle pakninger for bolte indeholder en adapter til enkeltinddrivning og en tilhørende monteringsvejledning.
I forbindelse med inddrivning af bolte skal magasinet tømmes, og der skal ilægges en adapter til enkeltinddrivning.

Indsætning af adapteren til enkeltinddrivning

 • Indsæt adapteren til enkeltinddrivning ().

Isætning af gaspatron

 • Sæt gaspatronen i ().

Iskydning af befæstelseselementer

Inddrivning af søm

ADVARSEL
Fare for personskader! Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, kan det medføre alvorlige personskader ved utilsigtet udløsning af en inddrivning.
 • Tryk ikke boltepistolen mod din hånd eller nogen anden legemsdel.
 1. Kontrollér inddrivningsdybdeindstillingen.
 2. Sæt boltepistolen på underlaget med støttefod og boltføring.
 3. Pres boltepistolen med boltføringen mod underlaget indtil anslag.
 4. Vær opmærksom på, at boltføringen skal befinde sig i en ret vinkel i forhold til underlaget.
 5. Tryk på aftrækkeren for at foretage en inddrivning.
  Inddrivning er ikke mulig, hvis boltføringen ikke er presset mod underlaget indtil anslag.
 6. Løft boltepistolen helt fri af underlaget efter inddrivningen.
 7. Efter endt arbejde eller hvis boltepistolen efterlades uovervåget, skal gaspatronen ) fjernes, og magasinet ) skal tømmes.

Iskydning af bolte

ADVARSEL
Fare for personskader! Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, kan det medføre alvorlige personskader ved utilsigtet udløsning af en inddrivning.
 • Tryk aldrig boltføringen mod hånden eller en legemesdel ved påsætning af befæstelseselementer.
 • Tryk ikke boltepistolen mod din hånd eller nogen anden legemsdel.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af nedfaldende genstande! Endnu en inddrivning på et søm eller en bolt, der ikke er inddrevet optimalt, kan svække befæstelsen. Dette kan medføre, at nedfaldende befæstede genstand giver materielle skader eller personskader.
 • Udfør aldrig en inddrivning for at forbedre fastgørelsen af et allerede inddrevet søm eller en allerede inddrevet bolt.
 1. Kontrollér inddrivningsdybdeindstillingen.
 2. Før en bolt ind i boltføringen.
 3. Sæt boltepistolen på underlaget med støttefod og boltføring.
 4. Pres boltepistolen med boltføringen mod underlaget indtil anslag.
 5. Vær opmærksom på, at boltføringen skal befinde sig i en ret vinkel i forhold til underlaget.
 6. Tryk på aftrækkeren for at foretage en inddrivning.
  Inddrivning er ikke mulig, hvis boltføringen ikke er presset mod underlaget indtil anslag.
 7. Efter endt arbejde eller hvis boltepistolen efterlades uovervåget, skal gaspatronen ) fjernes.

Tømning af boltepistolen

Afmontering af gaspatron

 1. Åbn låget til gaspatronkammeret.
 2. Tryk på gaspatronklemmen for at frigøre gaspatronen.
 3. Tag gaspatronen ud af gaspatronkammeret.
 4. Sæt hætten på gaspatronen.
 5. Luk låget til gaspatronkammeret.

Tømning af magasin

 1. Træk sømglideren tilbage, indtil den går i indgreb.
 2. Tag alle sømstrimler ud af magasinet.
ADVARSEL
Klemningsfare! Hvis sømglideren slippes, kan dine fingrene blive knust.
 • Lad ikke sømglideren rase fremad, men før den kontrolleret fremad indtil anslag.
 1. Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.

Fjernelse af adapteren til enkeltinddrivning

 • Efter boltinddrivningen skal du fjerne adapteren til enkeltinddrivning ().

Andre betjeningstrin

Kontrol af gaspatronens tilstand

 1. Tryk på knappen GAS uden at presse på boltepistolen.
 2. Aflæs gaspatrontilstanden.

Afmontering af magasin

 1. Træk sømglideren tilbage, indtil den går i indgreb.
 2. Tag de løse sømstrimler ud af magasinet.
ADVARSEL
Klemningsfare! Hvis sømglideren slippes, kan dine fingrene blive knust.
 • Lad ikke sømglideren rase fremad, men før den kontrolleret fremad indtil anslag.
 1. Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.
 2. Åbn magasinlåsen.
 3. Sving magasinet fremad omkring drejepunktet.
 4. Hægt magasinet af.

Isætning af magasin

 1. Åbn magasinlåsen.
 2. Hægt den forreste ende af magasinet på.
 3. Sving magasinet ind på boltepistolen indtil anslag.
 4. Luk magasinlåsen.

Fjernelse af boltføring

 1. Fjern gaspatronen.
 2. Sæt skyderen til frigøring af boltføringen i positionen EJECT .
 3. Fjern boltføringen.

Indsætning af boltføring

 1. Fjern gaspatronen.
 2. Indfør boltføringen i rillen i boltepistolens næse.
 3. Hold fast i boltføringen, så den ikke falder ud, og pres boltepistolen mod et fast underlag med boltføringen, indtil boltføringen går i indgreb.
 4. Kontrollér, om boltføringen er i indgreb.
  • Når boltføringen er i indgreb, er skyderen til frigøring af boltføringen igen i positionen + .

Fjernelse af støttefod

 1. Frigør støttefodens låsemekanisme ved at trykke let på den.
 2. Drej støttefoden 90°.
 3. Fjern støttefoden.

Montering af støttefod

 1. Placer støttefoden i en ret vinkel i forhold til magasinet, og indfør den i rillen.
 2. Drej støttefoden 90° i forhold til magasinet, og lad den gå i indgreb, idet du trykker let på den.

Indsætning af adapteren til enkeltinddrivning

 1. Fjern gaspatronen.
 2. Afmonter magasinet.
 3. Indsæt adapteren til enkeltinddrivning.
 4. Sæt magasinet i.

Fjernelse af adapteren til enkeltinddrivning

 1. Fjern gaspatronen.
 2. Afmonter magasinet.
 3. Fjern adapteren til enkeltinddrivning.
 4. Sæt magasinet i.

Fejlafhjælpning

Afhjælpning af forkert stempelplacering

 • Kontrollér placeringen af knappen RESET .
  Resultat 
  • Knappen RESET hæver sig op over huset. Dens hvide kant kan ses.
  • Tryk på knappen RESET for at ophæve fejltilstanden på stemplet.

Fjernelse af fremmedlegemer og søm fra området omkring boltføringen

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af omkringflyvende dele! En inddrivning kan medføre personskader på grund af omkringflyvende dele, hvis der befinder sig fremmedlegemer i området ved boltføringen, eller hvis befæstelseselementer har sat sig fast i boltføringen.
 • Forsøg aldrig at afhjælpe fejl på maskinen ved at udløse flere inddrivninger!
 1. Fjern gaspatronen.
 2. Tøm magasinet.
 3. Afmonter magasinet.
 4. Tag boltføringen af.
 5. Fjern alle fremmedlegemer og søm fra området omkring boltføringen.
 6. Indsæt boltføringen.
 7. Sæt magasinet i.

Rengøring og vedligeholdelse

Pleje af boltepistolen

 • Anvend aldrig boltepistolen, hvis ventilationsåbningerne er tilstoppede.
 • Hold grebsområder fri for olie og fedt.
 • Rengør boltepistolen regelmæssigt.
 • Anvend hverken sprøjteudstyr, damprensere eller rindende vand til rengøringen.
 • Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 • Anvend hverken spray eller lignende smøre- og plejemidler.

Rengøring af boltepistolen

 1. Fjern gaspatronen.
 2. Tøm magasinet.
 3. Befri boltføringen for kunststofrester.
 4. Rengør ventilationsåbningerne med en tør børste uden at der trænger snavs eller fremmedlegemer ind i maskinen.
 5. Rengør maskinens yderside med en fugtig rengøringsklud.

Transport og opbevaring

Vedligeholdelse

 • Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under www.hilti.group .
 • Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på boltepistolen for beskadigelse og alle betjeningselementer for fejlfri funktion.
 • Brug aldrig boltepistolen, hvis dele er beskadiget, eller hvis betjeningselementerne ikke fungerer korrekt.
 • Få en defekt boltepistol repareret af Hilti Service.

Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse

 • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen + .

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service .
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Befæstelseselementer er ofte ikke drevet tilstrækkeligt dybt ind.
Effekten er for lav
  • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen + .
Befæstelseselement for langt
 • Anvend et kortere befæstelseselement.
Underlaget er for hårdt
 • Overvej brugen af DX-maskiner.
Ind-/udgangsventil er tilsmudset eller tildækket.
 • Rengør boltepistolen, og vær opmærksom på, hvor og hvordan du holder dine hænder.
Image alternative
Befæstelseselementer er ofte drevet for dybt ind.
Effekten er for høj.
  • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen .
Befæstelseselement er for kort.
 • Anvend længere befæstelseselementer.
Image alternative
Befæstelseselementer brækker.
Effekten er for lav
  • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen + .
Befæstelseselement for langt
 • Anvend et kortere befæstelseselement.
Underlaget er for hårdt
 • Overvej brugen af DX-maskiner.
Boltføringen befinder sig ikke i en ret vinkel i forhold til underlaget.
 • I forbindelse med inddrivning skal boltepistolen presses mod underlaget, så boltføringen befinder sig i en ret vinkel i forhold til underlaget.
Image alternative
Befæstelseselementer bøjer.
Effekten er for lav
  • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen + .
Befæstelseselement for langt
 • Anvend et kortere befæstelseselement.
Boltføringen befinder sig ikke i en ret vinkel i forhold til underlaget.
 • I forbindelse med inddrivning skal boltepistolen presses mod underlaget, så boltføringen befinder sig i en ret vinkel i forhold til underlaget.
Image alternative
Befæstelseselementer holder ikke i stålunderlaget.
Underlaget er for tyndt.
 • Vælg en anden fastgørelsesmetode.
Gaspatronindholdet rækker ikke til indholdet i pakningen med befæstelseselementer.
Forhøjet gasforbrug på grund af hyppig presning mod underlaget uden inddrivning.
 • Undgå at presse mod underlaget uden at foretage inddrivning.
Boltepistolen kan ikke adskilles.
Forkert stilling af stempel
Sømdetektionsanordningen er blokeret, og knappen RESET flugter ikke med huset, når man trykker på den.
Befæstelseselement sidder fast i boltmagasinet.
 • Løsn det fastsiddende befæstelseselement.
Søm fastklemt under armen før stempelspidsen.
 • Fjern gaspatronen, pres maskinen ned, og tryk hårdt på aftrækkeren.
For inddrivningsfejl.
Boltmagasinet er ikke i en retvinkel i forhold til underlaget.
 • I forbindelse med inddrivning skal boltepistolen presses mod underlaget, så boltføringen befinder sig i en ret vinkel i forhold til underlaget.
Forkert befæstelseselement anvendt.
 • Anvend et passende befæstelseselement.
Underlaget er for hårdt
 • Overvej brugen af DX-maskiner.
Boltepistolen inddriver ikke.
Sømglideren er ikke ført frem.
 • Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.
Ikke nok søm i magasinet (2 søm eller mindre).
Tilførsel af søm fungerer ikke
 • Anvend en anden sømstrimmel.
 • Rengør magasinet.
Tom gaspatron
Lysdiode 1 lyser rødt
Luft i gasledninger
 • Pres boltepistolen tre gange mod underlaget uden at foretage en udløsning.
Fremmedlegemer i området omkring boltføringen
Boltepistolen er for varm
 • Lad boltepistolen køle af.
Elektronikfejl
 • Tag gaspatronen af, og sæt den i igen. Hvis problemet fortsætter, skal der indsættes en ny gaspatron.
Boltepistolen er meget varm og foretager ingen inddrivninger, selv efter en pause.
Inddrivningsfrekvensen lå markant over 1200 inddrivninger pr. time.
 • Lad boltepistolen køle af.
Boltepistolen inddriver ikke eller kun enkeltvis.
Omgivende betingelser ligger uden for det tilladte område.
 • Vær opmærksom på, at de tilladte områder i henhold til de tekniske data overholdes.
Gaspatrontemperaturen ligger uden for det tilladte område.
 • Vær opmærksom på, at de tilladte områder i henhold til de tekniske data overholdes.
Der er opstået gasbobler i gasdoseringssystemet.
 • Tag gaspatronen ud, og indsæt den igen.
Boltepistolen blev ikke løftet helt fra underlaget efter inddrivning.
 • Løft boltepistolen helt fri af underlaget efter inddrivningen.
Befæstelseselement kan ikke fjernes fra boltføringen.
Befæstelseselement sidder fast i boltmagasinet.
 • Løsn det fastsiddende befæstelseselement.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative