Sprog

DX 5 GR

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler

Derudover anvendes følgende symboler:
Image alternative Vigtigt! Følg anvisningerne.
Image alternative Brug sikkerhedshjelm under arbejdet med maskinen.
Image alternative Brug beskyttelsesbriller under arbejdet med maskinen.
Image alternative Brug høreværn under arbejdet med maskinen.

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Sort lås på rød baggrund på huset: På betjeningsknappen for frigøring til afmontering af udstødningsstempeltilbageføringen.
Image alternative Hvid lås på sort baggrund på boltføringen: På frigøringen til boltføringen.

Displayindikatorer

Følgende displayindikatorer kan vises:
Image alternative Dette symbol angiver batteriets ladetilstand. Hvis batteriet er tomt, vises vedligeholdelsessymbolet.
Image alternative Dette symbol viser, om Bluetooth er aktiveret. Hvis symbolet ikke vises i displayet, er Bluetooth deaktiveret.
Image alternative Dette symbol viser, hvornår den næste rengøring skal udføres. Et afsnit står her for 500 inddrivninger. I alt findes der 5 afsnit, som står for 2500 inddrivninger.
Image alternative Dette symbol angiver, om det er tid til vedligeholdelse. Det vises efter 5 år, 30000 inddrivninger, eller hvis batteriet er tomt. Vores anbefaling: Kontakt Hilti Service.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Boltepistol
  DX 5 GR
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Anvendelse af patroner
 • Anvend kun Hilti patroner eller patroner i sammenlignelig kvalitet.
 • Hvis der anvendes patroner i dårlig kvalitet i Hilti værktøjer, kan der dannes aflejringer af uforbrændt pulver, som pludselig eksploderer og kan medføre alvorlige personskader på brugeren og personer i dennes omgivelser. Patronerne skal enten være blevet testet af producenten iht. den europæiske standard EN 16264, hvilket skal være dokumenteret, eller være forsynet med CE-mærke.
Krav til brugeren
 • Du må kun betjene eller vedligeholde maskinen, hvis du er autoriseret til eller instrueret i disse opgaver.
Personlige værnemidler
 • Sørg for, at du og personer, der opholder sig i nærheden, når maskinen er i brug, bærer egnede beskyttelsesbriller og beskyttelseshjelm.
 • Brug høreværn.
 • Befæstelseselementerne inddrives ved at antænde en drivladning. Et for højt støjniveau kan skade hørelsen.
Personlig sikkerhed
 • Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, holde øje med hvad man laver, og bruge maskinen til skudmontage fornuftigt. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Afbryd arbejdet, hvis du har smerter eller føler dig utilpas. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå uhensigtsmæssige kropsstillinger. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen.
 • Brug skridsikre sko.
 • Træk aldrig boltføringen eller befæstelseselementer tilbage med hånden.
 • Ved at trække boltføringen eller befæstelseselementet tilbage med hånden kan maskinen under visse forhold gøres funktionsdygtig. Det betyder, at den også kan drive søm ind i legemsdele.
 • Hold altid boltepistolen i bøjede arme (ikke i strakt arm), når den benyttes.
 • Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes.
Omhyggelig omgang med og brug af maskiner til skudmontage Image alternative ADVARSEL! Fare på grund af inddrevne befæstelseselementer! Kontrollér før inddrivning af befæstelseselementer, at der ikke opholder sig andre under eller bag den bygningsdel, som befæstelseselementet inddrives i.
 • Kontrollér før arbejdet tykkelsen af patronen og effektreguleringsknappen.
 • Inddriv 2 befæstelseselementer i underlaget som test.
 • Brug altid den rigtige maskine til arbejdet. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Brug ekstra standplade/beskyttelseskappe, hvis arbejdet tillader det.
 • Boltepistolen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er ladt.
 • Transportér og opbevar maskinen i en sikret kuffert.
 • Aflad altid maskinen før rengøring, service og vedligeholdelse, ved skift af boltføring, ved arbejdsophør samt i forbindelse med opbevaring (patron og befæstelseselement).
 • Opbevar maskiner, som ikke anvendes, afladet på et tørt og aflåst sted, der er utilgængeligt for børn.
 • Kontrollér maskinen og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele.
 • Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret. Beskadigede dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af Hilti -service, hvis der ikke er angivet andet i brugsanvisningen.
 • Kontrollér underlaget før inddrivning i elektriske ledninger.
 • Sæt ikke befæstelseselementer i underlag, som er uegnet.
 • Uegnede materialer er svejsestål og støbestål, glas, marmor, kunststof, bronze, messing, kobber, isolationsmateriale, hultegl, keramiktegl, tynde plader (< 4 mm) og gasbeton. Inddrivning i disse materialer kan forårsage elementbrud, afslået materiale eller skydning helt igennem materialet.
 • Tryk kun på aftrækkeren, når maskinen trykkes helt lodret mod underlaget.
 • Hold altid boltepistolen i en ret vinkel i forhold til underlaget ved inddrivning, så befæstelseselementet ikke styres bort fra underlagsmaterialet.
 • Sørg for at håndgrebene er tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Brug ikke maskinen på steder, hvor der er risiko for brand og eksplosion, medmindre den er specifikt godkendt til dette.
 • Skyd ikke elementer i eksisterende huller, medmindre det anbefales af Hilti (f.eks. DX-Kwik).
Arbejdsplads
 • Sørg for at holde arbejdspladsen ryddelig. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på.
 • Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld.
 • Sørg for god belysning og ventilation på arbejdspladsen.
Mekaniske sikkerhedsforanstaltninger
 • Foretag ikke modifikationer eller ændringer på maskinen, i særdeleshed stemplet.
 • Brug kun befæstelseselementer, der er bestemt og godkendt til maskinen.
Termiske sikkerhedsforanstaltninger
 • Overskrid aldrig den anbefalede maksimale inddrivningsfrekvens.
 • Lad maskinen køle af, hvis den er blevet overophedet.
 • Adskil ikke maskinen, hvis den er varm. Lad boltepistolen køle af.
 • Lad maskinen køle af, hvis patronstrimlen begynder at smelte.
Eksplosionsfare ved patroner
 • Anvend kun patroner, som er godkendt til maskinen.
 • Fjern patronstrimlen, når du har afsluttet arbejdet, eller når maskinen skal transporteres.
 • Forsøg ikke at fjerne patroner fra boltføringen eller maskinen med vold.
 • Opbevar ubrugte patroner beskyttet mod fugt og overdrevent høje temperaturer og på et aflåst sted.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Udstødningsstempeltilbageføring
 2. Styrebøsning
 3. Hus
 4. Patronkanal
 5. Frigøring, effektregulering
 6. Effektreguleringsknap
 7. Display
 8. Trykknap
 9. Håndpolstring
 10. Aftrækker
 11. Betjeningsknap
 12. Ventilationsåbninger
 13. Stempelringe
 14. Stempel
 15. Boltføring
 16. Frigøring af boltføring
 17. Buffer
 18. Centrerbøsning
 19. Flad børste
 20. Stor rundbørste
 21. Lille rundbørste

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en boltepistol til inddrivning af søm, bolte og kombo-elementer i stål.

Ved anvendelse af maskinen skal du altid være opmærksom på, at det rigtige udstyr anvendes. Boltføring, stempel og befæstelseselementer skal være afstemt efter hinanden.

Minimumafstande

Befæstigelse på stål

Overhold ved befæstigelse på stål altid følgende minimumafstande:
 • Min. kantafstand fra kanten af underlaget til befæstelseselementet skal være mindst 15 mm.
 • Min. akseafstand mellem to befæstelseselementer skal være mindst 20 mm.
 • Min. underlagstykkelse skal være 6 mm.

Oplysninger om appen

For at få flere oplysninger om appen skal du downloade den, og for at starte skal du scanne QR-koden i kufferten.

Oplysninger vedrørende anvendelsesområderne

For at få flere oplysninger om anvendelsesområderne henviser vi til Hilti produktsiden.

Tekniske data

Boltepistol

Vægt
DX 5 GR
3,43 kg
Maskinens længde
DX 5 GR
495 mm
Sømlængde
DX 5 GR
≤ 22 mm
Anbefalet maksimal inddrivningsfrekvens
DX 5 GR
700/h
Anvendelsestemperatur (omgivelsestemperatur)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Stempelvandring
DX 5 GR
32 mm
Nødvendigt tryk
DX 5 GR
≥ 50 N
Maksimalt udstrålet udgangseffekt
−27,2 dBm
Frekvens
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Støjinformation fundet iht. EN 15895

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige boltepistoler. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer boltepistolens primære anvendelsesformål. Hvis boltepistolen imidlertid anvendes til andre formål, med andet udstyr eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af eksponeringen bør man også medtage den tid, hvor maskinen faktisk ikke anvendes. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt: at vedligeholde boltepistol og udstyr, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
De nævnte støjværdier er fundet under følgende forhold:
Rammer - støjinformation
Patron
Kaliber 6.8/11 sort
Effektindstilling
2
Anvendelse
Fastgørelse af 24-mm-træ på beton (C40) med X‑U47 P8
Støjinformation iht. EN 15895
Lydeffektniveau (LWA)
105 ±2 dB
Lydtrykniveau (LpA)
101 ±2 dB
Spidslydtrykniveau (LpCpeak)
133 ±2 dB

Vibration

Den vibrationsværdi, der skal angives i henhold til 2006/42/EC, overskrider ikke 2,5 m/s².

Betjening

Beskyttelsesanordninger

Kontrollér, når arbejdet påbegyndes, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og fungerer fejlfrit. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret.

Ladning af enkeltboltepistol

Image alternative
 1. Før elementet ind i maskinen forfra, indtil elementets rondel holdes fast i maskinen.
 2. Skub patronstrimlen med den smalle ende forrest ind i maskinens greb nedefra, indtil patronstrimlen er helt inde i maskinen. Hvis du har en patronstrimmel, som du er begyndt at bruge, skal du trække patronstrimlen ovenud af maskinen med hånden, indtil der befinder sig en ubrugt patron i patronlejet.

Indstilling af effekt

Image alternative
 1. Tryk på effektreguleringens frigørelsesmekanisme.
 2. Drej på effektreguleringsknappen for at indstille den ønskede effekt.
 3. Kontrollér kvaliteten af inddrivningen i henhold til Hilti s standarder.
  Vælg patrontykkelse og effektindstilling i overensstemmelse med formålet.
  Begynd altid med den mindste effekt, hvis du ikke har erfaring med maskinen.

Inddrivning af elementer med enkeltboltepistol

Image alternative
 1. Anbring maskinen.
 2. Hold maskinen lige mod underlaget, og tryk den imod i en ret vinkel.
 3. Tryk på aftrækkeren for at drive elementet ind.

Afladning af enkeltboltepistol

Image alternative
 1. Træk patronen ud af maskinen.
 2. Træk elementet ud af maskinen.

Til- og frakobling af Bluetooth

 • Tryk på trykknappen i 1-2 sekunder for at slå Bluetooth til.
  Bluetooth slås automatisk fra efter 2 minutter.

Nulstilling af rengøringsvisning

 • Tryk på trykknappen i 10-12 sekunder for at nulstille rengøringsvisningen.
  Rengøringsvisningen består af 5 bjælker. Hver bjælke står for 500 inddrivninger.

Fastgørelse af X-FCM-gitter

Image alternative
 1. Sæt gevindbolten på stålbjælken. Anvend centreringsbøsningen for at sikre en enkel centreret befæstigelse. Mål boltfremspringet (NVS) ved at kontrollere inddrivningsdybden med måleren.
 2. Placer X-FCM-holdeflangen.
 3. Skru holdeflangen på.
  • Tilspændingsmoment: 5-8 Nm

X-FCP dørkpladefastgørelse

Image alternative
 1. Forbor eller forstans dørkpladen.
  Overhold de nødvendige mindsteafstande:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Sæt gevindbolten ind i det færdiglavede hul. Mål boltfremspringet (NVS) ved at kontrollere inddrivningsdybden med måleren.
 3. Placer X-FCP-holdeflangen.
 4. Skru holdeflangen på.
  • Tilspændingsmoment: 5-8 Nm

Fastgørelse af X-GR-gitter

Image alternative
 1. Sæt elementet ind i boltføringen.
 2. Sæt elementerne ind i stålet gennem gitret.
 3. Spænd elementet fast.
  • Tilspændingsmoment: 3-5 Nm

Fremgangsmåde ved fejltænding af patronen

 1. Hold maskinen presset mod arbejdsfladen i 30 sekunder.
 2. Hvis dette heller ikke får patronen til at tænde, skal du fjerne maskinen fra arbejdsfladen. Sørg for, at den ikke er rettet mod dig eller andre personer.
 3. Træk patronstrimlen en patron frem med hånden, og brug resten af patronstrimlen.

Fejlinddrivninger uden patrontænding

ADVARSEL
Varme Maskinen kan blive varm, når man arbejder med den.
 • Brug beskyttelseshandsker.
 • Lad maskinen køle af.
 1. Afbryd straks arbejdet.
 2. Aflad og adskil maskinen.
 3. Kontrollér, at den korrekte kombination af stempel og befæstelseselementer er valgt.
 4. Kontrollér buffer og stempel for slitage, og udskift om nødvendigt elementerne.
 5. Rengør maskinen.
  • Hvis problemet fortsætter efter udførelse af de ovenstående foranstaltninger, må maskinen ikke længere anvendes.
  • Få maskinen kontrolleret af Hilti -service og om nødvendigt repareret.
  På grund af maskinens konstruktion kommer der smuds og slitage på funktionsrelevante komponenter under almindelig drift.
  Udfør regelmæssige eftersyn og regelmæssig vedligeholdelse. Der skal udføres vedligeholdelse efter 30000 inddrivninger.
  Rengør maskinen efter 2500 - 3000 inddrivninger. Inddrivningstælleren viser antallet af gennemførte inddrivninger efter sidste nulstilling af rengøringsvisningen. En bjælke står i den forbindelse for 500 inddrivninger.
  Kontrollér stemplet og bufferen dagligt ved intensiv brug, dog senest under den anbefalede regelmæssige rengøringscyklus på 2500 - 3000 inddrivninger.
  Eftersynene, vedligeholdelsescyklusserne og rengøringscyklusserne er baseret på typisk anvendelse af maskinen. Hvis du konstaterer før tiden, at maskinen ikke fungerer korrekt, skal du straks udføre service på maskinen.

Rengøring og vedligeholdelse

Vedligeholdelse af maskinen

ADVARSEL
Rengøring Følg ved rengøring af maskinen følgende punkter:
 • Anvend ikke spray eller højtryksrensere til rengøring.
 • Sørg for at der ikke trænger fremmedlegemer ind i maskinen.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af eksplosion! Pulverrester i maskinen kan antænde og medføre ukontrolleret udløsning eller splintring.
 • Rengør maskinen regelmæssigt. Overhold alle vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger i denne dokumentation.
 • Hvis du anvender patroner af dårlig kvalitet, reducerer rengøring af maskinen ikke risikoen for, at pulverrester indvendigt i udstødningsstempeltilbageføringen antændes, og at der derved kan opstå en ukontrolleret udløsning eller splintring. Risikoen kan kun reduceres med vedligeholdelse hos Hilti -service.
 • Rengør regelmæssigt maskinen udvendigt med en let fugtig klud.

Vedligeholdelse

ADVARSEL
Farlige substanser Snavs i DX-maskiner indeholder substanser, der kan være sundhedsfarlige.
 • Indånd ikke støv eller smuds under rengøringen.
 • Hold støv og smuds væk fra fødevarer.
 • Vask hænderne efter rengøring af maskinen.
 • Brug aldrig fedt til at rengøre eller smøre maskinens komponenter. Det kan medføre funktionssvigt for maskinen. Anvend Hilti -spray, så du undgår funktionsfejl pga. anvendelse af uegnede rengøringsmidler.
 1. Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på maskinen for beskadigelse.
 2. Kontrollér regelmæssigt alle betjeningselementer for fejlfri funktion.
 3. Brug kun maskinen med de anbefalede patroner og den anbefalede effektindstilling.
  • Forkerte patroner eller for høje energiindstillinger kan medføre, at maskinen svigter for tidligt.

Udførelse af service på maskine

 • Udfør service på maskinen, når følgende situationer opstår:
  • Der forekommer variationer i ydelsen.
  • Der opstår fejltændinger i patronen.
  • Betjeningskomforten bliver mærkbart dårligere.
  • Det nødvendige tryk øges mærkbart.
  • Aftrækkerens modstand stiger.
  • Det er kun vanskeligt at justere effektreguleringen.
  • Patronstrimlen lader sig kun vanskeligt fjerne.
  • Vedligeholdelsesvisningen viser, at det er nødvendigt at udføre service på maskinen.

Adskillelse af enkeltboltepistol

Image alternative
 1. Kontrollér, at der ikke er patronstrimler eller elementer i maskinen. Hvis der er en patronstrimmel eller et element i maskinen, skal du trække patronstrimlen ovenud af maskinen med hånden og fjerne elementet fra boltføringen.
 2. Tryk på frigøringsanordningen på siden af boltføringen for at skrue boltføringen ud.
 3. Skru boltføringen ud.
 4. Adskil bufferen ved at knække den af boltføringen. Fjern bufferen.
 5. Fjern stemplet.

Kontrol af buffer og stempel

Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af defekt buffer og stempel. Kontrollér buffer og stempel for slitage, og udskift disse i tilfælde af slitage.
 • Foretag ingen ændringer på stemplet.
 1. I følgende tilfælde skal stemplet udskiftes:
  • Stemplet er gået i stykker.
  • Stemplet er meget slidt (f.eks. afbrækning af 90° segment)
  • Stempelringene er gået i stykker eller mangler.
  • Stemplet er blevet krumt (kontrollér ved at rulle det på en plan overflade).
 2. I følgende tilfælde skal bufferen udskiftes:
  • Bufferens metalring er gået i stykker eller er ved at løsne sig.
  • Bufferen holder ikke længere på boltføringen.
  • Under metalringen kan der ses en kraftig, punktvis afslidning af gummiet.

Kontrol af boltføring for slitage

Image alternative
 1. Kontrollér boltføringen for slitage, og udskift boltføringen, hvis et boltafsnit er beskadiget (f.eks. brækket, krummet, udvidet, revnet).
 2. Kontakt om nødvendigt Hilti service.

Rengøring og smøring af enkeltboltepistol

Image alternative
 1. Spray stempelringene let med olie, og rengør dem med den flade børste, indtil de bevæger sig frit.
 2. Rengør boltføringens gevind med den flade børste.
 3. Rengør huset indvendigt med den store rundbørste.
 4. Adskil udstødningsstempeltilbageføringen.
 5. Rengør udstødningsstempeltilbageføringen.
 6. Spray de rengjorte dele med den medfølgende Hilti -spray.
  Anvend udelukkende Hilti -spray eller produkter af en sammenlignelig kvalitet. Brug af andre smøremidler kan beskadige maskinen.
 7. Sprøjt effektreguleringen let med den medfølgende Hilti -spray.

Samling af enkeltboltepistol

Image alternative
 1. Kontrollér, om der befinder sig en patron i maskinen, og fjern den om nødvendigt.
 2. Monter udstødningsstempeltilbageføringen.
 3. Sæt stemplet i.
 4. Sæt bufferen på boltføringen.
 5. Skru boltføringen på.

Endelig kontrol af maskinen

 1. Kontrollér efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og fungerer fejlfrit.
 2. Tryk efter kontrol af maskinen på trykknappen i 10 - 12 sekunder for at nulstille vedligeholdelsestælleren.

Fejlafhjælpning

Problemer med maskinen

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Nødvendigt anpresningstryk stiger
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på maskinen.
Aftrækkerens modstand øges
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på maskinen.
Effektreguleringen er svær at ændre
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på maskinen.
Image alternative
Stemplet sidder fast i udstødningsstempeltilbageføringen
Beskadiget stempel.
 • Udskift stempel.
Bufferafslidning indvendigt i udstødningsstempeltilbageføringen.
 • Kontrollér stempel og buffer, og udskift om nødvendigt.
 • Kontakt Hilti -service, hvis problemet fortsætter.
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på maskinen.
Image alternative
Udstødningsstempeltilbageføringen er fastklemt
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på maskinen.
Boltepistolen kan ikke udløse
Maskinen blev ikke trykket helt ind imod underlaget.
 • Pres maskinen helt ind imod underlaget.
Stemplet i forkert stilling.
 • Fjern patronstrimlen, og rengør maskinen.
 • Kontrollér stempel og buffer, og udskift om nødvendigt.

Problemer med de elementer, der skal inddrives i stål

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Element trænger ikke langt nok ind i underlaget
For lille effekt.
 • Forøg effekten (effektregulering).
 • Anvend kraftigere patron.
Anvendelsesgrænse overskredet (meget hårdt underlag).
 • Anvend et stærkere system som f.eks. DX 76 (PTR).
Image alternative
Element fæster ikke i underlaget
Tyndt stålunderlag (4-5 mm)
 • Anvend en anden effektindstilling eller en anden patron.
Image alternative
Elementbrud
For lille effekt.
 • Forøg effekten (effektregulering).
 • Anvend kraftigere patron.
Anvendelsesgrænse overskredet (meget hårdt underlag).
 • Anvend et stærkere system som f.eks. DX 76 (PTR).
For høj effekt.
 • Nedsæt effekten (effektregulering).
 • Anvend mindre kraftig patron.
 • Anvend søm med Top Hat.
 • Anvend søm med rondel.
Elementet inddrevet for dybt
For høj effekt.
 • Nedsæt effekten (effektregulering).
 • Anvend mindre kraftig patron.

Problemer med patronerne

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Patronstrimlen føres ikke frem
Beskadiget patronstrimmel.
 • Udskift patronstrimlen.
Maskinen er for snavset.
 • Udfør service på maskinen.
 • Få eventuelt maskinen kontrolleret af Hiltis kundeservice.
Maskine beskadiget.
 • Hvis problemet stadig ikke er afhjulpet: Kontakt Hilti -service.
Image alternative
Patronstrimlen kan ikke fjernes
Maskinen er overophedet.
 • Lad maskinen køle af.
 • Fjern derefter forsigtigt patronstrimlen fra maskinen.
 • Hvis problemet stadig ikke er afhjulpet: Kontakt Hilti -service.
Image alternative
Patron kan ikke tændes
Dårlig patron.
 • Træk patronstrimlen én patron videre.
Maskine tilsmudset.
 • Udfør service på maskinen.
Image alternative
Patronstrimlen smelter
Maskinen presses for længe mod underlaget ved inddrivning.
 • Hold maskinen kortere tid mod underlaget, før maskinen udløses.
 • Fjern patronstrimlen.
For høj inddrivningsfrekvens.
 • Stands omgående arbejdet.
 • Fjern patronstrimmel, og lad maskinen køle af.
Image alternative
Patron løsner sig fra patronstrimlen
For høj inddrivningsfrekvens.
 • Stands omgående arbejdet.
 • Fjern patronstrimmel, og lad maskinen køle af.
Image alternative
Patronstrimlen kan ikke fjernes
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på maskinen.

Andre fejl

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti service.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende links finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r6168208.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

CIP-prøvebekræftelse

For medlemslandene i den Permanente Internationale Kommission (C.I.P.) uden for EU- og EFTA-området gælder: Hilti DX 5 er typegodkendt og systemtestet. Som følge deraf er maskinen forsynet med PTB's kvadratiske godkendelsesmærke med godkendelsesnummer S 995. Dermed garanterer Hilti overensstemmelse med den godkendte type. Uacceptable fejl, der konstateres ved anvendelsen, skal rapporteres til den ansvarlige leder af den godkendende myndighed (PTB) samt til kontoret for den Permanente Internationale Kommission (C.I.P.).
Image alternative
Image alternative