Sprog

PM 40-MG

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) .
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Klistermærker på produktet

Laserinformation
Image alternative Laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2007 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Undgå at se ind i laseren.

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Multilinjelaser
  PM 40-MG
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Ud over advarslerne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
 • Kontroller instrumentets nøjagtighed før målinger/anvendelse og flere gange under anvendelsen.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge instrumentet fornuftigt. Anvend ikke instrumentet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af instrumentet kan medføre alvorlige personskader.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre instrumentet.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når instrumentet er i brug.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke instrumentet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Laserstrålens plan bør være markant over eller under øjenhøjde.
 • Hvis laseren har været tabt eller udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dens nøjagtighed testes.
 • For at opnå den største nøjagtighed skal du projicere linjen på en vandret, jævn flade. Indstil i den forbindelse instrumentet til 90° i forhold til niveauet.
 • For at undgå unøjagtige målinger skal laserstrålevinduerne altid holdes rene.
 • Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
 • Instrumenter, som ikke anvendes, skal opbevares på et tørt, højtbeliggende eller aflukket sted uden for børns rækkevidde.
 • Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.

Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne

 • Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste og en god balance.
 • Sørg for at sikre det sted, hvor instrumentet benyttes. Sørg ved opstilling af instrumentet for, at strålen ikke er rettet mod andre personer eller mod dig selv.
 • Målinger foretaget gennem glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige.
 • Sørg for, at instrumentet er opstillet med god støtte og på et jævnt, stabilt underlag (vibrationsfrit).
 • Anvend kun instrumentet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Hvis der anvendes flere laserinstrumenter i arbejdsområdet, skal du sikre dig, at du ikke kan tage fejl af strålerne fra dit instrument og andre instrumenter.
 • Kraftige magneter kan påvirke nøjagtigheden, derfor bør der ikke befinde sig magneter i nærheden af måleudstyret. Det er muligt at anvende Hilti magnetadapter.
 • Hvis instrumentet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varmere omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at instrumentet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres.

Laserklassifikation for instrumenter i laserklasse 2/class II

Instrumentet opfylder kravene i laserklasse 2 iht. IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 og Class II iht. CFR 21 § 1040 (FDA). Disse instrumenter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Dog bør man, ligesom ved solen, undgå at kigge direkte ind i lyskilden. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet. Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service .

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Justerbar fod
 2. Lithium-ion-batteri
 3. Advarselsmærkat
 4. Kontakt til at skifte mellem linje- og modtagertilstand
 5. Laserudgangsvindue
 6. Drejekontakt til tænd/sluk og låsning af pendulet
 7. Finindstilling til rotationsplatform
 8. Dåselibelle

Tilsigtet anvendelse

Produktet er en selvnivellerende multilinjelaser, som kan betjenes af én person. Med denne multilinjelaser kan man overføre en vinkel på 90°, nivellere horisontalt og gennemføre justeringsarbejde samt foretage præcise pejlinger.
Instrumentet har tre grønne laserlinjer (en vandret og to lodrette), et referencepunkt nederst samt fem stråleskæringspunkter (for, bag, til venstre, til højre og øverst) med en rækkevidde på ca. 20 m. Rækkevidden afhænger af lysstyrken i omgivelserne.
Instrumentet er fortrinsvis beregnet til anvendelse indendørs og er ikke en erstatning for en rotationslaser. Til udendørs opgaver er det vigtigt, at rammebetingelserne svarer til dem indendørs, eller at der anvendes en Hilti lasermodtager.
Mulige anvendelsesformål er:
 • Markeringer af placeringen af skillevægge (i en ret vinkel og lodret niveau).
 • Kontrol og overførsel af rette vinkler.
 • Justering af anlægsdele/installationer og andre strukturelementer i tre akser.
 • Overførsel af punkter, der er markeret på gulvet, til loftet.
Laserlinjerne kan aktiveres både separat (kun lodrette eller kun vandrette) og sammen. Til brug med hældningsvinkel blokeres pendulet til den automatiske nivellering.
 • Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 12 til dette produkt.
 • Anvend kun Hilti ladere i C4/12-serien til disse batterier.

Egenskaber

Instrumentet er selvnivellerende i alle retninger inden for ca. 3,0°. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan instrumentet indbringes i vater med de justerbare fødder og dåselibellen. Selvnivelleringstiden er på kun ca. 3 sekunder.
Hvis selvnivelleringsområdet overskrides, blinker laserstrålerne som advarselssignal.
Når du tænder, er instrumentet som standard i synlig tilstand med høj linjelysstyrke. Hvis du trykker længe på kontakten til skift mellem linje- og modtagertilstand, skifter instrumentet til modtagertilstand og er nu kompatibel med lasermodtager PMA 31G. Hvis du igen trykker længe på kontakten eller slukker instrumentet, deaktiveres modtagertilstanden igen.

Leveringsomfang

Multilinjelaser, kuffert, brugsanvisning, producentcertifikat.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online på adressen www.hilti.com

Driftsmeddelelser

Tilstand
Betydning
Laserstrålen blinker to gange hvert 10. (pendulet er ikke låst) eller hvert 2. (pendulet er låst) sekunder.
Batterierne er næsten tomme.
Laserstrålen blinker fem gange og forbliver derefter tændt.
Aktivering og deaktivering af modtagertilstand.
Laserstrålen blinker meget hurtigt.
Instrumentet kan ikke nivellere sig selv.
Laserstrålen blinker hvert 5. sekund.
Funktionen Skrå linje; Pendulet er låst, derfor er linjerne ikke nivelleret.

Tekniske data

Rækkevidde linjer og skæringspunkt uden lasermodtager
20 m
(65 ft ‑ 10 in)
Rækkevidde linjer og skæringspunkt med lasermodtager
2 m … 50 m
(6 ft ‑ 10 in … 164 ft)
Selvnivelleringstid (typisk)
3 s
Laserklasse
Klasse 2, synlig, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Linjetykkelse (afstand 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Selvnivelleringsområde
±3,0° (typisk)
Præcision
± 2 mm på 10 m
(± 0,1 in på 32 ft ‑ 10 in)
Driftstilstandsindikator
Laserstråler og kontaktpositionerne Fra, Til låst og Til frigjort
Strømforsyning
Hilti B 12 Li-Ion-batteri
Driftstid (alle linjer lyser)
Hilti temperatur +24 °C (+72 °F): 7 h (typisk)
Driftstid (vandrette eller lodrette linjer lyser)
Hilti temperatur +24 °C (+72 °F): 10 h (typisk)
Driftstemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Opbevaringstemperatur
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Støv- og stænkvandsbeskyttet (undtagen batterirum)
IP 54 iht. IEC 60529
Gevind til stativ
BSW 5/8" UNC1/4"
Stråledivergens
0,05 mrad … 0,08 mrad
Gennemsnitlig udgangseffekt (Maks.)
< 0,95 mW
Vægt inklusive batteri
1,24 kg
(2,73 lb)

Betjening

FORSIGTIG
Fare for personskader! Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.
 • Kig aldrig direkte ind i laserens lyskilde. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet.

Ilægning af batteri

Image alternative
 • Indfør batteriet, indtil det går sikkert i indgreb.
  Instrumentet må kun anvendes med Li-Ion-batterier, som er anbefalet af Hilti .

Afmontering/indstilling af grundplade

Image alternative
 1. Træk grundpladen fremad og ud af instrumentet for at afmontere den.
 2. Føddernes gummityller kan trækkes ned af hensyn til beskyttelse, når instrumentet opstilles på sarte overflader.
 3. Til indstilling af højden kan grundpladens fødder skrues ud.

Aktivering af laserstråler

 1. Drej drejekontakten til position Image alternative (Til/frigjort).
  • De lodrette laserstråler er synlige.
 2. Tryk på kontakten, indstil den ønskede linjetilstand er indstillet.
  Instrumentet skifter mellem funktionerne iht. nedenstående rækkefølge og begynder derefter forfra: Lodrette laserlinjer, vandret laserlinje, vandret og lodrette laserlinjer.

Deaktivering af laserstråler

 • Sæt drejekontakten på positionen OFF (Fra/låst).
  • Laserstrålen ikke længere er synlig, og pendulet er låst.
  Instrumentet slukkes, når batteriet er tomt.

Aktivering eller deaktivering af lasermodtagertilstand

Lasermodtagerens rækkevidde kan blive begrænset på grund af lasereffektens konstruktionsbetingede usymmetri og eventuelle generende eksterne lyskilder.
Arbejd på en af linjelaserens stærke sider, og undgå at arbejde i direkte lys for at opnå en optimal rækkevidde. De stærke sider er bagsiden, hvorpå batteriet er fastgjort, og den modsat liggende forside.
 1. Modtagertilstanden aktiveres ved at holde kontakten til at skifte mellem linje- og modtagertilstand nede i længere end 4 sekunder, indtil laserstrålen blinker fem gange som bekræftelse.
 2. Hold igen kontakten inde i mere end 4 sekunder for at deaktivere modtagertilstanden igen.
  Når instrumentet slukkes, deaktiveres modtagertilstanden.

Indstilling af laserstråler til funktionen "Skrå linje"

 1. Sæt drejekontaken på positionen Image alternative (Til/låst).
  • Kun den vandrette laserstråle er synlig.
 2. Tryk på kontakten til linjetilstand flere gange, indtil den ønskede linjetilstand er indstillet.
  I funktionen "Skrå linje" er pendulet låst og instrumentet er ikke nivelleret.
  Laserstrålen/-strålerne blinker hvert 5. sekund.
  Instrumentet skifter mellem funktionerne iht. nedenstående rækkefølge og begynder derefter forfra: Vandret laserlinje, lodret laserlinjer, vandret og lodrette laserlinjer.

Anvendelseseksempler

De justerbare fødder gør det muligt på forhånd at foretage en grov nivellering af instrumentet på meget ujævnt underlag.

Overførsel af højde

Image alternative

Konfiguration af elementbyggeriprofiler til ruminddeling

Image alternative
Image alternative

Lodret placering af rørledninger

Image alternative

Justering af varmeelementer

Image alternative

Justering af døre og vinduesrammer

Image alternative

Kontrol

Kontrol af lodpunkt

Image alternative
 1. Anbring en gulvmarkering (et kryds) i et højt rum (f.eks. i et trappehus med en højde på 5-10 m).
 2. Sæt instrumentet på en plan og vandret flade.
 3. Tænd instrumentet, og frigør pendulet.
 4. Sæt instrumentet med den nederste lodstråle i centrum af det kryds, der er markeret på gulvet.
 5. Marker laserlinjernes øverste skæringspunkt på loftet. Fastgør til dette formål et stykke papir på loftet.
 6. Drej instrumentet 90°.
  Den nederste røde lodstråle skal blive på krydsets centrum.
 7. Marker laserlinjernes øverste skæringspunkt på loftet.
 8. Gentag fremgangsmåden ved en drejning på 180° og 270°.
  Lav en cirkel på loftet med de 4 markerede punkter. Mål cirklens diameter D i millimeter eller tommer og rumhøjden RH i meter eller fod.
Image alternative
 1. Beregn værdien R.
  • Værdien R bør være mindre end 3 mm (det svarer til 3 mm ved 10 m).
  • Værdien R bør være mindre end 1/8".

Kontrol af laserstrålens nivellering

Image alternative
 1. Stil instrumentet på en plan og vandret flade, ca. 20 cm fra væggen (A), og ret laserlinjernes skæringspunkt mod væggen (A).
 2. Markér laserlinjernes skæringspunkt med et kryds (1) på væggen (A) og et kryds (2) på væggen (B).
 3. Stil instrumentet på en plan og vandret flade, ca. 20 cm fra væggen (B), og ret laserlinjernes skæringspunkt mod krydset (1) på væggen (A).
 4. Indstil højden af laserlinjernes skæringspunkt med de justerbare fødder, så laserlinjernes skæringspunkt passer med markeringen (2) på væggen (B). Sørg i den forbindelse for, at libellen befinder sig i centrum.
 5. Markér igen laserlinjernes skæringspunkt med et kryds (3) på væggen (A).
 6. Mål forskydningen D mellem kryds (1) og kryds (3) på væggen (A) (RL = rumlængde).
Image alternative
 1. Beregn værdien R.
  • Værdien R bør være mindre end 2 mm.
  • Værdien R bør være mindre end 1/8".

Kontrol af retvinklethed (vandret)

Image alternative
 1. Anbring instrumentet med den nederste lodstråle på centrum af et referencekryds midt i rummet med en afstand på ca. 5 m til væggene.
 2. Markér alle 4 skæringspunkter på de fire vægge.
Image alternative
 1. Drej instrumentet 90°, og kontrollér, at skæringspunktets midtpunkt rammer det første referencepunkt (A).
 2. Markér hvert nyt skæringspunkt, og må den pågældende forskydning (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Beregn forskydningen R (RL = rumlængde).
  • Værdien R bør være mindre end 3 mm eller 1/8".

Kontrol af den lodrette linjes nøjagtighed

Image alternative
 1. Anbring instrumentet i en højde på 2 m (pos. 1).
 2. Tænd instrumentet.
 3. Anbring den første måltavle T1 (lodret) i en afstand af 2,5 m fra instrumentet og i samme højde (2 m), så den lodrette laserstråle rammer tavlen, og markér denne position.
 4. Anbring nu den anden måltavle T2 2 m under den første måltavle, så den lodrette laserstråle rammer tavlen, og markér denne position.
 5. Markér position 2 på den modsatte side af testopbygningen (spejlvendt) på laserlinjen på gulvet med en afstand på 5 m til instrumentet.
 6. Sæt nu instrumentet på den netop markerede position (pos. 2) på gulvet.
 7. Juster laserstrålen, så den rammer måltavlen T1 og den derpå markerede position.
 8. Markér den nye position på måltavlen T2.
 9. Aflæs afstanden D for begge markeringer på måltavlen T2.
  Hvis forskellen D er større end 2 mm, skal instrumentet indstilles på et Hilti -reparationsværksted.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og aftørring

 • Blæs støv af glasset.
 • Berør ikke glasset med fingrene.
 • Rengør kun instrumentet med en ren, blød klud. Kluden kan om nødvendigt vædes med alkohol eller vand.
 • Vær opmærksom på temperaturgrænseværdierne ved opbevaring af udstyret, særligt i sommer- og vinterperioden, hvis det opbevares i en bil (-25 °C til 63 °C).

Hilti Kalibreringsservice

Det anbefales regelmæssigt at få kontrolleret instrumenterne hos Hilti Kalibreringsservice, så der er sikkerhed for, at standarderne og de lovmæssige krav kan opfyldes.
Hilti Kalibreringsservice hjælper dig gerne til enhver tid; vi anbefaler, at der gøres brug af den mindst én gang om året.
Hilti Kalibreringsservice bekræfter, at specifikationerne for det kontrollerede instrument på dagen for afprøvningen svarer til de tekniske angivelser i instruktionsbogen.
Hvis der er afvigelser fra producentens angivelser, indstilles de brugte måleinstrumenter igen.
Efter justering og kontrol sættes en kalibreringsmærkat på instrumentet, og det bekræftes skriftligt med et kalibreringscertifikat, at det arbejder inden for producentens angivelser.
Kalibreringscertifikater kræves altid til virksomheder, der er certificeret iht. ISO 900X.
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Hilti .

Transport og opbevaring

Transport

 • Til transport eller forsendelse af udstyret bør der benyttes enten en Hilti -forsendelseskuffert eller lignende egnet emballage.

Opbevaring

 • Hvis udstyret er blevet vådt, bør det pakkes ud.
 • Tør instrumenter, transportbeholder og tilbehør af (ved maks. 63° C), og rengør dem.
 • Pak først udstyret ind igen, når det er helt tørt. Opbevar det derefter på et tørt sted.
 • Hvis udstyret har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Det er ikke muligt at tænde instrumentet.
Batteriet er fladt.
 • Oplad batteriet.
Batteriet er ikke sat korrekt i.
 • Isæt batteriet, og kontrollér, at batteriet er sat korrekt i instrumentet.
Instrument eller kontakt er defekt.
 • Få instrumentet repareret af Hilti Service.
Nogle af laserstrålerne fungerer ikke.
Laserkilden eller laseraktiveringen er defekt.
 • Få instrumentet repareret af Hilti Service.
Det er muligt at tænde for instrumentet, men der kan ikke ses nogen laserstråle.
Laserkilden eller laseraktiveringen er defekt.
 • Få instrumentet repareret af Hilti Service.
Temperaturen er for høj eller for lav.
 • Lad instrumentet køle af eller varme op.
Den automatiske nivellering fungerer ikke.
Instrumentet er opstillet på et for skråt underlag.
 • Sæt kontakten på position Image alternative.
Hældningssensor er defekt.
 • Få instrumentet repareret af Hilti Service.
Instrumentet slukker automatisk efter 1 time.
Automatisk slukning er aktiveret.
 • Tryk på kontakten i mere end 4 sekunder.
Mondtagerækkevidden er for ringe
Arbejde i laserens svage område.
Lysforholdene på byggepladsen er for kraftige
 • Placer laseren og/eller lasermodtageren i et mindre lyskraftigt område.
Lyset skinner direkte ind i detektionsfeltet.
 • Undgå direkte lysindstråling i detektionsfeltet, f.eks. ved at skabe skygge.
Lasermodtageren modtager ikke nogen laserstråle
Laseren er ikke i modtagertilstand
 • Aktivér modtagertilstanden på linjelaseren.
Lasermodtageren er for langt væk fra laseren.
 • Placer lasermodtageren tættere på laseren.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente instrumenter med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Elektrisk måleudstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)

Dette instrument opfylder paragraf 15 i FCC-erklæringen og CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
 1. Dette instrument må ikke udsende skadelig stråling.
 2. Instrumentet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende instrumentet.