Sprog

SR 30-A36

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Slagtal, ubelastet
Image alternative Trådløs dataoverførsel
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteritypeserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Bestemmelsesmæssig anvendelse .

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Bajonetsav
  SR 30-A36
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan virke utilsigtet og medføre brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
 • Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medføre eksplosion.
 • Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er anført i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Forsøg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af producenten eller af autoriserede forhandlere.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for savning med frem- og tilbagegående savklinge

 • Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Emnet skal fastgøres og sikres på et stabilt underlag med skruetvinger eller på anden vis. Hvis du kun holder emnet med hånden eller mod din krop, ligger det ustabilt, hvilket kan medføre, at du mister kontrollen over det.

Yderligere sikkerhedsanvisninger vedrørende save

Personlig sikkerhed
 • Hold hænderne væk fra saveområdet og savklingen. Hold fast i ekstragrebet eller motorhuset med den anden hånd. Når du bruger begge hænder til at holde saven, kommer du ikke til skade med hænderne på saven.
 • Anvend kun produktet i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på maskinen.
 • Brug også beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
 • Find ud af, hvilken fareklasse det støv, der opstår ved arbejdet, har, inden du går i gang med arbejdet. Anvend en industristøvsuger med en officielt tilladt beskyttelsesklassificering, som opfylder de lokale støvbeskyttelsesbestemmelser. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige.
 • Sørg for en god ventilation af arbejdspladsen, og brug om nødvendigt et åndedrætsværn, som egner sig til den pågældende støvtype. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk.
 • Tag ikke fat under emnet.
 • Hold aldrig emnet i hånden eller over et ben. Fastgør emnet på en stabil holder.
 • Hold altid maskinen med begge hænder på de dertil beregnede håndtag, og anbring armene i en position, hvor du kan absorbere tilbageslagskræfterne.
 • Sørg for, at håndgrebene er tørre og rene.
 • Hold dig altid på siden af savklingen, anbring aldrig kroppen på linje med savklingen. Ved et tilbageslag kan saven springe baglæns!
 • Hvis savklingen sætter sig fast, eller du afbryder arbejdet, skal du slukke saven og holde saven roligt, indstil savklingen står helt stille. Forsøg aldrig at tage saven ud af emnet eller trække den baglæns, så længe savklingen bevæger sig, da der ellers er risiko for et tilbageslag.
 • Hvis du vil starte en sav, som befinder sig i et emne, skal du centrere savklingen i savsporet og kontrollere, at savtænderne ikke sidder fast i emnet.
 • Vær specielt forsigtig ved savning i eksisterende vægge eller andre områder, hvor du ikke kan se, hvad de indeholder. Den neddykkende savklinge kan blokere ved savning i skjulte genstande og medføre et tilbageslag.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan medføre elektrisk stød, hvis du ved en fejl kommer til at beskadige en elledning.
 • Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Anvend ikke sløve eller beskadigede savklinger. De forårsager en højere friktion, fastklemning af savklingen eller tilbageslag.
 • Overhold producentens anvisninger for håndtering og opbevaring af savklinger.
 • Maskinen skal presses mod det emne, der skal bearbejdes, med anslaget. Dette garanterer et optimalt og sikkert arbejde.
 • Beskyt dig mod varme spåner med passende beskyttelsestøj.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Anvend kun produktet i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på maskinen.
 • Anvend ikke sløve eller beskadigede savklinger. De forårsager en højere friktion, fastklemning af savklingen eller tilbageslag.
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan medføre elektrisk stød, hvis du ved en fejl kommer til at beskadige en elledning.
 • Fastgør emnet på en stabil holder. Hold aldrig emnet i hånden eller over et ben.
 • Tænd først produktet, når det er i arbejdsposition.
 • Før altid maskinen væk fra kroppen under arbejdet.
 • Arbejd med et moderat tryk på maskinen og en egnet skærehastighed, specielt ved store rørdiametre. Dette forhindrer overophedning af maskinen.
 • Ved kapning af rørledninger skal du forvisse dig om, at ledningerne ikke længere indeholder væske. I givet fald skal de tømmes.
 • Hold altid maskinen højere end det rør, der skal saves igennem.
 • Maskinen er ikke beskyttet mod fugtindtrængen. Udstrømmende væske kan forårsage en kortslutning i maskinen.
 • Sav aldrig i ukendte underlag, og hold skærelinjen fri for forhindringer øverst og nederst.
 • Savklingen kan slå tilbage, hvis den rammer en genstand.
 • Brug også beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
 • Fjern altid batteriet, når det ikke anvendes, før vedligeholdelse, udskiftning af værktøj og under transport.
 • Aktiver transportsikringen ved opbevaring og transport af maskinen.
 • Overhold producentens anvisninger for håndtering og opbevaring af savklinger.
 • Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, skal under brugen af maskinen bære beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og et let åndedrætsværn.
 • Anvend altid en savklinge med en passende længde. Savklingen skal rage ud over emnet under hele vandringen.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.
 • Kig ikke direkte ind i belysningen (lysdiode), og lys ikke ind i ansigtet på andre personer. Der er fare for at blive blændet.
 • Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne. Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker på.
 • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Placer produktet på et ikke-brændbart sted i tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje med det, og lad det køle af. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Værktøjsholder
 2. Holder til skæreadapter
 3. Klapbar stilladskrog
 4. Forvalg af omdrejningstal
 5. Transportsikring
 6. Afbryder
 7. Bageste håndtag
 8. Batteritilstandsindikator
 9. Batterifrigøringsknap
 10. Batteri
 11. Sikringsøje
 12. Forreste grebsområde
 13. Arm til frigøring af savklinge
 14. Udsugningstilslutning (USA: Tilbehør)
 15. Anslag
 16. Frigøringsknap til anslag
 17. Savklinge
 18. Skæreadapter (tilbehør)

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en batteridrevet bajonetsav. Den er beregnet til kapning af træ, trælignende og metalliske materialer samt kunststoffer.

Produktet er beregnet til tohåndsbetjening.
 • Anvend kun Hilti Li-Ion-batterier i typeserien B 36 til dette produkt.

 • Anvend kun Hilti ladere i C4/36-serien til disse batterier.

Potentiel forkert brug

 • Sav ikke i tegl, beton, gasbeton, natursten eller fliser.
 • Anvend ikke produktet til overskæring af rørledninger, som fortsat indeholder væske.
 • Sav kun i underlag, hvor du kender indholdet.

Indikator for lithium-ion-batteriet

Lithium-ion-batteriets ladetilstand og fejl på maskinen signaleres via lithium-ion-batteriets indikator. Lithium-ion-batteriets ladetilstand vises efter berøring af de to batterifrigøringsknapper.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: < 10 %
1 lysdiode blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Batteriet er overophedet eller helt afladet.
4 lysdioder blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Maskinen er overbelastet eller overophedet.
Når afbryderen er aktiveret, og op til 5 sekunder efter at afbryderen er sluppet, er det ikke muligt at få vist ladetilstanden.
Hvis lysdioderne på batteriets indikator blinker, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlafhjælpning.

Leveringsomfang

Bajonetsav, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Tekniske data


SR 30-A36
Nominel spænding
36 V
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
5,2 kg
Slagtal (Trin 1)
2.500/min
Slagtal (Trin 2)
2.800/min
Slaglængde
32 mm
Værktøjsholder
0,5 in
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation

SR 30-A36
Lydeffektniveau (LWA)
96 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
5 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
85 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
5 dB(A)
Samlede vibrationsværdier

SR 30-A36
Vibrationsemissionsværdi, savning i spånbjælker (ah,B)
22,5 m/s²
Usikkerhed, savning i spånplader (K)
3,7 m/s²
Vibrationsemissionsværdi, savning i træbjælker (ah,WB)
20,5 m/s²
Usikkerhed, savning i træbjælker (K)
3,3 m/s²

Batteri

Batteridriftsspænding
36 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Forberedelse af arbejdet

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Sæt batteriet i maskinholderen, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknapper.
 2. Træk batteriet ud af holderen.

Montering af stilladskrog (tilbehør)

Image alternative
 1. Aktiver transportsikringen.
 2. Monter stilladskrogen.

Indsætning af savklinge

Anvend kun savklinger med 1/2" indstiksender.
Image alternative
 1. Aktivér transportsikringen, eller adskil batteriet fra maskinen.
 2. Kontrollér, at indstiksenden på værktøjet er ren og let indfedtet. Rengør og smør om nødvendigt indstiksenden let.
 3. Skub låsegrebet op indtil anslag, og hold det i denne position.
 4. Tryk savklingen ind i værktøjsholderen forfra.
 5. Lad låsegrebet glide tilbage.
 6. Kontrollér, om savklingen er gået i indgreb, ved at trække i den.

Montering af udsugningstilslutning (USA: Tilbehør)

Image alternative
 1. Træk anslaget ud.
 2. Sæt udsugningstilslutningen på anslagsholderen.
 3. Skub anslaget, der er smurt med et tyndt lag fedt, helt ind i styret.

Betjening

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Føring af saven

Image alternative
 1. Hold fast i saven på de dertil beregnede greb.
 2. Før saven hen til emnet.
 3. Før saven frem og tilbage.
  • Hvis du trykker saven på emnet, kan savklingen brække, hvilket kan medføre personskader.

Savning

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af defekt stilladskrog! En maskine, som falder på gulvet, kan være til fare for dig selv og andre.
 • Kontrollér før arbejdets begyndelse, at stilladskrogen er sikkert fastgjort og ikke er beskadiget.
Image alternative
 1. Deaktiver transportsikringen, og tryk på afbryderen.
  • På billederne kan du se forskellige måder, hvorpå du kan føre saven effektivt.
 2. Når savearbejdet er afsluttet, skal du slippe afbryderen.
 3. Aktiver transportsikringen.

Fjernelse af savklinge

Image alternative
FORSIGTIG
Fare for personskader! Indsatsværktøjet kan være meget varmt og/eller have skarpe kanter.
 • Brug beskyttelseshandsker ved skift af indsatsværktøjet.
 • Læg aldrig et meget varmt indsatsværktøj på et brændbart underlag.
 1. Aktivér transportsikringen, eller adskil batteriet fra maskinen.
 2. Skub låsegrebet op indtil anslag, og hold det i denne position.
 3. Træk savklingen fremad og ud af værktøjsholderen.
 4. Lad låsegrebet glide tilbage.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Rengør og smør regelmæssigt værktøjsholderen udefra. Anvend til dette formål Hilti Spray 314648.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Udskiftning af anslaget

Anslaget kan udskiftes efter behov.
Image alternative
 1. Fjern batteriet.
 2. Fjern savklingen.
 3. Tryk på den røde frigøringsknap til anslaget på undersiden af bajonetsaven.
 4. Træk anslaget ud.
 5. Tryk på den røde frigøringsknap til anslaget på undersiden af bajonetsaven.
 6. Skub anslaget, der er smurt med et tyndt lag fedt, helt ind i styret.
 7. Kontrollér, at anslaget er gået i indgreb.

Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet ud.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
Opbevaring
  FORSIGTIG
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar maskine og batterier så køligt og tørt som muligt.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Opbevar maskine og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Bajonetsaven er ikke funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Maskinen starter ikke.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et hørbart klik.
Batteri tomt.
 • Oplad batteriet.
Transportsikring ikke aktiveret.
 • Aktiver transportsikringen.
Savklingen kan ikke fjernes fra værktøjsholderen.
Låsegrebet ikke trykket ned indtil anslag.
 • Tryk på låsegrebet indtil anslag, og tag savklingen ud.
Værktøjsholder med tilstoppet med saverester.
 • Fjern saveresterne, og rengør regelmæssigt værktøjsholderen udefra. Pleje af maskinen.

Bajonetsaven er funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Maskinen har ikke fuld ydelse.
Afbryderen er ikke trykket helt ind.
 • Tryk afbryderen helt i bund.
Aflad batteri
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Savklingen kan ikke fjernes fra værktøjsholderen.
Låsegrebet ikke trykket ned indtil anslag.
 • Tryk på låsegrebet indtil anslag, og tag savklingen ud.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente instrumenter med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Bortskaffelse af batterierSom følge af ukorrekt bortskaffelse af batterier kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r5962277.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative
Image alternative