Sprog

VC 5-A22

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner må ikke bortskaffes som husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.
Image alternative Trådløs dataoverførsel

Symboler på produktet

Produktspecifikke symboler

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Opsug ikke fugt

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
Produktoplysninger
Tørstøvsuger
VC 5-A22
Generation
01
Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elektriske maskiner

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
 • Produktet er ikke beregnet til anvendelse af personer, herunder børn, med begrænsede fysiske, bevægelsesmæssige eller mentale evner eller uden erfaring og/eller viden.
 • Apparatet må kun anvendes af personer, som er fortrolig med det, er blevet instrueret i sikker brug af det og forstår de farer, der udgår fra det. Maskinen er ikke beregnet til børn.
 • Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
 • Sundhedsskadeligt, brændbart og/eller eksplosivt støv må ikke suges op (magnesium-/aluminiumsstøv osv.). Materialer, som er varmere end 60 °C, må ikke suges op (f.eks. glødende cigaretter, varm aske).
 • Brug ikke vand, olie, fedt eller rengøringsmiddel.
 • Anvend ikke benzin eller andre brandfarlige væsker til rengøringsarbejder.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Placer produktet på et ikke-brændbart sted i tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje med det, og lad det køle af. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .

Yderligere sikkerhedsanvisninger for støvsuger

Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Støvsugere må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i en støvsuger øger risikoen for elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Anvend ikke støvsugeren i meget snavsede miljøer.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Lækkende batterivæske kan medføre hudirritation eller forbrændinger. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand, og søge læge.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Brug den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Anvend ikke støvsugeren som udsugning sammen med elværktøj.
 • Anvend kun støvsugeren med monteret filter.
 • Undgå utilsigtet start. Sluk maskinen, før du sætter batteriet i, løfter eller transporterer den. Bær ikke maskinen med fingeren på tænd/sluk-knappen. Når maskinen ikke anvendes i en pause, før vedligeholdelse, ved skift af værktøj og under transport, skal batteriet fjernes fra maskinen.
 • Det er ikke tilladt at sidde eller stå på maskinen.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Beskrivelse

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det her beskrevne produkt er en støvsuger beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. på hoteller, på skoler, på hospitaler, på fabrikker, i butikker, på kontorer og i udlejningsejendomme. Det må kun anvendes til tørstøvsugning.

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Anvend kun Hilti Li-Ion-batterier i typeserien B 22 til dette produkt.

 • Anvend kun Hilti ladere i C4/36-serien til disse batterier.

Produktoversigt

Image alternative
 1. EJECT -knap til slange
 2. Håndgreb
 3. Kontakt
 4. Holder til skulderrem
 5. Håndmundstykke
 6. Slange
 7. Smalt mundstykke
 8. Låseklemme
 9. Smudsbeholder
 10. Sugehoved
 11. CLEAN -knap til filterrengøring
 12. Batterirum
 13. Udblæsningsfilter

Kontakt

Tilstand
Betydning
ECO
Energisparetilstand
MAX
Tænding
OFF
Slukning

Leveringsomfang

Tørstøvsuger inklusive filterelement, komplet støvsugerslange, håndmundstykke, smalt mundstykke, skulderrem og brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Store eller online på adressen: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Lithium-ion-batteriets indikator

Lithium-ion-batteriets ladetilstand og fejl på maskinen signaleres via lithium-ion-batteriets indikator. Lithium-ion-batteriets ladetilstand vises efter berøring af de to batterifrigøringsknapper.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker, maskinen er klar til brug.
Ladetilstand: < 10 %
1 lysdiode blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Batteriet er overophedet.
4 lysdioder blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Maskinen er overbelastet eller overophedet.
Når kontakten på maskinen er aktiveret, og op til 5 sekunder efter at kontakten er sluppet, er det ikke muligt at få vist ladetilstanden.
Hvis lysdioderne på batteriets ladetilstandsindikator blinker, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlafhjælpning.

Overbelastnings- og overophedningsindikator

Maskinen er udstyret med elektronisk overbelastningsbeskyttelse og overophedningsbeskyttelse. Ved overbelastning eller overophedning slukkes maskinen automatisk. Hvis afbryderen slippes og trykkes ind igen, kan det medføre forsinket start (maskinens afkølingsfaser).

Tekniske data


VC 5-A22
Nominel spænding (DC)
21,6 V
Nominel strøm
16 A
Vægt i overensstemmelse med EPTA-Procedure 01 (målt med B22⁄5.2)
5,2 kg
Omgivende temperatur
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃

Information om støj- og vibrationsniveau, målt iht. EN 60335-2-69


VC 5-A22
Lydtrykniveau (LpA)
70,9 dB(A)
Lydeffektniveau (LWA)
85,2 dB(A)
Usikkerhed
2,4 dB(A)
Vibrationsemissionsværdi (ah)
< 2,5 m/s²
Usikkerhed (K)
Indregnet i værdien

Betjening

Forberedelse af arbejdet

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
ADVARSEL Maskinen må kun betjenes autoriseret og instrueret personale.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Sæt batteriet i maskinholderen, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknapper.
 2. Træk batteriet ud af holderen.

Udskiftning af filterpose

Image alternative
 1. Afbryd maskinen.
 2. Åbn de to låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 4. Tag filterposen ud, og fjern holderen til filterposen.
 5. Skub holderen til filterposen på en ny filterpose.
 6. Fastgør holderen med filterposen på støvbeholderribberne.
 7. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Montering/afmontering af støvsugerslange

 1. Slut sugeslangen til sugeslange-indløbsfittingen.
  • Støvsugerslangen går hørbart i indgreb.
 2. Støvsugerslangen afmonteres ved at holde knappen EJECT inde.
 3. Tag støvsugerslangen ud af indgangsfittingen.

Arbejde

ADVARSEL
Fare for personskader !
 • Der må ikke suges farligt støv op med dette produkt.
 • Anvend kun dette produkt til tørstøvsugning.

Tænding / slukning af apparatet

 1. Du tænder maskinen ved at dreje kontakten til positionen MAX .
  Hvis du ønsker en længere driftstid med reduceret sugeeffekt, skal du sætte kontakten på positionen ECO .
 2. Du slukker maskinen ved at dreje kontakten til positionen OFF .

Rengøring af filter

 1. Tænd maskinen.
 2. Læg en hånd for enden af strøvsugerslangen.
 3. Vent, indtil det maksimale vakuum er opbygget.
 4. Tryk på knappen CLEAN 4-5 gange.
 5. Afbryd maskinen.

Efter opsugning

 1. Drej kontakten på maskinen til denne position: OFF .
 2. Tøm beholderen, og rengør maskinen ved at tørre den af med en fugtig klud.
 3. Fastgør slangen til slangeholderen.
 4. Læg mundstykkerne på plads.
 5. Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.
  • VIGTIGT Denne støvsuger må kun opbevares i lukkede rum.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Udskiftning af filter

Image alternative
 1. Afbryd maskinen.
 2. Åbn de to låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 4. For at tage filterrammen ud skal du dreje filterlåsen 180°.
 5. Tag filtret ud sammen med filterrammen.
 6. Befri pakningen og filterrammeholderen for støv.
 7. Sæt filterrammen på et nyt filter.
 8. Sæt filterrammen i holderen til filterrammen.
 9. Fastgør filterrammen med filterlåsene.
 10. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Udskiftning af filtermåtte

Image alternative
 1. Tryk på knappen til frigøring af udblæsningsfiltret, og fjern filterholderen.
 2. Fjern filtermåtten fra filterholderen.
 3. Monter en ny filtermåtte i filterholderen.
 4. Fastgør filterholderen i maskinen.

Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet ud.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
Opbevaring
  FORSIGTIG
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar maskine og batterier så køligt og tørt som muligt.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Opbevar maskine og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejlsøgning

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt dobbeltklik.
Holdetappen på batteriet er snavset.
 • Rengør holdetappen, og bring batteriet i indgreb.
1 lysdiode blinker.
Maskinen virker ikke.
Batteriet er afladet.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for koldt eller for varmt.
 • Lad batteriet varme langsomt op eller køle langsomt ned til rumtemperatur.
4 lysdioder blinker.
Motor overophedet.
 • Afbryd maskinen.
 • Vent i 10 minutter.
 • Fjern tilstopningen i filtret, indgangsstuds, støvsugerslange og udblæsningsfilter.
 • Tænd maskinen.
Reduceret sugeeffekt.
Smudsbeholder fuld.
 • Tøm smudsbeholderen.
Støvsugerslangen eller mundstykket er tilstoppet.
 • Rengør støvsugerslangen og mundstykket.
Filtret er tilstoppet
 • Kontrollér, at filteret sidder korrekt.
Støvsugerslange eller mundstykke er beskadiget.
 • Udskift støvsugerslangen eller mundstykket.
Støvsugerslangen er ikke sat ordentligt i.
Lette elektriske stød.
Elektrostatisk opladning.
 • Forøg luftfugtigheden.
 • Indstil støvsugeren til ECO -tilstand.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente instrumenter med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Bortskaffelse af batterierSom følge af ukorrekt bortskaffelse af batterier kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative