Sprog

VC 40H-X
VC 40H-XE

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Der benyttes følgende symboler i vores dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Der benyttes følgende symboler i vores illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.
Image alternative Trådløs dataoverførsel

Yderligere symboler

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Må ikke transporteres med kran

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Advarsel om varm overflade

Særlige mærkater på produktet

For H-støvsugereTag mærkatet med det pågældende lands sprog af det medfølgende ark med mærkater, og sæt det oven på det tilsvarende sted på advarselsmærkaten:
Image alternative
ADVARSEL: Denne maskine indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelse af støvposen, må kun udføres af sagkyndige personer. Benyt personligt beskyttelsesudstyr. Tænd først maskinen, når det komplette filtersystem er installeret.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Våd- og tørstøvsuger
  VC 40H-X
  VC 40H-XE
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et billede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

Ud over sikkerhedshenvisningerne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje.
 • Læs alle anvisningerne! Hvis du ikke følger nedenstående anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
 • Ved brug af maskinen sammen med elværktøj skal du læse elværktøjets brugsanvisning før brugen og overholde alle anvisninger.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre maskinen.
 • Brug den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer produktet, hvordan du håndterer de farer, som kan udgå fra materialet, og hvordan du bortskaffer det opsugede materiale.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Opbevar altid maskiner, der ikke anvendes, sikkert. De skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.
 • Apparatet må kun anvendes af personer, som er fortrolig med det, er blevet instrueret i sikker brug af det og forstår de farer, der udgår fra det. Maskinen er ikke beregnet til børn.
 • Børn skal instrueres og holdes under opsyn, så de ikke leger med maskinen.

Personlig sikkerhed

 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Brug aldrig støvsugeren, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, skal under brugen af maskinen bære beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og et let åndedrætsværn.
 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for maskinen. Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan maskinen sætte sig ukontrolleret i bevægelse.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.

Omhyggelig omgang og brug maskinen

 • Lad aldrig maskinen være uden opsyn.
 • Deaktiver ikke filterrengøringsanordningen ved opsugning af farligt støv, især ikke ved anvendelse af støvproducerende elværktøjer.
 • Beskyt maskinen mod frost.
 • Rengør regelmæssigt vandstandsbegrænsningsenheden med en børste efter anvisningerne, og kontrollér den for tegn på skader.
 • Ved påsætning af sugehovedet skal du passe på ikke at klemme fingrene og beskadige netledningen. Der er fare for personskader og beskadigelse.
 • Kontrollér maskinen og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Før du fortsætter med at bruge maskinen, skal du omhyggeligt kontrollere, at sikkerhedsudstyret og evt. let beskadigede dele fungerer fejlfrit og i overensstemmelse med formålet. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret.
 • Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Træk altid stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke anvendes (f.eks. ved en pause i arbejdet), inden rengøring og vedligeholdelse, inden udskiftning af tilbehørsdele eller inden udskiftning af filter. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af maskinen.
 • Træk aldrig i netledningen for at bringe støvsugeren i en anden arbejdsposition. Kør ikke støvsugeren hen over netledningen.
 • Maskinen må ikke transporteres med en kran.
Endvidere for H-støvsugere
 • Luk maskinens indløbsfitting med lukkemuffen, når maskinen skal transporteres eller ikke anvendes .

Elektrisk sikkerhed

 • Maskinens stik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Sæt stikket i en egnet jordet stikkontakt, som er installeret på sikker vis og afstemt efter alle lokale forhold. Hvis du er i tvivl om, hvor vidt stikkontakten er jordet korrekt, skal du få en elektriker til at kontrollere dette.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød.
 • Kontrollér, at netledningen ikke ligger i vandpytter.
 • Kontrollér regelmæssigt maskinens elledning, og få den udskiftet hos Hilti , hvis den er beskadiget. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede.
 • Hvis netledningen og/eller forlængerledningen beskadiget under arbejdet, må du ikke berøre disse. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Netledningen skal udskiftes med den type, som fremgår af brugsanvisningen.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • I tilfælde af en strømafbrydelse skal maskinen slukkes, og netstikket skal trækkes ud af stikkontakten.
 • Anvend kun stikket på maskinen til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen.
 • Anvend aldrig maskinen, hvis den er snavset eller vådt. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød. Lad derfor jævnligt Hilti kontrollere snavsede maskiner, især hvis de ofte bruges til at save i elektrisk ledende materialer.

Arbejdsplads

 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen.
 • Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld.
 • Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Vær ekstra opmærksom, når du arbejder på trapper.
 • Sørg for tilstrækkelig luftudskiftningshastighed L i lokalet, hvis returluften føres tilbage til lokalet. Overhold de nationalt gældende bestemmelser.

Opsuget materiale

 • Sundhedsskadeligt, brændbart og/eller eksplosivt støv må ikke suges op (magnesium-/aluminiumsstøv osv.). Materialer, som er varmere end 60 °C, må ikke suges op (f.eks. glødende cigaretter, varm aske).
 • Maskinen må ikke bruges til opsugning af brændbare, eksplosive eller aggressive væsker (køle- og smøremidler, benzin, opløsningsmidler, syrer (pH < 5), lud (pH > 12,5) osv.).
 • Sluk omgående maskinen, hvis den lækker skum eller væske.
 • Anvend beskyttelseshandsker ved opsugning af varmt materiale med en temperatur på maks. 60 °C.
 • Brug beskyttelsestøj ved arbejde med mineralsk boreslam, og undgå kontakt med huden (pH > 9, ætsende).
 • Undgå kontakt med flydende baser eller syrer. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand, og søge læge.
Endvidere for H-støvsugere
 • Maskinen i er beregnet til opsugning af tørt, ikke brændbart støv, træspåner og sundhedsskadeligt støv af støvklasse H iht. EN 60335-2-69. Maskinen må ikke bruges uden filter ved opsugning af sundhedsfarligt støv i klasse H.
 • Ved vådsugning må der ikke opsuges sundhedsfarlige materialer.
 • Ved vedligeholdelse skal der altid bæres åndedrætsværn iht. P2 eller bedre samt engangsbeklædning.
 • Støvet skal transporteres i støvtætte beholdere. Omhældning er ikke tilladt. Bortskaffelse af asbestholdigt affald skal foretages i overensstemmelse med regler og forskrifter for affaldsbortskaffelsen.
 • Hovedfilterelementet må ikke bruges igen, når det er taget ud. Fast monterede filtre må kun udskiftes af en sagkyndig i hertil beregnede lokaliteter, f.eks. såkaldte dekontamineringsstationer. Det brugte filter skal bortskaffes iht. de gældende forskrifter.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Maskinstikdåse (kun VC 40H-XE)
 2. Automatisk filterrengøring
 3. Knappen "Filterrengøringsanordning TIL/FRA"
 4. Statusindikator "Automatisk filterrengøringsanordning"
 5. Kontakt
 6. Slangeudtag
 7. Smudsbeholder
 8. Forsænket greb
 9. Låseklemme
 10. Sugehoved
 11. Håndgreb
 12. Kabelkrog
 13. Lukkeklemme til filterafdækning med sikkerhedsbolt

Tilsigtet anvendelse

De her beskrevne produkter er universelle industristøvsugere til erhvervsmæssig brug. De kan anvendes til tør- og vådstøvsugning.

Dette produkt må ikke bruges på mennesker og dyr. Anvendelse under vand er forbudt.
Produktet er beregnet til opsugning af tørt, ikke-brændbart, sundhedsskadeligt støv af støvklasse H iht. EN 60335-2-69. Til brug med asbest gælder i Tyskland reglerne i TRGS 519. Følg altid de nationale regler og forskrifter!
  Særlige anvisninger:
 • Overhold de nationale bestemmelser til forebyggelse af uheld ved brug af støvsugere i klasse H.

 • Når H-støvsugeren har været benyttet til asbest i aflukkede områder, må den ikke mere benyttes i såkaldte hvide områder.

  Afvigelse herfra er kun tilladt, hvis H-støvsugeren først er fuldstændig dekontamineret af en fagmand i henhold til TRGS 519 Nr. 2.7 (dvs. også kølekammer, monteringssteder for elektriske driftsmidler, driftsmidlerne selv etc.). Dekontamineringen skal dokumenteres og underskrives af den sagkyndige.
 • H-støvsugere skal vedligeholdes og om nødvendigt repareres og kontrolleres af en sagkyndig efter behov, dog mindst en gang om året (kvalifikation iht. TRGS 519 Nr. 5.3, Abs. 2. Kontrolrapporten skal forelægges på forlangende.

 • Bortskaffelse af asbestholdigt affald skal ske i henhold til regler og forskrifter for affaldsbortskaffelsen.

  Dette produkt er beregnet til erhvervsmæssig brug og egner sig til følgende opgaver:
 • Opsugning af store mængder støv fra Hilti diamantslibere, vinkelslibere, borehamre og tørborekroner.

 • Opsugning af mineralsk boreslam med Hilti diamantborekroner eller Hilti diamantsave og flydende materiale med en temperatur op til < 60 °C.

 • Opsugning af olie og flydende medier med en temperatur op til < 60 °C.

 • Våd- og tørrengøring af væg- og gulvflader

Potentiel forkert brug

 • Industristøvsugeren må ikke anvendes liggende.
 • Industristøvsugeren må ikke anvendes til opsugning af eksplosionsfarlige stoffer, glødende, brændende eller brændbare stoffer og aggressive støvtyper (f.eks. magnesium‑aluminiumsstøv osv.) (undtagelse: træspåner).
 • Industristøvsugeren må ikke anvendes til opsugning af brændbare væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syre, køle-/smøremidler osv.).

Leveringsomfang

Våd- og tørstøvsuger inklusive filterelement, sugeslange komplet med drejemuffe (på støvsugerside) og værktøjsmuffe, støvpose af kunststof PE VC 20/40, brugsanvisning.

Akustisk advarselssignal

Støvsugere i klasse M og klasse H er forsynet med et akustisk advarselssignal. Dette høres af sikkerhedsmæssige årsager, hvis lufthastigheden i sugeslangen kommer under 20 m/s.
For at advarselssignalet udløses korrekt, skal diameteren på den anvendte sugeslange indstilles på slangediameterindstillingen.

Automatisk filterrengøringsanordning

Støvsugeren er forsynet med en automatisk filterrengøringsanordning til at fjerne fastsiddende støv fra filterelementet.
Filterrengøringsanordningen kan slukkes ved at trykke på knappen "Automatisk filterrengøringsanordning TIL/FRA" og tændes igen ved at trykke på knappen en gang til.
Tilstand
Betydning
Lysdiode lyser.
Filterrengøringsanordningen er aktiveret.
Lysdiode lyser ikke.
Filterrengøringsanordningen er deaktiveret.
Hver gang støvsugeren startes, aktiveres filterrengøringsanordningen automatisk.
Filterelementet rengøres automatisk af luftstød (pulserende støj).
Ved systemapplikationer (især ved slibning, skæring og rilning) eller ved indsugning af større støvmængder skal filterrengøringsanordningen være aktiveret for at muliggøre en vedvarende høj sugeeffekt.
Filterrengøringsanordningen fungerer kun, hvis der er tilsluttet en sugeslange.

Bemærkninger vedrørende brug

H-støvsugeren må kun bruges med støvpose.
Tilbehør og dettes anvendelsestyper
Tilbehør
Varenummer
Anvendelsestype
Støvpose VC 40H-XE
2250854
mineralske opgaver, våd og tør
(til VC 40H-X og VC 40H-XE)
Filter HEPA
2240481
Specialfilter til brug med støvklasse H
Sugeslange 27 x 3,5 m AS
203865
våd og tør
Sugeslange 36 mm
203866
fortrinsvis våd, ingen støvende opgaver
Sugeslange 36 x 5 m AS
203867
våd og tør
 • Ved brug med asbest skal der altid benyttes en sikkerhedsfilterpose og et tilhørende filter.

Tekniske data

Produktegenskaber


VC 40H-X
VC 40H-XE
Mål (L x B x H)
505 mm x 380 mm x 610 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
14,6 kg
14,6 kg
Beholdervolumen
36 ℓ
36 ℓ
Støvnyttevolumen
40 kg
40 kg
Vandfyldmængde
25 ℓ
25 ℓ
Driftstemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatisk filterrengøring (interval)
15 s
15 s
Kapslingsklasse
I
I
Beskyttelsestype
IP X4
IP X4
Netfrekvens
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Nominel spænding

Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af produktets nominelle spænding.
Oversigt 110 V til 240 V
Nominel spænding
110 V
(GB)
220 V … 240 V
220 V … 240 V
(CH)
220 V … 240 V
(NZ)
Nominel effekt
1.100 W
1.200 W
Tilslutningseffekt for integreret stikdåse (ekstratilbehør)
·/·
2.400 W
1.100 W
1.200 W
Nettilslutning (type)
H07BQ-F 3G
1,5 mm²
H07RN-F 3G
1,5 mm²

Maks. volumenstrøm og maks. undertryk


VC 40H-X
VC 40H-XE
Maks. volumenstrøm (Turbinedata)
1100 W
68 ℓ/s
68 ℓ/s
1200 W
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maks. volumenstrøm (luft)
1100 W
134 m³/h
134 m³/h
1200 W
146 m³/h
146 m³/h
Maks. undertryk
1100 W
229 hPa
229 hPa
1200 W
249 hPa
249 hPa

Støj- og vibrationsinformation, målt iht. EN 60335

Følgende oplysninger gælder for alle industristøvsugere VC 20 og VC 40.
Lydtrykniveau (LpA)
73 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
2,5 dB(A)
Vibrationsemissionsværdi
< 2,5 m/s²

Brug af forlængerledninger

 • Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt tværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde.
Manglende overholdelse heraf kan medføre effekttab for elværktøjet og overophedning af forlængerledningen.
 • Brug ikke forlængerledninger med et ledningstværsnit mindre end 1,5 mm2.
 • Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug.
 • Kontrollér jævnligt forlængerledninger for beskadigelser.
 • Udskift beskadigede forlængerledninger.

Ibrugtagning

FARE
Fare på grund af elektrisk strøm. Hvis støvsugeren ikke er tilsluttet korrekt, kan det medføre døden eller alvorlige personskader.
 • Støvsugeren skal altid sluttes til en korrekt jordet strømkilde.
FORSIGTIG
Fare fore personskader på grund af ukontrollerede bevægelser! Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.
 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.

Isætning af PE-affaldspose

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn de to låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 4. Fastgør en ny PE-affaldspose i smudsbeholderen.
 5. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Isætning(udskiftning af støvpose (til brug med støvklasse H)

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn de to låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 4. Luk støvposen med en kabelbinder under fiberudluftningsåbningen.
 5. Tag støvposen ud.
 6. Rengør smudsbeholderen med en klud.
 7. Fastgør en ny støvpose i smudsbeholderen.
 8. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Sæt sikkerhedsfilterposen i (til brug med asbest)

Det er foreskrevet at bruge sikkerhedsfilterposen ved arbejde med asbest.
Følg de specielle anvisninger om brugen ved arbejde med asbest!
 1. Åbn de to låseklemmer.
 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 3. Sæt sikkerhedsfilterposen i.
 4. Træk sikkerhedsfilterposen over beholderen.
 5. Sæt sikkerhedsfilterposens adapterstuds ind i holderen.
 6. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.
 7. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.

Udtagning/udskiftning af sikkerhedsfilterpose (til brug med asbest)

 1. Frigør sugehovedet.
 2. Træk sikkerhedsfilterposen opefter i flangen.
 3. Luk sugeåbningen i sikkerhedsfilterposen tæt til.
 4. Fold sikkerhedsfilterposen opefter, og luk udluftningsåbningen med den selvklæbende flig.
 5. Luk sikkerhedsfilterposen sikkert til med den hertil placerede kabelbinder.
  • Bortskaf den støvtætte pose i henhold til de gældende forskrifter.
 6. Rengør smudsbeholderen med en klud.

Betjening

ADVARSEL
Fare for personskader. Hvis filtreringssystemet bliver beskadiget, kan der strømme sundhedsskadeligt støv ud.
 • I nødstilfælde (f.eks. filterbrud) skal støvsugeren slukkes, netstikket trækkes ud af stikkontakten, og støvsugeren skal kontrolleres af en sagkyndig, før den anvendes igen.
FARE
Fare for personskader. Støvsugere i klasse H, klasse L og klasse M indeholder sundhedsskadeligt støv.
 • Tømning og vedligeholdelse, herunder bortskaffelse af støvopsamlingsbeholderen, skal altid foretages af fagfolk. Bær passende beskyttelsesudstyr.
 • Inden støvsugeren fjernes fra området med farlige stoffer, skal støvsugerens ydre støvsuges, tørres grundigt af eller pakkes tætsluttende ind. Da alle maskindele skal anses for at være kontaminerede, hvis de fjernes fra det farlige område, skal der træffes egnede foranstaltninger for at undgå spredning af støvet.
 • Anvend aldrig støvsugeren uden et komplet filtreringssystem.
FORSIGTIG
Fare fore personskader på grund af ukontrollerede bevægelser! Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.
 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.

Anvendelse uden brug af maskinstikdåsen

 1. Kontrollér, at kontakten på maskinen står på "OFF", før du sætter netstikket i.
 2. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
 3. Drej kontakten hen på "ON".

Anvendelse med brug af maskinstikdåsen

Maskinstikdåsen er kun beregnet til direkte tilslutning af elværktøj til støvsugeren.
For elværktøj, der er sluttet til maskinstikdåsen, skal den tilhørende brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne deri følges.
 1. Træk støvsugerens netstik ud af stikdåsen.
 2. Kontrollér, om det tilsluttede elværktøjs maksimale effektforbrug ligger under den tilladte maksimale effekt for maskinstikdåsen, se kapitlet "Tekniske data" og påtrykt værdi på maskinstikdåsen.
 3. Kontrollér, at elværktøjet er slukket, før du sætter elværktøjets netstik i.
 4. Sæt elværktøjets netstik i maskinstikdåsen.
 5. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
 6. Drej kontakten hen på "Auto".
 7. Tænd for elværktøjet.
  Efter frakobling af elværktøjet kører støvsugeren videre et kort øjeblik, så det støv, der befinder sig i sugeslangen, suges op.

Opsugning af tørt støv

Denne maskine kan opsuge alle typer af støv, op til støvklasse H. Det er et lovkrav at bruge en støvopsamlingspose.
FORSIGTIG
Fare for personskader. Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.
 • Brug aldrig støvsugeren uden filterelement.
 • Sørg for, at filterelementet er tørt, og der er isat en korrekt støvpose.

Opsugning af væske

FORSIGTIG
Fare for personskader. Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.
 • Brug aldrig støvsugeren uden filterelement.
 1. Kontrollér niveauovervågningen.
 2. Anvend om muligt et separat filterelement, hvis maskinen bruges som vådstøvsuger.
 3. Efter opsugning af væske skal du løsne de to låseklemmer.
 4. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag, så filterelementet kan tørre.
 5. Tøm smudsbeholderen, og rengør den med en vandslange. Rengør elektroderne med en børste og filterelementet efter forudgående tørring ved at stryge hånden hen over det.
 6. Lad smudsbeholderen tørre.

Efter opsugning

 1. Sluk for elværktøjet.
 2. Drej kontakten hen på "OFF".
 3. Træk støvsugerens netstik ud af stikdåsen.
 4. Rul netledningen sammen, og hæng den op på ledningskrogen.
 5. Tøm beholderen, og rengør maskinen ved at tørre den af med en fugtig klud.
 6. Rul slangen sammen
 7. Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.

Tømning af smudsbeholder uden støvpose (ved væske)

 1. Træk stikket ud.
 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
 3. Tag fat i de forsænkede greb, og vip smudsbeholderen for at tømme den.
 4. Rengør kanten af smudsbeholderen med en klud.
 5. Sæt sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Rengøring og vedligeholdelse

Pleje af maskinen

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk strøm. Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader.
 • Reparationer på elektriske dele skal altid udføres af en elektriker.
 • Hold maskinen, især gribefladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 • Anvend aldrig støvsugeren med tildækkede ventilationsåbninger! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i maskinen.
 • Rengør jævnligt maskinens sider udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstråle eller rindende vand til rengøring, da dette kan bringe maskinens elektriske sikkerhed i fare.
I forbindelse med vedligeholdelse og rengøring skal maskinen behandles, så der ikke opstår fare for vedligeholdelsespersonalet og andre personer.
 • Anvend filtreret tvangsudluftning.
 • Brug beskyttelsestøj.
 • Rengør vedligeholdelsesområdet, så der ikke ledes farlige stoffer ud i det omkringliggende miljø.
 • Inden maskinen fjernes fra området med farlige stoffer, skal maskinens ydre støvsuges, tørres grundigt af eller pakkes tætsluttende ind. Undgå i den forbindelse at sprede farligt støv, der har aflejret sig på maskinen.
 • Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal alle kontaminerede dele, som ikke kan rengøres på tilfredsstillende vis, pakkes i tætsluttende poser og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
 • Mindst en gang om året skal du få foretaget en støvteknisk kontrol af Hilti s serviceafdeling eller en tekniker, f.eks. for beskadigelse af filtret, maskinens lufttæthed og kontrolanordningernes funktion.
 • Desuden skal der for maskiner i klasse H foretages en kontrol af maskinens filtervirkning mindst en gang årligt eller hyppigere, alt efter hvad der kræves i nationale forskrifter. Den kontrolmetode, der kan benyttes til dokumentation af maskinens filtervirkning, er fastlagt i 22.AA.201.2. Hvis kontrollen ikke bestås, skal den gentages med et nyt hovedfilter.

Automatisk filterrengøringsanordning

Filterelementet må ikke rengøres ved at banke det mod hårde genstande eller ved at bearbejde det med hårde eller spidse genstande. Dette forkorter filterelementets levetid.
Filterelementet må ikke rengøres med en højtryksrenser. Dette kan medføre revner i filtermaterialet.
Filterelementet er en sliddel.
 • Udskift filterelement mindst en gang hvert halve år.
 • Ved intensiv brug skal filterelementet dog udskiftes oftere.

Udskiftning af filterelement

FORSIGTIG
Fare for personskader. Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.
 • Brug aldrig støvsugeren uden filterelement.
ADVARSEL
Fare for personskader !
 • Der må ikke suges farligt støv op med dette produkt.
 • Anvend kun dette produkt til tørstøvsugning.
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Løsn monteringsskruen på filterafdækningen.
 3. Åbn filterafdækningen.
 4. Tag forsigtig filterelementet ud ved at tage fat i de forsænkede greb i holderen.
 5. Læg straks filtret i en støvtæt pose.
  • Bortskaf filteret i den lukkede pose i henhold til de gældende forskrifter.
 6. Rengør rengassiden og tætningsfladen i støvsugeren.
 7. Isæt det nye filterelement.
 8. Luk filterafdækningen ved at vippe dækslets låsemekanisme fremad.
 9. Monter monteringsskruen.

Kontrol af niveauovervågning

Image alternative
 1. Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.
 2. Træk stikket ud.
 3. Åbn de to låseklemmer.
 4. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
 1. Kontrollér, om frakoblingskontakterne er snavsede, og rengør dem i givet fald med en børste.
 2. Kontrollér tætningen ved sugehovedet for tilsmudsning, og rengør den i givet fald med en klud.
 3. Sæt sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse

 1. Efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder skal du kontrollere, om støvsugeren er samlet korrekt og fungerer fejlfrit.
 2. Foretag en funktionstest.

Transport og opbevaring

Transport

Maskinen må ikke bæres, når det er fuldt.
Maskinen må ikke hænges op i en kran.
  FARE
  Fare for personskader. Farligt opsuget materiale kan strømme ud gennem indløbsfittingen.
 • På støvsugere i klasse H og klasse M ved skal indløbsfittingen lukkes til med lukkemuffen ved transport, samt når de ikke bruges.
 • Fjern om nødvendigt Power Conditioneren eller løst værktøj fra holderen.
 • Tøm maskinen, før det bæres et andet sted hen.
 • Vip ikke maskinen, og transportér det ikke liggende, hvis du har opsuget væske.
 • I forbindelse med transport kan du ved hjælp af konusadapteren stikke de to slangeender ind i hinanden.
Særlige anvisninger for støvfri transportDer skal træffes følgende foranstaltninger for støvfri transport:
 • Læg sugeslangen i den medfølgende transportpose, og luk transportposen til.
 • Luk sugestudsen til.
 • Tag sugerøret med gulvmundstykket ud af holderen. Bær maskinen i bæregrebet og sugerøret, ikke i skubbebøjlen.

Opbevaring

 • Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejltabel

Fejl
Mulig årsag
Løsning
For støvsugere i klasse M og klasse H: Akustisk advarselssignal (reduceret sugeeffekt)
Støvposen er fuld.
 • Udskift støvposen.
Filterelementet er meget tilsmudset.
 • Hvis den automatiske filterrengøringsanordning er deaktiveret, skal du aktivere den og lade støvsugeren køre i 30 sekunder.
Sugeslangen eller elværktøjets støvskærm er tilstoppet.
 • Rengør sugeslangen og støvskærmen.
Indstilling af slangediameter i forkert position.
 • Indstil slangediameteren.
 • Vælg slangediameteren på 15 mm ved opgaver med et hulbor.
Der blæses støv ud af maskinen.
Filterelementet er ikke korrekt monteret.
 • Monter filterelementet på ny.
Filterelementet er beskadiget.
 • Monter et nyt filterelement.
Maskinen tænder eller slukker utilsigtet, eller brugeren oplever en statisk afladning.
Elektrostatisk afledning er ikke udført, maskinen er sluttet til en stikkontakt, som ikke er jordet.
 • Slut maskinen til en jordet stikkontakt, anvend en antistatisk slange.
Maskinen starter ikke eller frakobles kort efter start.
Vandfrakoblingen er blevet udløst.
 • Rengør sonder og området omkring sonderne med en børste.
Motoren kører ikke.
Stikkontaktens sikring er sprunget.
 • Slå sikringen til.
 • Hvis sikringen springer igen, skal årsagen til overstrømmen findes.
Smudsbeholder fuld.
 • Sluk maskinen, og tøm smudsbeholderen.
Motorens termosikring er blevet udløst.
 • Sluk maskinen, og lad den afkøle i ca. 5 minutter.
 • Hvis motoren ikke starter, skal du indlevere maskinen hos Hilti s kundeservice.
Motorens termosikring kobler motoren fra igen og igen.
 • Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste.
Motoren kører ikke i automatisk drift.
Den tilsluttede maskine er defekt eller ikke sat korrekt i.
 • Kontrollér den tilsluttede maskines funktion, eller sæt netstikket ordentligt i.
Automatisk filterelementrengøring fungerer ikke.
Der er ikke tilsluttet nogen sugeslange.
 • Tilslut sugeslangen.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente maskiner til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Elektriske maskiner må ikke bortskaffes som almindeligt affald!
BoreslamUd fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloakker uden forudgående behandling.
 • Kontakt de lokale myndigheder for at høre nærmere om de forskrifter, der gælder for dit område.
Vi anbefaler følgende forudgående behandling:
 • Opsaml boreslammet (f.eks. med en vådstøvsuger).
 • Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste del på genbrugsstationen (flokkuleringsmidler kan fremskynde udskilningsprocessen).
 • Før du udleder det resterende vand (basisk, pH værdi > 7) i kloaksystemet, skal det neutraliseres ved tilsætning af surt neutraliseringsmiddel eller ved fortynding med store mængder vand.
Borestøv
 • Bortskaf det opsamlede borestøv i henhold til gældende nationale lovbestemmelser.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative