Sprog

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Oversættelse af den originale brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Generelt påbudssymbol
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Boltepistol
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generation
  03
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan virke utilsigtet og medføre brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
 • Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medføre eksplosion.
 • Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er anført i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Forsøg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af producenten eller af autoriserede forhandlere.

Sikkerhedsanvisninger for monteringsværktøj

 • Gå altid ud fra, at elværktøjet indeholder søm. Ubetænksom håndtering af monteringsværktøjet kan medføre utilsigtet udløsning af søm og betyde, at du kommer til skade.
 • Sigt aldrig på dig selv eller andre personer i nærheden med elværktøjet. Ved utilsigtet udløsning skydes et søm ud, hvilket kan medføre personskader.
 • Betjen ikke elværktøjet, før det hviler sikkert mod emnet. Hvis elværktøjet ikke har kontakt med emnet, kan sømmet prelle af på monteringsstedet.
 • Adskil elværktøjet fra lysnettet eller batteriet, hvis et søm sætter sig fast i elværktøjet. Hvis monteringsværktøjet er tændt, kan det blive betjent ved en fejl, når et fastsiddende søm fjernes.
 • Vær forsigtig, når du fjerner et fastklemt søm. Systemet kan være spændt, og sømmet kan blive skudt ud med stor kraft, mens du forsøger at afhjælpe fastklemningen.
 • Ved fastgørelse af elektriske ledninger skal du kontrollere, at disse ikke står under elektrisk spænding. Hold kun monteringsværktøjet i de isolerede grebsflader. Anvend kun søm, som egner sig til installation af elektriske ledninger. Kontrollér, at sømmet ikke har beskadiget den elektriske lednings isolering. Et søm, som beskadiger elektriske ledningers isolering, kan medføre elektrisk stød og risiko for brand.

Sikkerhedsanvisninger

Krav til brugeren
 • Du må kun betjene eller vedligeholde produktet, hvis du er autoriseret til eller instrueret i disse opgaver.
Personlige værnemidler
 • Sørg for, at du og personer, der opholder sig i nærheden under brugen, bærer beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelseshjelm.
Personlig sikkerhed
 • Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, at holde øje med, hvad man laver, og at bruge boltepistolen fornuftigt. Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Afbryd arbejdet, hvis du har smerter eller føler dig utilpas. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af boltepistolen kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå uhensigtsmæssige kropsstillinger. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen.
 • Brug skridsikre sko.
 • Træk aldrig boltføringen eller befæstelseselementer tilbage med hånden.
 • Ved at trække boltføringen eller befæstelseselementet tilbage med hånden kan produktet under visse forhold gøres funktionsdygtig. Det betyder, at den også kan drive søm ind i legemsdele.
 • Hold altid produktet i bøjede arme (ikke i strakt arm), når den benyttes.
 • Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes.
 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at batteriet og det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
 • Hold altid ventilationsåbningerne fri. Fare for forbrændinger på grund af tildækkede ventilationsåbninger!
 • Kig ikke direkte ind i belysningen (lysdiode), og lys ikke ind i ansigtet på andre personer. Der er fare for at blive blændet.
Omhyggelig omgang med og brug af boltepistoler
 • Fare på grund af inddrevne befæstelseselementer! Kontrollér før inddrivning af befæstelseselementer, at der ikke opholder sig andre under eller bag den bygningsdel, som befæstelseselementet inddrives i.
 • Brug altid det rigtige produkt til arbejdet. Brug ikke produktet til formål, som det ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Produktet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er ladt.
 • Aflad altid produktet før rengøring, service og vedligeholdelse, ved skift af boltføring, ved arbejdsophør samt i forbindelse med opbevaring (befæstelseselement).
 • Opbevar produkter, som ikke anvendes, afladet på et tørt og aflåst sted, der er utilgængeligt for børn.
 • Kontrollér produktet og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele.
 • Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser for at sikre, at produktet fungerer fejlfrit. Beskadigede dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af Hilti -service, hvis der ikke er angivet andet i brugsanvisningen.
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på produktet kan medføre elektrisk stød eller forårsage en eksplosion, hvis du beskadiger en elledning, et gasrør eller et vandrør.
 • Sæt ikke befæstelseselementer i underlag, som er uegnet.
 • Uegnede materialer er svejsestål og støbestål, glas, marmor, kunststof, bronze, messing, kobber, isolationsmateriale, hultegl, keramiktegl, tynde plader (< 4 mm) og gasbeton. Inddrivning i disse materialer kan forårsage elementbrud, afslået materiale eller skydning helt igennem materialet.
 • Tryk kun på aftrækkeren, når produktet trykkes helt lodret mod underlaget.
 • Hold altid produktet i en ret vinkel i forhold til underlaget ved inddrivning, så befæstelseselementet ikke styres bort fra underlagsmaterialet.
 • Sørg for at håndgrebene er tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Lad aldrig produktet falde på jorden.
 • Anvend ikke magasinet som håndgreb.
 • Brug ikke produktet på steder, hvor der er risiko for brand og eksplosion, medmindre det er specifikt godkendt til dette.
 • Skyd ikke elementer i eksisterende huller, medmindre det anbefales af Hilti (f.eks. DX-Kwik).
Mekaniske sikkerhedsforanstaltninger
 • Foretag ikke modifikationer eller ændringer på produkt eller tilbehør, i særdeleshed stemplet.
 • Brug kun befæstelseselementer, der er bestemt og godkendt til produktet.
Termiske sikkerhedsforanstaltninger
 • Overskrid aldrig den anbefalede maksimale inddrivningsfrekvens.
 • Lad produktet køle af, hvis det er blevet overophedet.
 • Adskil ikke produktet , hvis det er varmt. Lad produktet køle af.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Værktøjsnæse
 2. Boltføring
 3. Boltføringslås
 4. Enkeltskudsknap (BX 3-ME-22)
 5. Ventilationsåbninger
 6. Øje til værktøjsline
 7. Bæltekrog
 8. Sikkerhedsudløser
 9. Håndgreb
 10. Bæltekrog/stilladskrog
 11. Batterifrigørelsesknap
 12. Statusindikator for batteri
 13. Lithium-ion-batteri
 14. Monteringsåbning til tilbehør
 15. Sømglider
 16. Sømgliderfrigørelse
 17. Støttefod
 18. Magasin
 19. Statusindikator, boltepistol
 20. Arbejdsområdebelysning

Udstyr

Boltføringen og støttefoden er produktafhængige. Følgende tabel viser den støttefod og boltføring, som produktet er udstyret med.
Yderligere oplysninger findes i kuffertens låg, hos din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Produkt
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Boltføring
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Støttefod
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er en håndført batteridrevet boltepistol. Det er beregnet til inddrivning af specialfremstillede befæstelseselementer i beton, stål, murværk, kalksandsten og andre underlag, som egner sig til direkte montering. Produktet er også beregnet til fastgørelse af elektriske ledninger med clips, hvis der anvendes befæstelseselementer, som egner sig til dette formål. Anvend kun godkendte befæstelseselementer sammen med den dertil beregnede boltføring (se kapitel "Tekniske data").

Boltepistolen, batteriet og befæstelseselementerne udgør en teknisk enhed. Det betyder, at problemfri fastgørelse med denne boltepistol kun kan garanteres, når de til dette formål specialfremstillede Hilti befæstelseselementer og de af Hilti godkendte ladere og batterier anvendes. De anbefalinger, som Hilti giver vedrørende fastgørelse og anvendelse, gælder kun når disse betingelser overholdes.
 • Boltepistolen må kun betjenes med hænderne.
 • Forkert brug skal forhindres. Under forkert brug forstås inddrivninger i meget blødt underlag (f.eks. træ) og inddrivninger i for hårdt underlag (f.eks. i meget hårdt stål eller meget hård granit).
Image alternative
 • Brug kun Hilti Nuron Li‑ion-batterier fra serien B 22 til dette produkt. Af hensyn til en optimal effekt anbefaler Hilti til dette produkt de batterier, der fremgår af denne tabel.

 • Anvend kun Hilti -ladere, der fremgår af denne tabel, til disse batterier.

Sikkerhedsanordninger

Ved magasindrift skal sømdetektionsanordningen forhindre fejlskud, som kan medføre skader på boltepistolen.
Anpresningssikringen skal forhindre inddrivning af søm uden kontakt med underlaget. Boltepistol kan ved magasindrift kun presses mod underlaget og udløses med isat søm.

Egenskaber

Boltepistolen er udstyret med ergonomisk, skridsikkert og vibrationsdæmpet håndgreb, en bælte-/stilladskrog og en støttefod. Boltepistolen beskyttes mod overbelastning af en elektronisk overbelastningsbeskyttelse og mod overophedning af en temperaturovervågning.

Statusindikator, boltepistol

Statusindikatoren giver oplysning om boltepistolens tilstande.
Tilstand
Betydning
Lysdioden er slukket
Boltepistolen er slukket
Lysdioden lyser grønt.
Boltepistolen er tændt og klar til brug
Lysdioden blinker grønt.
Batteriet er for varmt eller for svagt
Lysdioden blinker grønt hvert 3. sekund.
Boltepistolen er i standbytilstand, hvis næsestykket trykkes mod underlaget, aktiveres boltepistolen
Lysdioden lyser blåt.
Boltepistolen er tændt, der skal ilægges sømstrimler
Lysdioden blinker blåt.
Boltepistolen er tændt, magasinet er helt tomt
Lysdiode blinker gult.
Boltepistolen er for varm, se fejltabellen
Lysdioden blinker rødt.
Maskinfejl, se fejltabellen
Lysdioden lyser rødt.
Maskinfejl, se fejltabellen

Li-ion-batteriets indikatorer

Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.

Visning af ladetilstand og fejlmeddelelser

For at få en af følgende visninger skal du trykke kort på batteriets frigøringsknap.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af batteri, der falder på gulvet!
 • Sørg for, at du ved isat batteri efter tryk på frigøringsknappen bringer batteriet korrekt i indgreb igen i det anvendte produkt.
Ladetilstanden og evt. fejl vises også konstant, så længe det tilsluttede produkt er tændt.
Tilstand
Betydning
Fire (4) LED'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 100 % til 71 %
Tre (3) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 70 % til 51 %
To (2) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 50 % til 26 %
En (1) LED lyser konstant grønt
Ladetilstand: 25 % til 10 %
En (1) LED blinker langsomt grønt
Ladetilstand: < 10 %
En (1) LED blinker hurtigt grønt
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet.
Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af batteriet, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt gult
Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produktet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der foreligger en anden fejl.
Bring produktet og batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet under anvendelsen.
Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED lyser gult
Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt rødt
Li-ion-batteriet er låst og kan ikke længere anvendes. Kontakt Hilti Service.

Visning om batteriets tilstand

Hvis du ønsker at aflæse batteriets tilstand, skal du holde frigøringsknappen inde i mere end tre sekunder. Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som følge af misbrug som f.eks. nedstyrtning, perforeringer, eksterne varmeskader osv.
Tilstand
Betydning
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode grønt.
Batteriet kan fortsat benyttes.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter blinker én (1) lysdiode hurtigt gult.
Forespørgslen om batteriets tilstand kunne ikke afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti Service.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode rødt.
Hvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er den resterende batterikapacitet under 50%.
Hvis et tilsluttet produktet ikke længere kan benyttes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Kontakt Hilti Service.

Bluetooth® (ekstratilbehør)

Navnet Bluetooth ® samt symbolerne (logoer) er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver anvendelse af dette navn/disse logoer af Hilti Aktiengesellschaft sker på licens.

Tilsigtet anvendelse

Dette produkt er udstyret med et Bluetooth ® Low Energy Module, der muliggør statuskontrol for et elværktøj samt overførsel af indstillinger og data ved hjælp af Bluetooth ® -teknologi, der er en trådløs dataoverførsel, hvormed to Bluetooth-udstyrede produkter kan kommunikere med hinanden over kort afstand. Dette produkt er udviklet til at muliggøre kommunikation og dataoverførsel med mobiltelefoner og Hilti Gateways. Produktet kan sende data som placering af den modtagende enhed, det samlede antal anvendelser, antal anvendelser i intervallet og tidsstemplet for overførslen. Informationer om de tilbudte connectivity-funktioner fremgår af den pågældende Hilti applikation (app) eller brugsanvisningen for det pågældende elværktøj.

Dataoverførsel via Bluetooth ®

Sendeintervallet kan variere, afhængigt af produktets energikilde. Rækkevidden kan variere kraftigt, afhængigt af de ydre betingelser, inklusive den anvendte modtageenhed. I lukkede rum og ved forekomst af metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter) kan Bluetooth ® -rækkevidden være stærkt nedsat. Alt efter omgivelserne kan det være nødvendigt med flere sendeintervaller, før elværktøjet registreres.
Hvis elværktøjet ikke registreres, kontrolles følgende:
Er afstanden til den mobile enhed for stor?
→ Reducer afstanden mellem den mobile enhed, og elværktøjet

Installation og indstilling af appen

For at kunne bruge connectivity-funktionerne skal den pågældende Hilti app først installeres.
(1.) Download appen fra det sted, hvor du sædvanligvis henter dine apps.
Det kræver en brugerkonto hos den pågældende app-store.
(2.) Når du starter app'en første gang, skal du logge ind ved hjælp af din konto eller registrere dig.
(3.) Displayet på den mobile modtagerenhed viser alle yderlige trin for at forbinde elværktøjet med den mobile enhed.
Gennemfør først hele appens tutorial. Dermed får du et bedre overblik over proceduren ved oprettelse af forbindelse og brugen af connectivity-funktionerne.

Dybafladningsbeskyttelse

Produktet er forsynet med en dvaletilstand til beskyttelse af lithium-ion-batteriet mod dybafladning. Derved undgås det, at batteriet dybaflades.
 • Dybafladningsbeskyttelsen aktiveres efter 360 minutter.
 • Dybafladningsbeskyttelsen deaktiveres ved at tage batteriet ud og sætte det i igen.

Leveringsomfang

Boltepistol , brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 uden batteri
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Sømlængde i magasin
14 mm … 30 mm
14 mm … 36 mm
14 mm … 24 mm
Sømlængde ved enkeltskud
·/·
·/·
30 mm … 36 mm
Sømdiameter
3 mm
2,75 mm … 3,0 mm
3 mm
Magasinkapacitet
30 søm
30 søm
20 søm
Stempelvandring
12 mm
12 mm
12 mm
Stempeltryk
50 N … 70 N
50 N … 70 N
50 N … 70 N
Anbefalet maksimal skudfrekvens ved stuetemperatur
700/h
700/h
700/h
Nominel spænding
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maksimalt udstrålet udgangseffekt, Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Bluetooth-frekvensområde
2.402 MHz … 2.480 MHz
2.402 MHz … 2.480 MHz
2.402 MHz … 2.480 MHz
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃

Batteri

Batteriets driftsspænding
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Typisk A‑vægtet lydeffektniveau, (ved inddrivning af søm) (LWA)
Beton
96 dB
96 dB
96 dB
Stål
100 dB
100 dB
100 dB
Typisk A‑vægtet lydtrykniveau, (ved inddrivning af søm) (LpA)
Beton
85 dB
85 dB
85 dB
Stål
89 dB
89 dB
89 dB
Usikkerhed for det nævnte lydniveau (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Enkeltaksiale vibrationsværdier i alt (i z-retning)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vibrationsemissionsværdi (ved inddrivning af søm) med batteriet B22 55 (a h)
Beton
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Stål
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Vibrationsemissionsværdi (ved inddrivning af søm) med batteriet B22 85 (a h)
Beton
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Stål
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Fjernelse af boltføring

 1. Træk sømglideren nedad, indtil den går i indgreb.
 2. Tøm magasinet.
 3. Pres boltføringslåsen i pilens retning indtil anslag.
  • Boltføringen frigives.
 4. Fjern boltføringen.

Indsætning af boltføring

 1. Træk sømglideren nedad, indtil den går i indgreb.
 2. Tøm magasinet.
 3. Pres boltføringslåsen i pilens retning indtil anslag, og hold den i denne position.
 4. Skub boltføringen ind i næsestykket, indtil den gør hørbart i indgreb.
 5. Slip boltføringslåsen.
  • Boltføringslåsen går i midterposition.
 6. Kontrollér, at boltføringen sidder sikkert ved at trække i den.

Sikkert arbejde med bælte- og stilladskrog

  Image alternative
 • Kontrollér før arbejdets begyndelse, at bælte-/stilladskrogen er monteret sikkert på produktet.
 • Anvend kun bælte-/stilladskrogen så længe som nødvendigt. Læg produktet et sikkert sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

Faldsikring

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af nedfaldende værktøj og/eller tilbehør!
 • Anvend kun den Hilti -værktøjssikkerhedsline, som er beregnet til dit produkt.
 • Kontrollér værktøjssikkerhedslinens fastgørelsespunkt for mulige skader før hver brug.
 • Fastgør aldrig en værktøjssikkerhedsline i en bæltekrog. Anvend ikke en bæltekrog til at løfte produktet.
Overhold nationale retningslinjer for opgaver i højden.
Brug kun Hilti værktøjslinen #2261970 som sikring mod nedstyrtning af dette produkt.
  Image alternative
 • Fastgør værktøjslinen til produktet med en karabinhage som vist på billedet. Kontrollér, at karabinhagen sidder godt fast.
 • Fastgør den anden karabinhage på en bærende struktur. Kontrollér, at karabinhagen sidder godt fast.
  Se brugsanvisningerne til Hilti værktøjslinen.

Klargøring til magasindrift

Image alternative
FORSIGTIG
Klemningsfare! Hvis den pludselig springer tilbage, kan det medføre personskader og skader på boltepistolen.
 • Kontrollér, sømglideren går sikkert i indgreb, når du trækker den ned. Undgå at sømglideren springer tilbage.
 1. Træk sømglideren nedad, indtil den går i indgreb.
 2. Lad sømstrimmelen glide ind i magasinet (maks. 3 strimler med hver 10 søm).
 3. Hold fast i sømglideren, og tryk på sømgliderens udløsning.
 4. Før sømglideren tilbage, indtil den berører et søm.

Klargøring til enkeltskudsdrift

BX 3-ME-22
FORSIGTIG
Klemningsfare! Hvis den pludselig springer tilbage, kan det medføre personskader og skader på boltepistolen.
 • Kontrollér, sømglideren går sikkert i indgreb, når du trækker den ned. Undgå at sømglideren springer tilbage.
 1. Træk sømglideren nedad, indtil den går i indgreb.
 2. Lad sømstrimmelen glide ud af magasinet, og forvis dig om, at magasinet er tomt.
  Boltepistolen kan blive beskadiget, hvis du ikke har fjernet alle søm fra magasinet før inddrivning ved enkeltskudsdrift.
 3. Hold fast i sømglideren, og tryk på sømgliderens udløsning.
 4. Før sømglideren tilbage.
 5. Sæt sømmet i den dertil beregnede fordybning i boltføringen. Alternativt kan du derefter desuden sætte et tilladt befæstelseselement på boltføringen.
  Inddrivning med mere end ét søm i boltføringen kan medføre skader på boltepistolen. Klargør boltføringen med maksimalt ét søm i enkeltskudsdrift.
 6. Betjen enkeltskudskontakten.
  • Enkeltskudskontakten går hørbart i indgreb.
  Hvis sømglideren trækkes nogle få centimeter nedad, udløses enkeltskudskontakten igen.

Betjening

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Anvendelse af støttefoden

Image alternative
På jævnt underlag gør støttefoden det lettere at sætte boltepistolen retvinklet på underlaget, fordi man så kun skal holde øje med retvinklet positionering til siden. På ujævnt underlag kan det være nødvendigt at klappe støttefoden op for at holde boltføringen retvinklet på underlaget.

Opklapning af støttefod

 1. Tryk på støttefoden for at løsne denne fra sin låste position.
 2. Sving støttefoden tilbage.

Nedklapning af støttefod

FORSIGTIG
Klemningsfare! Når støttefoden vippes op, er der fare for, at fingrene kan komme i klemme mellem støttefoden og huset.
 • Hold boltepistolen fast, når støttefoden på håndtaget vippes op.
 1. Sving støttefoden fremad.
 2. Tryk på støttefoden nedefra for at frigøre denne fra nedklappet position.

Deaktivering af Bluetooth (ekstratilbehør)

 • Tryk boltepistolen mod underlaget i 10 sekunder.
  • Efter 6 sekunder aflastes fjederelementet hørbart (hold boltepistolen mod underlaget i yderligere 4 sekunder).
  • Statusindikatoren blinker blåt 3 gange.
  • Motorlyden høres 3 gange.
  • Dataoverførsel er ikke længere mulig.
  Hvis du opholder dig i særlige miljøer (f.eks. på et hospital), hvor Bluetooth ikke er tilladt, kan du deaktivere Bluetooth.
  Bluetooth aktiveres igen ved at tage batteriet ud og sætte det i igen.

Tænding/slukning af boltepistol

Tænding af boltepistol

ADVARSEL
Fare for personskader! Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, kan det medføre alvorlige personskader ved utilsigtet udløsning af en inddrivning.
 • Tryk aldrig boltepistolen mod din hånd eller nogen anden legemsdel.
 1. Fyld magasinet op ved magasindrift.
 2. Sæt batteriet i.
  • Statusindikator blinker langsomt grønt.
  Ved drift med forringet batteriydelse slukkes boltepistolen, før battericellerne tager skade.
 3. Boltepistolen tændes ved at trykke den mod et passende underlag.
  • Boltepistolen spændes.
  • Statusindikatoren lyser grønt.

Slukning af boltepistol

 • Fjern batteriet.
  • Fjederelementet slækkes hørbart, og statusindikatoren slukkes.
  Efter 6 minutter frembringer boltepistolen en motorlyd som indikering af, at boltepistolen nu vil slukke. Efter denne indikering slukkes boltepistolen automatisk.

Gennemførelse af inddrivning

Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader På grund af gennemborende befæstelseselementer!
 • Kontrollér før inddrivning af befæstelseselementer, at der ikke opholder sig andre under eller bag den bygningsdel, som befæstelseselementet inddrives i.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af omkringflyvende dele! Under inddrivningen er der fare for skader på krop og øjne på grund af materiale, der splintres af underlaget, og dele fra sømstrimmelen, der slynges væk.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr, og bær altid øjenværn og beskyttelseshandsker. Også andre personer i nærheden skal bære øjenværn og sikkerhedshjelm.
ADVARSEL
Fare for personskader! Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, kan det medføre alvorlige personskader ved utilsigtet udløsning af en inddrivning.
 • Tryk aldrig boltepistolen mod din hånd eller nogen anden legemsdel.
 1. Inden du påbegynder arbejdet, skal du inddrive 2 befæstelseselementer i underlaget som test.
 2. Sæt boltepistolen vinkelret mod underlaget, og tryk på boltføringen indtil anslag.
  • Boltepistolen tændes.
 3. Foretag inddrivning ved at trykke på sikkerhedsudløseren.
 4. Løft boltepistolen helt fri af underlaget efter inddrivningen.
  Hvis boltføringen presses mod et underlag i mere end 6 sekunder, uden at der sker en inddrivning, skifter boltepistolen automatisk til standbytilstand. Boltepistolen lades igen, hvis næsestykket på ny presses mod underlaget.

Udtagning af søm i magasindrift

 1. Træk sømglideren nedad, indtil den går i indgreb.
 2. Skub sømmene ned og ud af magasinet.
 3. Hold fast i sømglideren, og tryk på sømgliderens udløsning.
 4. Før sømglideren tilbage i udgangsposition.

Løsning af fastklemt søm

ADVARSEL
Fare for personskader og beskadigelse af boltepistolen. Anvendelsen af uegnede genstande i stedet for det anbefalede originaltilbehør fra Hilti kan medføre personskader og beskadige boltepistolen.
 • Anvend altid kun det anbefalede uddriversæt til løsning af et fastklemt søm.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af omkringflyvende dele! En inddrivning kan medføre personskader på grund af omkringflyvende dele, hvis der befinder sig fremmedlegemer i området ved boltføringen, eller hvis befæstelseselementer har sat sig fast i boltføringen.
 • Forsøg aldrig at afhjælpe fejl på produktet ved at udløse flere inddrivninger!
Enkelte søm kan sætte sig fast i boltføringen. Med uddriversættet X-NP kan du fjerne fastklemte søm fra boltføringen. Tilbehør finder du i Hilti Store eller online på www.hilti.group .
 1. Fjern boltføringen (se).
 2. Sæt boltføringen i uddriversættets holdemuffe.
 3. Driv det fastklemte søm ud af boltføringen med uddriveren og en hammer.
 4. Indsæt boltføringen (se).

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs med forsigtighed.
 • Eventuelle ventilationsåbninger skal rengøres forsigtigt med en tør, blød børste.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Anvend en ren, tør klud til rengøring af produktets kontakter.
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke fedtsmøringen fra fabrikken fra kontakterne.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for fejlfri funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Rengøring af næsestykket indvendigt

 1. Tag boltføringen af.
 2. Rengør næsestykket indvendigt.
 3. Indsæt boltføringen.

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet ud.
 • Transportér og opbevar altid maskinen i en sikret kuffert.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Medmindre andet fremgår, vedrører alle beskrevne lyssignaler boltepistolens statusindikator. Vær opmærksom på batteriets ladetilstand- og fejlindikator ved alle fejl. Se kapitlet Li-ion-batteriets indikatorer .
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Statusindikatoren blinker grønt.
Batteri tomt.
 • Skift batteriet.
Fjederelementet spændes ikke, statusindikatoren blinker grønt.
Batteri tomt.
 • Skift batteriet.
Boltføringen kan ikke presses, og statusindikatoren lyser blåt .
Magasin tomt.
Boltføringen kan ikke presses, og statusindikatoren lyser grønt .
Sømglider fastklemt.
 • Tag sømstrimmel ud af magasinet, og rengør magasinet.
Søm fastklemt i boltføring.
Fjederelement spændes forsinket, statusindikatoren blinker blåt, samtidig høres et akustisk signal; derefter lyser statusindikatoren blåt i 6 minutter.
Magasin tomt.
Fjederelementet efterspændes ikke, og statusindikatoren blinker gult.
Overtemperatur i boltepistolen.
 • Lad boltepistolen køle af.
Batteritemperatur for høj.
 • Lad batteriet køle af.
Batteritemperatur for lav.
 • Lad batteriet varme langsomt op til rumtemperatur.
Fjederelement spændes ikke, og statusindikatoren blinker rødt.
Boltføring ikke isat korrekt.
Fjederelement spændes ikke, og statusindikatoren lyser rødt.
Maskinfejl.
 • Kontakt Hilti Service.
Fjederelement spændes ikke; ingen statusindikator.
Batteri tomt.
 • Skift batteriet.
Batteri ikke isat korrekt.
Dybafladningsbeskyttelse er aktiv.
 • Fjern batteriet, og sæt det i igen.
Boltføring fastklemt hvilende på underlaget.
Snavs mellem boltføring og næsestykke.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
Beskrivelse Hilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Sikkerhed
 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
 • Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
I tilfælde af et batteri, som ikke lader sig afkøle, som ryger, eller som brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.