Sprog

PMD 200

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Instrumentet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Batteritilstandsindikator
Image alternative Tænd/sluk-knap
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Klistermærker på produktet

Laserinformation
Image alternative Laserklasse 2, på basis af standard IEC/EN 60825-1:2014 og opfylder CFR 21 § 1040.
Undgå at se ind i laseren.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Layoutværktøj
  PMD 200
  Generation
  01
  Serienummer

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge måleværktøjet fornuftigt. Anvend aldrig måleværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af måleværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for instrumenter, heller ikke selv om man er fortrolig med brugen af instrumentet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
 • Sørg for, at børn og andre personer ikke har adgang til arbejdsområdet.
Elektrisk sikkerhed
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i et elektrisk apparat øger risikoen for elektrisk stød.
Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Dertil hører f.eks. placering i nærheden af produkter, som frembringer kraftige magnetiske og elektromagnetiske felter, måling på uegnede underlag og anvendelse af uegnede reflektorer.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
 • Hvis produktet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes.
 • Brug ikke produktet til formål, som det ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Anvend kun de batterier, der er beregnet til måleværktøjerne. Brug af andre batterier kan medføre personskader og brandfare.
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Sørg for at opbevare batterier og ladere, som ikke er i brug, på sikker afstand af papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre metalgenstande, som kan kortslutte deres kontakter. Kortslutning af kontakterne på batterier eller ladere kan medføre forbrændinger og brand.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Lækkende batterivæske kan medføre hudirritation eller forbrændinger.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehørsdele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Fjern batteriet ved opbevaring og transport af produktet. Opbevar produktet tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.

Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultatet.
 • Hold altid produktet rent og tørt.
 • Kontrollér instrumentets indstillinger før brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Arbejdspladssikkerhed
 • Hold arbejdsområdet rent, fri for genstande, og vær opmærksom på trukne netkabler i arbejdsområdet. Skødesløst trukne netkabler kan medføre faldulykker og personskader og beskadige måleværktøjer på stativer, hvis de vælter. Hvis du anvender fjernbetjeningen, mens du går, skal du holde øje med omgivelserne.
Personlig sikkerhed
 • Produktet opfylder kravene i laserklasse 2 iht. IEC/EN 60825-1:2014 og iht. CFR 21 § 1040 (FDA). Disse produkter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger. Dog bør man, ligesom ved solen, undgå at kigge direkte ind i lyskilden. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet. Undlad at rette laserstrålen mod på andre personer.
 • Hvis produktet falder ned fra en højt beliggende position, kan personer komme til skade. Anvend kun stativer, som Hilti anbefaler.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr, og bær altid beskyttelsesbriller. Brug af personligt beskyttelsesudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af produktets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Sørg for at pleje måleværktøjet omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at funktionen af måleværktøjet påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden instrumentet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte måleværktøjer .
 • Kontrollér, at instrumentet hviler stabilt på gulvet på alle tre støttepunkter eller fastgøres sikkert på det stativ, som Hilti anbefaler.
 • For at undgå måleunøjagtigheder er det vigtigt at sikre sig, at måltavlen altid er perfekt lodret nivelleret ved markering af punkterne. Anvend til dette formål stilleskruen og den monterede libelle.
 • Anvend aldrig en beskadiget måltavle. Det kan medføre måleunøjagtigheder.
 • Kontroller produktets nøjagtighed før målinger/anvendelse og flere gange under anvendelsen.
 • Selv om måleværktøjet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at instrumentet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service .

Beskrivelse

Produktoversigt (layoutværktøj PMD 200)

Image alternative
 1. Batteri
 2. Håndgreb
 3. Laserudgangsvindue
 4. Tænd/sluk-knap

Produktoversigt (måltavle PMDA 200)

Image alternative
 1. Bæregreb
 2. Nivelleringslibelle
 3. Stilleskrue
 4. Måltavle

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er et layoutværktøj, som betjenes med den præinstallerede app PMD 200 på tabletten (PMC 200 ). Det er beregnet til, at en enkelt person kan overføre punkter fra en tegning på byggepladsen. Layoutværktøjet har en grøn (lodret) laserlinje og et indbygget laserafstandsmålemodul (rødt punkt).

 • Dokumentation for tabletten (PMC 200 ): Se den medfølgende dokumentation fra leverandøren.

 • Anvend kun de Hilti -lithium-ion-batterier i typeserie B 12, som er nævnt i slutningen af denne dokumentation, til dette produkt.

 • Anvend altid kun Hilti -godkendte ladere til disse batterier. Yderligere oplysninger finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Bluetooth®

Dette layoutværktøj er forsynet med Bluetooth.
Bluetooth er en trådløs dataoverførselsfunktion, som to Bluetooth-kompatible enheder kan bruge til at kommunikere med hinanden over en bestemt afstand. Layoutværktøjet forbindes med tabletten via den præinstallerede app PMD 200 .
Image alternative Produkter leveres med Bluetooth slået til.

Figurlige mærker og logoer fra andre producenter

Det figurlige mærke Bluetooth® og logoet Image alternative er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. , og Hilti s brug af dette varemærke sker under licens.
Google Play og Android™ er varemærker tilhørende Google LLC .
Alle øvrige anvendte varemærker og logoer er, også selvom dette ikke er markeret tydeligt, ejet af deres respektive indehaver.

Leveringsomfang

Layoutværktøjet, 2 batterier, lader, tablet med lader og etui, måltavle, producentcertifikat, brugsanvisning og Hilti kuffert
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Betingelser (med 2 σ standardafvigelse)
* gunstige betingelser: Moderat temperaturområde, ingen kraftige lyskilde i nærheden (f.eks. direkte sollys), heller og diffust reflekterende underlag for målingen
* ugunstige betingelser: Temperaturer i det nedre eller øvre toleranceområde, kraftige eller direkte lyskilder i nærheden, måleunderlag med meget lav eller høj refleksion

PMD 200
Typisk driftstid med B 12/4.0-batteri ved 23 °C
8 h
Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01
2,9 kg
(6,4 lb)
Selvnivelleringsområde
±3,5°
Arbejdsområde (radius) ved gunstige betingelser*
25 m (85 ft)
Laserklasse
Linjelaser (grøn)
2
Afstandslaser (rød)
2
Udgangseffekt
Linjelaser (grøn)
< 1 mW
Afstandslaser (rød)
< 1 mW
Impulsvarighed
Afstandslaser (rød)
< 2 ns
Frekvens
Afstandslaser (rød)
< 100 MHz
Spejlvinkel
Linjelaser (grøn)
90°
Bølgelængde
Linjelaser (grøn)
510 nm
Afstandslaser (rød)
635 nm
Stråledivergens
Linjelaser (grøn)
0,05 mrad … 0,08 mrad
Afstandslaser (rød)
0,2 mrad … 0,45 mrad
Bluetooth-version
Bluetooth Low Energy 5.0
Bluetooth-effekt
6,31 mW
Bluetooth-frekvens
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Kapslingsklasse (IEC 60529) uden batteri
IP 54
Stativholder (BSW)
5/8 in
Systemmålenøjagtighed ved gunstige betingelser*
±3 mm
(±0,1 in)
Systemmålenøjagtighed ved ugunstige betingelser**
±5 mm
(±0,2 in)
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Omgivende temperatur under drift
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Mærkespænding
10,8 V
Mærkestrøm
350 mA
Maks. anvendelseshøjde
2000 m over havets overflade
Maks. luftfugtighed
80 %

Tablet

Følgende tekniske data er minimumkravene for at eksekvere appen PMD 200.

PMC 200
Operativsystem
Android 7.0
Bluetooth
BLE
Displayopløsning
1.920 x 1.200

Batteri

Batteriets driftsspænding
10,8 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Forberedelse af arbejdet

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Sæt batteriet i maskinholderen, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af instrumentet.

Betjening

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Forberedelse af og oprettelse af forbindelse mellem layoutværktøj og tablet

Tabletten skal forbindes med layoutværktøjet før første ibrugtagning.
 1. Anbring layoutværktøjet på jorden på det sted, hvor der er det bedste udsyn over arbejdsområdet.
 2. Tænd layoutværktøjet.
 3. Tænd tabletten, og start appen "PMD 200".
 4. Accepter slutbrugeraftalen.
 5. Accepter brugen af webstedstjenester.
 6. Foretag parring af layoutværktøjet og tabletten ved at vælge layoutværktøjet med det korrekte serienummer i appen.
  • Produktets serienummer finder du på ydelsesskiltet på instrumenthovedets bagside.
  • Indstillingerne gemmes, indtil layoutværktøjet skal bruges næste gang. Tablet og layoutværktøj parres automatisk.
 7. Vent, indtil layoutværktøjet har udført selvnivellering.

Oprettelse af ny afsætning

Hvis du starter en ny afsætning, slettes dataene for sidste afsætning permanent.
 1. Vælg Ny afsætning i appens startskærmbillede.
 2. Hvis du vil arbejde videre på din seneste afsætning, vælger du Aktuel afsætning i startskærmbilledet.

Fastlæggelse af referencelinje

Før du kan begynde med afsætningen, skal du opmåle en referencelinje.
Du har i den forbindelse følgende muligheder for at definere en referencelinje:
 • Mål to punkter på en kontrollinje eller på en bygningsakse.
 • Mål to punkter på en bygningsvæg eller på bygningsstivere.
Som tommelfingerregel for referencelinjen gælder følgende: Arbejdsrækkeviddens radius svarer til ca. den dobbelte længde af den opmålte referencelinje.
Image alternative
 1. Vælg Ny afsætning i appens startskærmbillede.
 2. Definer referencelinjen (f.eks. bygningsakse eller bygningsmur) på byggepladsen.
 3. Anbring måltavlen præcist på det første referencepunkt (0/0 startpunkt).
 4. Bevæg den grønne laserlinje med højre-/venstre-pileknapperne, indtil den befinder sig præcist over midten af referencepunktet.
 5. Hvis du vil måle det første referencepunkt ud, skal du vælge Mål .
 6. Anbring måltavlen præcist på det andet referencepunkt (retningspunkt).
 7. Bevæg den grønne laserlinje med højre-/venstre-pileknapperne, indtil den befinder sig præcist over midten af referencepunktet.
 8. Hvis du vil måle det andet referencepunkt ud, skal du vælge Mål .
 9. Kontrollér referencelinjen, og bekræft denne.
  Hvis referencelinjen ikke passer, skal du vælge Tilbage og måle referencepunkterne igen.

Oprettelse af afsætningspunkter

Afsætningspunkterne indtastes manuelt i appen ved hjælp af bygningstegningen.
 1. Hvis du vil flytte afsætningspunktet i retning af den blå pil, skal du indtaste værdien i det blå indtastningsfelt.
 2. Hvis du vil flytte afsætningspunktet i retning af den gule pil, skal du indtaste værdien i det gule indtastningsfelt.

Indtastning af værdier

 1. Vælg Nyt punkt i appen.
 2. Vælg det ønskede indtastningsfelt (gul/blå).
  • Et tastatur vises i appen.
 3. Indtast den korrekte værdi iht. bygningstegningen.
 4. Hvis du vil lægge en værdi til eller trække en værdi fra, skal du vælge den relevante knap (+/-).
 5. Når du har fastlagt værdierne, skal du vælge OK .
 6. Når du har defineret afsætningspunktets position, vælger du Bekræft .

Redigering af afsætningspunkternes retning

 • Hvis du vil ændre afsætningspunkternes retning til 0/0-punktet, skal du bruge pileknapperne (op/ned eller venstre/højre) under indtastningsfelterne.

Redigering/sletning af afsætningspunkter

 1. Vælg et afsætningspunkt, som skal redigeres eller slettes.
 2. Vælg menusymbolet øverst til højre.
 3. Hvis du vil redigere et afsætningspunkt, skal du vælge Rediger .
 4. Rediger værdien i det pågældende indtastningsfelt.
 5. Hvis du vil gemme ændringen, skal du vælge Bekræft .
  Hvis du vil forlade menuen uden at gemme ændringen, skal du vælge Annuller .
 6. Hvis du vil slette det valgte afsætningspunkt, skal du vælge Slet .

Tilpasning af referencepunkt (0/0)

I standardindstillingen skifter referencepunktet (0/0) ved oprettelse af et nyt afsætningspunkt hver gang til det senest oprettede punkt.
 1. Vælg et afsætningspunkt, som du vil definere som nyt referencepunkt (0/0).
 2. Vælg funktionsknappen Midlertidig 0/0 .
  • Det valgte afsætningspunkt er nu det nye referencepunkt (0/0)
  • Den næste afsætningspunkt oprettes i relation til det nye referencepunkt.

Overførsel af afsætningspunkt til byggepladsen

 1. Afsætningspunktet drejer den grønne læser i retning af det valgte afsætningspunkt.
 2. For at den røde afstandslaser kan måle afstanden, skal du bevæge måltavlen PMDA 200 langs med den grønne laser.
  • Det røde laserpunkt skal være på måltavlen.
  • Appen viser, om du skal bevæge måltavlen frem eller tilbage.
  • Når du kommer inden for en afstand på 50 cm (20") til afsætningspunkt, høres et akustisk signal, som hjælper dig med at finde afsætningspunktet.
 3. Når appens display viser 0,0, har du nået afsætningspunktets placering.
 4. Markér afsætningspunktet på gulvet på det sted, hvor den grønne laserlinje rammer måltavlen.
  For at for at undgå målefejl skal du sørge for, at måltavlen altid er nivelleret lodret. Det gør du ved at anvende stilleskruen og nivelleringslibellen på måltavlen.

Afsætning af vinkel

Hvis du vil oprette en vinkel, skal du først oprette eller definere et afsætningspunkt, som repræsenterer vinklens ansatspunkt.
 1. Vælg et afsætningspunkt, hvorpå vinklen skal fæstnes.
 2. Vælg menusymbolet øverst til højre.
 3. Hvis du vil oprette en vinkel, skal du vælge Vinkel .
 4. Indtast værdien for afstanden til ansatspunktet i det øverste indtastningsfelt.
 5. Indtast vinklen i det nederste indtastningsfelt.
 6. Vælg vinklens orientering ved at vælge endnu et afsætningspunkt, som vinklen orienterer sig efter.
 7. Vælg Bekræft for at oprette det nye afsætningspunkt. Instrumentet viser dig med det samme retningen af det nye afsætningspunkt.

Afsætning af radius

Hvis du vil afsætte punkter på en radius, skal du forinden oprette eller definere et afsætningspunkt, som repræsenterer radiussens midtpunkt.
 1. Vælg et afsætningspunkt, som skal udgøre radiussens midtpunkt.
 2. Vælg menusymbolet øverst til højre.
 3. Hvis du vil oprette en radius, skal du vælge Radius .
 4. Indtast radiussens værdi i det øverste indtastningsfelt.
 5. Indtast segmenternes længde på radiussen i det nederste indtastningsfelt.
 6. Vælg buens startpunkt og slutpunkt på skærmen.
 7. Definer den ønskede bue ved at vælge den pågældende side.
 8. Opret punkterne ved at vælge Bekræft .
  • Layoutværktøjet viser dig med det samme retningen af det første afsætningspunkt på radiussen.

Afsæt bue med 2 punkter

For at kunne afsætte en bue med 2 punkter skal du først oprette eller definere to afsætningspunkter, som repræsenterer buens start- og slutpunkt.
 1. Vælg det afsætningspunkt, som definerer buens startpunkt.
 2. Vælg menusymbolet øverst til højre.
 3. For at oprette en bue med 2 punkter skal du vælge Bue ed 2 punkter .
  • Funktionen opretter først en eksempelbue.
 4. Indtast enten buens radius eller buens højde over den tænkte akse startpunkt-slutpunkt i det øverste indtastningsfelt.
 5. Indtast segmenternes længde på buen i det nederste indtastningsfelt.
 6. Vælg det afsætningspunkt, som definerer buens slutpunkt.
 7. Vælg den ønskede bue blandt valgmulighederne.
 8. Opret punkterne ved at vælge Bekræft .
  • Layoutværktøjet viser dig med det samme retningen af det første afsætningspunkt på buen.

Indstillinger

Enheder
 • Du kan vælge mellem metrisk og imperial målesystem.
Forbindelse til layoutværktøjet
 • Her vises information om, med hvilket layoutværktøj tabletten er forbundet. Andre layoutværktøjer inden for rækkevidde vises på en liste her.
  Når layoutværktøjet er forbundet med en tablet, vises dette ikke længere på listen. Afbryd først forbindelsen for at forbinde layoutværktøjet med en anden tablet.
Akustisk signal
 • Du kan slå det akustiske signal til og fra. Ved levering er signalet slået til.
Visning af introduktion
 • Du kan slå denne funktion til eller fra. Når denne funktion er slået til, vises introduktionen ved start af appen. Ved levering er denne funktion slået til.
Visning af punktnavne
 • Du kan slå denne funktion til eller fra. Hvis denne funktion er slået fra, vises punktnavnene ikke. Ved levering er denne funktion slået til.
Om os
 • Her kan du læse oplysninger vedrørende softwareversion, instrumentets firmwareversion, licenser og juridiske emner.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Fjern forsigtigt støv med en tør børste eller en klud.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke det batteridrevne produkt i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Rengøring af laserudgangsvinduet
 • Blæs støv af laserudgangsvinduet.
 • Undlad at berøre laserudgangsvinduet med fingrene.
  For ru rengøringsmateriale kan ridse glasset og dermed nedsætte instrumentets nøjagtighed. Undlad at anvende andre væsker end ren alkohol eller vand, da disse kan angribe plastdelene.
  Tør udstyret under overholdelse af temperaturgrænseværdierne.

Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner

Transport
 • Tag batteriet ud.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
Opbevaring
  FORSIGTIG
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar maskine og batterier så køligt og tørt som muligt.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Opbevar maskine og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Layoutværktøjet og/eller tabletten kan ikke tændes.
Batteriet er fladt.
 • Oplad batteriet.
PMD 200-appen findes ikke.
Appen befinder sig i en undermenuen på tabletten.
 • Søg efter PMD 200-appen i tablettens undermenu.
Appen er blevet afinstalleret.
 • Download PMD 200-appen igen fra Google Play Store.
Forkert sprog i appen
Tablettens sprogindstilling
 • Skift sprog under tabletindstillingerne. Hvis sproget ikke understøttes, anvendes automatisk engelsk i appen.
Appen fungerer ikke.
Softwarefejl
 • Luk appen helt, og genstart den.
Slutbrugeraftale er ikke accepteret
 • Accepter slutbrugeraftalen.
App lukkes uventet.
Strømsparetilstand er aktiveret på tabletten
 • Deaktiver strømsparetilstanden under tabletindstillingerne.
Der kan ikke oprettes forbindelse mellem layoutværktøjet og tabletten.
Layoutværktøjet er slukket.
 • Tænd layoutværktøjet.
Layoutværktøjet har en fejl.
 • Sluk layoutværktøjet, og tænd det igen. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemet på den måde, skal du kontakte Hilti Service.
Afstanden til layoutværktøjet er for stor
 • Gå væsentligt tættere på layoutværktøjet.
Forkert layoutværktøj valgt
Layoutværktøj kan ikke nivellere.
Underlaget er ujævnt eller hælder for meget.
 • Sæt layoutværktøjet på en plan og vandret flade.
Layoutværktøj kan ikke måle.
Lysforholdene på byggepladsen er for kraftige.
 • Gør arbejdsområdet mørkere eller skab skygge.
Uegnet måleoverflade
 • Skift måleoverflade (f.eks. hvidt papir).
Rødt laserpunkt eller grøn laserlinje er ikke synlige.
Lysforholdene på byggepladsen er for kraftige.
 • Gør arbejdsområdet mørkere eller skab skygge.
Der er ikke oprettet forbindelse mellem layoutværktøj og tablet
Layoutværktøjet har en fejl.
 • Sluk layoutværktøjet, og tænd det igen. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemet på den måde, skal du kontakte Hilti Service.
Grøn laserlinje er ikke perfekt i lod.
Nivellering er fejlbehæftet
 • Sluk layoutværktøjet, og tænd det igen. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemet på den måde, skal du kontakte Hilti Service.
Layoutværktøjet har en fejl.
 • Sluk layoutværktøjet, og tænd det igen. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemet på den måde, skal du kontakte Hilti Service.
Den grønne laserlinje og det røde laserpunkt overlapper ikke perfekt. (Afvigelser på +/- 1-2 mm (0,04-0,08") er normalt.)
Layoutværktøjet har en fejl.
 • Sluk layoutværktøjet, og tænd det igen. Hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemet på den måde, skal du kontakte Hilti Service.
 • Sørg for at kontrollere layoutværktøjet regelmæssigt.
Afsætningspunkter er ikke korrekte / eksisterende afsætningspunkter er ikke korrekte efter ny positionering
Måltavlen er ikke nivelleret
Måltavlen er beskadiget
 • Kontrollér måltavlen for deformationer, og udskift den om nødvendigt.
Referencelinjen er for kort
Layoutværktøjet blev flyttet

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente instrumenter med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Bortskaffelse af batterierSom følge af ukorrekt bortskaffelse af batterier kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Overensstemmelseserklæring

Betingelser : ikke USA
Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for klasse A digitalt udstyr, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier skal sikre en passende beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser ved brug i erhvervsområder. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsbogen, kan det medføre skadelige forstyrrelser af radiokommunikation. Brug af dette produkt i boligområder kan medføre forstyrrelser, som brugeren skal afhjælpe.
Produktet opfylder paragraf 15 i FCC-bestemmelserne og RSS‑210-specifikationerne i ISED.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
 • Dette produkt må ikke udsende skadelig stråling.
 • Produktet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelse
Image alternative
I denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
Hilti -batterier opfylder det nyeste tekniske niveau og er forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
BeskrivelseBatterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. I modsætning til NiMH- og NiCd-batterier har lithium-ion-batterier en meget lav memory-effekt, men reagerer meget følsomt på slag, dybafladning og høje temperaturer. Se Sikkerhed
De batterier, som er godkendt til vores produkter, finder du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Sikkerhed
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier, som ikke er godkendt af Hilti Service.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader, f.eks. klemning, revner eller perforeringer.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Undgå øjen- og hudkontakt ved lækkende batterivæske!
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • På defekte batterier kan der trænge væske ud, som kan påvirke tilstødende genstande. Rengør de kontaminerede dele med varmt sæbevand, og udskift de beskadigede batterier.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Udsæt aldrig batterier for forhøjet temperatur, gnister eller åben ild. Dette kan medføre eksplosioner.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre genstande af metal. Dette kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Hold batterier væk fra regn og fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i den tilhørende brugsanvisning.
 • Opbevar eller anvend ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser med brandfarlige væsker eller gasser. En uventet batterifejl kan under disse betingelser forårsage en eksplosion.
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid din Hilti -servicepartner, hvis et batteri er blevet beskadiget.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved udstrømmende væske ved at bære beskyttelsesbriller og -handsker.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til et kompetent renovationsfirma. Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den spildte batterivæske.
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti -servicepartner.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller det lækker væske, skal det bortskaffes som beskrevet ovenfor.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder beskadigede, brændende eller lækkende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser, og isolér på denne måde de pågældende batterier. Hvis du ikke kan slukke branden med de tilgængelige midler, skal du kontakte brandvæsenet.
Hvis kun et enkelt batteri brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Vent, indstil batteriet er kølet helt ned.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Adskil altid batteri og lader efter brug.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Fjern sådanne urenheder med en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt luftindtagene med en blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.