Sprog

DD 250-CA

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Påbudssymboler

Følgende forbudssymboler anvendes:
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug beskyttelseshandsker
Image alternative Brug sikkerhedssko
Image alternative Brug støvmaske

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Analysedata
Image alternative Forboringstrin
Image alternative Nominelt omdrejningstal ubelastet
Image alternative Vekselstrøm
Image alternative Diameter
Image alternative Må ikke transporteres med kran
Image alternative Bluetooth
Image alternative Låsemekanisme åben
Image alternative Låsemekanisme lukket
Image alternative Produktet understøtter trådløs dataoverførsel, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Beskyttelsesjording
Image alternative Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Henvisningsskilte

På borestander, grundplade eller diamantkerneboremaskine
Image alternative På vakuumgrundpladen
Øverste billedhalvdel : Til horisontalboringer med vakuumfæste må borestanderen ikke anvendes uden ekstra sikring.
Nederste billedhalvdel : Man må ikke foretage boring opad med vakuumfastgørelse uden ekstra sikring.
Image alternative På diamantkerneboremaskinen
Ved arbejde opad er det obligatorisk at bruge en vådstøvsuger i forbindelse med vandopsamlingssystemet.
Image alternative På diamantkerneboremaskinen
Arbejd kun med funktionsdueligt fejlstrømsrelæ.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Diamantkerneboremaskine
  DD 250-CA
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger for boremaskiner

Sikkerhedsanvisninger for alle opgaver
 • Hold elværktøjet i de isolerede håndtag, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller maskinens netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
Sikkerhedsanvisninger ved anvendelse af lange bor
 • Arbejd under ingen omstændigheder med et højere omdrejningstal end borets maksimalt tilladte omdrejningstal. Ved højere omdrejningstal kan boret let blive bøjet, hvis det kan rotere frit uden kontakt med emnet, og medføre personskader.
 • Begynd altid borearbejdet med lavt omdrejningstal, og mens boret har kontakt med emnet. Ved højere omdrejningstal kan boret let blive bøjet, hvis det kan rotere frit uden kontakt med emnet, og medføre personskader.
 • Udøv ikke et for højt tryk på boret og kun i borets længderetning. Bor kan blive bøjet og ende med at brække eller medføre tab af kontrollen og resultere i personskader.

Sikkerhedsanvisninger vedrørende diamantboremaskiner

 • Ved borearbejde, hvor der skal anvendes vand, skal man lede vandet væk fra arbejdsområdet eller anvende en indretning til opsamling af væske. Disse forholdsregler holder arbejdsområdet tørt og reducerer risikoen for elektrisk stød.
 • Hold kun elværktøjet på de isolerede gribeflader, når du udfører opgaver, hvor skæreværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller elværktøjets netkabel. Hvis skæreværktøjet kommer i kontakt med en spændingsførende ledning, kan metalliske dele på elværktøjet sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Bær høreværn ved diamantboring. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Hvis indsatsværktøjet blokerer, skal man holde op med at presse og slå værktøjet fra. Undersøg årsagen til, at værktøjet er kommet i klemme, og fjern årsagen.
 • Hvis du igen vil starte en diamantboremaskine, der sidder i emnet, skal du kontrollere, om indsatsværktøjet kan rotere frit. Hvis indsatsværktøjet klemmer, kan det muligvis ikke rotere, hvorved det overbelastes, eller diamantboremaskinen kan løsne sig fra emnet.
 • Ved fastgørelse af borestanderen på emnet med dyvler og skruer skal man sikre sig, at den anvendte forankring kan holde maskinen sikkert under brug. Hvis emnet ikke er modstandsdygtigt, eller hvis det er porøst, kan dyvlen trækkes ud, hvorved borestanderen løsner sig fra emnet.
 • Ved fastgørelse af borestanderen på emnet med en vakuumplade skal man kontrollere, at overfladen er glat og ren, og at den ikke er porøs. Fastgør ikke borestanderen på laminerede overflader, eksempelvis på fliser og coating af kompositmateriale. Hvis ikke emnets overflade er glat, plant eller tilstrækkeligt fastgjort, kan vakuumpladen løsne sig fra emnet.
 • Kontrollér før og under boring, at undertrykket er tilstrækkeligt. Hvis ikke undertrykket er tilstrækkeligt, kan vakuumpladen løsne sig fra emnet.
 • Foretag aldrig boringer over hovedhøjde eller imod en væg, hvis maskinen kun er fastgjort med en vakuumplade. Ved tab af vakuum lønes vakuumpladen fra emnet.
 • Sørg ved boring gennem vægge eller lofter for, at personer og arbejdsområdet på den anden side er beskyttet. Borekronen kan rage ud over borehullet, og borekernen kan falde ud på den anden side.
 • Ved borearbejde over hovedhøjde skal man altid anvende den indretning til opsamling af væske, der er fastlagt i betjeningsvejledningen. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i værktøjet. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre maskinen.
 • Maskinen er ikke beregnet til svagelige personer uden instruktion.
 • Maskinen skal opbevares uden for små børns rækkevidde.
 • Undgå at berøre roterende dele. Tænd først maskinen, når du befinder dig i arbejdsområdet. Berøring af roterende dele, især roterende værktøjer, kan medføre personskader.
 • Undgå hudkontakt med boreslam.
 • Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdigt materiale skal håndteres af fagfolk. Brug en mest mulig effektiv støvudsugning. Anvend til dette formål en mobil støvudsugning anbefalet af Hilti til træ og/eller mineralstøv, som er tilpasset til dette elværktøj. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Vi anbefaler, at man bærer åndedrætsværn, der er egnet til den aktuelle støvtype. Overhold de gældende nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes.
 • Diamantkerneboremaskinen og diamantborekronen er tunge. Der er fare for at beskadige krop og lemmer. Brugeren og de personer, der opholder sig i nærheden, skal under anvendelsen af maskinen bruge egnede beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn, handsker og sikkerhedssko.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Kontrollér, at maskinen er rigtigt fastgjort i borestanderen.
 • Sørg for, at der altid er monteret et endestop på borestanderen, da den sikkerhedsrelevante endestopsfunktion ellers ikke er givet.
 • Kontrollér, at værktøjet passer til maskinens værktøjsholder, og at det er låst korrekt fast i holderen.
Elektrisk sikkerhed
 • Undgå at slutte forlængerledningen til multistikdåser, som der også er sluttet andre maskiner til.
 • Maskinen må kun sluttes til net med beskyttelsesjording.
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning. Dette medfører en alvorlig fare for at få elektrisk stød.
 • Sørg for, at netledningen ikke beskadiges ved slædens fremføring.
 • Brug aldrig maskinen uden det medfølgende fejlstrømsrelæ (PRCD) (til maskiner uden PRCD aldrig uden skilletransformer). Kontrollér altid PRCD før brug.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvis tilslutningskablet til det elektriske værktøj er ødelagt, skal det udskiftes med en særlig og godkendt tilslutningsledning, der fås i kundeserviceafdelingen. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Anvend aldrig laderen, hvis den er snavset eller våd. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller det er fugtigt, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød. Lad derfor jævnligt Hilti kontrollere snavsede maskiner, især hvis de ofte bruges til at save i elektrisk ledende materialer.
 • Hvis du anvender diamantkerneboremaskinen uden DD AF-CA H, skal du altid montere afskærmningen på strømforsyningen til DD AF-CA H. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
Arbejdsplads
 • Sørg for at få byggeledelsens tilladelse til borearbejdet. Borearbejde i bygninger og andre strukturer kan påvirke statikken, især ved overskæring af armeringsjern eller bærende elementer.
 • Hvis ikke borestanderen er fastgjort korrekt, skal man altid køre maskinen helt ned for at undgå, at den vælter.
 • Hold elledningen, forlængerledningen samt suge- og vakuumslangen væk fra roterende dele.
 • Ved arbejde opad er det ved vådboring obligatorisk at bruge en vådstøvsuger i forbindelse med vandsopsamlingssystemet.
 • Ved arbejde opad er vakuumfastgørelse uden yderligere fastgørelse forbudt.
 • Til horisontalboringer med vakuumfæste (tilbehør) må borestanderen ikke anvendes uden ekstra sikring.

Beskrivelse

Produktoversigter

Diamantkerneboremaskine DD 250-CA

Image alternative
 1. Multifunktionsdisplay
 2. Betjeningsknap Forboringstrin
 3. Betjeningsknap Analysedata
 4. Typeskilt
 5. Tænd/sluk-knap
 6. Netkabelafdækning
 7. Strømforsyning til DD AF-CA H (tilbehør)
 8. Netkabel inkl. PRCD
 9. Vandtilslutning
 10. Bæregreb (2x)
 11. Afdækning kontaktkul (2x)
 12. Vandregulering
 13. Værktøjsholder
 14. Gearkontakt

Borestander DD-HD 30

Image alternative
 1. Skruespindel (tilbehør)
 2. Afdækning
 3. Skinne
 4. Nivelleringsskrue (3x)
 5. Boremidteindikator
 6. Dyvel
 7. Grundplade
 8. Typeskilt
 9. Spændespindel
 10. Spændemøtrik
 11. Stiver
 12. Bæregreb
 13. Skrue endestop
 14. Dybdestop (tilbehør)
 15. Holder køremodul
 16. Vandopsamler (tilbehør)
 17. Pakning (tilbehør)
 18. Vandopsamlebeholder (tilbehør)
 19. Pakskive vandopsamler (tilbehør)

Slæde DD-HD 30

Image alternative
 1. Håndhjulsmuffe 1:1
 2. Håndhjulsmuffe 1:3
 3. Excenter (låsning af kerneboremaskinen)
 4. Forskydningsstift
 5. Håndhjul
 6. Libelle (2x)
 7. Slædelås
 8. Kabelføring
 9. Holderinterface til DD AF-CA H
 10. Indstillingsskrue slædeslør (4x)

Vakuumgrundplade (tilbehør)

Image alternative
 1. Vakuumbeluftningsventil
 2. Vakuumtilslutning
 3. Holder køremodul
 4. Manometer
 5. Vakuumpakning
 6. Nivelleringsskrue (4x)

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en elektrisk diamantkerneboremaskine. Den er beregnet til standerført vådboring af gennemboringer og blindhulsboringer i (armerede) mineralske underlag. Håndført brug af diamantkerneboremaskinen er ikke tilladt.

 • Brug altid en borestander ved anvendelse af diamantkerneboremaskinen. Borestanderen skal være tilstrækkeligt forankret i underlaget med en dyvel- eller vakuumgrundplade.

 • Brug ikke slagværktøj (hammer) til justeringsarbejde på grundpladen.

 • Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på ydelsesskiltet.

 • Overhold også sikkerheds- og betjeningsanvisningerne for det anvendte tilbehør.

Bluetooth®

Dette produkt er forsynet med Bluetooth.
Bluetooth er en trådløs dataoverførselsfunktion, som to Bluetooth-kompatible produkter kan bruge til at kommunikere med hinanden over korte afstande.
For at sikre en stabil Bluetooth-forbindelse skal de maskiner, som er forbundet med hinanden, være i visuel forbindelse.
Bluetooth-funktioner på dette produktLæs mere om Bluetooth-funktionerne i brugsanvisningen til det tilsluttede apparat.
 • Visning af service- og statusmeddelelser fra de tilsluttede Hilti apparater på diamantkerneboremaskinens display.
 • Forbindelse med en mobil enhed via Hilti ON!Track 3 appen af hensyn til servicefunktioner og overførsel af produktspecifikke analysedata.
Aktivering eller deaktivering af Bluetooth
Hilti produkter leveres med deaktiveret Bluetooth. Ved første ibrugtagning aktiveres Bluetooth automatisk.
 • Hvis du vil deaktivere, skal du trykke samtidig på knapperne Image alternative og Image alternative og holde dem inde i mindst 10 sekunder.
 • Du aktiverer ved at trykke samtidig på knapperne Image alternative og Image alternative.
Parring af produkterTilslutningen med et Bluetooth-kompatibelt Hilti apparat bevares, indtil diamantkerneboremaskinen forbindes med et andet Hilti apparat af samme type, eller indtil Bluetooth deaktiveres. Parringen bevares også efter slukning og tænding af produkterne, og parrede produkter opretter automatisk forbindelse igen.
 • Hvis du vil oprette forbindelse til et Bluetooth-kompatibelt Hilti apparat eller en mobil enhed, skal du trykke samtidig på knapperne Image alternative og Image alternative med Bluetooth aktiveret.
Du har en periode på 2 minutter til at oprette forbindelse med et Bluetooth-kompatibelt Hilti produkt. Når de 2 minutter er udløbet, afbrydes forbindelsesforsøget.
Licens
Det figurlige mærke Bluetooth® og logoet er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. , og Hilti s brug af dette varemærke sker under licens.

Viste symboler og forklaringer på diamantkerneboremaskinens multifunktionsdisplay

Ved følgende visninger skal diamantkerneboremaskinen være driftsklar (tilsluttet og PRCD aktiveret).
Visningerne kan afvige alt efter valg af gear og opgavetype.
Image alternative
Startskærmbillede
Startskærmbilledet vises, når du slutter strøm til diamantkerneboremaskinen. I startskærmbilledet vises Bluetooth-status, det individuelle navn og diamantkerneboremaskinens serienummer.
 • Det viste produktnavn på skærmen kan ændres via Hilti ON!Track 3 -appen (standardindstilling: 'Your name here ').
Image alternative
Vaterpas
Diamantkerneboremaskinen er ikke startet. Visningen hjælper ved nivellering af systemet samt ved placering af borestanderen, når der skal bores skråt. Visningen viser placeringen af diamantkerneboremaskinen symbolsk og i grader.
 • Vinkelpræcision ved rumtemperatur: ±2°
Image alternative
Visning af gear
Diamantkerneboremaskinen kører i tomgang. Visningen hjælper til med at sikre, at det valgte gear passer til den benyttede diamantborekrone. På displayet vises det valgte gear for oven til venstre, og i midten vises det anbefalede område for borekrone-diameteren for dette gear i millimeter og tommer.
Image alternative
Forboringstrin aktiveret
Diamantkerneboremaskinen er standset eller kører i tomgang. Funktionen muliggør forboring med få vibrationer ved borekroner med stor diameter. Ved at trykke på knappen Image alternative igen kan funktionen til enhver tid deaktiveres.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder.
Image alternative
Resterende driftstid forboringstrin
Diamantkerneboremaskinen borer, og forboringstrinnet er aktiveret. Displayet viser den resterende driftstid for diamantkerneboremaskinen indtil automatisk frakobling.
 • Forboringstrinnet deaktiveres automatisk efter maks. to minutter for at beskytte diamantkerneboremaskinen.
  Visningen forsvinder derefter igen.
Image alternative
Forboringstrin deaktiveret
Forboringstrinnet er deaktiveret. Diamantkerneboremaskinens omdrejningstal og effekt øges igen, og borearbejdet kan fortsættes.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder.
Image alternative
Aktivering af forboringstrin ikke muligt
Diamantkerneboremaskinen borer. Der er blevet trykket på knappen til aktivering af forboringstrinnet, mens diamantkerneboremaskinen var belastet eller var ved at køle af.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder.
Image alternative
Boreydelsesindikator: Anpresningstryk for lavt
Diamantkerneboremaskinen borer, og forboringstrinnet er ikke aktiveret. Displayet hjælper til med at sikre, at diamantkerneboremaskinen kører optimalt.
 • Baggrundsfarve: gul.
  Anpresningstrykket er for lavt. Forøg anpresningstrykket.
Image alternative
Boreydelsesindikator: Anpresningstryk optimalt
Diamantkerneboremaskinen borer, og forboringstrinnet er ikke aktiveret. Displayet hjælper til med at sikre, at diamantkerneboremaskinen kører optimalt.
 • Baggrundsfarve: grøn.
  Anpresningstrykket er optimalt.
Image alternative
Ved 120 V
Mærkestrømgrænse overskredet
Diamantkerneboremaskinen borer, og forboringstrinnet er ikke aktiveret. Den nominelle strøm har overskredet grænsen på 20 A.
 • Anpresningstrykket er for højt. Reducér anpresningstrykket.
Image alternative
Boreydelsesindikator: Anpresningstryk for højt
Diamantkerneboremaskinen borer, og forboringstrinnet er ikke aktiveret. Displayet hjælper til med at sikre, at diamantkerneboremaskinen kører optimalt.
 • Baggrundsfarve: rød.
  Anpresningstrykket er for højt. Reducér anpresningstrykket.
Image alternative
Statuslinje for henvisninger
Statuslinjen viser forskellige henvisninger til aktuel maskinstatus, f.eks. det valgte gear eller det aktiverede forboringstrin.
Image alternative
Statuslinje for advarsler
Statuslinjen viser forskellige advarsler for den aktuelle maskinstatus, som ikke medfører et øjeblikkeligt stop af diamantkerneboremaskinen.
Image alternative
Bluetooth TIL
Bluetooth er aktiveret i grundindstilling.
Hvis du vil deaktivere Bluetooth-funktionen, skal du trykke samtidig på knapperne Image alternative og Image alternative og holde dem inde i 10 sekunder med motoren slukket.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder.
Image alternative
Bluetooth FRA
Bluetooth er deaktiveret. Diamantkerneboremaskinen kan ikke forbindes med flere maskiner eller tilbehør.
Hvis du vil aktivere Bluetooth-funktionen, skal du trykke samtidig på knapperne Image alternative og Image alternative med motoren slukket.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder.
Image alternative
Oprettelse af forbindelse
Diamantkerneboremaskinen er klar til at oprette forbindelse til en anden maskine eller andet tilbehør.
Hvis du vil oprette forbindelse, skal du trykke samtidig på knapperne Image alternative og Image alternative og holde dem inde i 1 sekund.
 • Der er nu 2 minutter til at oprette forbindelse til en anden maskine. Når de 2 minutter er udløbet, afbrydes forbindelsesforsøget.
Diamantkerneboremaskinens forbindelsen med en anden maskine eller andet tilbehør opretholdes, indtil:
 • Diamantkerneboremaskinen forbindes med en maskine eller tilbehør af samme type.
 • Bluetooth-funktionen deaktiveres.
Image alternative
Forbindelse afbrudt
En eksisterende Bluetooth-forbindelse med en anden maskine eller andet tilbehør blev afbrudt.
Image alternative
Analyse Driftstid
Displayet viser diamantkerneboremaskinens boretid (diamantkerneboremaskinen borer) øverst og driftstimer nederst (diamantkerneboremaskinen tændt) i timer, minutter og sekunder.
Hvis du vil nulstille boretiden og alle andre analysedata, skal du holde knappen Image alternative inde i nogle sekunder.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder, eller når du har trykket på knappen Image alternative.
 • Hvis du trykker på knappen Image alternative igen, skifter du til de næste analysedata.
Image alternative
Analyse Operatøradfærd
I denne visning kan operatøren se en analyse af anpresningstrykket i boretiden i %. Derved kan operatøradfærden optimeres.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder, eller når du har trykket på knappen Image alternative.
 • Hvis du trykker på knappen Image alternative igen, skifter du til de næste analysedata.
Image alternative
Analyse Boreretning
Denne visning indeholder en analyse af boreretningerne i %.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder, eller når du har trykket på knappen Image alternative.
 • Hvis du trykker på knappen Image alternative igen, skifter du til de næste analysedata.
Image alternative
Analyse Gearvalg
Denne visning indeholder en analyse af anvendelsestiden for hvert enkelt gear i %. Pilen peger altid på det gear, som har den højeste anvendelsesrate.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder, eller når du har trykket på knappen Image alternative.
 • Hvis du trykker på knappen Image alternative igen, skifter du til de næste analysedata.
Image alternative
Analyse Anvendelse
Denne visning viser anvendelsen af diamantkerneboremaskinen i manuel drift og med brug af en AF-CA i %.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder, eller når du har trykket på knappen Image alternative.
 • Hvis du trykker på knappen Image alternative igen, skifter du til de næste analysedata.
Image alternative
Forbundne maskiner
Denne visning indeholder en oversigt over alle de maskiner og alt det tilbehør, som er forbundet med diamantkerneboremaskinen.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder, eller når du har trykket på knappen Image alternative.
 • Hvis du trykker på knappen Image alternative igen, skifter du til de næste analysedata.
Image alternative
Start af oprettelse af forbindelse
Start først oprettelse af forbindelse på diamantkerneboremaskinen og derefter på den maskine eller det tilbehør, som skal forbindes.
Hvis du vil oprette forbindelse, skal du trykke samtidig på knapperne Image alternative og Image alternative og holde dem inde i 1 sekund.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder, eller når du har trykket på knappen Image alternative.
 • Hvis du trykker på knappen Image alternative igen, skifter du til de næste analysedata.
Image alternative
Gearkontakt ikke i indgreb
Gearkontakten befinder sig i en mellemposition og er ikke korrekt i indgreb.
Tryk på gearkontakten, indtil den går i indgreb.
Image alternative
Genstartspærre
Maks. driftstid med aktiveret forboringstrin overskredet; Netfejl; Diamantkerneboremaskinen er blevet overbelastet; For høj temperatur, vand i motor eller afkøling afsluttet.
Kontakten på maskinen står på I , mens strømtilførslen etableres.
Image alternative
Netfejl (underspænding)
Der er forekommet underspænding i lysnettet. Ved underspænding kan diamantkerneboremaskinen ikke køre med fuld effekt
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder.
Image alternative
Overtemperatur
Diamantkerneboremaskinen er overophedet og er slået fra eller er under afkøling. Displayet viser den resterende driftstid indtil endt afkøling. Hvis diamantkerneboremaskinen efter dette tidsrum stadig er for varm, startes den resterende driftstid igen.
Image alternative
Restdrifttid indtil skift af kulbørster
Diamantkerneboremaskinens motor er i gang, og kulbørsternes slidgrænse er næsten nået. Visningen angiver den resterende driftstid, indtil kulbørsterne skal skiftes ud. Den resterende tid indtil automatisk frakobling af diamantkerneboremaskinen vises i timer og minutter.
 • Visningen forsvinder automatisk efter nogle sekunder.
Image alternative
Serviceindikator
Kulbørsterne er slidte og skal udskiftes.
Image alternative
Tilkøring efter skift af kulbørster
Diamantkerneboremaskinens motor er i gang. Kulbørsterne er blevet skiftet og skal stadig mindst køre et minut uafbrudt i tomgang for at opnå en optimal levetid.
 • Visningen angiver den resterende driftstid, indtil tilkøringen er afsluttet.

Leveringsomfang

Diamantkerneboremaskine, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tilbehør og reservedele

Reservedele
Varenummer
Betegnelse
51279
Slangetilslutning
2006843
Kontaktkul 220-240 V
2104230
Kontaktkul 100-127 V
Anvend kun originale Hilti tilbehørsdele, reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift.

Tekniske data

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og/eller nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke ydelsesskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af produktets ydelsesskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.

DD 250-CA
Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01
15,4 kg
Boredybde uden forlænger
500 mm
Tilladt vandledningstryk
≤ 7 bar
Nominelt omdrejningstal ubelastet
1. gear
240/min
2. gear
580/min
3. gear
1.160/min
4. gear
2.220/min
Optimal borekronediameter
1. gear
152 mm … 500 mm
2. gear
82 mm … 152 mm
3. gear
35 mm … 82 mm
4. gear
12 mm … 35 mm
Ideel afstand fra markeringen på dyvelgrundpladen til boremidten
267 mm
Ideel afstand fra markeringen på vakuumgrundpladen til boremidten
292 mm

Tilladt borekronediameter ved forskelligt udstyr

Vær altid opmærksom på de tilladte boreretninger i forbindelse med det forskellige udstyr.
Ved opadgående boring skal man altid anvende en vådsuger sammen med et vandopsamlingssystem.

DD 250-CA
Ø uden tilbehør
12 mm … 300 mm
Ø med afstandsstykke
12 mm … 500 mm
Ø med vandopsamlingssystem og vådsuger
12 mm … 250 mm

Borestander


DD-HD 30
Vægt
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Frekvensbånd
2.400 MHz … 2.483 MHz
Maksimalt udstrålet udgangseffekt
10 dBm

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjværdier

DD 250-CA
Lydeffektniveau (L WA)
109 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (K WA)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (L pA)
93 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (K pA)
3 dB(A)

Samlede vibrationsværdier (vektorsum i tre retninger), beregnet iht. EN 62841

Samlede treaksiale vibrationsværdier (vibrations-vektorsum) på håndhjul (krydsgreb) overskrider iht. EN 62841-3-6 ikke 2,5 m/s 2 (inkl. usikkerhed K ).

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader! Borestanderen kan rotere eller vippe ved utilstrækkelig fastgørelse.
 • Fastgør borestanderen med ankre eller en vakuumgrundplade på det underlag, der skal bearbejdes, før diamantboremaskinen tages i brug.
 • Anvend kun ankre, som egner sig til det aktuelle underlag, og overhold monteringsanvisningerne fra producenten af ankrene.
 • Anvend kun en vakuumgrundplade, når det eksisterende underlag egner sig til fastgørelse af borestanderen ved hjælp af vakuum.
FORSIGTIG
Fare for personskader! Utilsigtet start af produktet.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

DD-HD 30: Opstilling af borestander og indstilling af borevinkel

FORSIGTIG
Klemningsfare! Hvis borestanderens drejemekanisme løsnes, kan det medføre, at skinnen pludselig vipper.
 • For at undgå klemskader skal drejemekanismen løsnes forsigtigt.
FORSIGTIG
Fare for personskader! Diamantkerneboremaskinen kan falde ned.
 • Montér altid afskærmningen ved enden af skinnen. Den fungerer både som beskyttelse og som endestop.
Image alternative
 1. Løsn skruen forneden på søjlens drejeled og foroven på støtten.
 2. Bring skinnen i den ønskede position.
  • Gradinddelingen på bagsiden kan du bruge som hjælp til indstillingen.
 3. Spænd de to skruer igen.

DD-HD 30: Låsning af slæden på borestanderen

 1. Drej slædelåsen imod låsepositionen.
  • Bolten skal gå i indgreb.
 2. Kontrollér, at slæden er låst, ved at dreje håndhjulet let.

Montering af håndhjul på borestanderen

Håndhjulet kan monteres i venstre eller højre side af slæden.
På borestanderen DD‑HD 30 kan håndhjulet monteres på to forskellige akser på slæden. Den øverste akse virker direkte, og den nederste akse virker med en udveksling på slædens drev på 1:3.
Image alternative
 1. Træk den sorte ring tilbage ved montering af håndhjulet.
 2. Sæt håndhjulet på akslen.

Fastgørelse af borestander med anker

Hilti slagankre M16 (5/8") egner sig sædvanligvis til fastgørelse af diamantkerneborsudstyr i ikke-revnet beton. Alligevel kan en alternativ fastgørelse blive nødvendig under bestemte betingelser.
I tilfælde af spørgsmål vedrørende sikker fastgørelse bedes du kontakte Teknisk service hos Hilti .
Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af anvendelse af forkert dyvel! Maskinen kan rive sig løs og medføre skader.
 • Anvend den type dyvler, som passer til det aktuelle underlag, og overhold dyvelproducentens monteringsanvisninger.
 1. Anvend dyvler, der egner sig til det aktuelle underlag. Vælg en grundplade, der svarer til afstanden.
  • Ideel afstand fra boremidten til DD-HD 30: 330 mm (13")
 2. Skru spændespindelen (tilbehør) i dyvlen.
 3. Sæt borestanderen over spindlen, og ret den til. Ved anvendelse af borestanderen DD-HD 30 skal man anvende boremidteindikatoren ved justeringen. Når der anvendes et afstandsstykke, kan borestanderen ikke rettes til med brug af boremidteindikatoren.
 4. Skru spændemøtrikken på spindelen uden at spænde den fast.
 5. Nivellér grundpladen med nivelleringsskruerne. Her skal man anvende nivelleringsindikatorerne. Sørg for, at nivelleringsskruerne hviler fast mod underlaget.
 6. Spænd nivelleringsskruerne ensartet, indtil borestanderen er tilstrækkeligt fastgjort.
 7. Kontrollér, at borestanderen er sikkert fastgjort.

Fastgørelse af borestander med vakuum

FARE
Fare for personskader, hvis diamantkerneboremaskinen tabes !
 • Fastgørelse af borestanderen på loftet udelukkende med vakuum er ikke tilladt. Som yderligere fastgørelse kan der eksempelvis anvendes en kraftig stolpe eller en skruespindel.
ADVARSEL
Fare for personskader ved manglende trykkontrol !
 • Før og under boringen skal det sikres, at viseren på manometeret er i det grønne område.
Ved anvendelse af borestanderen med ankergrundplade skal man etablere en fast og plan forbindelse mellem vakuumgrundpladen og ankergrundpladen. Skru ankergrundpladen fast på vakuumpladen. Kontrollér, at den valgte borekrone ikke beskadiger vakuumgrundpladen.
Ved horisontalboringer skal diamantkerneboremaskinen sikres yderligere (f.eks. kæde fastgjort med anker).
Før man positionerer borestanderen, skal man kontrollere, at der er tilstrækkeligt med plads til montering og betjening.
Image alternative
 1. Drej alle nivellerskruer, så de rager ca. 5 mm ud forneden på vakuumgrundpladen.
 2. Forbind vakuumgrundpladens vakuumtilslutning med vakuumpumpen.
 3. Bestem midten af borehullet. Træk en linje fra midten af borehullet i den retning, hvor maskinen kommer til at stå.
 4. Lav en markering på linjen i den angivne afstand fra midten af borehullet.
  Afstand, markering
 5. Tænd for vakuumpumpen, og tryk på vakuumbeluftningsventilen, og hold den inde.
 6. Ret markeringen på grundpladen ind efter linjen.
 7. Når borestanderen er positioneret korrekt, skal du slippe vakuumafluftningsventilen og trykke grundpladen mod underlaget.
 8. Nivellér grundpladen med nivelleringsskruerne.
 9. Kontrollér, at borestanderen er sikkert fastgjort.
Afstand, markeringVælg en grundplade, der svarer til afstanden.
Ideel afstand fra markeringen på vakuumgrundpladen til boremidten
292 mm
Ideel afstand fra markeringen på kombigrundpladen til boremidten
292 mm

DD-HD 30: Fastgørelse af borestander med skruespindel (tilbehør)

 1. Fjern afskærmningen (med integreret endestop) fra den øverste ende af skinnen.
 2. Sæt skruespindlens cylinder ind i borestanderens skinne.
 3. Fastgør skruespindlen ved at dreje excenteren.
 4. Positionér borestanderen på underlaget.
 5. Nivellér grundpladen med nivelleringsskruerne.
 6. Spænd borestanderen med skruespindlen, og spænd spindlen kontra.
 7. Kontrollér, at borestanderen er sikkert fastgjort.

DD-HD 30: Forlængelse af skinnen (tilbehør) på borestanderen

Ved forboring må du kun anvende borekroner eller forlængede borekroner op til en samlet længde på højst 650 mm (25 1/2").
Det er muligt at anvende et dybdestop på søjlen som ekstra endestop.
Efter afmontering af forlængelsesskinnen skal afdækningen (med integreret endestop) monteres på borestanderen igen. Ellers er den sikkerhedsrelevante endestopsfunktion ikke givet.
Image alternative
 1. Fjern afskærmningen (med integreret endestop) fra den øverste ende af skinnen. Montér afdækningen på forlængelsesskinnen.
 2. Sæt forlængerskinnens cylinder ind i borestanderens skinne.
 3. Fastgør forlængerskinnen ved at dreje excenteren.

DD-HD 30: Montering af afstandsstykke (tilbehør)

ADVARSEL
Fare for personskader. Fastgørelsen kan blive overbelastet.
 • Ved anvendelse af et eller flere afstandsstykker skal anpresningstrykket reduceres for ikke at overbelaste fastgørelsen.
Med montering af afstandsstykket er diamantkerneboremaskinen ikke monteret.
Fra en borekronediameter på >300 mm (>11 1/2 in) skal afstanden mellem boreaksen og borestanderen forøges med et eller to afstandsstykker. Bormidteindikatoren kan ikke anvendes i forbindelse med afstandsstykker.
Image alternative
 1. Lås slæden på skinnen med slædelåsen.
 2. Træk excenteren, der låser diamantkerneboremaskinen, ud af slæden.
 3. Sæt afstandsstykket ind i slæden.
 4. Skub excenteren ind i slæden indtil anslag.
 5. Spænd excenteren fast.
 6. Kontrollér, at afstandsstykket er sikkert fastgjort.

DD-HD 30: Fastgørelse af diamantkerneboremaskinen på borestanderen

FORSIGTIG
Fare for personskader Fare på grund af, at diamantkerneboremaskinen kan starte utilsigtet.
 • Diamantkerneboremaskinen må ikke være sluttet til elnettet, når tilbehøret monteres.
Image alternative
 1. Lås slæden på skinnen med slædelåsen.
 2. Træk excenteren, der låser diamantkerneboremaskinen, ud af slæden.
 3. Sæt diamantkerneboremaskinen ind i slæden eller ind i afstandsstykket.
 4. Skub excenteren ind i slæden eller ind i afstandsstykket indtil anslag.
 5. Spænd excenteren fast.
 6. Fastgør netkablet i kabelføringen på slædens afdækning.
 7. Kontrollér, at diamantkerneboremaskinen er sikkert fastgjort på borestanderen.

Installation af vandtilslutning (tilbehør)

VIGTIGT
Fare ved forkert anvendelse! Ved forkert anvendelse kan slangen blive ødelagt.
 • Undersøg regelmæssigt slangerne for beskadigelser, og kontrollér, at det maksimalt tilladte vandledningstryk ikke overskrides (se Tekniske data).
 • Sørg for, at slangen ikke kommer i berøring med roterende dele.
 • Sørg for, at slangen ikke beskadiges ved slædens fremføring.
 • Maksimal vandtemperatur: 40 °C.
 • Kontrollér, at det tilsluttede vandsystem er tæt.
Anvend kun frisk vand eller vand uden smudspartikler for at undgå at beskadige komponenterne.
Som tilbehør kan der monteres en indikator for vandgennemstrømning mellem maskinen og vandtilførselsledningen.
 1. Luk vandreguleringen på diamantkerneboremaskinen.
 2. Etabler forbindelse til vandtilførslen (slangetilslutning).

Montering af vandopsamlingssystem (tilbehør)

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Ved defekt udsugning kan vand kan løbe hen over motoren og afdækningen!
 • Afbryd omgående arbejdet, hvis udsugningen ikke længere fungerer.
Diamantkerneboremaskinen skal stå i en vinkel på 90° i forhold til loftet. Vandopsamlingssystemets pakning skal være tilpasset diamantborekronens diameter.
Ved hjælp af vandopsamlingssystemet kan vandet ledes væk kontrolleret, hvorved man undgår en kraftig tilsmudsning af omgivelserne. Det bedste resultat opnås i forbindelse med en vådsuger.
Image alternative
 1. Løsn skruen på borestanderen på forsiden for neden på skinnen.
 2. Skub holderen til vandopsamleren hen bag skruen nedefra.
 3. Spænd skruen.
 4. Sæt vandopsamleren med monteret vandopsamlingspakskive mellem holderens bevægelige arme.
 5. Fastgør vandopsamleren på holderen med de to skruer.
 6. Slut en vådsuger til vandopsamleren, eller etablér en slangeforbindelse, som vandet kan løbe væk igennem.

Arbejde

Indstilling af dybdestop (tilbehør)

 1. Drej på håndhjulet, indtil borekronen berører underlaget.
 2. Indstil den ønskede boredybde med afstanden mellem slæde og dybdeanslag.
 3. Fastgør dybdestoppet.

Indsætning af diamantborekrone (værktøjsholder BL)

FARE
Fare for personskader Brudstykker fra emnet eller beskadigede indsatsværktøjer kan slynges ud og medføre personskader også uden for det direkte arbejdsområde.
 • Anvend aldrig beskadigede indsatsværktøjer. Kontrollér altid indsatsværktøjer for afskalning og ridser, slitage eller kraftig nedslidning før brug.
FORSIGTIG
Fare for personskader ved skift af værktøj! Værktøjet bliver varmt under brug. Det må ikke have skarpe kanter.
 • Brug altid beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
Diamantborekroner skal udskiftes, så snart deres skæreydelse eller fremdriften i borearbejdet falder mærkbart. Generelt er dette tilfældet, når diamantsegmenternes højde er lavere end 2 mm (1/16").
Image alternative
 1. Lås slæden på skinnen med slædelåsen. Kontrollér, at den er sikkert fastgjort.
 2. Åbn værktøjsholderen ved at dreje den i retning mod "Åbne klemmer" symbolet.
 3. Sæt diamantborekronens holdesystem på fortandingen på diamantkerneboremaskinens værktøjsholder nedefra.
 4. Luk værktøjsholderen ved at dreje den i retning mod "Lukkede klemmer" symbolet.
 5. Kontrollér, at diamantborekronen sidder fast i værktøjsholderen.

Montering af diamantborekrone med alternativ værktøjsholder

 1. Blokér maskinens aksel med en egnet gaffelnøgle.
 2. Spænd borekronen med en egnet gaffelnøgle.

Valg af omdrejningstal

Aktivér kun knappen i stilstand.
Image alternative
 1. Vælg kontaktposition alt efter den anvendte borekronediameter.
 2. Drej kontakten, samtidig med at du drejer borekronen i den anbefalede stilling med hånden.

Fejlstrømsrelæ PRCD

 1. Sæt diamantkerneboremaskinens netstik i en stikkontakt med jordforbindelse.
 2. Tryk på knappen "I" hhv. "RESET" på fejlstrømsrelæet PRCD.
  • Displayet lyser.
 3. Tryk på knappen "0" hhv. "TEST" på fejlstrømsrelæet PRCD.
  • Displayet slukkes.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af elektrisk stød! Hvis indikatorlampen på ledningen med fejlstrømsrelæ ikke slukkes, når der trykkes på knappen 0 eller TEST , må diamantkerneboremaskinen ikke længere anvendes!
 • Få diamantkerneboremaskinen repareret af Hilti Service.
 1. Tryk på knappen "I" hhv. "RESET" på fejlstrømsrelæet PRCD.
  • Displayet lyser.

Betjening af diamantkerneboremaskinen

ADVARSEL
Fare for personer og materiale Diamantkerneboremaskinen kan blive beskadiget, og der er øget risiko for elektrisk stød.
 • Ved arbejde opad er det ved vådboring obligatorisk at bruge en vådsuger i forbindelse med vandsopsamlingssystemet.
FARE
Fare for personer og materiale Vådsugeren kobles forsinket til og fra. Derved kan vandet løbe ned over diamantkerneboremaskinen. Diamantkerneboremaskinen kan blive beskadiget, og der er øget risiko for elektrisk stød.
 • Ved boring opad skal vådsugeren startes manuelt, før vandforsyningen åbnes, og slukkes manuelt, når vandforsyningen er blevet lukket.
FARE
Fare for personer og materiale Diamantkerneboremaskinen kan blive beskadiget, og der er øget risiko for elektrisk stød.
 • Afbryd arbejdet ved boring opad, hvis udsugningen ikke længere fungerer (f.eks. når vådsugeren er fuld).
ADVARSEL
Fare for personer og materiale Vandopsamlingen sættes ud af drift, når man slagborer opad. Diamantkerneboremaskinen kan blive beskadiget, og der er øget risiko for elektrisk stød.
 • Bor ikke skråt opad.
Når man trykker på knappen til forboringstrinnet (i stilstand eller i tomgang), reduceres omdrejningstallet til forboring. Derved kan man nemmere og med færre vibrationer bore for med diamantborekroner med stor diameter. Når man trykker en gang til på knappen til forboringstrinnet, deaktiveres funktionen, og diamantkerneboremaskinens omdrejningstal reguleres op til den forindstillede værdi. Hvis ikke forboringsfunktionen deaktiveres inden for maksimalt to minutter, frakobles diamantkerneboremaskinen automatisk.
 1. Åbn langsomt vandreguleringen, indtil den ønskede vandmængde strømmer igennem.
 2. Sæt diamantkerneboremaskinens tænd/sluk-knap på "I".
 3. Løsn slædelåsen.
 4. Drej på håndhjulet, indtil borekronen berører underlaget.
 5. Tryk kun en smule, når boringen påbegyndes, indtil borekronen er centreret. Forøg herefter trykket.
 6. Regulér anpresningstrykket efter boreeffektdisplayet.

Frakobling af diamantkerneboremaskinen

ADVARSEL
Fare for personer og materiale Ved boring opad fyldes diamantborekronen med vand. Diamantkerneboremaskinen kan blive beskadiget, og der er øget risiko for elektrisk stød.
 • Ved afslutning af boring opad skal du som det første trin forsigtigt tømme vandet af. Det gøres ved at koble vandtilførslen af vandreguleringen. Derpå aftappes vandet, ved at vandreguleringen åbnes. Vandet må ikke løbe ud over motoren og afdækningen.
 1. Luk vandreguleringen på diamantkerneboremaskinen.
 2. Træk diamantborekronen ud af borehullet.
 3. Afbryd diamantkerneboremaskinen.
 4. Lås slæden på skinnen med slædelåsen.
 5. Afbryd vådsugeren (hvis en sådan findes).

DD-HD 30: Afmontering af diamantkerneboremaskinen fra borestanderen

 1. Lås slæden på skinnen med slædelåsen.
 2. Løsn netkablet i kabelføringen på slædens afdækning.
FORSIGTIG
Fare for personer og materiale Fare på grund af, at diamantkerneboremaskinen kan falde ned.
 • Hold diamantkerneboremaskinen fast i bæregrebet med én hånd.
 1. Løsn excenteren, der låser maskinen på slæden.
 2. Træk excenteren ud.
 3. Tag diamantkerneboremaskinen af slæden.
 4. Skub excenteren ind i slæden indtil anslag.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Sørg altid for, at kerneboremaskinens indstiksende og værktøjsholder er ren og smurt med et tyndt lag fedt.
 • Rengør jævnligt maskinens sider udvendigt med en let fugtig klud. Du må ikke bruge sprøjter, damprensere eller rindende vand til rengøring.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

DD-HD 30: Indstilling af slør mellem skinne og slæde

Sløret mellem skinne og slæde kan indstilles med de 4 excentere på slæden.
 1. Løsn indstillingsskruerne med en unbrakonøgle str. 5 (tag dem ikke helt ud).
 2. Drej indstillingsskruerne med en 19 mm gaffelnøgle, og pres dermed rullerne let mod skinnen.
 3. Spænd indstillingsskruerne. Slæden er korrekt indstillet, når den bliver i sin position uden monteret diamantkerneboremaskine og kører nedad med en diamantkerneboremaskine monteret.

Udskiftning af kulbørster

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød !
 • Maskinen må kun serviceres og repareres af autoriseret, trænet personale! Dette personale skal især informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine.
Serviceindikatoren vises i displayet, når kulbørsterne skal udskiftes. Udskift altid alle kulbørster samtidig.
 1. Adskil diamantkerneboremaskinen fra lysnettet.
 2. Åbn kulbørsteafdækningerne til venstre og højre på motoren.
  • Vær opmærksom på, hvordan kulbørsterne er monteret, og litzetrådene er ført!
 3. Tag de brugte kulbørster ud af diamantkerneboremaskinen.
 4. Indsæt de nye kulbørster nøjagtigt, som de gamle kulbørster var monteret før.
  • Sørg for, at meldetrådens isolering ikke beskadiges ved monteringen.
 5. Skru kulbørsteafdækningerne på til venstre og højre på motoren.
 6. Tilkør kulbørsterne i tomgang uafbrudt i mindst 1 minut.
  Efter udskiftning af kulbørsterne vises meddelelsen Tilkøring efter udskiftning af kulbørster i displayet. Forløbsbjælken viser den resterende driftstid, indtil tilkøringen er gennemført.
  Hvis tilkøringstiden på mindst 1 minut ikke overholdes, reduceres kulbørsternes standtid væsentligt.

Transport og opbevaring

VIGTIGT
Fare ved lave temperaturer! Indtrængende vand kan beskadige produktet og øge faren for elektrisk stød.
 • Ved temperaturer under frysepunktet er det vigtigt, at der ikke er vand i maskinen.
Transport
 • Transportér ikke dette produkt med isat værktøj.
 • Sørg for sikker fastgørelse under transport.
 • Kontrollér hver gang efter transport alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
Opbevaring
 • Luk op for vandreguleringen, før du placerer produktet.
 • Opbevar altid dette produkt med netstikket trukket ud.
 • Opbevar dette produkt på et tørt og utilgængeligt sted for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér efter længerevarende opbevaring alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Diamantkerneboremaskine er funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Genstartspærre
Kontakten på maskinen står på I , mens strømtilførslen etableres.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
Diamantkerneboremaskinen blev overbelastet
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
 • Overbelast ikke diamantkerneboremaskinen (f.eks. ved uafbrudt udløsning af glidekoblingen).
Maks. driftstid med aktiveret forboringstrin overskredet.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
Vand i motoren.
 • Lad diamantkerneboremaskinen tørre helt på et varmt, tørt sted.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
Netfejl – der foreligger en strømafbrydelse i lysnettet.
 • Kontrollér, om andre forbrugere på lysnettet eller eventuelt på generatoren har en negativ påvirkning.
 • Kontrollér længden af det anvendte forlængerkabel.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
Motor overophedet. Afkølingen er afsluttet.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
Image alternative
Overtemperatur
Motor overophedet. Diamantkerneboremaskinen er under afkøling.
 • Vent nogle minutter, indtil motoren er kølet af, eller lad diamantkerneboremaskinen køre i tomgang for at fremme afkølingen. Når normaltemperaturen opnås, forsvinder visningen, og diamantkerneboremaskinen skifter til genstartsspærre. Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
Image alternative
Restdrifttid indtil drift af kulbørster.
Kulbørsternes slidgrænse næsten nået. Den resterende driftstid indtil automatisk slukning af diamantkerneboremaskinen udgør fortsat nogle timer.
 • Få kulbørsterne udskiftet snarest muligt.
Image alternative
Tilkøring efter skift af kulbørster.
Kulbørster er blevet udskiftet og skal tilkøres.
 • Tilkør kulbørsterne i tomgang uafbrudt i mindst 1 minut.
Image alternative
Aktivering af forboringstrin ikke muligt
Diamantborekernemaskine borer.
 • Drej på håndhjulet, indtil borekronen ikke længere berører underlaget.
Motor overophedet. Diamantkerneboremaskinen er under afkøling.
 • Afbryd afkølingen.
Image alternative
Underspænding - diamantkerneboremaskine leverer ikke fuld ydelse.
Netfejl – der foreligger underspænding i lysnettet.
 • Kontrollér, om andre forbrugere på lysnettet eller eventuelt på generatoren har en negativ påvirkning.
 • Kontrollér længden af det anvendte forlængerkabel .
Image alternative
Multifunktionsdisplay viser "0" ved gearindikator, og diamantborekronen roterer ikke.
Gearkontakt ikke i indgreb.
 • Betjen gearkontakten, indtil den går i indgreb.
Image alternative
Forbindelsen blev afbrudt
Eksisterende Bluetooth-forbindelse blev afbrudt.
 • Kontrollér, at der er visuel forbindelse mellem produktet og tilbehøret. Omgivende betingelser, f.eks. armerede betonvægge, kan påvirke forbindelseskvaliteten.
 • Genetabler forbindelsen mellem tilbehøret og diamantkerneboremaskinen.
Image alternative
Bluetooth fra
Bluetooth er deaktiveret.
 • Aktiver Bluetooth-funktionen. Tryk samtidig på knapperne Image alternative og Image alternative.
En anden diamantkerneboremaskine har via Bluetooth automatisk oprettet forbindelse med det anvendte tilbehør (f.eks. vandbehandlingssystemet).
Flere diamantkerneboremaskiner med det samme tilbehør er tilsluttet. Tilbehøret opretter altid automatisk forbindelse med den diamantkerneboremaskine, som muliggør den hurtigste tilslutning.
 • Deaktiver og genaktiver Bluetooth på tilbehøret, og etabler igen forbindelse mellem diamantkerneboremaskinen og tilbehøret.
Diamantborekronen roterer ikke.
Diamantborekrone er klemt fast i underlaget.
 • Løsning af diamantborekronen med gaffelnøgle: Træk stikket ud. Sæt en passende gaffelnøgle fast på diamantborekronen i nærheden af indstiksenden, og løsn diamantborekronen ved at dreje.
 • Standerført boring: Drej på håndhjulet, og forsøg at løsne diamantborekronen med en op- og nedadgående bevægelse af slæden.
Borehastigheden falder.
Maksimal boredybde nået.
 • Fjern borekernen, og anvend en borekroneforlænger.
Borekerne fastklemt i diamantborekrone.
 • Fjern borekernen.
Forkert specifikation for underlaget.
 • Vælg en mere egnet diamantborekronespecifikation.
Højere stålandel (kan ses ved klart vand med metalspåner).
 • Vælg en mere egnet diamantborekronespecifikation.
Diamantborekrone defekt.
 • Kontrollér diamantborekronen for beskadigelse, udskift den om nødvendigt.
Forkert gear valgt.
 • Vælg det rigtige gear.
Anpresningstryk for lavt.
 • Forøg anpresningstrykket.
Maskinens ydelse for lav.
 • Vælg det næste lavere gear.
Diamantborekrone poleret.
 • Slib diamantborekronen på slibepladen.
Vandmængde for stor.
 • Reducer vandmængden med vandreguleringen.
Vandmængde for lille.
 • Kontrollér vandtilførslen til diamantborekronen, eller øg vandmængden med vandreguleringen.
Slædelås lukket.
 • Løsn slædelåsen.
Støv sætter en stopper for borearbejdet.
 • Anvend en egnet støvsugerenhed.
Håndhjulet kan drejes uden modstand.
Forskydningsstift brækket.
 • Udskift forskydningsstiften.
Diamantborekronen kan ikke sættes ind i værktøjsholderen.
Indstiksende/værktøjsholder tilsmudset eller beskadiget.
 • Rengør indstiksenden eller værktøjsholderen, og fedtsmør eller udskift denne.
Der trænger vand ud ved skyllehovedet eller gearhuset.
Vandtryk for højt.
 • Reducer vandtrykket.
Under drift trænger der vand ud af værktøjsholderen.
Diamantborekrone ikke skruet tilstrækkeligt fast i værktøjsholder.
 • Skru diamantborekronen fast.
 • Fjern diamantborekronen. Drej diamantborekronen ca. 90° omkring borekroneaksen. Genmonter diamantborekronen.
Indstiksende/værktøjsholder tilsmudset.
 • Rengør og fedtsmør indstiksenden eller værktøjsholderen.
Værktøjsholderens eller indstiksendens pakning defekt.
 • Kontrollér pakningen, og udskift den om nødvendigt.
Ingen vandgennemstrømning.
Vandkanal tilstoppet.
 • Øg vandtrykket, eller skyl vandkanalen ren fra den modsatte retning.
 • Rengør vandindløbs- og vandafløbsåbningen.
Boresystemet har for meget slør.
Diamantborekrone ikke skruet tilstrækkeligt fast i værktøjsholder.
 • Skru diamantborekronen fast.
 • Fjern diamantborekronen. Drej diamantborekronen ca. 90° omkring borekroneaksen. Genmonter diamantborekronen.
Indstiksende/værktøjsholder defekt.
 • Kontrollér indstiksenden og værktøjsholderen, og udskift om nødvendigt.
Slæden har for meget slør.
Skrueforbindelser på borestanderen er løse.
 • Kontrollér, at skruerne på borestanderen er fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.
Borestander ikke ordentligt fastgjort.
 • Fastgør borestanderen bedre.
Forbindelsen mellem diamantkerneboremaskine og slæde eller afstandsstykker er løs.
 • Kontrollér forbindelsen, og fastgør om nødvendigt diamantkerneboremaskinen igen.

Diamantkerneboremaskine er ikke funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Multifunktionsdisplay viser ingenting.
Fejlstrømsrelæ (PRCD) ikke tilkoblet.
 • Kontrollér, at fejlstrømsrelæet (PRCD) fungerer, og kobl det til.
Strømforsyning afbrudt.
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
 • Kontrollér stikforbindelser, netkabel, strømtilførsel og netsikring.
Vand i motoren.
 • Lad diamantkerneboremaskinen tørre helt på et varmt, tørt sted.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.
Image alternative
Service nødvendig.
Slidte kulbørster.
Vand i motoren.
 • Lad diamantkerneboremaskinen tørre helt på et varmt, tørt sted.
 • Sluk diamantkerneboremaskinen, og tænd den igen.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Anbefalet forbehandling ved bortskaffelse af boreslam

Ud fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloakker uden forudgående behandling. Kontakt de lokale myndigheder for at høre nærmere om de forskrifter, der gælder for dit område.
 1. Saml boreslammet (f.eks. ved hjælp af vådsugeren).
 2. Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste bestanddel på en miljøstation (flokkuleringsmiddel kan fremskynde separationsprocessen).
 3. Før du udleder det resterende vand (basisk, pH værdi > 7) i kloaksystemet, skal det neutraliseres ved tilsætning af surt neutraliseringsmiddel eller ved fortynding med store mængder vand.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Kina.
Taiwan RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.