Sprog

IC-BLE

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
 • Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet Image alternative.
 • Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Bluetooth-modul
  Sæt: IC-BLE
  Modtagermodul: IC-RC
  Fjernbetjening: IC-RM
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Anvend ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af produktet kan medføre alvorlige personskader.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i et elektrisk apparat øger risikoen for elektrisk stød.
 • Sørg for, at produktet altid repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres det, at modulets sikkerhed bevares.
 • Produktet skal opbevares uden for børns rækkevidde.

Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger

 • Kontrollér, at indholdet i emballagen er intakt og komplet. Hvis du konstaterer mangler eller fejl på produktet, som forringer anvendeligheden, skal du få disse afhjulpet af kvalificeret personale.
 • Sørg for en korrekt montering og fastgørelse af produktet.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Ved montering på et elværktøj er det vigtigt, at håndtag og andre grebsflader ikke blokeres, og at du fortsat kan holde elværktøjet på sikker vis.
 • Fastgør ikke fjernbetjeningen på roterende dele på elværktøj og ikke på legemsdele, f.eks. hænder eller arme.
 • Selv om produktet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke helt udelukke, at produktet medfører forstyrrelser, som fremkaldes af kraftig elektromagnetisk stråling. Det kan medføre fejlbetjening. Ligeledes kan Hilti sikke udelukke muligheden for interferens med andre elektriske apparater (f.eks. flynavigationsudstyr).

Omhyggelig omgang med og brug af knapcellebatterier

 • Slug aldrig knapcellebatterier. Indtagelse af et knapcellebatteri kan inden for 2 timer medføre alvorlig indvortes ætsning og døden.
 • Sørg for, at knapcellebatterier ikke kommer i hænderne på børn. Hvis der er mistanke om, at et knapcellebatteri er blevet slugt eller indført i en anden kropsåbning, skal der ringes til Giftlinjen for at få oplysninger om behandling.
 • Brug kun de knapcellebatterier, der er angivet i denne brugsanvisning. Anvend ikke andre knapcellebatterier eller en anden energiforsyning.
 • Knapcellebatterier, der ikke kan genoplades, må ikke oplades. Knapcellebatteriet kan blive utæt, eksplodere, antændes og medføre personskader.
 • Knapcellebatteriet må ikke tvangsaflades, oplades, skilles ad eller brændes. Opvarm ikke knapcellebatteriet til over den maksimaltemperatur, der er angivet af producenten. Ellers er der fare for personskader på grund af gasudslip, lækage eller eksplosion, hvilket kan medføre kemiske forbrændinger.
 • Fjern brugte knapcellebatterier, og send dem til genbrug eller bortskaf dem straks i overensstemmelse med de lokale regler. Knapcellebatterier skal opbevares uden for børns rækkevidde. Knapcellebatterierne må IKKE bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald og må ikke forbrændes. Afladede knapcellebatterier kan blive utætte og derved beskadige produktet eller medføre personskader.
 • Brugte knapcellebatterier kan også medføre alvorlige personskader eller død. Brugte knapcellebatterier skal behandles lige så omhyggeligt som nye.
 • Et beskadiget knapcellebatteri må ikke komme i kontakt med vand. Lækkende lithium kan i forbindelse med vand frembringe hydrogen og dermed forårsage brand, eksplosion eller personskader.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Boring til monteringsskrue
 2. LED-indikator
 3. Betjeningsknap Bluetooth
 1. Betjeningsknap TIL/FRA
 2. LED-indikator
 3. Kroglukning
 4. Gummistrop (montering på støvsugerslange eller elværktøj)

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er et Bluetooth-modtagermodul med fjernbetjening, som kan eftermonteres på Hilti -støvsugere. Med dette er det muligt at tænde og slukke for støvsugeren.

 • Fjernbetjeningen er beregnet til montering på en støvsugerslange.

Leveringsomfang

Trådløs fjernbetjening, modtagermodul, monteringsskrue (2 stk.), gummistrop, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Bluetooth®

Navnet Bluetooth ® samt symbolerne (logoer) er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver anvendelse af dette navn/disse logoer af Hilti Aktiengesellschaft sker på licens.
Bluetooth er en trådløs dataoverførselsfunktion, som to Bluetooth-kompatible produkter kan bruge til at kommunikere med hinanden over korte afstande.
Hilti Bluetooth-modulet er fra fabrikken parret med den medfølgende fjernbetjening og opretter automatisk forbindelse ved ibrugtagning.

BLE-Mute-funktion

BLE-Mute afbryder midlertidigt den trådløse kommunikation mellem fjernbetjeningen og modtagermodulet på støvsugeren. Aktivér denne tilstand, f.eks. ved transport i fly, eller ved arbejde på f.eks. hospitaler.
Aktivér BLE-Mute-funktionen: Tryk på betjeningsknappen ON/OFF , og hold den inde i 10 sekunder.
Deaktiver BLE-Mute-funktionen: Tryk på betjeningsknappen ON/OFF , og hold den inde i 3 sekunder.
Deaktivering af BLE-Mute-funktionen starter automatisk parringstilstanden for at genetablere parringen mellem fjernbetjeningen og modtagermodulet.

LED-indikatorens lyssignaler

Fjernbetjening og modtagermodul er hver især forsynet med en LED-indikator, som kan vise forskellige driftstilstande.
Lysdioden på fjernbetjeningen lyser desuden, hvis du trykker på betjeningsknappen ON/OFF .
Følgende LED-signaler kan forekomme:
LED-signal
Betydning
Fjernbetjening eller modtagermodul:
LED'en lyser ikke
Mulighed A: BLE-Mute-Funktion er aktiveret.
Mulighed B: Knapcellebatteriets ladetilstand er for lav, eller modtagermodulet er ikke samlet korrekt i støvsugeren.
Modtagermodul:
Lysdioden pulserer (interval ca. 2 sekunder)
Fjernbetjening og modtagermodul er parret og fungerer korrekt.
Denne tilstand er den normale driftstilstand.
Fjernbetjening eller modtagermodul:
Lysdiode blinker hurtigt
Parringstilstand er aktiv.
Fjernbetjening og modtagermodul er parret med hinanden fra fabrikken. Ved første ibrugtagning vises displayet for normal driftstilstand med det samme.

Tekniske data

Produktegenskaber

Anvend kun strømkilder med begrænset effekt (ES1 PS1) iht. IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Mærkespænding
3,3 V
3,3 V
Mærkestrøm
50 mA
20 mA
Batteri
·/·
CR2032
Mål (L×B×H)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Driftstemperatur
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Signalets rækkevidde (kan variere meget afhængigt af de ydre betingelser)
30 m
30 m

Bluetooth

Kommunikationsstandard
Bluetooth® 5
Frekvens
2.404 GHz … 2.480 GHz
Maksimalt udstrålet udgangseffekt
4 dBm

Betjening

Montering af modtagermodul

Brug altid en skruetrækker til at spænde og løsne monteringsskruerne. Spænd monteringsskruerne maksimalt fast med hånden. Før iskruning af skruerne skal du skrue skruerne en halv omgang mod uret, så skruen ligger korrekt i gevindets føring. Derved undgår du overdreven slitage på skruehoved og skruedorn.
Image alternative
 1. Løsn de 2 monteringsskruer på støvsugerens blinddæksel.
 2. Fjern blinddækslet.
 3. Sæt stikket i indgangen.
  • Vær opmærksom på stikforbindelsens kodning.
  • Stikket er i indgreb.
 4. Sæt modtagermodulet i holderen.
 5. Fastgør modtagermodulet med de 2 monteringsskruer.
 6. Sæt fjernbetjeningen på støvsugerslangen.
 7. Spænd fjernbetjeningen fast med gummistroppen.

Parring af fjernbetjening og modtagermodul

Fjernbetjeningen og modtagermodulet i et sæt er parret med hinanden fra fabrikken. Du kan parre to produkter manuelt, hvis du f.eks. udskifter eller senere tilføjer et af de to komponenter. Parringstilstanden aktiveres også, når du deaktiverer tilstanden BLE-Mute.
 1. Tryk på betjeningsknapperne på de produkter (fjernbetjening og modtager), som skal parres, og hold dem inde i 3 sekunder.
  • LED-indikatoren blinker (fjernbetjening og modtagermodul).
  Produkterne søger efter en passende parringsenhed i maks. 30 sekunder. Hvis der ikke befinder sig en passende parringsenhed inden for rækkevidde, afbrydes parringstilstanden.
 2. Vent, indtil parringen er afsluttet.
  • Parringen er afsluttet, når LED-indikatoren pulserer (modtagermodul).

Brug af fjernbetjening

Med fjernbetjeningen kan du tænde og slukke støvsugeren på afstand. Du kan fastgøre fjernbetjeningen på støvsugerslangen eller på et elværktøj med gummistroppen. Vær opmærksom på, at du ikke derved blokerer grebsflader eller sikkerhedsanordninger.
 1. Indstil støvsugeren til Bluetooth-tilstand.
  • Følg anvisningerne i brugsanvisningen til støvsugeren!
 2. Tryk på betjeningsknappen ON/OFF for at tænde eller slukke.

Udskiftning af batteri (fjernbetjening)

 1. Åbn dækslet til batterirummet med et egnet stykke værktøj (f.eks. mønt).
 2. Fjern det tomme batteri.
 3. Sæt det nye batteri i batterirummet med +-polen opad.
  • Batteritype: Knapcellebatteri CR2032
 4. Luk batterirummet med dækslet.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Transport og opbevaring

Transport
 • Transportér ikke dette produkt med isat værktøj.
 • Sørg for sikker fastgørelse under transport.
 • Kontrollér hver gang efter transport alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
Opbevaring
 • Opbevar altid dette produkt med netstikket trukket ud.
 • Opbevar dette produkt på et tørt og utilgængeligt sted for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér efter længerevarende opbevaring alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.

Fejlafhjælpning

Kontrollér, om der kan være en fejl på støvsugeren, og læs anvisningerne vedrørende fejlafhjælpning i brugsanvisningen til støvsugeren.
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Lysdioden lyser ikke, når der trykkes på betjeningsknappen
Knapcellebatteri tomt
Fjernbetjening defekt
 • Kontakt Hilti Service.
Lysdioden lyser ikke (kontakten står på AUTO )
Modtagermodulets kabel ikke sat korrekt i støvsugeren
 • Kontrollér stikforbindelsen og kablet for korrekt montering eller defekt.
Modtagermodul ikke korrekt monteret.
Modtagermodul defekt
 • Kontakt Hilti Service.
Støvsugeren starter ikke og/eller reagerer ikke på indtastninger på fjernbetjeningen
Knapcellebatteri tomt
Ingen forbindelse mellem modtagermodul og fjernbetjening
 • Kontrollér, at fjernbetjening og modtagermodul er parret.
Parringen blev afbrudt eller mislykkedes
Fejlkilden skal søges hos støvsugeren
 • Læs anvisningerne til fejlafhjælpning i brugsanvisningen til støvsugeren.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Image alternative
Bagest i dokumentationen finder du de landespecifikke godkendelsessymboler for Bluetooth.

FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for klasse A digitalt udstyr, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier skal sikre en passende beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser ved brug i erhvervsområder. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsbogen, kan det medføre skadelige forstyrrelser af radiokommunikation. Brug af dette produkt i boligområder kan medføre forstyrrelser, som brugeren skal afhjælpe.
Produktet opfylder paragraf 15 i FCC-bestemmelserne og RSS‑210-specifikationerne i ISED.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
 • Dette produkt må ikke udsende skadelig stråling.
 • Produktet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.