Sprog

PS 85

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative SD-kort
Image alternative USB
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Li-ion-batteri
Image alternative Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Vægscanner
  PS 85
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for måleværktøj

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af måleværktøjer, hvis de anvendes forkert. Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne kan medføre skader på måleværktøjet og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
 • Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra arbejdsområdet, når produktet er i brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Tør produktet helt tørt, før du lægger det i transportbeholderen.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge måleværktøjet fornuftigt. Anvend ikke et måleværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af måleværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen for personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at måleværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det.
 • Anvend produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af produkter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Undgå at føle falsk tryghed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for måleværktøjer, heller ikke selvom du har brugt måleværktøjet mange gange og er fortrolig med brugen. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
 • Måleværktøjet må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Opbevar ubenyttede måleværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte dette. Måleværktøjer er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje måleværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at måleværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden måleværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte måleværktøjer.
 • Produktet må under ingen omstændigheder modificeres eller ændres. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
 • Før vigtige målinger og hvis måleværktøjet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal måleværktøjets nøjagtighed kontrolleres.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter f.eks. nærhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder vibrationer eller bevirker temperaturændringer.
 • Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultaterne.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medføre fejl og forkerte måleresultater.
 • Ved brug af adaptere og tilbehør skal du kontrollere, at tilbehøret er monteret sikkert.
 • Selvom måleværktøjet er konstrueret til krævende brug på byggepladser, skal det behandles varsomt ligesom andre optiske og elektriske produkter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).
 • Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Hold måleværktøjet på sikker afstand af enhver form for implantater.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.
 • Anvend ikke måleværktøjet til at undersøge mennesker eller dyr.
 • Instrumentet må ikke anvendes i nærheden af gravide eller personer med pacemaker.
Elektrisk sikkerhed
 • Tag batteriet ud før opbevaring.
Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Før brug skal du kontrollere måleværktøjets forindstillinger samt de indstillinger, som du selv har foretaget.
 • Vær altid opmærksom på informationer og advarsler på displayet efter tænding og under arbejdet.
 • Sørg for at holde scannerundersiden og hjulene rene, da dette kan have en indflydelse på målenøjagtigheden.
 • Anbring ingen klistermærker eller skilte i følerområdet på bagsiden af måleværktøjet. Især skilte af metal påvirker måleresultaterne.
 • Sørg for, at alle 4 hjul altid har kontakt med underlaget, under scanningen. Kør ikke over trin eller kanter.
 • Hold kun måleværktøjet i de dertil beregnede håndtag under scanningen, så målingen ikke påvirkes.
 • Bær ikke handsker under scanningen, og sørg for tilstrækkelig jording. Ved utilstrækkelig jording kan materialeregistreringen (også registrering af spændingsførende ledninger) blive forringet.
 • Bevæg altid måleværktøjet frem og tilbage på præcis samme måde.
 • Bor ikke på steder, hvor måleværktøjet har fundet genstande. Tag højde for borediameteren, og indregn altid en egnet sikkerhedsfaktor.
 • Anvend ikke måleværktøjet til opsporing af kritiske genstande såsom bærende bygningsdele, højspændingsledninger, gas- eller dampledninger, højtryksledninger og lignende objekter.
 • Forlad dig aldrig kun på måleværktøjet. Verificer desuden måleresultaterne ved hjælp af andre informationskilder, kontrolmålinger og om nødvendigt prøveboringer.
 • Kontrollér, at håndstroppen er fastgjort sikkert. Kontrollér håndstroppens fastgørelsespunkt for mulige skader før hver brug.
 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Anvend kun den medfølgende håndstrop.
 • Bær altid måleværktøjet i det dertil beregnede håndtag. Sørg for, at håndtaget er tørt, rent og fri for olie og fedt.
 • Hold displayet rent og tydeligt læsbart. Tør kun displayet af med en ren og ridsefri klud.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Dertil hører f.eks. placering i nærheden af apparater, som frembringer kraftige magnetiske og elektromagnetiske felter, fugt, metalholdige byggematerialer, aluminiumsbelagte isoleringsmaterialer, opbygninger i flere lag, underlag med hulrum samt ledende tapeter eller fliser. Brug derfor også andre informationskilder, f.eks. byggetegninger, før du borer, saver eller fræser i underlag.
 • Under scanningen skal du undgå at have apparater i nærheden, som udsender kraftige elektriske, magnetiske eller elektromagnetiske felter (f.eks. mobiltelefoner). Deaktiver om muligt de pågældende funktioner på alle apparater, hvis stråling kan påvirke målingen, eller sluk apparaterne.
 • Brug aldrig måleværktøjet i nærheden af militære installationer, lufthavne, i fly og i radioastronomiske faciliteter uden forudgående tilladelse.
 • Hvis måleværktøjet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes. Hvis måleværktøjet er beskadiget, skal det sendes til reparation på et Hilti serviceværksted.
 • Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Omhyggelig omgang med og brug af knapcellebatterier

 • Slug aldrig knapcellebatterier. Indtagelse af et knapcellebatteri kan inden for 2 timer medføre alvorlig indvortes ætsning og døden.
 • Sørg for, at knapcellebatterier ikke kommer i hænderne på børn. Hvis der opstår mistanke om, at et knapcellebatteri er blevet slugt eller indført i en anden kropsåbning, skal du omgående søge læge.
 • Når du skifter knapcellebatteri, skal du huske at udskifte det korrekt. Der er eksplosionsfare.
 • Brug kun de knapcellebatterier, der er angivet i denne brugsanvisning. Anvend ikke andre knapcellebatterier eller en anden energiforsyning.
 • Forsøg ikke at genoplade knapcellebatterier, og kortslut ikke knapcellebatterier. Knapcellebatteriet kan blive utæt, eksplodere, antændes og medføre personskader.
 • Fjern og bortskaf afladede knapcellebatterier korrekt. Afladede knapcellebatterier kan blive utætte og derved beskadige produktet eller medføre personskader.
 • Knapcellebatteriet må ikke blive overophedet eller komme i nærheden af åben ild. Knapcellebatteriet kan blive utæt, eksplodere, antændes og medføre personskader.
 • Undgå at beskadige knapcellebatterier, og adskil dem ikke. Knapcellebatteriet kan blive utæt, eksplodere, antændes og medføre personskader.
 • Et beskadiget knapcellebatteri må ikke komme i kontakt med vand. Lækkende lithium kan i forbindelse med vand frembringe hydrogen og dermed forårsage brand, eksplosion eller personskader.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Hjul
 2. Markeringsmærke øverst
 3. Display
 4. Markeringsmærke venstre/højre
 5. Anvendelsesområde
 6. Håndtag
 7. Skrue, knapcelleholder
 8. Knapcelleholder
 9. Batterifrigørelsesknap
 10. Batteri
 11. Batteritilstandsindikator
 12. Port til microSD-kort
 13. USB-port, type C
 14. Følerområde
 15. Øje
 16. Funktionstast venstre
 17. Piletaster
 18. Start-/stopknap
 19. Funktionstast højre
 20. Screenshot-knap
 21. Tænd/sluk-tast

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en vægscanner. Den er beregnet til detektering af genstande såsom jernmetaller (armeringsjern), ikke-jernmetaller (kobber og aluminium), træbjælker, kunststofrør, ledninger og kabler i tørre underlag.
Udstyret bør kun anvendes af personer, der arbejder inden for byggeindustrien.
Image alternative
 • Brug kun Hilti Li‑ion-batterier fra serie B 12 til dette produkt. Hilti anbefaler at bruge de batterier, der er angivet i denne tabel, til dette produkt.
 • Anvend kun Hilti -ladere af de her nævnte serier til disse batterier.

Leveringsomfang

Vægscanner, USB-kabel, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Oversigt over måletilstande

Måleværktøjet råder over følgende måletilstande:
 • Genstandsdetektering til detektering af genstande i vægge, gulve og lofter.
 • Lækagedetektering til detektering af lækager.
 • Afstandsmåling til måling af afstande.
Du kan skifte tilstand i menupunktet Måletilstand.

Tekniske data

Alle angivne data er målt på særlige prøvestativer, hovedsageligt i laboratoriemiljøer. På grund af additiver i basismaterialet, ændringer i de omgivende betingelser eller særlige egenskaber ved de detekterede genstande (f.eks. buede genstande) kan måleresultaterne afvige væsentligt fra de angivne værdier (se også kapitlet Yderligere sikkerhedsanvisninger). Vores standardlaboratoriebetingelser er:
 • Temperatur: 20 °C
 • Relativ luftfugtighed: 36,5%
 • Styrkeklasse Beton: C 50⁄60
Maks. detektionsdybde i tør beton
200 mm
(7,9 in)
Detektionsdybde for absolut pålidelige resultater i tør beton
Metalgenstande
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
Andre genstande
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Detektionsdybde for træbjælker i mørtelfri elementvægge
38 mm
(1,5 in)
Detektionsdybde for metalgenstande i nyt beton
60 mm
(2,4 in)
Detektionsdybde for genstande i andre understøttede vægtyper
80 mm
(3,1 in)
Nøjagtighed for den viste genstandsdybde (med tillæg af opgaveafhængig afvigelse)
i tørt beton
±5 mm
(±0,2 in)
i nyt beton
±10 mm
(±0,4 in)
Målenøjagtighed i forhold til genstandens midte
±5 mm
(±0,2 in)
Min. afstand mellem to genstande ved siden af hinanden
40 mm
(1,6 in)
Målenøjagtighed, afstandsmåling
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Frekvens, radarsensor
1,8 GHz … 5,7 GHz
Maksimal sendeeffekt, radarsensor
0,00001 mW
Frekvens, induktiv sensor
48 kHz … 52 kHz
Maksimal magnetisk feltstyrke (ved 10 m)
20 dBµA/m
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde
2.000 m
(6.561 ft ‑ 10 in)
Maks. relativ luftfugtighed
90 %
Maks. relativ luftfugtighed i forbindelse med detektering af spændingsførende genstande
50 %
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1
2
Typisk driftstid med B 12/2.6-batteri
≈ 6 h
Knapcellebatteri
CR2032 (3 V lithium-batteri)
Levetid, knapcellebatteri
ca. 36 måneder
Beskyttelsestype
IP 5X
Mål (længde x bredde x højde), uden batteri
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01 uden batteri
0,57 kg
(1,26 lb)
Omgivende temperatur under drift
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Batteri

Batteriets driftsspænding
10,8 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Betjening

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Montering af håndstrop

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af forkert fæste af en værktøjsline! Produktet kan falde ned.
 • Fastgør ikke en værktøjsline i øjet og/eller håndstroppen.
 1. Træk den tynde strop af håndstroppen igennem øjet på undersiden af produktet.
 2. Før den brede strop gennem den tynde strop, og træk håndstroppen til.

Tænding/slukning af måleværktøj

Før du tænder måleværktøjet, skal du kontrollere, at sensorområdet ikke er fugtigt. Tør i givet fald måleværktøjet af med en klud.
 1. Tænd måleværktøjet ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller start/stop-knappen.
  • Hvis driftstemperaturen overskrides, vises en fejlmeddelelse, og måleværktøjet slukkes automatisk. Lad måleværktøjet køle af eller varme op, og tænd det derefter igen.
  Måleværktøjet slukker automatisk efter 5 minutters inaktivitet. Tiden indtil deaktivering kan indstilles i hovedmenuen.
 2. Sluk måleværktøjet ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Menu

Navigering i menuen

Funktionstasterne til venstre og højre udfører forskellige funktioner alt efter visningen på skærmen. Disse vises grafisk på displayet direkte over den pågældende funktionstast.
 1. Tryk på funktionstasten til venstre for at åbne menuen.
 2. Tryk på pil op eller ned for at rulle igennem en menu.
 3. Tryk på start-/stopknappen for at bekræfte et valgt menupunkt.
 4. Tryk på funktionstasten til venstre for at gå et menuniveau tilbage.
 5. Hvis du vil forlade menuen, skal du trykke på funktionstasten til højre (ikke tilgængelig i undermenuen Galleri).

Menupunkter

Galleri Du kan hente gemte billeder eller slette dem ved at trykke på funktionstasten til højre under papirkurvsikonet.
Billedernes datafragmenter forbliver i hukommelsen og ville kunne rekonstrueres. Hvis du vil slette dem permanent, skal du vælge Formatér intern hukommelse . Hvis der er isat et SD-kort, skal du først vælge Formatér SD-kort , tag derefter SD-kortet ud, og formatér derefter den interne hukommelse. Alternativt kan du også slette billederne permanent i menuen Instrumentindstillinger med Fabriksindstillinger .
Målemodus Indstil den ønskede måletilstand. Når du har truffet dit valg, skifter måleinstrumentet direkte til den valgte måletilstand. I måletilstanden Genstandsdetektering kan du desuden definere den vægtype, der passer til den planlagte måling, og visningen af måleresultaterne.
Instrumentindstillinger
 • Tommestok: Slå tommestokken til eller fra for måletilstandene Genstandsdetektering (med undtagelse af spotvisning) samt Lækagedetektering. Ved hjælp af tommestokken kan du finde f.eks. afstanden mellem genstandes midtpunkt. Tryk på funktionstasten til højre for at nulstille tommestokken.
 • Skærmens lysstyrke : Indstil displaybelysningens lysstyrke.
 • Audio : Aktivér eller deaktiver lydsignalet. Ved aktiveret lydsignal udløses en lyd ved hvert tastetryk og ved hver detekteret genstand under følerområdet.
 • Startindstillinger : Vælg, med hvilke indstillinger (f.eks. vægtype, visning, tommestok) måleinstrumentet starter, når det tændes. Vælg mellem at overtage indstillingerne, da instrumentet blev slukket sidst, og brugertilpassede grundindstillinger (svarer til de aktuelle indstillinger i hovedmenuen).
 • Sluk efter ... : Vælg det tidsinterval, efter hvilket måleinstrumentet skal slukke automatisk, når det ikke bruges.
 • Sprog : Vælg displaysprog.
 • Dato og klokkeslæt : Indstil dato og klokkeslæt til lagring af billeder, og vælg dato- og klokkeslætsformat. Hvis klokkeslæt og dato ikke længere gemmes, skal du udskifte knapcellebatteriet (se "Isætning/udskiftning af knapcellebatteri (se billede D)", side 31).
 • Måleenhed : Vælg måleenhed til målevisningerne. (Ikke tilgængelig på alle markeder).
 • Fabriksindstillinger : Du kan gendanne alle menupunkter med fabriksindstillingerne. Samtidig slettes alle gemte billeder permanent.
Instrumentinfo Her finder du instrumentinformationer som f.eks. den installerede softwareversion.

Kontekstafhængig information og hjælp

Hvis spørgsmålstegnssymbolet vises på displayet over funktionstasten til højre, kan du få vist kontekstafhængig information og hjælp ved at trykke på funktionstasten til højre. Denne funktion er tilgængelig ved ændring af vægtype og visning, i alle måletilstande i forbindelse med genstandsdetektering samt ved lækagedetektering.

Lagring/overførsel af måleresultater

Lagring af måleresultater som billede

I genstandsvisningen findes en panorama-screenshot-funktion. Med denne kan du gemme måleresultater (inklusive genstandsdybde for alle viste genstande) som et billede til dokumentation eller senere analyse.
 1. Mål det ønskede område som vanligt.
 2. Tryk derefter på screenshot-knappen.
  • Hvis der er sat et microSD-kort i, gemmes billederne på kortet. I modsat fald gemmes billederne i måleinstrumentets interne hukommelse og kan overføres via USB-porten.

Dataoverførsel via USB-porten

USB-porten anvendes udelukkende til dataoverførsel. Batterier og andre enheder kan ikke oplades via denne.
 1. Åbn dækslet til USB-porten.
 2. Forbind det slukkede måleinstruments USB-port med din pc ved hjælp af USB-kablet.
  Forbind kun måleinstrumentet med én pc via USB-porten. Ved tilslutning til andre enheder kan måleinstrumentet blive beskadiget.
 3. Tænd måleinstrumentet.
 4. Åbn Stifinder på din pc, og vælg drevet Hilti PS 85 . De gemte filer kan kopieres fra måleinstrumentets interne hukommelse, flyttes til din pc eller slettes.
 5. Så snart du har afsluttet den ønskede proces, afbryder du drevet på forskriftsmæssig vis.
  Afbryd altid først drevet fra pc'ens operativsystem (skub drevet ud), da måleinstrumentets interne hukommelse ellers kan blive beskadiget.
 6. Sluk derefter måleinstrumentet på tænd/sluk-knappen.
 7. Fjern USB-kablet, og luk dækslet til USB-porten for at beskytte med støv og stænkvand.

Dataoverførsel via microSD-kort

Hvis der er isat et microSD-kort i måleinstrumentet, gemmes billeder ved lagring automatisk på kortet, ikke i måleinstrumentets interne hukommelse.
Sluk måleinstrumentet, inden du tager microSD-kortet ud. I modsat fald kan microSD-kortet blive beskadiget.
 1. Åbn dækslet til microSD-kortets port.
 2. Tryk forsigtigt på microSD-kortet i måleinstrumentet, så det løsnes.
 3. Træk microSD-kortet ud af porten, og forbind det med din pc. De gemte filer kan kopieres, flyttes til din pc eller slettes.
 4. Sæt derefter microSD-kortet tilbage i porten. Sørg for at vende kortet rigtigt, når du sætter det i. Skub microSD-kortet så langt ind, at det går i indgreb.
 5. Luk dækslet til porten for at beskytte mod støv og stænkvand.

Softwareopdatering

Du kan opdatere måleinstrumentets software efter behov.
Den nyeste softwareversion kan downloades under følgende link: Download
 • Hvis softwareversionen er nyere end den på dit produkt, skal du downloade opdateringsfilen.
 • Indlæs opdateringsfilen på microSD-kortet.
 • Sæt microSD-kortet i måleinstrumentet.
 • Tænd måleinstrumentet.
 • Hvis der findes en ny, endnu ikke installeret opdateringsfil, starter opdateringsprocessen automatisk.
 • Opdateringsprocessen vises på displayet. Denne proces kan vare nogle minutter.
 • Når opdateringen er afsluttet, genstartes måleinstrumentet automatisk.
 • Hilti anbefaler, at du derefter sletter opdateringsfilen fra microSD-kortet.
  Sluk måleinstrumentet, inden du tager microSD-kortet ud.

Måletilstanden Genstandsdetektering

Funktionsprincip

Med måleinstrumentet kontrolleres følerområdets underlag. Hvis der befinder sig flere genstande over hinanden i væggen, vises den genstand, som er tættest på overfladen, på displayet.
I måletilstanden Genstandsdetektering kan du desuden definere den vægtype, der passer til den planlagte måling, og visningen af måleresultaterne.

Detekterbare genstande

Genstande, som adskiller sig fra væggens materiale, detekteres.
 • Kunststofrør (f.eks. vandfyldte kunststofrør med en diameter på mindst 10 mm, tomrør med en diameter på mindst 20 mm i massivt omgivende materiale)
 • Elektriske ledninger (hvad enten de er spændingsførende eller ej)
 • Kraftstrømsledninger (f.eks. til komfur)
 • Lavspændingsledninger (f.eks. ringeklokker, telefoner, netværk, Smart Home)
 • Metalrør, -stænger, -dragere af enhver type (f.eks. stål, kobber, aluminium)
 • Armeringsjern
 • Træbjælker
 • Hulrum

Særlige målesituationer

  Ugunstige forhold kan principielt forringe måleresultatet:
 • Vægkonstruktioner bestående af flere lag.
 • Tomme kunststofrør og træbjælker i hulrum og gipsvægge.
 • Genstande, der forløber diagonalt i væggen.
 • Metaloverflader og fugtige områder; disse kan under visse omstændigheder (f.eks. ved højt vandindhold) blive vist som genstande i en væg. Vær opmærksom på, at beton kræver flere måneder for at tørre fuldstændigt.
 • Hulrum i en væg; disse kan blive vist som genstande.
 • Områder tæt på apparater, som frembringer kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, f.eks.mobiltelefonstationer eller generatorer.
Før du borer, saver eller fræser i væggen, bør du sikre dig mod risici ved hjælp af andre informationskilder. Da måleresultaterne kan blive påvirket af omgivende påvirkninger eller væggens beskaffenhed, kan der forekomme risici, selv om displayet ikke viser nogen genstand i følerområdet.

Vægtyper

Ændring af vægtyperIndstil altid den rigtige vægtype for at få optimale måleresultater. Måledybden afhænger af vægtypen og udgør maks. 85 mm.
 • Tryk på venstre eller højre pileknap, indtil den ønskede vægtype vises.
 • Tryk på start-/stopknappen for at vælge vægtype.
Vægtypen Murværk/universalVægtypen Murværk/universal egner sig til de fleste opgaver i massivt murværk eller andre homogene materialer. Kunststof- og metalgenstande samt elledninger og andre ledninger vises. Hulrum i murværk eller tomme kunststofrør med en diameter på mindre end 2 cm vises muligvis ikke. Denne tilstand egner sig bedst til homogene grundmaterialetyper som sandsten eller lerplader.
Vægtypen BetonVægtypen Beton egner sig til opgaver i tørt beton. Kunststof- og metalgenstande samt elledninger og andre ledninger vises. Tomme kunststofrør med en diameter på mindre end 2 cm vises muligvis ikke. Når du vælger vægtype, kan du desuden indstille den maksimale måledybde til mellem 8 cm og 20 cm.
Vægtypen Mørtelfrit elementbyggeriVægtypen Mørtelfrit elementbyggeri egner sig til at finde træbjælker, metalstivere samt elledninger og andre ledninger i mørtelfri elementvægge (træ, gipsplader etc.). Fyldte kunststofrør og træbjælker vises på samme måde. Tomme kunststofrør detekteres ikke. Hvis du identificerer mange genstande i nærheden af overfladen (0‑2 mm til overfladen), kan du forsøge at arbejde med et støtteunderlag (f.eks. 1 cm tykt plexiglas).
Vægtypen Teglblokke med lodrette hullerVægtypen Teglblokke med lodrette huller egner sig specielt til opgaver i teglblokke med lodrette huller. Teglblokke med lodrette huller er tegl med mange små lodret forløbende hulrum. Metalgenstande, elledninger og andre ledninger samt vandfyldte kunststofrør vises. Hulrum eller tomme kunststofrør vises muligvis ikke.
Vægtypen Teglblokke med vandrette hullerVægtypen Teglblokke med vandrette huller egner sig specielt til opgaver i teglblokke med vandrette huller. Teglblokke med vandrette huller er teglblokke med få store vandret forløbende hulrum. Fladt liggende metalgenstande, elledninger og andre ledninger samt vandfyldte kunststofrør ned til en maksimal måledybde på 2 cm vises. Hulrum eller tomme kunststofrør vises muligvis ikke. For at forbedre måleresultatet kan du endvidere scanne teglblokke med vandrette huller med vægtypen Teglblokke med lodrette huller. Vær opmærksom på plausible og ikke-plausible genstande (fantomgenstande).
Vægtypen Ny betonVægtypen Ny beton egner sig specielt til opgaver i beton, som endnu ikke er fuldstændig hærdet og tørret. Metalgenstande, kunststof- og metalrør samt elledninger vises. Det er ikke muligt at skelne mellem spændingsførende og ikke-spændingsførende ledninger. Den maksimale måledybde udgør 6 cm. Vær opmærksom på, at beton kræver flere måneder for at hærde og tørre fuldstændigt.

Visning

Ændring af visning
 • Tryk piletasten op eller ned gentagne gange, indtil den ønskede visning vises.
 • Tryk på start-/stopknappen for at vælge visningen.

Spotvisning

Image alternative
I spotvisningen vises allerede et første måleresultat, uden at måleinstrumentet bevæges hen over underlaget. Den egner sig derfor især til målinger i hjørner og på steder, hvor pladsen er trang. Den maksimale måledybde udgør 6 cm. Detekterede genstand vises i givet fald med materialeegenskab, men uden angivelse af dybde.
Når det er muligt, bør du i spotvisningen også bevæge måleinstrumentet hen over underlaget for at få de bedst mulige måleresultater. Hvis du ikke bevæger måleinstrumentet, er muligheden for at detektere især kunststofrør og træbjælker begrænset.
MåleindikatorHvis der ikke blev detekteret nogen genstand, vises kun den udvendige cirkel på displayet, og denne lyser grønt.
Hvis der befinder sig en genstand i nærheden, lyser den udvendige cirkel rødt. Hvis måleinstrumentet nærmer sig en genstand, forøges antallet af cirkler. Hvis måleinstrumentet fjerner sig fra en genstand, reduceres antallet af cirkler.
Ved tilstrækkelig signalstyrke vises orienteringspile. Bevæg måleinstrumentet i orienteringspilenes retning for at finde genstandens midte. Over midten af en genstand viser måledisplayet det maksimale udslag, og ved tilstrækkelig signalstyrke vises et centerkryds. Materialeegenskabens farvemærkning er identisk med den i genstandsvisningen.
Selv om der hverken vises orienteringspile eller centerkryds, kan der alligevel befinde sig en genstand i umiddelbar nærhed.

Objektvisning

Image alternative
I genstandsvisningen er de bedst mulige måleresultater samt de maksimale måledybder tilgængelige. De registrerede genstande vises på målestrækningen med dybdeangivelse og eventuelt med materialeegenskab.
Måleproces
 • Sæt måleinstrumentet på underlaget, og bevæg det hen over dette i kørselsretningen. Måleresultaterne vises på displayet efter en målestrækning på mindst ca. 10 cm.
 • Bevæg altid måleinstrumentet hen over underlaget i en ret linje og med et let tryk, så hjulene har sikker kontakt med væggen.
 • For at få optimale måleresultater skal du bevæge måleinstrumentet langsomt hen over hele det sted, der skal undersøges, og se måleresultaterne, når du kører tilbage. Målestrækningen bør være mindst 40 cm.
 • Du kan til enhver tid starte en ny måling ved at trykke på start-/stopknappen.
 • Hvis du løfter måleinstrumentet fra væggen under målingen, bevares det seneste måleresultat på displayet. Når måleinstrumentet sættes på underlaget igen eller bevæges videre, startes målingen igen.
 • Til særligt sensitive målinger bør du anvende spotvisningen med den passende vægtype.
Image alternative
Afhængigt af funktionen detekteres overkanter på genstande, som forløber på tværs af måleinstrumentets bevægelsesretning. Kør derfor altid det område, som skal undersøges, igennem på kryds.
For at detektere genstande rækker det at køre målestrækningen igennem en enkelt gang. Hvis du vil lokalisere en detekteret genstand præcist og markere den, skal du bevæge målværktøjet tilbage hen over målestrækningen.
Forløbet af en detekteret genstand i væggen kan du fastslå ved at køre flere forskudte målestrækninger igennem efter hinanden.
MåleindikatorHvis der ikke blev registreret nogen genstand i følerområdet, er de stiplede streger og den midterste streg fuldstændig grønne. Hvis der blev registeret en genstand, vises denne mellem de to stiplede streger på displayet, og de to stiplede streger og den midterste streg er fuldstændig eller delvis røde.
På dybdeskalaen til højre vises genstandsdybden til overkanten af den detekterede genstand.
Visningen af de detekterede genstandes egenskaber i displayet kan afvige fra de faktiske genstandsegenskaber. Især meget tynde objekter kan forekomme tykkere på displayet. Større, cylindriske genstande (f.eks. kunststof- eller vandrør) kan forekomme tyndere på displayet, end de i virkeligheden er.
Farvemærkning af materialeegenskabAlt efter genstandens type og dybde er det muligt at identificere materialeegenskaber.
Disse farvekodes på følgende måde:
Orange
Spændingsførende genstand
Blå
Magnetisk/jernholdigt metal (f.eks. armeringsjern)
Turkis
Ikke-magnetisk metal (f.eks. kobberrør)
Hvid
Ikke-metal (f.eks. træ, kunststof)
Grå
Materialeegenskab ukendt
 • Ved spændingsførende genstande vises ikke andre egenskaber.
 • Kraftstrømsledninger registres muligvis ikke som spændingsførende ledninger.
 • Ved en relativ luftfugtighed på over 50 procent kan bestemmelsen af egenskaben "spændingsførende" være begrænset.
Markering af genstandeDu kan markere de detekterede genstande med markeringsmærket øverst eller måleinstrumentets yderkant.
 • Bevæg måleinstrumentet til den detekterede genstand, som du vil markere.
 • Juster måleinstrumentet, så genstanden befinder sig midt på den midterste streg i displayet.
 • Sæt en markering på markeringsmærket hhv. øverst, til højre og til venstre.
 • I skæringspunktet for de afsatte markeringer er midten af genstanden.
 • Juster eventuelt måleinstrumentet, så genstanden befinder sig midt på en af de to stiplede streger på displayet.
 • Dermed befinder genstanden sig i midten under den pågældende yderkant af måleinstrumentet.
 • Tegn en streg på underlaget langs med denne yderkant, og afkryds placeringen af det tilhørende markeringsmærke i siden.
 • Her er midten af genstanden.
 • Du kan markere forløbet af en detekteret genstand i væggen ved at kører flere forskudte målestrækninger igennem efter hinanden og forbinde de forskellige markeringer.

Signalvisning 2D

Image alternative
I signalvisning 2D vises signalstyrken på den pågældende måleposition sammen med genstandsdybden. Signalvisningen 2D er en variant af genstandsvisningen. Den viser signalstyrker i stedet for genstandssymboler. Genstandenes overkant leverer den maksimale signalstyrke.
Signalvisningen 2D kan anvendes til at detektere genstande, som ligger tæt ved siden af hinanden, og til at foretage en bedre vurdering af komplicerede materialekonstruktioner. Også svagere genstande og genstande, der ligger bag hinanden, kan detekteres under visse omstændigheder. Følg anvisningerne for måleprocessen i genstandsvisningen.
Følg anvisningerne for måleprocessen ved genstandsvisning .

Signalvisning

Image alternative
I signalvisningen vises signalstyrken for den pågældende måleposition uden information om genstandsdybden. Signalvisningen kan anvendes til at detektere genstande, der ligger tæt ved siden af hinanden, og til at foretage en bedre vurdering af komplicerede materialekonstruktioner på basis af signalforløbet.

Måletilstanden Lækagedetektering

I denne måletilstand vises overfladens relative materialefugtighed. Den egner sig derfor til at identificere, hvor materialet er mest fugtigt, og kan dermed lokalisere en eventuel lækage. Forskellige materialer i overfladen, fladt liggende genstande og uhomogeniteter i underlaget (f.eks. fuger) kan forfalske resultatet.

Måletilstanden Afstandsmåling

I denne måletilstand kan du måle afstande mellem genstande.
Målingens referencepunkt er altid den øverste markeringshjælp. Målingen kan kun foretages i lige retning i hjulenes kørselsretning. Afstanden til startpunktet måles kontinuerligt. Den viste måleværdi i displayet svarer til afstanden til startpunktet for den aktuelle måling, ikke den samlede kørselsstrækning. Når du kører tilbage mod startpunktet bliver måleværdien mindre.
Hvis måleinstrumentet leverer ikke-plausible afstandsværdier, skal du måle en foruddefineret afstand på f.eks. 1 meter. Hvis afstanden ikke ligger inden for tolerancen (se kapitlet Tekniske data), skal du kontakte Hilti Service.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
 • Rengør forsigtigt evt. ventilationsåbninger med en tør, blød børste.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Brug en ren, tør klud til at rengøre kontakterne på produktet.
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke det fedt fra kontakterne, som er påført fra fabrikken.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få straks produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontroller dem for korrekt funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Udskiftning af knapcellebatteri

Måleinstrumentet er forsynet med et knapcellebatteri, så det er muligt at gemme klokkeslættet. Hvis knapcellebatteriet er afladet, skal det skiftes ud.
Image alternative
 1. Skru skruen i knapcellebatteriholderen ud.
 2. Træk knapcellebatteriholderen (eventuelt med et egnet værktøj) ud af skakten.
 3. Fjern det tomme knapcellebatteri, og isæt et nyt knapcellebatteri. Vær opmærksom på, at de vender rigtigt. Knapcellebatteriet pluspol skal vende opad.
 4. Indsæt knapcellebatteriholderen i skakten igen. Sørg for, at knapcellebatteriholderen er skubbet korrekt og fuldstændig ind, da batteriet ellers ikke er beskyttet mod støv og stænkvand.
 5. Skru skruen til knapcellebatteriholderen i igen, og spænd den fast med hånden.

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Det er ikke muligt at tænde produktet.
Aflad batteri
 • Udskift batteriet, eller oplad det tomme batteri.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et hørbart klik.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt klik.
Låsetapperne på batteriet er beskidte.
 • Rengør holdetapperne, og bring batteriet i indgreb igen.
Indtastning via betjeningspanelet ikke muligt
Betjeningspanel defekt
 • Kontakt Hilti Service.
Hjulene er ikke letkørte
Hjul støvede eller snavsede
 • Rengør hjul og hus.
Produktet kan ikke forbindes med en pc.
Pc'en kan ikke finde produktet.
 • Kontrollér, om driveren er opdateret. Om nødvendigt skal du opdatere driveren og/eller dit operativsystem.
USB-kabel defekt.
 • Kontrollér forbindelsen med et andet USB-kabel. Udskift om nødvendigt USB-kablet.
USB-porten på produktet er defekt.
 • Kontakt Hilti Service.
microSD-kortet fungerer ikke.
microSD-kortet bliver ikke genkendt.
 • Kontrollér, at microSD-kortet fungerer, med en anden enhed (f.eks. en pc).
 • Anvend et andet eller et nyt microSD-kort. Hvis heller ikke dette bliver genkendt, skal du kontakte Hilti Service.
microSD-kortet kan ikke læses.
 • Kontrollér microSD-kortet og porten i måleinstrumentet for tilsmudsning. Rengør forsigtigt med en tør, blød børste.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Hilti Service.

FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for klasse B digitalt udstyr, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i beboelsesinstallationer. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsbogen, kan det medføre skadelige forstyrrelser af radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan opstå i specifikke installationer. Hvis dette produkt medfører forstyrrelse af radio- eller tv-modtagere, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for produktet, opfordres brugeren til at forsøge at eliminere forstyrrelserne ved hjælp af følgende foranstaltninger:
 • Drej eller flyt modtagerantennen.
 • Forøg afstanden mellem produktet og modtageren.
 • Tilslut produktet til en anden stikkontakt eller strømkreds end den, modtageren er sluttet til.
 • Søg råd og vejledning hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
Dette produkt er i overensstemmelse med paragraf 15 i FCC-bestemmelserne og opfylder de krav, der er fastlagt i RSS‑220 i forbindelse med RSS-Gen fra IC.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
 • Dette produkt må ikke udsende skadelig stråling.
 • Produktet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.
For brugere i USA: Anvendelsen af dette produkt er forbeholdt for retshåndhævende myndigheder, brandvæsen og redningstjeneste, videnskabelige forskningsinstitutter, kommercielle minevirksomheder, entreprenører og private parter, der arbejder for disse grupper. Hvis en anden anvender produktet, er dette en overtrædelse af § 301, 47 U.S.C., hvilket kan føre til alvorlige strafferetlige sanktioner.
Koordinationskrav
 1. Billedtekniske UWB-systemer kræver koordination med FCC, før udstyret må anvendes. Udstyrets ejer skal overholde alle de begrænsninger i anvendelsen af udstyret, der fastlægges som led i denne koordination.
 2. Brugere af billedteknisk UWB-udstyr skal underrette FCC Office of Engineering and Technology om anvendelsesområderne, hvorefter FCC koordinerer disse informationer med regeringen via National Telecommunications and Information Administration. De informationer, som ejeren af UWB-udstyret videregiver, skal omfatte brugerens navn, adresse og andre relevante kontaktinformationer, det/de ønskede geografiske anvendelsesområde/-r samt UWB-udstyrets FCC-ID-nummer og anden nomenklatur. Såfremt det billedtekniske udstyr er beregnet til mobile applikationer, kan det geografiske anvendelsesområde være defineret som den stat/de stater eller det/de amt, hvor udstyret anvendes. Ejeren af et billedteknisk system til stationær brug skal angive en bestemt geografisk placering eller den adresse, hvor udstyret skal anvendes. Denne dokumentation skal sendes til afdelingen for frekvenskoordination, OET, Federal Communications Commission, på den adresse for FCC-hovedafdelingen, der er angivet i 47 CFR 0.401(a), ATT.: UWB Coordination.
 3. Producenter eller disses befuldmægtigede repræsentanter skal informere købere og brugere af deres systemer om, at de skal foretage en detaljeret koordination af anvendelsesområderne med FCC, før udstyret tages i brug.
 4. Brugere af godkendte, koordinerede UWB-systemer kan overdrage disse systemer til andre kvalificerede brugere og til andre lokationer, såfremt de underretter FCC om ændringer i ejer- og lokationsforholdene og koordinerer dette med den eksisterende, godkendte virksomhed.
 5. I FCC/NTIA-koordinationsrapporten angives de geografiske områder, hvor brug af et billedteknisk system kræver yderligere koordination, eller hvor det er forbudt at anvende et billedteknisk system. Såfremt yderligere koordination er påkrævet for brug inden for bestemte geografiske områder, skal der angives en lokal kontaktperson for denne koordination. Bortset fra ved drift inden for disse områder er det ikke nødvendigt at foretage yderligere koordination med FCC efter at have tilsendt de krævede informationer om det billedtekniske UWB-system, såfremt de angivne anvendelsesområder ikke ændrer sig. Såfremt anvendelsesområdet ændres, skal der sendes opdaterede informationer til FCC i overensstemmelse med proceduren iht. stk. 2) i dette afsnit.
 6. Koordinationen af den rutinemæssige UWB-drift må ikke vare længere end 15 arbejdsdage, efter at NTIA har modtaget koordinationsansøgningen. Behandlingstiden kan forkortes for særlige, tidsmæssigt begrænsede operationer, såfremt forholdene berettiger dette. Anvendelse af UWB-systemer i nødsituationer, der vedrører sikkerheden for menneskeliv eller ejendom, kan ske uden koordination, såfremt brugeren af UWB-udstyret overholder en underretningsprocedure, der svarer til den procedure, der er beskrevet i § 2.405(a) til (e) i dette kapitel.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
For brugere i Canada: Dette billedtekniske radarudstyr må kun anvendes, når det er rettet mod gulvet eller væggen og kommer i kontakt med væggens overflade eller befinder sig i en afstand på 20 cm fra denne. Dette billedtekniske radarudstyr må kun anvendes af retshåndhævende myndigheder, videnskabelige forskningsinstitutter, kommercielle minevirksomheder, entreprenører og redningstjenester eller brandvæsenet.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Tilbehør, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du her.

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
Beskrivelse Hilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Sikkerhed
 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
 • Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
I tilfælde af et batteri, som ikke lader sig afkøle, som ryger, eller som brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.