Sprog

B 3600

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Transporttilstand
Image alternative Standby-tilstand
Image alternative Driftstilstand

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Mobilt energisystem
  B 3600
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør. Produktet må ikke åbnes.
 • Berør ikke de elektriske kontakter med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande.
 • Kortslut ikke produktets udgange.
 • Luk tilslutningernes beskyttelseskapper, hvis du ikke bruger disse.
 • Produktet må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Udsæt aldrig produktet for direkte solindstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Hold produktet på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Anvend og opbevar ikke produktet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Produktet skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og forhindre udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Sørg for, at produktet står stabilt under brugen. Produktet skal altid placeres på et skridsikkert underlag. Undgå, at produktet rager ud over kanter.
 • Sørg for, at den tilsluttede forbrugers ledning er tilstrækkelig lang, netledningen må ikke være trækbelastet.
 • Anvend og oplade ikke produktet, hvis det har være udsat for slag eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt produktet for tegn på skader.
 • Undlad at bruge produktet som erstatning for en stige.
 • Transportér ikke produktet med kran eller løfteudstyr.
 • Overhold de lokale forskrifter for sikker drift af elektriske forbrugere.
 • Slut ikke defekte forbrugere til produktet.
 • Slut aldrig en generator til produktets udgange.
 • Oplad kun produktet med det medfølgende ladekabel.
 • Forvis dig om, at produktet og forbrugeren er slukket, inden du slutter forbrugeren til. Sluk altid forbrugeren efter brugen.
 • Anvend ikke produktet til drift af livsnødvendige medicinske apparater.
 • Hvis produktet er for varmt til at berøre, kan det være defekt. Anbring produktet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad det køle af. Hvis produktet efter en time fortsat er for varmt til at kunne berøres, er det defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Ramme
 2. Håndtag
 3. Drejekontakt
 4. AC-udgang
 5. LED-indikator
 6. AC-ladeindgang
 7. Sikkerhedshætte

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er et mobilt energisystem. Det er beregnet til drift af forbrugere med ledning.

Leveringsomfang

Mobilt energisystem, ladekabel, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Lysdiodeindikatorer

Hilti B 3600 energisystemet kan vise ladetilstand og fejlmeddelelser.
Hvis der konstateres fejlmeddelelser, lyser eller blinker lysdioderne i overensstemmelse med den aktuelle ladetilstand.
Tilstand
Betydning
Otte (8) lysdioder lyser grønt
Ladetilstand: 100 % til 88 %
Syv (7) lysdioder lyser grønt.
Ladetilstand: 87 % til 76 %
Seks (6) lysdioder lyser grønt.
Ladetilstand: 75 % til 63 %
Fem (5) lysdioder lyser grønt.
Ladetilstand: 62 % til 50 %
Fire (4) lysdioder lyser grønt
Ladetilstand: 49 % til 37 %
Tre (3) lysdioder lyser grønt
Ladetilstand: 36 % til 25 %
To (2) lysdioder lyser grønt
Ladetilstand: 24 % til 12 %
En (1) lysdiode lyser grønt
Ladetilstand: 12 % til 1 %
En (1) lysdiode blinker grønt (ladekabel ikke tilsluttet).
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet.
Ingen lysdiode lyser.
Det mobile energisystem er slukket. Tænd det.
Hvis ingen lysdioder lyser efter tænding af systemet, skal du kontakte Hilti Service.
Lysdioden for den aktuelle ladetilstand blinker grønt (under opladningen).
Lithium-ion-batteriet oplades.
En eller flere lysdioder lyser gult.
Der har været en overstrøm, og AC-udgangene er blevet deaktiveret.
Træk stikket ud til alle forbrugere. Sæt drejekontakten på Standby Image alternative. Vent 10 sekunder, og sæt igen drejekontakten på Drift Image alternative. Energisystemet kan nu anvendes igen.
Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service.
En eller flere lysdioder blinker gult.
Energisystemet er uden for det tilladte temperaturområde. Driften eller opladningen er blevet afbrudt.
Adskil forbrugeren eller ladekablet fra energisystemet, og sæt energisystemet på Standby Image alternative. Bring derefter langsomt energisystemet op i det tilladte temperaturområde. Så snart det tilladte område er nået, kan energisystemet anvendes eller oplades.
Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt rødt
Der er opstået en systemfejl. Fjern forbrugeren eller ladekablet, sæt energisystemet i transporttilstand Image alternative, og kontakt Hilti Service.

Drejekontakt

Drejekontakten har følgende tre positioner:
Image alternative Transport
I transporttilstand er alle tilslutninger inaktive, og energisystemet er koblet fra.
Image alternative Standby/Ladetilstand
I standby-tilstand er AC-udgangene spændingsfri, AC-ladeindgangen er aktiv. Lysdioderne lyser ikke.
Image alternative Anvendelse
I driftstilstand er AC-udgangene aktive, en forbruger kan tilsluttes og anvendes. Lysdioderne angiver ladetilstanden eller fejlmeddelelser.

Tekniske data


Højspænding
Udgangsspænding
220 V … 240 V / 50‑60 Hz
Nom. udgangseffekt
3.600 W / 16 A
Spidsudgangseffekt i maks. 120 sekunder
7.200 W / 32 A
Tilgængelig energi
2,1 kWh
Ladeeffekt
1.000 W / 4 A
Beskyttelsestype
IP 54+
Vægt
19,8 kg
(43,7 lb)
Mål (længde x bredde x højde)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Betteriets temperatur ved start af ladning
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Betjening

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning

 1. Sæt drejekontakten på Standby Image alternative.
 2. Slut det medfølgende ladekabel til AC-ladeindgangen, og drej bajonetlåsen med uret, indtil den går i indgreb.
  For at sikre funktionen skal du sørge for, at bajonetlåsen går i indgreb.
 3. Slut ladekablet til en stikdåse.
  • De grønt lysende lysdioder angiver den aktuelle ladetilstand.
  • Hvis energisystemet er fuldstændig opladet, lyser alle lysdioder grønt i 10 sekunder. Derefter slukker de.
 4. Fjern ladekablet efter endt opladning, og sæt energisystemet i transporttilstand Image alternative.

Anvendelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk strøm! Risiko for elektrisk stød og/eller komponentskader.
 • Ved tilslutning af mere end én forbruger skal forbrugerne sikres ved hjælp af et fejlstrømsrelæ (PRCD).
 • Overhold de beskrevne tilslutningsmuligheder/-kombinationer.
Image alternative
 1. Sæt drejekontakten på Drift Image alternative. Energisystemet aktiveres, og lysdioderne blinker.
  • Hvis en eller flere lysdioder derefter lyser grønt, er energisystemet klar til brug.
  • Hvis én lysdiode blinker grønt efter startsekvensen, er energisystemet fuldstændig afladet. Oplad batteriet.
  • Hvis ingen lysdioder lyser efter startsekvensen, foreligger der en fejl. Kontakt Hilti Service.
 2. Slut en forbruger til AC-udgangen.
 3. Overhold følgende anvisninger ved drift af mere end én forbruger på energisystemet:
  • Ved drift af én forbruger med støvsuger tilsluttet imellem skal forbrugeren være sluttet til støvsugeren med et fejlstrømsrelæ.
  • Til tilslutning af to forbrugere tilbyder Hilti en kabelforgrener med fejlstrømsrelæ.
  • Ved anvendelse af multistikdåser skal alle tilsluttede forbrugere være separat sikret med et fejlstrømsrelæ.
 4. Under driften viser lysdioderne den aktuelle ladetilstand.
 5. Du afbryder brugen af energisystemet ved at sætte drejekontakten på Standby Image alternative.
 6. Du slukker energisystemet helt ved at sætte drejekontakten i transporttilstand Image alternative.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af aktiveret produkt. !
 • Sæt altid produktet i transporttilstand Image alternative før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder.
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
 • Rengør kun huset med en let fugtig klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Brug en ren, tør klud til at rengøre kontakterne på produktet.
 • Udsæt aldrig produktet for høj fugtighed (f.eks. lægge det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis produktet er blevet gennemblødt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isolér det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få straks produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for korrekt funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Skift sikring

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
FORSIGTIG
Brandfare som følge af forkert sikring! Anvendelse af en sikring med de forkerte specifikationer kan medføre brand.
 • Anvend altid en sikring af samme type, samme den nominelle strømstyrke og samme afbryderkarakteristik.
 1. Skru sikkerhedshætten af.
 2. Tag sikringen ud. Udskift den med en ny sikring.
  Materiale
  Finsikring
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Skru sikkerhedshætten på igen.

Transport og opbevaring

Transport
 • Transportér kun produktet i transporttilstand Image alternative.
 • Under transport bør produktet beskyttes mod voldsomme stød og vibrationer. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
 • Produktet må ikke transporteres i et fly. Henvend dig i givet fald til flyselskabet.
Opbevaring
 • Opbevar produktet køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar kun produktet i transporttilstand Image alternative.
 • Opbevar ikke produktet i afladet tilstand i længere tid. Dette kan medføre dybafladning. Oplad produktet mindst hver tredje måned.
 • Opbevar aldrig produktet i solen, på varmekilder eller bag glas.
 • Opbevar produktet utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet for skader hver gang før brug og før og efter længerevarende opbevaring.

Fejlafhjælpning

Vær opmærksom på energisystemets lysdioder ved alle fejl. Se kapitlet Lysdiodeindikatorer .
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
En tilsluttet forbruger fungerer ikke eller ikke med fuld ydelse.
Stik ikke sat korrekt i
 • Sæt forbrugerens stik korrekt i stikdåsen.
Energisystemet befinder sig ikke i driftstilstand.
 • Sæt drejekontakten på Drift Image alternative.
Batteri tomt
 • Oplad energisystemets batteri.
Forbrugerens effekt for høj
 • Vær opmærksom på energisystemets udgangseffekt. Slut ikke forbrugere til, som overskrider udgangseffekten.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Transportér eller send ikke produktet, hvis huset er beskadiget.
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf produktet på en sådan måde, at det ikke kan falde i hænderne på børn.
 • Indlever produktet i din Hilti Store , eller kontakt det lokalt ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
Hilti -batterier opfylder det nyeste tekniske niveau og er forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
BeskrivelseBatterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. I modsætning til NiMH- og NiCd-batterier har lithium-ion-batterier en meget lav memory-effekt, men reagerer meget følsomt på slag, dybafladning og høje temperaturer. Se Sikkerhed
De batterier, som er godkendt til vores produkter, finder du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Sikkerhed
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier, som ikke er godkendt af Hilti Service.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader, f.eks. klemning, revner eller perforeringer.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Undgå øjen- og hudkontakt ved lækkende batterivæske!
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • På defekte batterier kan der trænge væske ud, som kan påvirke tilstødende genstande. Rengør de kontaminerede dele med varmt sæbevand, og udskift de beskadigede batterier.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Udsæt aldrig batterier for forhøjet temperatur, gnister eller åben ild. Dette kan medføre eksplosioner.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre genstande af metal. Dette kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Hold batterier væk fra regn og fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i den tilhørende brugsanvisning.
 • Opbevar eller anvend ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser med brandfarlige væsker eller gasser. En uventet batterifejl kan under disse betingelser forårsage en eksplosion.
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid din Hilti -servicepartner, hvis et batteri er blevet beskadiget.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved udstrømmende væske ved at bære beskyttelsesbriller og -handsker.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til et kompetent renovationsfirma. Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den spildte batterivæske.
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti -servicepartner.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller det lækker væske, skal det bortskaffes som beskrevet ovenfor.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder beskadigede, brændende eller lækkende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser, og isolér på denne måde de pågældende batterier. Hvis du ikke kan slukke branden med de tilgængelige midler, skal du kontakte brandvæsenet.
Hvis kun et enkelt batteri brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Vent, indstil batteriet er kølet helt ned.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Adskil altid batteri og lader efter brug.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Fjern sådanne urenheder med en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt luftindtagene med en blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.