Sprog

PT-C

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
 • Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet Image alternative.
 • Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) .
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Generelle symboler

Symboler, som anvendes i forbindelse med produktet.
Image alternative Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Li-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Advarselssymboler

Advarselssymboler advarer mod farer.
Image alternative Advarsel mod magnetisk felt

Mærkater på produktet/på emballagen

Image alternative
Overhold advarslerne ved håndtering af knapcellebatterier.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Termografisk kamera
  PT‑C
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for måleværktøj

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af måleværktøjer, hvis de anvendes forkert. Tilsidesættelse af sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne kan medføre skader på måleværktøjet og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke produktet i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
 • Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra arbejdsområdet, når produktet er i brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
Elektrisk sikkerhed
 • Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Selv om produktet er beskyttet mod indtrængen af fugt, bør du tørre det af, før du lægger det i transportbeholderen.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge måleværktøjet fornuftigt. Anvend ikke et måleværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af måleværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug af personligt beskyttelsesudstyr nedsætter risikoen for personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at måleværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det.
 • Anvend produktet og tilbehøret i henhold til anvisningerne og i overensstemmelse med forskrifterne for denne specifikke produkttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af produkter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Undgå at føle falsk tryghed, og tilsidesæt ikke sikkerhedsreglerne for måleværktøjer, heller ikke selvom du har brugt måleværktøjet mange gange og er fortrolig med brugen. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
 • Måleværktøjet må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
Anvendelse og behandling af måleværktøjet
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Opbevar ubenyttede måleværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte dette. Måleværktøjer er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje måleværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at måleværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden måleværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte måleværktøjer.
 • Produktet må under ingen omstændigheder modificeres eller ændres. Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti kan begrænse brugerens ret til at anvende produktet.
 • Før vigtige målinger og hvis måleværktøjet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal måleværktøjets nøjagtighed kontrolleres.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Disse omfatter f.eks. nærhed af apparater, som udsender kraftige magnetiske eller elektromagnetiske felter, fremkalder vibrationer eller bevirker temperaturændringer.
 • Hurtigt skiftende målebetingelser kan forfalske måleresultaterne.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug. Store varmeforskelle kan medføre fejl og forkerte måleresultater.
 • Ved brug af adaptere og tilbehør skal du kontrollere, at tilbehøret er monteret sikkert.
 • Selvom måleværktøjet er konstrueret til krævende brug på byggepladser, skal det behandles varsomt ligesom andre optiske og elektriske produkter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).
 • Overhold de angivne drifts- og opbevaringstemperaturer.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at batteriet og det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
 • Beskyt måleværktøjet mod fugt og direkte solindstråling.
 • Sørg for, at måleværktøjet bliver korrekt akklimatiseret. Ved kraftige temperaturudsving kan akklimatiseringsperioden være op til 60 min. Det kan f.eks. er tilfældet, hvis du opbevarer måleværktøjet i en kold bil og derefter vil foretage måling i en varm bygning.
 • Beskyt måleværktøjet, især omkring den infrarøde linse, højttaleren og mikrofonen, mod fugt, sne, støv og snavs. Modtagerlinsen kan dugge til eller være beskidt, og det kan føre til forkerte måleresultater. Forkerte indstillinger og atmosfæriske påvirkninger kan medføre forkerte målinger. Genstande kan blive vist med en for høj eller for lav temperatur, og det kan medføre fare ved berøring.
 • Store temperaturforskelle på et termografisk billede kan medføre, at selv høje temperaturer vises med en farve, der normalt associeres med lave temperaturer. Det kan medføre forbrændinger at komme i kontakt med en sådan overflade.
 • Det er kun muligt at opnå korrekte Temperaturmålinger, når den indstillede emissionsfaktor og genstandens emissionsfaktor stemmer overens. Genstande kan blive vist med en for høj eller for lav temperatur, og det kan medføre fare ved berøringer.
 • Ret aldrig måleværktøjer direkte mod solen eller en CO₂-laser. Dette kan medføre, at detektoren beskadiges.
 • Placer ikke magneten i nærheden af implantater eller andre medicinske apparater, som f.eks. pacemaker eller insulinpumpe. Magneten skaber et magnetfelt, der kan påvirke implantaters eller medicinske apparaters funktion.
 • Hold måleværktøjet væk fra magnetiske datamedier og magnetisk følsomme apparater. Magneternes virkning kan medføre irreversibelt datatab.
 • Hold ikke produktet i nærheden af ørerne. Produktets lydstyrke kan medføre personskader og medføre høretab.

Omhyggelig omgang med og brug af knapcellebatterier

 • Slug aldrig knapcellebatterier. Indtagelse af et knapcellebatteri kan inden for 2 timer medføre alvorlig indvortes ætsning og døden.
 • Sørg for, at knapcellebatterier ikke kommer i hænderne på børn. Hvis der er mistanke om, at et knapcellebatteri er blevet slugt eller indført i en anden kropsåbning, skal der ringes til Giftlinjen for at få oplysninger om behandling.
 • Når du skifter knapcellebatteri, skal du huske at udskifte det korrekt. Vær opmærksom på, at knapcellebatteriet er isat og vender korrekt med polerne (+ og -). Der er eksplosionsfare.
 • Luk altid knapcellebatteriets rum helt. Hvis knapcellebatteriets rum ikke kan lukkes sikkert, må produktet ikke anvendes mere, og knapcellebatteriet skal tages ud. Knapcellebatteriet skal opbevares uden for børns rækkevidde.
 • Brug ikke både gamle og nye knapcellebatterier, knapcellebatterier af forskellige mærker eller typer såsom alkaliske, brunstens- eller genopladelige knapcellebatterier.
 • Brug kun de knapcellebatterier, der er angivet i denne brugsanvisning. Anvend ikke andre knapcellebatterier eller en anden energiforsyning.
 • Knapcellebatterier, der ikke kan genoplades, må ikke oplades. Knapcellebatteriet kan blive utæt, eksplodere, antændes og medføre personskader.
 • Knapcellebatteriet må ikke tvangsaflades, oplades, skilles ad eller brændes. Opvarm ikke knapcellebatteriet til over den maksimaltemperatur, der er angivet af producenten. Ellers er der fare for personskader på grund af gasudslip, lækage eller eksplosion, hvilket kan medføre kemiske forbrændinger.
 • Fjern knapcellebatterierne fra produkter, der ikke skal bruges i længere tid, og send dem til genbrug eller bortskaf dem i overensstemmelse med de lokale regler. Knapcellebatterierne må IKKE bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald og må ikke forbrændes.
 • Fjern brugte knapcellebatterier, og send dem til genbrug eller bortskaf dem straks i overensstemmelse med de lokale regler. Knapcellebatterier skal opbevares uden for børns rækkevidde. Knapcellebatterierne må IKKE bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald og må ikke forbrændes. Afladede knapcellebatterier kan blive utætte og derved beskadige produktet eller medføre personskader.
 • Brugte knapcellebatterier kan også medføre alvorlige personskader eller død. Brugte knapcellebatterier skal behandles lige så omhyggeligt som nye.
 • Et beskadiget knapcellebatteri må ikke komme i kontakt med vand. Lækkende lithium kan i forbindelse med vand frembringe hydrogen og dermed forårsage brand, eksplosion eller personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Beskyttelseskappe til visuelt kamera og infrarød sensor
 2. Knapcellebatteriholder
 3. Skrue, knapcellebatteriholder
 4. Afdækning af USB-port
 5. USB-port, type C
 6. Display
 7. Funktionstast venstre
 8. Mikrofon
 9. Tast venstre
 10. Tast op
 11. Tast målefunktioner
 12. Funktionstast højre
 13. Tast Gem
 14. Tast ned
 15. Tænd/sluk-tast
 16. Tast højre
 17. Visuelt kamera
 18. Infrarød sensor
 19. Tast Start/sæt måling på pause
 20. Batterifrigørelsesknap
 21. Batteritilstandsindikator
 22. Højttaler
 23. Håndtag
 24. Batteri

Oversigt over displayet

Image alternative
 1. Visning af gennemsnitstemperatur
 2. Visning af klokkeslæt/dato
 3. Visning af reflekteret temperatur
 4. Visning af emissionskoefficient
 5. Batteritilstandsindikator
 6. Visning af maksimal overfladetemperatur i måleområdet
 7. Temperaturskala
 8. Visning af minimal overfladetemperatur i måleområdet
 9. Visning af den aktuelle funktion af funktionstasten højre (eksempel: Skift temperaturskala automatisk/fast)
 10. Visning af varmt punkt (det varmeste målte punkt i måleområdet, eksempel)
 11. Trådkors med temperaturvisning
 12. Visning af koldt punkt (det koldeste målte punkt i måleområdet, eksempel)
 13. Visning af den aktuelle funktion af funktionstasten venstre (eksempel: Åbn galleri)

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er et termografisk kamera. Det termografiske kamera er beregnet til kontaktfri måling af overfladetemperaturer. Det viste termografiske billede angiver temperaturfordelingen i det termografiske kameras synsfelt og gør det på den måde muligt at få en farvedifferentieret visning af temperaturforskelle. Ved faglig korrekt anvendelse kan man således undersøge arealer og genstande kontaktfrit for temperaturforskelle eller -anomalier og på den måde gøre komponenter og/eller eventuelle svage punkter synlige, bl.a.:

 • isolering (f.eks. registrering af kuldebroer)

 • aktive varmeledninger og varmtvandsrør (f.eks. gulvvarmeanlæg) i gulve og vægge

 • overophedede elektriske dele (f.eks. sikringer eller klemmer i kontaktskabe)

 • defekte eller beskadigede maskindele (f.eks. overophedning som følge af defekte kuglelejer)

Måleværktøjet er velegnet til anvendelse både inden- og udendørs. USA/Canada: Måleværktøjet må kun anvendes indendørs.
Image alternative
 • Brug kun Hilti Li‑ion-batterier fra serie B 12 til dette produkt. Hilti anbefaler at bruge de batterier, der er angivet i denne tabel, til dette produkt.

 • Anvend kun Hilti -ladere fra de serier, der fremgår af tabellen, til disse batterier.

Begrænsninger for anvendelse og forkert brug

Dette måleværktøj er ikke egnet til temperaturmåling af gas.
Dette måleværktøj må ikke anvendes til medicinsk behandling af mennesker eller dyr.

Leveringsomfang

Termografisk kamera, USB-kabel, knapcellebatteri (i produktet), brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Ladestatusindikator

Lithium-ion-batteriets ladetilstand vises efter berøring af batterifrigøringsknappen.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 Lysdiode blinker.
Ladetilstand: < 10 %
Hvis afbryderen er trykket ind, er det ikke muligt at få vist ladetilstanden.

Tekniske data

Tekniske data

Opløsning infrarød sensor
256 x 192 px
Termisk følsomhed (Middelværdi i henhold til standarden VDI 5585)
≤ 0,05 K
Spektralområde
8 µm … 14 µm
Synsfelt (FOV) (i henhold til standarden VDI 5585)
40° x 30°
Fokusafstand (i henhold til standarden VDI 5585)
≥ 0,3 m
Fokus
fast
Billedfrekvens termisk billede
9 Hz
Måleområde overfladetemperatur (i henhold til standarden VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Målenøjagtighed overfladetemperatur (i henhold til standarden VDI 5585) (Omgivelsestemperatur 20 °C til 23 °C, emissionskoefficient >0,999, måleafstand 0,3 m (1 ft), blænde 60 mm (2,36 in), driftstid >5 min., plus opgaveafhængig afvigelse)
-20 °C til ≤ 10 °C
±4 ℃
> 10 °C til ≤ 100 °C
±2 ℃
> 100 °C
±2 %
Temperaturopløsning
0,1 ℃
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde
2.000 m
Maks. relativ luftfugtighed
90 %
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010-1
2
Displaytype
TFT
Displaystørrelse diagonalt
3,5 in
Opløsning display
320 x 240 px
Billedformat
.jpg
Audioformat
.wav
Gemte elementer pr. gemmeoperation
1 × termisk billede (screenshot), 1 × visuelt normalt billede inkl. temperaturværdier, evt. 1 × talekommentar
Maksimalt antal billeder i den interne billedhukommelse
600
Maksimalt antal billeder med hver en 10 sekunders talekommentar i den interne billedhukommelse
350
Opløsning integreret visuelt kamera
640 x 480 px
Driftstid med batteri B 12-30 (Omgivelsestemperatur 20 °C til 30 °C)
6 h
USB-stik
Type C, USB 2.0
Knapcellebatteri
CR2032 (3 V lithium-batteri)
Kapslingsklasse (uden batteri, i lodret position)
IP 54
Vægt i henhold til EPTA-Procedure 01 uden batteri
500 g
Mål (længde x bredde x højde)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Omgivende temperatur under drift
−10 ℃ … 45 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃

Batteri

Batteriets driftsspænding
10,8 V
Vægt, batteri
Se kapitlet "Bestemmelsesmæssig anvendelse"
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Faldsikring

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af nedfaldende værktøj og/eller tilbehør!
 • Anvend kun den Hilti -værktøjssikkerhedsline, som er beregnet til dit produkt.
 • Kontrollér værktøjssikkerhedslinens fastgørelsespunkt for mulige skader før hver brug.
 • Fastgør aldrig en værktøjssikkerhedsline i en bæltekrog. Anvend ikke en bæltekrog til at løfte produktet.
Overhold nationale retningslinjer for opgaver i højden.
Brug kun Hilti værktøjslinen #2261971som sikring mod nedstyrtning af dette produkt.
  Image alternative
 • Fastgør værktøjslinen til produktet med løkken som vist på billedet. Kontroller, at den sidder sikkert.
 • Fastgør karabinhagen på en bærende struktur. Kontrollér, at karabinhagen sidder godt fast.
  Overhold brugsanvisningen til Hilti værktøjslinen.

Betjening

Vip dækslet op før måling. Under arbejdet skal du være opmærksom på, at den infrarøde sensor ikke er lukket eller tildækket.

Tænd/sluk

 1. Tænd måleværktøjet ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
  • Der vises en startsekvens på displayet.
  • Efter startsekvensen begynder måleværktøjet straks at foretage kontinuerlige målinger, ind til det slukkes.
  I de første par minutter kan det ske, at måleværktøjet foretager hyppig selvjustering, da sensoren endnu ikke er tilpasset til omgivelsestemperaturen. Fornyet sensorjustering gør det muligt at foretage præcise målinger.
  I dette tidsrum kan temperaturvisningen være markeret med ~. Under sensorjusteringen fryser varmebilledet kortvarigt. Ved kraftige udsving i omgivelsestemperaturen øges denne effekt. Tænd derfor så vidt muligt måleværktøjet allerede et par minutter, før måling påbegyndes, så det kan stabilisere sig termisk.
 2. Sluk måleværktøjet ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
  • Måleværktøjet gemmer alle indstillinger og slukkes derefter.
 3. Luk dækslet til sikker transport af måleværktøjet.

Tilknytning af temperaturerne til farveskalaen

Image alternative
I højre side af displayet vises skalaen. Værdierne i den øverste og nederste del er baseret på den maksimale temperatur eller minimale temperatur, der er mål på det termiske billede. For skalaen sættes der værdi på 99,9 % af alle pixels. Tilknytningen af en farve til en temperaturværdi på billedet sker ensartet fordelt (lineært).
Ved hjælp af forskellige farver kan temperaturer tilknyttes inden for disse to grænseværdier. En temperatur, der ligger præcist mellem den maksimale og den minimale værdi, er eksempelvis tilknyttet skalaens midterste farveområde.
For at bestemme temperaturen i et konkret område skal du bevæge måleværktøjet, så trådkorset med temperaturvisning er rettet mod det ønskede punkt eller område. I den automatiske indstilling fordeles skalaens farvespektrum altid lineært over hele måleområdet inden for den maksimale og minimale temperatur.
Måleværktøjet viser alle målte temperaturer inden for måleområdet i forhold til hinanden. Hvis varmen i et område, for eksempel afbilledet med farver, vises med blå nuancer, betyder det, at de blålige områder hører til de koldere måleværdier i det pågældende måleområde. Disse områder kan dog ligge i et temperaturområde, der under visse omstændigheder kan medføre personskader. Vær derfor altid opmærksom på de temperaturer, der vises på skalaen eller direkte ved trådkorset.

Emissionskoefficient til indstilling af overfladetemperaturmålinger

Et objekts emissionskoefficient ε afhænger af overfladens materiale og struktur. Denne værdi angiver, hvor meget infrarød varmestråling objektet afgiver sammenlignet med en ideel varmeafgiver (sort krop, emissionskoefficient ε = 1), og har således en værdi på mellem 0 og 1.
For at bestemme overfladetemperaturen foretages der kontaktfri måling af den naturlige infrarøde varmestråling, der udsendes af måleobjektet. For at opnå korrekte målinger skal den emissionskoefficient, der er indstillet på måleværktøjet, kontrolleres før hver måling og om nødvendigt tilpasses til måleobjektet.
De emissionskoefficienter, der er forindstillet i måleværktøjet, er vejledende værdier.
Du kan vælge en af de forindstillede emissionskoefficienter eller indtaste en præcis talværdi. Indstil den ønskede emissionskoefficient i menuen ‘Måling’‘Emissionsgrad’ .
Det er kun muligt at opnå korrekte Temperaturmålinger, når den indstillede emissionsfaktor og genstandens emissionsfaktor stemmer overens.
Jo lavere emissionskoefficienten er, jo mere påvirker den reflekterede temperatur måleresultatet. Tilpas derfor altid den reflekterede temperatur ved ændring af emissionskoefficienten. Indstil den reflekterede temperatur i menuen ‘Måling’‘Reflekteret temp.’ .
Antagelige temperaturforskelle, der vises af måleværktøjet, kan skyldes forskellige temperaturer og/eller forskellige emissionskoefficienter. Hvis emissionskoefficienterne er meget forskellige, kan de viste temperaturforskelle afvige væsentligt fra de faktiske temperaturforskelle.
Hvis der befinder sig flere måleobjekter af forskellige materialer eller med forskellig struktur i måleområdet, er de viste temperaturværdier kun præcise for de objekter, der stemmer overens med den indstillede emissionskoefficient. For alle de andre objekter (med en anden emissionskoefficient) kan de viste farveforskelle anvendes som en indikation på temperaturforholdene.

Emissionskoefficienttabel

Denne tabel fungerer som hjælp til indstilling af emissionskoefficienten. Den angiver emissionskoefficienten ε af nogle almindelige materialer. Da emissionskoefficienten ændrer sig afhængig af temperaturen og overfladebeskaffenheden, skal værdierne her kun betragtes som vejledende værdier ved måling af temperaturforhold eller temperaturforskelle. For at måle den absolutte værdi af temperaturen skal materialets emissionskoefficient bestemmes nøjagtigt.
Materiale (materialetemperatur)
Materialetemperatur
Emissionskoefficient ε
Aluminium, valseemne
170 ℃
0,04
Aluminium, ikke oxideret
25 ℃
0,02
Aluminium, ikke oxideret
100 ℃
0,03
Aluminium, kraftigt oxideret
93 ℃
0,2
Aluminium, højpoleret
100 ℃
0,09
Bomuld
20 ℃
0,77
Beton
25 ℃
0,93
Bly
40 ℃
0,43
Bly, oxideret
40 ℃
0,43
Bly, gråt oxideret
40 ℃
0,28
Krom
40 ℃
0,08
Krom, poleret
150 ℃
0,06
Is, glat
0 ℃
0,97
Jern, finslebet
20 ℃
0,24
Jern med støbehud
100 ℃
0,8
Jern med valsehud
20 ℃
0,77
Glas
90 ℃
0,9
Gips
20 ℃
0,94
Granit
20 ℃
0,45
Gummi, hård
23 ℃
0,94
Gummi, blød, grå
23 ℃
0,89
Støbejern, oxideret
200 ℃
0,64
Træ
70 ℃
0,94
Kork
20 ℃
0,7
Kølelegeme, sort, eloxeret
50 ℃
0,98
Kobber, let anløbet
20 ℃
0,04
Kobber, oxideret
130 ℃
0,76
Kobber, poleret
40 ℃
0,03
Kobber, valset
40 ℃
0,64
Kunststoffer: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Lak, blå på aluminiumfolie
40 ℃
0,78
Lak, sort, mat
80 ℃
0,97
Lak, gul, 2 lag på aluminiumfolie
40 ℃
0,79
Lak hvid
90 ℃
0,95
Marmor, hvid
40 ℃
0,95
Murværk
40 ℃
0,93
Messing, oxideret
200 ℃
0,61
Oliemaling (alle farver)
90 ℃
0,92 - 0,96
Papir
20 ℃
0,97
Porcelæn
20 ℃
0,92
Sandsten
40 ℃
0,67
Stål, varmebehandlet overflade
200 ℃
0,52
Stål, oxideret
200 ℃
0,79
Stål, koldvalset
93 ℃
0,75 - 0,85
Ler, brændt
70 ℃
0,91
Transformatorlak
70 ℃
0,94
Teglsten, mørtel, puds
20 ℃
0,93
Zink, oxideret
·/·
0,1

Anvisninger for målebetingelserne

 • Kraftigt reflekterende eller blanke overflader (f.eks. blanke fliser eller blankt metal) kan i høj grad forvanske eller påvirke resultaterne. Sæt om nødvendigt mørk, mat tape med god varmeledningsevne på målefladen. Lad tapen sidde kortvarigt på overfladen og blive tempereret.
 • Ved måling på reflekterende overflader er det vigtigt at anvende en gunstig målevinkel, så reflekteret varmestråling fra andre genstande ikke forvansker resultatet. Eksempelvis kan refleksionen af din egen udstrålede kropsvarme påvirke målingen ved måling lodret forfra. Ved måling på en jævn flade kan omridset og temperaturen fra din krop således blive vist (reflekteret værdi), hvilket ikke svarer til den egentlige temperatur af den overflade, der måles på (emitteret værdi og overfladens reelle værdi).
 • Det er rent teknisk ikke muligt at foretage måling gennem transparente materialer (f.eks. glas eller transparent kunststof).
 • Måleresultaterne bliver mere præcise og pålidelige, jo bedre og mere stabile målebetingelserne er. I den forbindelse er det ikke kun kraftige temperaturudsving fra omgivelserne, der er relevante, kraftige udsving i det målte objekts temperaturer kan også påvirke nøjagtigheden.
 • Infrarød temperaturmålingen påvirkes af røg, damp, høj luftfugtighed eller støv i luften.
 • Gå så tæt som muligt på måleobjektet for at minimere forstyrrende faktorer mellem dig og målefladen.
 • Luft ud i lokalet, før du foretager målingen, især hvis der er støv eller meget damp i luften. Når du har luftet ud, skal du lade rummet temperere et stykke tid, til det har nået den sædvanlige temperatur igen.

Registreret arealstørrelse

Afstanden mellem måleobjektet og måleværktøjet påvirker den registrerede arealstørrelse pr. pixel. Jo større afstanden er til objektet, jo større objekter kan der måles på.
Vejledende værdier
Afrensning
Størrelse infrarød pixel
Infrarødt område bredde x højde
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funktioner

Tilpasning af farvevisning

Image alternative
Afhængig af målesituationen kan forskellige farvepaletter gøre det nemmere at analysere det termiske billede og vise objekter eller forhold mere tydeligt på displayet. De målte temperaturer påvirkes ikke af dette. Det er kun visningen af temperaturværdierne, der ændrer sig.
Bliv i måletilstand, og tryk på tasten højre eller tasten venstre for at skifte farvepalet.

Overlejring af termisk billede og normalt billede

Image alternative
For at opnå en bedre orientering (= placeringen af det viste termiske billede i rummet) kan et visuelt normalt billede desuden overlejres ved afbalancerede temperaturområder.
Overlejringen af normalt og termisk billede er præcist dækkende med en afstand på 0,55 m. Hvis målingen af måleobjektet foretages med forskellige afstande, vil der rent praktisk ske en forskydning mellem det normale og det termiske billede.
  Måleværktøjet giver dig følgende muligheder:
 • 100 % infrarødt billede
  Det er kun det termiske billede, der vises.
 • Billede i billede
  Det viste termiske billede bliver beskåret, og det omkringliggende område vises som normalt billede. Denne indstilling, gør det nemmere at placere måleområdet i rummet.
 • Transparens
  Det viste termiske billede lægges transparent hen over det normale billede. På den måde er objekter nemmere at genkende.
Du kan vælge indstilling ved at trykke på tasten Op eller tasten Ned.

Fastsættelse af skalaen

Tilpasningen af farvefordelingen på det termiske billede sker automatisk, men kan fastsættes ved at trykke på funktionstasten Højre. Det gør det muligt at sammenligne termiske billeder, der er taget under forskellige temperaturforhold (f.eks. ved kontrol af flere rum for kuldebroer) eller at skjule et ekstremt koldt eller varmt objekt på det termiske billede, som eller ville forvanske det termiske billede (f.eks. radiator som varmt objekt ved søgning efter kuldebroer).
Tryk på funktionstasten Højre igen for at indstille skalaen til automatisk. Temperaturerne reagerer igen dynamisk og tilpasses til de målte minimal- og maksimalværdier.

Målefunktioner

Tryk på tasten Func for at åbne andre funktioner, som kan hjælpe dig ved visningen. Naviger til de viste valgmuligheder ved at trykke på tasten venstre eller højre for at vælge en funktion. Vælg en funktion, og tryk igen på tasten Func .
  Du kan vælge mellem følgende målefunktioner:
 • ‘Automatisk’
  Farvefordelingen på det termiske billede sker automatisk.
 • ‘Varmesøger’
  Med denne målefunktion er det kun de højere temperaturer i måleområdet, der vises som termisk billede. Område uden for disse højere temperaturer vises som normalt billede i gråtoner. Visningen i gråtoner forhindrer, at kulørte objekter fejlagtigt sættes i forbindelse med temperaturer (f.eks. et rødt kabel i kontaktskabet ved søgning efter overophedede komponenter). Tilpas skalaen ved at trykke på tasten op og ned. Derved zoomes der enten ind eller ud på det termiske billede af det viste temperaturområde. Måleværktøjet måler stadig minimal- og maksimaltemperaturer og viser disse for enden af skalaen.
 • ‘Kuldesøger’
  Med denne målefunktion er det kun de lavere temperaturer i måleområdet, der vises som termisk billede. Området uden for disse lavere temperaturer vises som normalt billede i grå toner, så kulørte objekter ikke fejlagtigt sættes i forbindelse med temperaturer (f.eks. en blå vinduesramme ved søgning efter fejl i isoleringen). Tilpas skalaen ved at trykke på tasten op og ned. Derved zoomes der enten ind eller ud på det termiske billede af det viste temperaturområde. Måleværktøjet måler stadig minimal- og maksimaltemperaturer og viser disse for enden af skalaen.
 • ‘Manuel’
  Hvis der måles kraftigt afvigende temperaturer i det termiske billede (f.eks. en radiator som varmt objekt ved søgning efter kuldebroer), så fordeles de anvendte farver over et højt antal temperaturværdier i området mellem maksimal- og minimaltemperatur. Det kan medføre, at små temperaturforskelle ikke længere kan vises detaljeret. Gør følgende for at opnå detaljeret visning af det temperaturområde, der skal undersøges: Skift til tilstanden ‘Manuel’ , herefter kan du indstille maksimal- og minimaltemperatur. På den måde kan du definere det temperaturområde, der er relevant for dig til, og hvor du kan se små forskelle. Indstillingen ‘Nulstil skala’ tilpasser igen skalaen automatisk til de målte værdier i den infrarøde sensors synsfelt.

Hovedmenu

Du går tilbage til hovedmenuen ved først at trykke på tasten Func for at få vist målefunktionerne. Tryk derefter på funktionstasten Højre.

‘Måling’

 • ‘Emissionsgrad’
  For nogle af de mest almindelige materialer findes der gemte emissionskoefficienter, du kan vælge. For at gøre dem nemmere at finde, er værdierne samlet i grupper i emissionskoefficientkataloget. Vælg først den passende kategori i menupunktet ‘Materiale’ og derefter det passende materiale. Den tilhørende emissionskoefficient vises på linjen nedenunder. Hvis du kender den præcise emissionskoefficient for måleobjektet, kan du også indstille den som talværdi i menupunktet ‘Emissionsgrad’ . Hvis du ofte skal måle de samme materialer, kan du gemme 5 emissionskoefficienter som favoritter, som nemt og hurtigt kan vælges i den øverste bjælke (nummereret fra 1 til 5).
 • ‘Reflekteret temp.’
  Indstilling af denne parameter kan give et bedre måleresultat, især ved materialer med lav emissionskoefficient (= høj refleksion). I nogle situationer (især indendørs) svarer til reflekterede temperatur til omgivelsestemperaturen. Hvis målingen kan blive påvirket af objekter med kraftigt afvigende temperaturer i nærheden af kraftigt reflekterende objekter, bør du tilpasse denne værdi.

‘Visning’

 • ‘Midtpunkt’
  Punktet vises i midten af det termiske billede og viser den målte temperaturværdi på dette sted.
 • ‘Varmepunkt’‘TIL’  ⁄ ‘FRA’
  Det varmeste punkt (= målepixel) på det termiske billede er markeret med et rødt trådkors på det termiske billede. Det gør det lettere at søge efter kritiske steder (f.eks. løs kontaktklemme i kontaktskabet). For at opnå en så nøjagtig måling som mulig skal du fokusere på måleobjektet i midten af displayet (85 × 64 px). På den måde vises den pågældende temperaturværdi for dette måleobjekt også.
 • ‘Kuldepunkt’‘TIL’  ⁄ ‘FRA’
  Det koldeste punkt (= målepixel) på det termiske billede er markeret med et blåt trådkors på det termiske billede. Det gør det lettere at søge efter kritiske steder (f.eks. utæthed i et vindue). For at opnå en så nøjagtig måling som mulig skal du fokusere på måleobjektet i midten af displayet (85 × 64 px).
 • ‘Farveskala’‘TIL’ ⁄ ‘FRA’
  Under dette menupunkt du kan aktivere eller deaktivere farveskalaen.
 • ‘Gennemsnitstemp.’‘TIL’ ⁄ ‘FRA’
  Gennemsnitstemperaturen vises øverst til venstre på det termiske billede (gennemsnitstemperaturen for alle målte værdier på det termiske billede). Det kan gøre det nemmere at bestemme den reflekterede temperatur

‘Instrument’

 • ‘Sprog’
  Under dette menupunkt kan du ændre det sprog, der anvendes på displayet.
 • ‘Enhed’
  Under dette menupunkt kan du skifte mellem ‘°C’ og ‘°F’ som enhed for temperaturvisning (gælder ikke for Japan).
 • ‘Klokkeslæt/dato’
  Åbn undermenuen ‘Klokkeslæt/dato’ for at ændre klokkeslæt og dato på måleværktøjet. I denne undermenu kan du også ændre formatet af klokkeslæt og dato. Når du vil forlade undermenuen ‘Kl.’ og ‘Dato’ , skal du enten trykke på højre funktionstast for at gemme indstillingerne eller venstre funktionstast for at ignorere ændringerne.
 • ‘Sluk-tid’
  Under dette menupunkt kan du vælge et tidsinterval, hvorefter måleværktøjet automatisk slukkes, hvis der ikke bliver trykket på en af tasterne i dette tidsrum. Du kan også deaktivere den automatiske frakobling ved at vælge indstillingen ‘Aldrig’ .
 • ‘Høj lydkvalitet’
  Under dette menupunkt kan du tilpasse kvaliteten af audiofilen med talekommentaren. Husk, at høj audiokvalitet kræver mere hukommelsesplads.
 • ‘Informationer’
  Under dette menupunkt finder du oplysninger om måleværktøjet. Her finder du måleværktøjets serienummer og installerede softwareversion.
 • ‘Fabriksindstillinger’
  Under dette menupunkt kan du slette måleværktøjets standardindstillinger og alle data. Det kan under visse omstændigheder vare flere minutter. Tryk på højre tast ‘Mere’ for at åbne undermenuen. Tryk derefter enten på højre funktionstast for at slette alle filer eller på venstre funktionstast for at afbryde processen.
Du kan også forlade en menu og vende tilbage til standardskærmbilledet ved at trykke på tasten Start/pause måling.

Dokumentation af måleresultater

Gem måleresultater

Så snart du har tændt for måleværktøjet, påbegynder det straks at foretage kontinuerlige målinger, ind til det slukkes.
Ret kameraet mod det ønskede måleobjekt, og tryk på tasten Gem for at gemme et billede. Billedet bliver gemt i måleværkøjets interne hukommelse. Som alternativ kan du trykke på tasten Start/sæt måling på pause. Målingen vises som still-billede og på displayet. Det gør det muligt at se nærmere på billedet og foretage en tilpasning efterfølgende (f.eks. af farvepaletten). Hvis du ikke vil gemme still-billedet, starter du måletilstanden igen ved at trykke på tasten Start/sæt måling på pause. Hvis du vil gemme billedet i måleværktøjets interne hukommelse, skal du trykke på tasten Gem.

Optagelse af talekommentar

Du kan optage en talekommentar for at fastholde oplysninger om omgivende betingelser eller andet om det gemte termiske billede. Denne kommentar gemmes sammen med det termiske billede og det visuelle billede og kan senere overføres.
Det anbefales at optage en talekommentar for at sikre bedre dokumentation.
Mikrofonen sidder tag tastaturet ved siden af mikrofonsymbolet. Tal i retning af mikrofonen. Optagelsen kan maks. være på 30 sek.
  Optagelsen af talekommentaren sker i galleriet. Gør følgende:
 • Tryk på funktionstasten venstre for at åbne galleriet.
 • Tryk på tasten Func . Optagelsen starter. Optag alle relevante oplysninger.
 • Afslut optagelsen ved enten at trykke igen på tasten Func eller på funktionstasten højre.
 • Tryk på funktionstasten venstre for at afbryde optagelsen. Du kan afspille talekommentaren efter optagelse.
 • Tryk på tasten Func igen for at afspille optagelsen. Optagelsen bliver afspillet.
  Tryk på funktionstasten højre for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen på funktionstasten højre for at gå videre med afspilningen af optagelsen, der er sat på pause.
  Tryk på funktionstasten venstre for at stoppe afspilningen.
Slet den eksisterende talekommentar, og start en ny optagelse, hvis du vil slette den eksisterende talekommentar.

Visning af gemte billeder

Det visuelle billede er blevet gemt sammen med det termiske billede. Tryk på tasten Ned for at åbne det.
  Før følgende for at få vist gemte termiske billeder:
 • Tryk på funktionstasten venstre. På displayet vises nu den sidst gemte billede.
 • Tryk på tasten højre eller tasten venstre for at skifte mellem de gemte termiske billeder.
Ved at trykke på tasten Op for kan du få vist det termiske billede som fuldskærmsbillede. Ved visning som fuldskærmsbillede skjules visningen af titellisten efter 3 sek., så du kan se alle detaljerne på det termiske billede.
Tryk på tasterne Op og Ned for at skifte mellem visningerne.

Sletning af gemte billeder og talekommentarer

Billedernes datafragmenter forbliver i hukommelsen og ville kunne rekonstrueres. Vælg ‘Instrument’‘Fabriksindstillinger’ i hovedmenuen for at slette uigenkaldeligt.
  Skift til gallerivisning for at slette enkelte eller alle termiske billeder:
 • Tryk på funktionstasten Højre under papirkurv-symbolet. Det åbner en undermenu. Her kan du vælge, om du kun vil slette dette billede, kun den tilhørende talekommentar (hvis du har optaget en) eller alle billederne. Hvis du kun vil slette dette billede eller talekommentaren, skal du bekræfte sletningen ved at trykke på tasten Func .
 • Hvis du vil slette alle billeder, skal du trykke på tasten Func eller funktionstasten Højre og derefter bekræfte sletningen ved at trykke på funktionstasten Højre. Hvis du trykker på funktionstasten Venstre her, afbrydes sletningen.

Dataoverførsel

USB-porten anvendes udelukkende til dataoverførsel. Batterier og andre enheder kan ikke oplades via denne.
 1. Åbn dækslet til USB-porten.
 2. Forbind det slukkede måleinstruments USB-port med din pc ved hjælp af USB-kablet.
  Forbind kun måleinstrumentet med én pc via USB-porten. Ved tilslutning til andre enheder kan måleinstrumentet blive beskadiget.
 3. Tænd måleinstrumentet.
 4. Åbn Stifinder på din pc, og vælg drevet PT‑C . De gemte filer kan kopieres fra måleinstrumentets interne hukommelse, flyttes til din pc eller slettes.
 5. Så snart du har afsluttet den ønskede proces, afbryder du drevet på forskriftsmæssig vis.
  Afbryd altid først drevet fra pc'ens operativsystem (skub drevet ud), da måleinstrumentets interne hukommelse ellers kan blive beskadiget.
 6. Sluk derefter måleinstrumentet på tænd/sluk-knappen.
 7. Fjern USB-kablet, og luk dækslet til USB-porten for at beskytte med støv og stænkvand.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
 • Rengør forsigtigt evt. ventilationsåbninger med en tør, blød børste.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Brug en ren, tør klud til at rengøre kontakterne på produktet.
 • Hold altid måleværktøjet rent. En snavset infrarød sensor kan påvirke målenøjagtigheden.
 • Forsøg ikke at fjerne fastsiddende snavs fra infrarød sensor, kamera, højttaler eller mikrofon med en spids genstand. Blæs støvet af den infrarøde sensor og kameraet. Tør det ikke af den infrarøde sensor og kameraet med en klud (fare for at ridse).
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke det fedt fra kontakterne, som er påført fra fabrikken.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for fejlfri funktion.
Anvend kun originale reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehørsdele af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Udskiftning af knapcellebatteri

Måleinstrumentet er forsynet med et knapcellebatteri, så det er muligt at gemme klokkeslættet. Hvis knapcellebatteriet er afladet, skal det skiftes ud.
Image alternative
 1. Løsn skruen på holderen til knapcellebatteriet.
  • Skruen er fastgjort til holderen til knapcellebatteriet.
 2. Træk knapcellebatteriholderen (eventuelt med et egnet værktøj) ud af skakten.
 3. Fjern det tomme knapcellebatteri, og isæt et nyt knapcellebatteri. Vær opmærksom på, at de vender rigtigt. Det indgraverede "+" i holderen til knapcellebatteriet og knapcellebatteriets pluspol skal stemme synligt overens.
 4. Indsæt knapcellebatteriholderen i skakten igen. Sørg for, at knapcellebatteriholderen er skubbet korrekt og fuldstændig ind, da batteriet ellers ikke er beskyttet mod støv og stænkvand.
 5. Spænd skruen på holderen til knapcellebatteriet fast med hånden.

Hilti Service for måleteknik

Hilti Service for måleteknik foretager kontrollen og udfører i tilfælde af afvigelse en ny kontrol og sørger for, at måleværktøjet igen opfylder specifikationerne. Opfyldelse af specifikationerne på kontroltidspunktet bekræftes skriftligt ved hjælp af servicecertifikatet. Det anbefales:
 • At vælge et egnet kontrolinterval afhængigt af brugen.
 • At foretage en kontrol af produktet efter en usædvanlig belastning af produktet, før vigtige opgaver, dog mindst én gang om året skal Hilti Service for måleteknik.
Kontrollen udført af Hilti Service for måleteknik fritager ikke brugeren for at skulle kontrollere måleværktøjet før og under anvendelsen.

Transport og opbevaring

Transport af batteridrevne værktøjer og batterier
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring af batteridrevne værktøjer og batterier
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Det er ikke muligt at tænde produktet.
Aflad batteri
 • Udskift batteriet, eller oplad det tomme batteri.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et hørbart klik.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt klik.
Holdetappen på batteriet er snavset.
 • Rengør låsetappen, og sæt batteriet i igen.
Image alternative
Måleværktøj for varmt eller for koldt.
Måleværktøj for varmt eller for koldt. Måleværktøjet slukkes automatisk efter kort tid.
 • Lad måleværktøjet akklimatisere.
 • Tænd derefter måleværktøjet igen.
Image alternative
Batteri for varmt eller for koldt.
Batteri for varmt eller for koldt. Måleværktøjet slukkes automatisk efter kort tid.
 • Lad batteriet akklimatisere, eller udskift batteriet.
 • Tænd derefter måleværktøjet igen.
Image alternative
Hukommelse fuld/defekt.
Billedhukommelse fuld.
 • Overfør om nødvendigt billederne til en anden lagerenhed (f.eks. pc). Slet derefter på billederne fra den interne hukommelse.
Billedhukommelse defekt.
 • Formater den interne hukommelse ved at slette alle billeder. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Hilti Service.
Image alternative
Måleværktøjet kan ikke forbindes med en pc.
PC'en kan ikke finde måleværktøjet.
 • Kontrollér, om driveren på computeren er opdateret. Hvis ikke kan det være nødvendigt, at computerens operativsystem opdateres til en nyere version.
USB-interface eller USB-kabel defekt.
 • Kontrollér forbindelsen med et andet USB-kabel.
 • Kontrollér, om måleværktøjet kan forbindes med en anden computer.
 • Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Hilti Service.
Image alternative
Knapcellebatteri tomt.
Knapcellebatteri tomt.
 • Udskift knapcellebatteriet.
 • Bekræft udskiftningen.
Image alternative
Måleværktøj defekt.
Måleværktøj defekt.
 • Kontakt Hilti Service.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for klasse B digitalt udstyr, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i beboelsesinstallationer. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsbogen, kan det medføre skadelige forstyrrelser af radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan opstå i specifikke installationer. Hvis dette produkt medfører forstyrrelse af radio- eller tv-modtagere, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for produktet, opfordres brugeren til at forsøge at eliminere forstyrrelserne ved hjælp af følgende foranstaltninger:
 • Drej eller flyt modtagerantennen.
 • Forøg afstanden mellem instrumentet og modtageren.
 • Tilslut instrumentet til en anden stikkontakt eller strømkreds end den, modtageren er sluttet til.
 • Søg råd og vejledning hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
Produktet opfylder paragraf 15 i FCC‑bestemmelserne og RSS-210 fra ISED.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
 • Dette instrument må ikke udsende skadelig stråling.
 • Instrumentet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende instrumentet.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Yderligere oplysninger

Tilbehør, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du her.

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
BeskrivelseHilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på:www.hilti.group
Sikkerhed
 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
 • Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
I tilfælde af et batteri, som ikke lader sig afkøle, som ryger, eller som brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.