Sprog

PC 2-22

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Advarsel! Før du bruger produktet, skal du sikre dig, at du har læst og forstået produktets medfølgende brugsanvisning inklusive anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder og specifikationer. Sørg især for at blive fortrolig med alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler, billeder, specifikationer samt bestanddele og funktioner. Hvis du ikke gør det, er der risiko for at få elektrisk stød, brandfare og/eller risiko for alvorlige personskader. Gem brugsanvisningen inklusive alle anvisninger, sikkerhedsanvisninger og advarsler til senere brug.
 • Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Den medfølgende brugsanvisning svarer til den aktuelle tekniske standard på tidspunktet for trykningen. Du kan altid finde den aktuelle version online på Hiltis produktside. Følg linket eller QR-koden i denne brugsanvisning, der er markeret med symbolet Image alternative.
 • Sørg for, at denne brugsanvisning altid følger med ved overdragelse af produktet til andre.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Produktet må ikke sluttes direkte til drikkevandsforsyningen. Anvend en systemadskiller iht. EN 12729 type BA. Vand, der er løbet gennem denne systemadskiller, må ikke anvendes som drikkevand.
Image alternative Slå aldrig med en genstand på batteriet, og brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Batteridrevet højtryksrenser
  PC 2-22
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

Ud over sikkerhedsanvisningerne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje.
 • Læs alle anvisningerne! Hvis du ikke følger nedenstående anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
 • Brug den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer produktet, hvordan du håndterer de farer, som kan udgå fra materialet, og hvordan du bortskaffer væske herfra.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • ADVARSEL! Maskinen må kun anvendes af personer, som er fortrolig med denne, er blevet instrueret i sikker brug af denne og forstår de farer, der udgår fra denne. Maskinen er ikke beregnet til børn. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
 • Højtryksrenseren må ikke anvendes af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller manglende erfaring og viden.
 • Opbevar altid maskiner, der ikke anvendes, sikkert. De skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.

Personlig sikkerhed

 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Brug aldrig højtryksrenseren, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det gør det nemmere at kontrollere højtryksrenseren, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Højtryksrenserens vandstråle giver tilbageslag. Hold altid produktet fast med begge hænder placeret på hhv. håndtaget og gribefladen.
 • Før produktet tages i brug, skal dysen altid rettes i en sikker retning.
 • ADVARSEL! Højtryksrensere kan være farlige ved ukorrekt brug. Foretag ikke rengøring, når andre befinder sig i farezonen uden beskyttelse. Ret aldrig vandstrålen mod personer, børn eller andre levende væsner.
 • ADVARSEL! Ret aldrig strålen mod dig selv eller andre for f.eks. at rengøre tøj eller sko.
 • Hold fingre, hænder, fødder og andre legemsdele væk fra vandstrålen. Højtryksvandstrålen kan medføre personskader og er kraftig nok til f.eks. at forårsage blindhed, hvis man er for tæt på ved opstart af sprøjtestrålen.
 • Brug altid maske ved rengøring af kraftigt støvkontaminerede områder. Støv, der hvirvles op af vandstrålen, kan medføre personskader.
 • Brug altid øjenværn ved anvendelse af produktet. Derved forhindrer du øjenskader og risikoen for at blive blind.
 • ADVARSEL! Ved anvendelse af højtryksrensere kan der dannes aerosoler. Det kan være sundhedsskadeligt at indånde aerosoler. Brug derfor åndedrætsværn.
 • ADVARSEL! Eksplosionsfare – Brug ikke brændbare væsker.
 • Foretag en risikoanalyse for at fastlægge de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger mod aerosoler afhængigt af hvilken overflade, der skal rengøres, og omgivelserne i arbejdsområdet. FFP2-åndedrætsværn eller tilsvarende eller åndedrætsværn med højere klassifikation er egnet som beskyttelse mod vandholdige aerosoler.
 • Du og alle personer, der opholder sig i nærheden ved brug og vedligeholdelse af maskinen, skal bruge beskyttelsestøj. Det omfatter: beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og et let åndedrætsværn.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.

Arbejdsplads

 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Arbejdspladser med dårlig udluftning kan være sundhedsskadelige som følge af indånding af aerosoler og støvpåvirkning.
 • Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld.
 • Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.

Elektrisk sikkerhed

 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Ret aldrig vandstrålen direkte mod elektriske eller elektroniske apparater.
 • Undgå at udsætte apparatet for regn.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

 • Anvend kun produktet og tilbehøret i teknisk fejlfri stand.
 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at batteriet og det monterede tilbehør er sikkert fastgjort.
 • Sluk for højtryksrenseren, også selvom du kun lader den være uden opsyn i kort tid.
 • ADVARSEL! Produktet må ikke sluttes direkte til drikkevandsforsyningen. Brug en systemadskiller iht. EN 12729 Typ BA. Vand, der er løbet gennem denne systemadskiller, må ikke anvendes som drikkevand.
 • ADVARSEL! Reservedele og tilbehør er vigtige for at garantere højtryksrenserens sikkerhed. Anvend derfor kun originale reservedele og originalt tilbehør, der er anbefalet eller fremstillet af producenten.
 • ADVARSEL! Højtryksslanger, armaturer og koblinger er vigtige for højtryksrenserens sikkerhed. Anvend kun slanger, armaturer og koblinger, der er anbefalet af producenten.
 • ADVARSEL! Denne maskine er beregnet til brug med det medfølgende rengøringsmiddel eller med rengøringsmidler, der anbefales af producenten. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan forringe maskinens sikkerhed.
 • ADVARSEL! Højtryksdyser kan være farlige ved ukorrekt brug. Strålen må ikke rettes mod personer, strømførende elektriske maskiner eller mod dig selv.
 • Anvend altid højtryksrenseren med det originale indsugningsfilter.
 • Anvend aldrig højtryksrenseren i områder, hvor der befinder sig brændbart støv, brændbare væsker eller dampe.
 • Anvend udelukkende væsker og rengøringsmidler, der er godkendt til anvendelse med højtryksrenser.
 • Anvend kun rengøringsmidler med et separat sikkerhedsdatablad (MSDS), og følg anvisningerne i dette MSDS.
 • Beskyt øjne, lunger og hud mod kontakt med rengøringsmidlet.
 • Opbevar højtryksrenseren i et lukket rum for at beskytte den mod solens stråler og frost. Tøm højtryksrenseren for overskydende vand, før den opbevares. Hvis overskydende vand fryser til is i højtryksrenseren, udvider det sig og beskadiger højtryksrenseren, der således ikke længere er funktionsdygtig.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Dyse
 2. Indstilling af dyse
 3. Sprøjtelanse
 4. Gribeflade
 5. Låsemekanisme på afbryderen
 6. Afbryder
 7. Håndtag
 8. Vandtilslutning
 9. Kobling til vandtilslutning
 10. Tætning
 11. Vandfilter
 12. Kobling til indsugningsslangen
 13. Indsugningsslange
 14. Holdelask
 15. Indsugningsfilter
 16. Batteri
 17. Statusindikator for batteri
 18. Batterifrigørelsesknap
 19. Rengøringsmiddelbeholder (tilbehør)
 20. Doseringshjul
 21. Kobling til rengøringsmiddelbeholderen

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en batteridrevet højtryksrenser. Den er beregnet til professionel rengøring inden- og udendørs af f.eks. køretøjer, maskiner, udvendige overflader, værktøj, facader, terrasser osv. med vand.
Der kan eventuelt monteres en rengøringsmiddelbeholder på sprøjtelansen.
Image alternative
 • Brug kun Hilti Nuron Li‑ion-batterier fra B 22-serien til dette produkt. Af hensyn til en optimal effekt anbefaler Hilti batterierne i tabellen til dette produkt.
 • Anvend kun Hilti -ladere fra de serier, der fremgår af tabellen, til disse batterier.

Leveringsomfang

Batteridrevet højtryksrenser, sprøjtelanse, dyse, indsugningsslange med indsugningsfilter, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Mærkater på produktet

Image alternative Ret aldrig vandstrålen mod personer, levende væsner eller elektriske komponenter.
Image alternative Garanteret lydeffektniveau LWAd (ref. 1pW), i decibel.

Li-ion-batteriets indikatorer

Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.

Visning af ladetilstand og fejlmeddelelser

For at få en af følgende visninger skal du trykke kort på batteriets frigøringsknap.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af batteri, der falder på gulvet!
 • Sørg for, at du ved isat batteri efter tryk på frigøringsknappen bringer batteriet korrekt i indgreb igen i det anvendte produkt.
Ladetilstanden og evt. fejl vises også konstant, så længe det tilsluttede produkt er tændt.
Tilstand
Betydning
Fire (4) LED'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 100 % til 71 %
Tre (3) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 70 % til 51 %
To (2) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 50 % til 26 %
En (1) LED lyser konstant grønt
Ladetilstand: 25 % til 10 %
En (1) LED blinker langsomt grønt
Ladetilstand: < 10 %
En (1) LED blinker hurtigt grønt
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet.
Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af batteriet, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt gult
Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produktet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der foreligger en anden fejl.
Bring produktet og batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet under anvendelsen.
Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED lyser gult
Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt rødt
Li-ion-batteriet er låst og kan ikke længere anvendes. Kontakt Hilti Service.

Visning om batteriets tilstand

Hvis du ønsker at aflæse batteriets tilstand, skal du holde frigøringsknappen inde i mere end tre sekunder. Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som følge af misbrug som f.eks. nedstyrtning, perforeringer, eksterne varmeskader osv.
Tilstand
Betydning
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode grønt.
Batteriet kan fortsat benyttes.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter blinker én (1) lysdiode hurtigt gult.
Forespørgslen om batteriets tilstand kunne ikke afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti Service.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode rødt.
Hvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er den resterende batterikapacitet under 50%.
Hvis et tilsluttet produktet ikke længere kan benyttes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Kontakt Hilti Service.

Indstillingsmuligheder (dyse)

Symbol
Funktion
Anvendelsesbeskrivelse
Image alternative Fladstråle
Rengøring til fjernelse af middelsvært snavs
Image alternative Brusestråle
Overfladerengøring til fjernelse af middelsvært snavs
Image alternative Turbostråle
Overfladerengøring til fjernelse af kraftigt snavs
Image alternative Punktstråle
Punktvis rengøring til fjernelse af kraftigt snavs

Tekniske data

Produktegenskaber


PC 2-22
Vægt
2,1 kg
Beskyttelsesklasse
IP X5 (beskyttelse mod vandstråler fra alle retninger)
Nominelt tryk
40 bar ±3 bar
Tilladt tryk
6 MPa
Vandtilslutning
1⁄2" vandslange/kobling
Maks. tilløbstemperatur
40 ℃
Maks. tilløbstryk
0,6 MPa
Nominel gennemstrømningshastighed (vand)
2,2 ℓ/min
Maks. gennemstrømningshastighed (vand)
4,5 ℓ/min
Maks. indsugningshøjde (kun med helt fyldt slange)
4 m
Omgivende temperatur under drift
0 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃

Batteri

Batteriets driftsspænding
21,6 V
Vægt, batteri
Se kapitlet "Bestemmelsesmæssig anvendelse"
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Støjinformationer og vibrationsværdier iht. EN 60335-2-79

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt: at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation
Lydeffektniveau (LWA)
79 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
66 dB(A)
Usikkerhed (KWA)
1,6 dB(A)
Usikkerhed (KpA)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier
Vibrationsemissionsværdi
B 22‑255
2,4 m/s²
Usikkerhed
0,7 m/s²

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Montering af produktet

Alle moduler (sprøjtedyse, sprøjtelanse, rengøringsmiddelbeholder) er udstyret med en universallås. Den beskrevne fremgangsmåde gælder for alle moduler af samme tilslutningstype.
 1. Sæt modulet i monteringsholderen.
 2. Drej modulet med uret ind i låseenheden.
 3. Sørg for at sikre modulet med omløbermøtrikken.

Etablering af vandforsyning via vandrør

Image alternative
VIGTIGT
Materielle skader på grund af forkert monteret systemadskiller. En systemadskiller, der er monteret på maskinen, kan medføre skader på højtryksrenseren.
 • Monter altid systemadskilleren på vandhanen.
 1. Monter en systemadskiller på vandtilslutningen.
 2. Monter den ene kobling på indsugningsslangen på systemadskilleren.
 3. Monter den anden kobling på indsugningsslangen på højtryksrenseren.
 4. Åbn vandtilførslen fra vandforsyningen.

Etablering af vandforsyning via åbne beholdere

Du kan bruge enhver type åben beholder til vandforsyningen. Kontrollér, at der ikke er andre væsker og ikke beskidt vand i den åbne beholder. Anvend altid et indsugningsfilter ved brug af vandforsyning fra åbne beholdere. På den måde forhindrer du, at fremmedlegemer suges op og beskadiger produktet.
Image alternative
 1. Monter koblingen på den medfølgende indsugningsslange i produktets kobling (vandtilslutning).
 2. Monter et indsugningsfilter på indsugningsslangens frie kobling.
 3. Læg indsugningsslangen med monteret indsugningsfilter ned i en åben vandbeholder.

Deaktivering/aktivering af låsemekanisme

Image alternative
 1. Skub låsemekanismen på afbryderen til højre.
  • Afbryderen er låst og kan ikke betjenes utilsigtet.
 2. Skub låsemekanismen på afbryderen til venstre.
  • Afbryderen kan nu betjenes.

Montering af rengøringsmiddelbeholder (tilbehør)

Image alternative
 1. Afmonter dysen fra sprøjtelansen.
 2. Monter rengøringsmiddelbeholderen på sprøjtelansen.
 3. Reguler på doseringshjulet, hvor store mængder rengøringsmiddel der skal doseres.
  • Drej doseringshjulet til venstre for at få mere rengøringsmiddel.
  • Drej doseringshjulet til højre for at få mindre rengøringsmiddel.

Faldsikring

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af nedfaldende værktøj og/eller tilbehør!
 • Anvend kun den Hilti -værktøjssikkerhedsline, som er beregnet til dit produkt.
 • Kontrollér værktøjssikkerhedslinens fastgørelsespunkt for mulige skader før hver brug.
Overhold nationale retningslinjer for opgaver i højden.
Brug kun Hilti værktøjslinen #2261971som sikring mod nedstyrtning af dette produkt.
  Image alternative
 • Fastgør værktøjslinen til produktet med løkken som vist på billedet. Kontroller, at den sidder sikkert.
 • Fastgør karabinhagen på en bærende struktur. Kontrollér, at karabinhagen sidder godt fast.
  Overhold brugsanvisningen til Hilti værktøjslinen.

Betjening

Anvisninger for sikker drift

Kontrollér hver gang før brug, om produktet opbygger tryk i løbet af maks. 2 minutter. Undgå tørløb og tørdrift af produktet. Tørdrift over et vist tidsrum kan beskadige produktet.
Vælg altid den rigtige driftstilstand efter, hvor slemt snavset og hvor følsomt underlaget er. Et for højt vandtryk kan medføre skader på overfladerne. Undgå at bruge en for høj trykindstilling ( Image alternative) og afstande på under 30 cm til f.eks. lakerede overflader, sarte træoverflader eller dæk.
Selvansugningen fungerer kun op til en højde på 1,2 meter. Kontrollér, at indsugningsslangen er fuld af vand, før du arbejder i en højde på over 1,2 meter.

Tænding eller slukning af produktet

Tænding af produktet
Image alternative
 1. Tryk på afbryderen, og hold den inde.
  • Pumpen starter, og produktet genererer en vandstråle.
 2. Udfør rengøringen.
Deaktivering af produktet
 1. Slip afbryderen.
  • Pumpe og vandtilførsel stoppes.
  Fjern alt overskydende vand fra produktet og alle tilledninger ved opbevaring af produktet ved temperaturer omkring eller under frysepunktet.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
 • Rengør forsigtigt evt. ventilationsåbninger med en tør, blød børste.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Brug en ren, tør klud til at rengøre kontakterne på produktet.
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke det fedt fra kontakterne, som er påført fra fabrikken.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få straks produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontroller dem for korrekt funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Rengøring af indsugningsfilter

Image alternative
 1. Afmonter indsugningsfilteret fra indsugningsslangen.
 2. Drej koblingen af indsugningsfilteret.
 3. Tak tætningsringen ud af indsugningsfilteret.
 4. Bøj de to holdelasker fra hinanden.
 5. Tag sien ud af indsugningsfilteret.
 6. Rengør alle delene under rundende vand.
 7. Rengør sien og indersiden af indsugningsfilteret med en lille børste.
 8. Saml indsugningsfilteret.
 9. Monter indsugningsfilteret på indsugningsslangen.

Rengøring af vandfilter

Image alternative
 1. Afmonter vandtilslutningens kobling fra højtryksrenseren.
  Løsn om nødvendigt vandtilslutningens kobling med en gaffelnøgle.
 2. Tag vandfilteret ud af vandtilslutningens kobling.
 3. Rengør alle delene under rundende vand.
 4. Læg vandfilteret ned i vandtilslutningens kobling.
 5. Monter vandtilslutningens kobling på højtryksrenseren.

Rengøring af dyse

Rengør dysen med en spids genstand, f.eks. en bøjet papirclips.
Image alternative
 1. Afmonter dysen fra sprøjtelansen.
 2. Før den spidse genstand ind i dysen.
 3. Bevæg den spidse genstand frem og tilbage, til den går let.
 4. Monter dysen på sprøjtelansen.

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Vær opmærksom på batteriets statusindikator ved alle fejl. Se kapitlet Li-ion-batteriets indikatorer .
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejltabel og afhjælpning

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Batteriets lysdioder viser ingenting
Batteriet er defekt.
 • Kontakt Hilti Service.
Motoren starter ikke
Frosset
 • Lad pumpen, slangen eller tilbehøret tø op.
Motoren kører, men intet tryk
Dyse tilstoppet
 • Rengør dysen.
Pulserende tryk
Luft i slangen eller pumpen
 • Lad højtryksrenseren køre med åben vandhane, indtil et ensartet arbejdstryk er nået.
Vandforsyning ikke korrekt
 • Kontrollér, om vandtilslutningen opfylder specifikationerne i de tekniske data og leverer tilstrækkelige mængder vand. De mindste slanger, der må anvendes, er ¹/₂" eller ⌀ 13 mm.
Vandfilter eller indsugningsfilter tilstoppet
 • Rengør vandfilteret og/oder indsugningsfilteret.
Indsugningsslange knækket eller klemt
 • Læg indsugningsslangen lige.
Tryk er jævnt for lavt (Bemærk: visse typer tilbehør kan reduceret trykket)
Dyse slidt
 • Udskift dysen.
Motoren kører, men trykket er begrænset eller ikke arbejdstryk
Vand ikke tilsluttet
 • Tilslut vand.
Vandfilter eller indsugningsfilter tilstoppet
 • Rengør vandfilteret og/oder indsugningsfilteret.
Dyse tilstoppet
 • Rengør dysen.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Tilbehør, systemprodukter og yderligere oplysninger om dit produkt finder du her.

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.
Taiwan RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
BeskrivelseHilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på:www.hilti.group
Sikkerhed
 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
 • Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
I tilfælde af et batteri, som ikke lader sig afkøle, som ryger, eller som brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.