Sprog

WFE 450‑E

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug beskyttelseshandsker
Image alternative Brug støvmaske
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Diameter
Image alternative Omdrejninger pr. minut

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Excentersliber
  WFE 450‑E
  Generation:
  01
  Serienummer :

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger for båndsliber og tromlesliber

 • Hold elværktøjet i de isolerede greb, da slibefladen kan ramme maskinens eget netkabel. Ved beskadigelse af en spændingsførende ledning kan metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Anvend kun maskinen i teknisk fejlfri tilstand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på maskinen.
 • Hold altid maskinen med begge hænder på de dertil beregnede greb. Hold grebene tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Træk under arbejdet altid netledningen og forlængerledningen bagud væk fra maskinen. Dette nedsætter risikoen for at falde over ledningen under arbejdet.
 • Anvend støvudsugning, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller. I forbindelse med slibearbejdet opstår støv, som kan beskadige lunger og øjne.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning.
 • Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk. Anvend så vidt muligt støvudsugning. For at opnå en høj grad af støvudsugning skal du anvende en egnet mobil støvsuger. Brug om nødvendigt et åndedrætsværn, som egner sig til den pågældende støvtype. Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Overhold de gældende nationale forskrifter vedrørende de materialer, der skal bearbejdes.
 • Maskinen er ikke beregnet til svagelige personer uden instruktion. Maskinen skal opbevares uden for små børns rækkevidde.
 • Børn bør gøres opmærksomme på, at de ikke må lege med maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvis tilslutningskablet til det elektriske værktøj er ødelagt, skal det udskiftes med en særlig og godkendt tilslutningsledning, der fås i kundeserviceafdelingen. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Sluk elværktøjet i tilfælde af strømsvigt, og træk netstikket ud af kontakten for at undgå utilsigtet start, når strømmen vender tilbage.
 • Få med regelmæssige mellemrum Hilti -service til at kontrollere tilsmudsede maskiner ved hyppig bearbejdning af ledende materialer. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Sørg for at sikre emnet. Et emne, som fastholdes med spændeanordninger eller skruestik, fastgjort mere sikkert, end hvis det holdes alene med hånden.
 • Anvend beskyttelseshandsker, når der skal skiftes værktøj, da værktøjet bliver meget varmt ved brug.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Føringsgreb
 2. Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
 3. Tænd/sluk-knap
 4. Håndgreb
 5. Støvpose
 6. Støvboks
 7. Placering af typeskilt
 8. Kvalitetsgreb
 9. Slibetallerken
 10. Slibeskive med velcrohæfte
 11. Bremsering
 12. Ekstragreb

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er en håndført elektrisk excentersliber. Den er velegnet til tørslibning af træ, træmaterialer, kompositmaterialer, lak, maling, kunststof, gips og spartelmasser ved hjælp af forgængelige, udskiftelige slibemidler.

Potentiel forkert brug

 • Dette produkt egner sig ikke til bearbejdning af sundhedsskadelige materialer.
 • Dette produkt egner sig ikke til arbejde i fugtige miljøer.
 • Produktet må ikke anvendes til vådslibning.

Leveringsomfang

Excentersliber med støvboks, støvpose, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group.

Tekniske data

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og / eller nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.

WFE 450‑E
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
2,2 kg
Omdrejningstal, ubelastet
5.000/min … 10.000/min
Svingningsantal
10.000/min … 20.000/min
Diameter, slibetallerken
150 mm
Excentervandring
4 mm
Udvendig diameter, udsugningsstuds
30 mm

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 60745

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier

WFE 450‑E
Lydeffektniveau (L WA)
93 dB(A)
Usikkerhed (KWA)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (L pA)
82 dB(A)
Usikkerhed (KpA)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier

WFE 450‑E
Overfladeslibning (a h)
3,9 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Betjening

Påsætning af slibemiddel

Maskine, slibemiddel og slibetallerken udgør et system. Forvis dig om, at du anvender den rigtige kombination og maskinindstilling i forhold til opgaven.
Gennem valg af slibemiddel (kornstørrelse), omdrejningstal og tryk bestemmes slibeeffekt og slibebillede.
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Påsæt slibemidlet, så slibemidlets udsugningshuller flugter med dem i slibetallerkenen.

Indstilling af omdrejningstal

Image alternative
 • Drej på indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal, og indstil det ønskede omdrejningstal.
  Det er også muligt at ændre omdrejningstallet under brugen.

Anvendelse af støvudsugning

Anvend altid en støvudsugning under arbejdet. Støvudsugningen består af støvboks og støvpose. Det er også muligt at anvende en støvsuger.
Image alternative
 1. Slut støvboksen til udsugningsstudsen.
 2. Isæt støvposen.

Anvendelse af støvsuger

Image alternative
 • Slut støvsugeren til udsugningsstudsen.

Anbefalede grebspositioner

Slibeopgaver

Image alternative
 1. Træk ekstragrebet fra grundposition til arbejdsposition.
 2. Før maskinen med begge hænder på grebet og det integrerede ekstragreb.
  I stedet for det integrerede ekstragreb er det også muligt at anvende føringsgrebet.

Kvalitetsarbejder

Image alternative
 • Før maskinen med én hånd på kvalitetsgrebet.
  • Det muliggør enhåndsbetjening i nærheden af overfladen.

Vertikalt arbejde

Image alternative
 • Før maskinen ved hjælp af kvalitetsgrebet.

Slibning

 1. Indstil det ønskede omdrejningstal.
 2. Læg maskinen på emnet med hele slibefladen.
 3. Tænd maskinen.
 4. Bevæg maskinen hen over emnet med moderat tryk.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Slibetallerken

 • Kontrollér slibetallerkenen for slitage og tilsmudsning. Slidte eller tilsmudsede slibetallerkener medfører dårligere vedhæftning af slibemidlet på slibetallerkenen. Rengør slibetallerkenen, eller skift den ud. Beskadigede slibetallerkener skal omgående udskiftes.

Udskiftning af slibetallerken

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Anbring produktet på føringsgrebets støtteflader, så slibemidlets kornside er synlig.
 3. Træk slibemidlet af.
 4. Løsn de tre monteringsskruer med et egnet værktøj.
 5. Fjern slibetallerkenen.
 6. Rengør og kontrollér slibetallerkenbremsen.
  • Udskift om nødvendigt slibetallerkenbremsen.
 7. Sæt den nye slibetallerken på.
 8. Hold fast i slibetallerkenen, og spænd de tre monteringsskruer.
 9. Kontrollér, om slibetallerkenen er rigtigt monteret og ikke sidder skævt.
 10. Sæt slibemidlet på igen ved hjælp af positioneringshjælpen.

Slibetallerkenbremse

 • Hvis omdrejningstallet ved ubelastet maskine stiger konstant med tiden, er dette tegn på, at slibetallerkenbremsens bremsering er slidt. Udskift bremseringen.

Udskiftning af slibetallerkenbremsens bremsering

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Fjern slibetallerkenen.
 3. Træk den gamle bremsering, der fastgjort på maskinhuset, af.
 4. Tryk den nye bremsering ind i udsparingerne, så de fire maskinhusskruer flugter. Sørg for, at snaplåsen går i indgreb.
 5. Monter slibetallerkenen.

Transport og opbevaring

 • Transportér ikke elværktøj med isat værktøj.
 • Opbevar altid elværktøj med netstikket trukket ud.
 • Opbevar maskinen tørt og utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Efter længerevarende transport eller opbevaring skal elværktøjet kontrolleres for skader før ibrugtagning.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejlsøgning

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Maskinen starter ikke.
Netstrømforsyningen afbrudt
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
Netledningen eller stikket er defekt.
 • Lad en elektriker foretage kontrol og om nødvendigt udskiftning.
Elektronikfejl
 • Lad en elektriker foretage kontrol og om nødvendigt udskiftning.
Maskinen har ikke fuld ydelse.
Forlængerledning har for lille tværsnit.
 • Anvend en forlængerledning med tilstrækkeligt tværsnit.
Forkert omdrejningstal.
 • Drej på omdrejningstalregulatoren, og indstil omdrejningstallet mellem 1 (lavt) og 6 (højt).
Ingen eller nedsat sugeeffekt.
Slibebladet er sat forkert på.
 • Fjern slibebladet, og sæt det på, så udsugningshullerne flugter.
Støvposen er fuld.
 • Bortskaf den gamle støvpose, og isæt en ny.
Udsugningsstuds tilstoppet.
 • Tag støvboksen af, og rengør udsugningskanalen.
Slibebladet hæfter ikke på slibetallerkenen.
Slibetallerkenen er tilsmudset.
 • Rengør slibetallerkenen.
Slibetallerkenens velcrobelægning er slidt.
 • Udskift slibetallerkenen.
Elektrostatisk afladning.
Støvsuger uden antistatisk udstyr.
 • Anvend en antistatisk støvsuger for at forebygge elektrostatisk opladning.
Afbrydelse af jordleder
 • Kontrollér jordlederen.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r2085.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative
Image alternative