Sprog

TE 2-A22

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Boring uden slagfunktion
Image alternative Boring med slagfunktion (hammerboring)
Image alternative Højre-/venstreløb
Image alternative Nominelt omdrejningstal ubelastet
Image alternative Omdrejning pr. minut
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Type:
  TE 2-A22
  Generation:
  02
  Serienummer:

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge elværktøjet fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Fjern batteriet, inden du foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele eller lægger maskinen væk. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for borehammer

Personlig sikkerhed
 • Anvend kun produktet i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på maskinen.
 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
 • Hold altid maskinen med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for, at håndgrebene er tørre og rene.
 • Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Undgå berøring af roterende dele - fare for personskader!
 • Anvend egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og et let åndedrætsværn under brugen af maskinen.
 • Brug også beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
 • Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
 • Find ud af, hvilken fareklasse det støv, der opstår ved arbejdet, har, inden du går i gang med arbejdet. Anvend en industristøvsuger med en officielt tilladt beskyttelsesklassificering, som opfylder de lokale støvbeskyttelsesbestemmelser. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige.
 • Sørg for en god ventilation af arbejdspladsen, og brug om nødvendigt et åndedrætsværn, som egner sig til den pågældende støvtype. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav øvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan medføre elektrisk stød, hvis du ved en fejl kommer til at beskadige en elledning.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Sluk omgående elværktøjet, når værktøjet er blokeret. Maskinen kan trække til siden.
 • Vent, indtil elværktøjet er standset helt, før du lægger det fra dig.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. VærktøjsholderTE-C Click
 2. Funktionsvælger
 3. Håndgreb
 4. Omskifter til valg af højre-/venstreløb med startspærre
 5. Afbryder
 6. Batteri
 7. Arbejdsområdebelysning
 8. Sidegreb
 9. Dybdestop
 10. Frigøringsknapper med ekstrafunktion til aktivering af ladetilstandsvisning
 11. Batteritilstandsindikator

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en batteridrevet borehammer. Det er beregnet til boring i stål, træ og murværk, til hammerboring i beton og murværk og til iskruning og løsning af skruer.

 • Anvend kun Hilti Li-Ion-batterier i typeserien B 22 til dette produkt.

 • Anvend kun ladere, som Hilti har godkendt, til disse batterier. Yderligere oplysninger finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Indikator for lithium-ion-batteriet

Ved anvendelse af lithium-ion-batterier er det muligt at få vist ladetilstanden ved at berøre frigøringsknapperne med fingrene.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: < 10 %
Under arbejdet og lige efter er det ikke muligt at få vist ladetilstanden. Hvis lysdioderne på batteriets ladetilstandsindikator blinker, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlsøgning.

Leveringsomfang

Borehammer, sidegreb, dybdestop, brugsanvisning.
Støvmodulet TE DRS-S er tilbehør til at skabe støvfrit arbejde.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Borehammer


TE 2‑A22
Nominel spænding
21,6 V
Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
3,3 kg
Boreområde i beton/murværk (hammerboring)
4 mm … 16 mm
Boreområde i metal (massivt bor)
0 mm … 10 mm
Maks. længde af dybdestop
180 mm

Støjinformation og vibrationsværdier

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 60745
Lydeffektniveau (LWA)
103 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
92 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier (vektorsum i tre retninger), beregnet iht. EN 60745
Hammerboring i beton (ah, HD)
15 m/s²
Boring i metal (ah,D)
2,5 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Batteri

Batteriets driftsspænding
21,6 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Betjening

Forberedelse af arbejdet

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Montering af sidegreb

Image alternative
 1. Drej på grebet for at løsne sidegrebets holder (spændebånd).
 2. Skub holderen (spændebånd) på forfra over værktøjsholderen frem til den dertil beregnede not.
 3. Anbring sidegrebet i den ønskede position.
 4. Drej på grebet for at spænde sidegrebets holder (spændebånd).

Isætning af batteri

Image alternative
 1. Sæt batteriet i maskinholderen, indtil det går hørbart i indgreb.
 2. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

Image alternative
 1. Tryk på batteriets frigøringsknapper.
 2. Træk batteriet tilbage og ud.

Isætning af indsatsværktøj

Image alternative
 1. Smør indsatsværktøjets indstiksende med et tyndt lag fedt.
  • Anvend kun originalt fedt fra Hilti. En forkert fedttype kan medføre skader på maskinen.
 2. Sæt indsatsværktøjet i værktøjsholderen indtil anslag, og lad det gå i indgreb.
 3. Kontrollér efter isætning, at værktøjet sidder sikkert fast ved at trække i det.
  • Produktet er klar til brug.

Udtagning af indsatsværktøj

ADVARSEL
Fare for personskader Værktøjet bliver varmt under brug.
 • Brug beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
Image alternative
 • Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag indsatsværktøjet ud.

Montering af dybdestop (ekstratilbehør)

Image alternative
 1. Drej på grebet for at løsne sidegrebets holder (spændebånd).
 2. Skub dybdestoppet på forfra ind i de dertil beregnede 2 styrehuller.
 3. Drej på grebet for at spænde sidegrebets holder (spændebånd).

Arbejde

VIGTIGT
Fare for beskadigelse på grund af forkert håndtering!
 • Tryk ikke på kontakten for rotationsretning og/eller funktionsvalg under brugen.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Arbejdspladsbelysning

Lysdioden aktiveres automatisk ved betjening af afbryderen. Når du har sluppet afbryderen, slukkes lysdioden langsomt.
 • Tryk på afbryderen.

Omdrejningsretning

 • Indstil omdrejningsretningen.
  • Omskifteren går i hak i denne stilling.

Boring uden slagfunktion

Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på dette symbol: Image alternative.

Boring med slagfunktion

Image alternative
 • Sæt funktionsvælgeren på dette symbol: Image alternative.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Rengøring af støvkappen

 • Rengør regelmæssigt støvkappen på værktøjsholderen med en ren, tør klud.
 • Tør forsigtigt tætningen ren, og påfør den derefter et tyndt lag Hilti ‑fedt.
 • Udskift altid støvkappen, hvis tætningen er beskadiget.

Transport og opbevaring

Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet ud.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
Opbevaring
  FORSIGTIG
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar maskine og batterier så køligt og tørt som muligt.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Opbevar maskine og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér maskine og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.

Fejlsøgning

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Borehammeren er ikke funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Borehammeren starter ikke.
Borehammer overbelastet.
 • Sluk borehammeren, fjern batteriet, og anvende ikke borehammeren mere.
Lysdioder er ikke aktive.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et dobbeltklik.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
 • Bring batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur.
1 lysdiode blinker.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
 • Bring batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur.
4 lysdioder blinker.
Boreharmmer kortvarigt overbelastet.
 • Slip afbryderen, og betjen den igen.
Overophedningsbeskyttelse.
 • Lad borehammeren køle af, og rengør ventilationsåbningerne.

Borehammeren er funktionsdygtig

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ingen slagfunktion.
Borehammer for kold.
 • Sæt borehammeren på underlaget, og lad den køre i tomgang. Gentag om nødvendigt proceduren, indtil slagmekanismen arbejder.
Funktionsvælger på "Boring uden slagfunktion" Image alternative.
 • Sæt funktionsvælgeren på "Hammerboring" Image alternative.
Omdrejningsreguleringen kan ikke trykkes ned eller er blokeret.
Omskifter til valg af højre-/venstreløb i midterposition.
 • Tryk omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højre eller venstre.
Maskinens spindel roterer ikke.
Den maks. tilladte driftstemperatur i borehammerens elektroniske system er overskredet.
 • Lad borehammeren køle af.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Borehammeren slukkes automatisk.
Overbelastningsbeskyttelsen aktiveres.
 • Slip afbryderen. Lad borehammeren køle af. Betjen afbryderen igen. Reducer maskinens belastning.
Batteriet aflades hurtigere end normalt.
Batteritilstanden er ikke optimal.
 • Udskift batteriet.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt dobbeltklik.
Låsetapperne på batteriet er beskidte.
 • Rengør holdetapperne, og bring batteriet i indgreb igen.
Kraftig varmeudvikling i borehammer eller batteri.
Elektrisk defekt
 • Sluk omgående borehammeren. Tag batteriet ud, og hold øje med det. Lad det køle af. Kontakt Hilti Service.
Borehammer overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet).
 • Vælg en maskine, der egner sig til opgaven.
Værktøjet kan ikke frigøres.
Borepatronen er ikke trukket helt tilbage.
 • Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag værktøjet ud.
Værktøjet trænger ikke ind.
Borehammer indstillet til venstreløb.
 • Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højreløb.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative