Sprog

PD-E

Dansk

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) .
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Generelle symboler

Symboler, som anvendes i forbindelse med produktet.
Image alternative KCC‑REM-HLT‑PD-E
Image alternative Tænd/sluk-knap
Image alternative Måletast
Image alternative Menutast
Image alternative Slettetast (clear)
Image alternative Højretast
Image alternative Venstretast

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Laserafstandsmåler
  PD-E
  Generation
  01
  Serienummer

Laserinformation på produktet

Laserinformation
Laserinformation
Image alternative Laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2007 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Image alternative Laserklasse 2. Undgå at se ind i strålen. Ret ikke strålen mod andre personer eller ind i områder, hvor der kunne opholde sig andre personer, som ikke har noget med laseropgaverne at gøre.
Image alternative Affald skal indleveres til genvinding på genbrugsstationen.

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter

Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Anvend ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af produktet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre produktet.
 • Kontrollér hver gang før brug, at produktet fungerer korrekt.
 • Målinger foretaget gennem glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige.
 • Måleresultatet kan blive forfalsket, hvis målebetingelserne ændrer sig hurtigt, f.eks. på grund af personer, som løber igennem målestrålen.
 • Ret ikke produktet mod solen eller andre kraftige lyskilder.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke instrumentet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Overhold forskrifterne i denne instruktionsbog med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

 • Undersøg produktet for skader, inden det tages i brug. Få skader repareret af Hilti Service.
 • Hvis produktet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes.
 • Selvom produktet er robust konstrueret til brug på byggepladser, bør det behandles med forsigtighed som andre måleinstrumenter.
 • Produkter, som ikke anvendes, skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.
 • Produktet er ikke beregnet til børn.
 • Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.

Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne

 • Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold altid balancen.
 • Sørg for at sikre målestedet, og pas på ikke at rette laserstrålen mod andre personer eller dig selv under brugen af produktet.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.

Sikkert arbejde med laserinstrumenter

 • Udstyr i laserklasse 2/Class II må kun betjenes af uddannet personel.
 • Laserstråler bør ikke forløbe i øjenhøjde.
 • Der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger, så det kan sikres, at strålen ikke utilsigtet rammer flader, der kan kaste den tilbage.
 • Der skal træffes foranstaltninger, så det kan sikres, at det ikke er muligt at kigge direkte ind i strålen.
 • Laserstrålen må ikke krydse uovervågede områder.
 • Sluk laseren, når den ikke anvendes.
 • Når laserinstrumenter ikke er i brug, skal de opbevares et aflukket sted uden adgang for uvedkommende.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at instrumentet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres. Instrumentet modsvarer kravene i klasse A; Driftsforstyrrelser i boligområder kan ikke udelukkes.
Kun for Korea: Denne laserafstandsmåler egner sig til elektromagnetiske bølger, som forekommer ved professionel brug (klasse A). Brugeren bør være opmærksom på dette og ikke anvende laserafstandsmåleren i boligområder.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Bageste anslagsflader
 2. LED-referenceindikator, bageste anslag
 3. Venstretast
 4. Menutast
 5. Måletast
 6. Grafisk visning
 7. LED-referenceindikator, forreste anslag
 8. Sidemåletast
 9. Tænd/sluk-knap
 10. Højretast
 11. Holder til håndstrop
 12. Slettetast (clear)
 13. ¹/₄" gevind
 14. Målespids
 15. Laseråbning og modtagelinse
 16. Optisk kikkertsigte
 17. ¹/₄" gevind

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en laserafstandsmåler. Det er beregnet til enkeltmålinger og kontinuerlig måling af afstande.

Der kan måles afstand til alle ubevægelige mål, dvs. beton, sten, træ, plast, papir osv. Der må ikke anvendes prismer eller andre stærkt reflekterende mål, da det kan resultere i forkerte måleresultater.
Produktet er godkendt til batterier af typen AAA.

Forklaring af displayvisninger

Hovedmenu
Image alternative Valg af vinkelenhed
Image alternative Bestemmelse af malerflade
Image alternative Enkel Pythagoras
Image alternative Måling af arealer og volumen
Image alternative Valg af specialfunktioner
Image alternative Valg af trapezfunktion
Image alternative Valg af Pythagorasfunktion
Til vandrette og diagonale afstande kræves mindst én ret vinkel.
Image alternative Valg af indstillinger
Image alternative Udførelse af Indirekte målinger
Til målinger på ubevægelige objekter som f.eks. vægge kræves ikke nogen bestemt vinkel.
Almengyldige symboler
Image alternative Batteriernes ladetilstand
Image alternative Målespids ikke vippet ud
Image alternative Målespids vippet ud
Image alternative Mål
Image alternative Addition af afstande
Image alternative Subtraktion af afstande
Image alternative Vælg
Image alternative Vælg ikke
Image alternative Valg af tid for måling
Image alternative Valg af lommeregner
Undermenu for vinkelenhed
Image alternative Stigning i procent
Image alternative Metriske enheder
Image alternative Imperialenheder
Image alternative Stigning i vinkelgrader
Undermenu måling af arealer og volumen
Image alternative Måling af rektangulære arealer
Image alternative Måling af trekantede arealer
Image alternative Måling af volumen
Image alternative Måling af cylindervolumen
Undermenu for specialfunktioner
Image alternative Valg af udendørs måletilstand
Image alternative Valg af automatisk lysstyrkesensor
Image alternative Bestemmelse af malerflade
Image alternative Valg af afsætningsfunktion
Image alternative Valg af min./maks. deltafunktion
Image alternative Valg af timer
Image alternative Valg af offsetfunktion
Image alternative Valg af datahukommelse
Undermenu for trapezfunktion
Image alternative Måling af 3 afstande
Image alternative Måling af 2 afstande, 1 vinkel
Undermenu for Pythagorasfunktion
Image alternative Enkel Pythagoras
Image alternative Dobbelt Pythagoras
Image alternative Sammensat Pythagoras
Undermenu for indstillinger
Image alternative Måleenhed. Valg af måleenhed: Image alternativeMeter Image alternativeCentimeter Image alternativeMillimeter
Image alternative Målereferencer. Valg af målereference: Image alternativeForkant Image alternativeGevind, bagside Image alternativeGevind, underside
Image alternative Vinkelenhed. Valg af vinkelenhed: Image alternativeStigning i procent Image alternativeMetriske enheder Image alternativeImperialenheder Image alternativeStigning i vinkelgrader
Image alternative Valg af eksperttilstand
Image alternative Redigering af favoritliste
Image alternative Aktivering af målestok
Image alternative Aktivering / deaktivering af lyd
Image alternative Valg af permanentlaser
Image alternative Valg af automatisk lysstyrkesensor
Image alternative Kalibrering af hældningsføleren
Image alternative Visning af information om instrument
Image alternative Gendannelse af standardindstillinger
Undermenu for indirekte målinger
Image alternative Måling af indirekte vandret afstand
Image alternative Måling af indirekte lodret afstand
Image alternative Udførelse af målinger på loft
Image alternative Måling af indirekte lodret afstand II

Leveringsomfang

Laserafstandsmåler, 2 batterier, brugsanvisning, producentcertifikat
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Mærkespænding
3 V
Mærkestrøm
400 mA
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde
2.000 m
(6.561 ft ‑ 10 in)
Maks. relativ luftfugtighed
80 %
Driftstemperatur
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Nøjagtighed ved afstandsmåling (2σ, standardafvigelse)
±1,0 mm
Nøjagtighed ved hældningsmåling (2σ, standardafvigelse)
±0,2°
Udgangseffekt laser
< 1 mW
Bølgelængde laser
639 nm
(0,0000252 in)
Impulsvarighed
< 3,6 ns
Pulsperiode
8,3 ns … 243 ns
Vægt (inklusive batterier)
165 g
(5,8 oz)
Opbevaringstemperatur
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Laserklasse iht. EN 60825-1:2007
Laserklasse 2
Kapslingsklasse iht. IEC 60529
IP 65

Betjening

Grundfunktioner

Naviger til den ønskede funktion ved hjælp af venstre eller højre piletast.
 • For at vælge en funktion skal du altid trykke på måletasten.

Isætning af batterier

Vær opmærksom på, at batterierne vender rigtigt. Udskift altid batterierne parvist. Anvend aldrig beskadigede batterier.
Image alternative
 • Vip dækslet til batterirummet op, og isæt batterierne.

Tænding og slukning af laserafstandsmåler

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen eller måletasten, mens instrumentet er slukket, for at tænde instrumentet.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen, mens instrumentet er tændt, for at slukke det.

Måling med målespids

Image alternative
 1. Slå målespidsen 90° ud. Målespidsen kan nu anvendes som anslag.
  Målespidsen hjælper med at justere instrumentet, mens der sigtes mod en fast position. Dette er især tilfældet ved indirekte målinger, trapez- og Pythagorasmålinger, da disse resultater bygger på skønnede værdier.
  Anvend måleforlænger PDA 72 på svært tilgængelige steder. Instrumentet registrerer automatisk måleforlængeren. Muligvis vises et bekræftelsesvindue i displayet.
 1. Slå målespidsen 180° ud. Målereferencen omstilles automatisk.

Måling med måltavle

Image alternative
 1. Anvend måltavlen for at måle afstande under følgende ugunstige betingelser:
  • Væggen reflekterer ikke på grund af dens overflade.
  • Målepunktet ligger ikke på én overflade.
  • Den afstand, der skal måles, er meget stor.
  • Lysforholdene er ugunstige (kraftigt sollys).
 2. Læg 1,2 mm til de målte afstande ved målinger med måltavlen.

Målemodus

Udførelse af enkeltmåling

 1. Tryk kort på måletasten for at aktivere laserstrålen.
 2. Hold laserstrålen på målpunktet.
 3. Tryk kort på måletasten for at gennemføre målingen.
  • Den målte afstand vises i nederste linje på displayet.
  • Måleværdien fra den forrige måling vises i øverste linje på displayet.
 4. For at udføre endnu en måling skal du holde laseren på målepunktet og starte en ny måling med måletasten.

Udførelse af kontinuerlig måling

Under den kontinuerlige måling måles og vises 6-10 måleværdier i sekundet. Laserafstandsmåleren kan bevæges hen over målet, indtil den ønskede afstand er nået.
 1. Hold måletasten inde i 2 sekunder.
  • Hvis signallyden er aktiveret, høres et akustisk signal.
 2. Bevæg laserafstandsmåleren hen imod målet eller væk fra målet, indtil den ønskede afstand er nået.
 3. Tryk kort på måletasten.
  • Den målte afstand vises i nederste linje på displayet.
  • Måleværdien fra den forrige måling vises i øverste linje på displayet.

Valg af vinkelenhed

 1. Vælg symbolet for vinkelenheden i menuen.
 2. Gå til den ønskede vinkelenhed med venstre eller højre piletast.
 3. Vælg den ønskede vinkelenhed med måletasten.

Måling af arealer og volumen

Måling af rektangulære arealer

 1. Ret instrumentet mod målepunktet for rumbredden, og tryk på måletasten.
 2. Ret instrumentet mod målepunktet for rumlængden, og tryk på måletasten.

Måling af trekantede arealer

 1. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
 2. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
 3. Ret instrumentet mod det tredje målepunkt, og tryk på måletasten.

Måling af volumen

 1. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
 2. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
 3. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.

Måling af cylindervolumen

 1. Juster instrumentet i forhold til målpunktet for at måle cylinderens højde, og tryk på måletasten.
 2. Juster instrumentet i forhold til det næste målpunkt for at måle cylinderens diameter, og tryk på måletasten.

Specialfunktioner

Automatisk lysstyrkesensor

 • Vælg symbolet for den automatiske lysstyrkesensor i menuen Specialfunktioner.
  Den automatiske lysstyrkesensor dæmper automatisk displayets belysning, når det bliver mørkere. På den måde sparer du på batteriet.

Malerflade

 1. Ret instrumentet mod målepunktet for første rumlængde, og tryk på måletasten.
  • Resultatet gemmes som mellemresultat.
 2. Juster instrumentet i forhold til den næste rumlængde, og udfør målingen ved at trykke på måletasten.
  • Det andet resultat vises i mellemresultattabellen. Mellemresultatet fremhævet med fedt er summen af de målte rumlængder.
 3. Gentag denne procedure, indtil alle rumlængder er målt.
 4. Tryk på højre piletast for at skifte til rumhøjde, og bekræft med måletasten.
 5. Juster instrumentet i forhold til rumhøjden, og udfør målingen.
  • Rumhøjden måles og vises i mellemresultatlinjen. Malerfladen beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

Afsætningsfunktion

 1. Indtast afstanden manuelt. Vælg til dette formål tastatursymbolet med venstre eller højre piletast, og bekræft med måletasten.
 2. Vælg de relevante tal, og bekræft med måletasten.
 3. Bekræft værdien med fluebenssymbolet i nederste højre hjørne.
 4. Vælg flagsymbolet.
  • Den valgte afstand vises nu inden for to små flag.
 5. Tryk på måletasten for at begynde målingen.
  • Pilene på billedskærmen viser, i hvilken retning du skal bevæge instrumentet. Når målafstanden er nået, vises sorte pile over og under afstanden.
 6. For at mangedoble afstanden skal du fortsætte med instrumentet. I højre side vises, hvor ofte du allerede har afsat den ønskede afstand.
 7. Tryk på måletasten for at afslutte målingen.
  Når afsætningsafstanden nås, vises den aktuelle reference på displayet.
  I stedet for manuel indtastning kan den nødvendige afstand også måles. I så fald skal du vælge symbolet for enkeltmåling og bekræfte med måletasten.

Min./maks. deltafunktion

 1. Vælg symbolet for min./maks. deltafunktion i menuen Specialfunktioner.
 2. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
 3. Tryk på måletasten for at afslutte målingen.
  • De senest målte afstande vises i resultatlisten

Datahukommelse

 1. Vælg symbolet for datahukommelsen i menuen Specialfunktioner.
  Instrumentet gemmer op til 30 visninger inklusive grafiksymboler. Hvis datahukommelsen allerede indeholder 30 visninger, slettes den ældste visning automatisk, når en ny visning gemmes.
 2. Hvis du vil slette datahukommelsen, skal du holde C-tasten inde i 2 sekunder, samtidig med at datahukommelsen vises.

Trapezfunktion

Trapezfunktion (3 afstande)

 1. Vælg symbolet for trapezfunktionen til 3 afstande i menuen Trapezfunktioner.
 2. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
  • Når den første afstand er målt, opfordrer grafikken automatisk til at foretage den næste måling.
 3. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
 4. Ret instrumentet mod det tredje målepunkt, og tryk på måletasten.

Trapezfunktion med hældning (2 afstande, 1 vinkel)

 1. Vælg symbolet for trapezfunktionen med hældning i menuen Trapezfunktioner.
 2. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
 3. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.

Pythagorasfunktion

Enkel Pythagoras

 1. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
 2. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
  For at sikre nøjagtige måleresultater skal den anden afstand være retvinklet i forhold til målafstanden.

Dobbelt Pythagoras

 1. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
 2. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
  For at sikre nøjagtige måleresultater skal den anden afstand være retvinklet i forhold til målafstanden.
 3. Ret instrumentet mod det tredje målepunkt, og tryk på måletasten.

Sammensat Pythagoras

 1. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
 2. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
 3. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.

Indstillinger

Redigering af favoritliste

 1. Gå til den funktion, som du ønsker at redigere, og bekræft med måletasten.
 2. Gå til den ønskede funktion, og bekræft med måletasten.

Aktivering af målestok

 1. Indtast det pågældende tal, og bekræft værdien med måletasten.
 2. Bekræft værdien med fluebenssymbolet.

Kalibrering af hældningsføleren

 1. Læg instrumentet på en vandret flade, og tryk på måletasten.
 2. Drej instrumentet 180°, og tryk på måletasten.
  • Hældningsføleren er nu kalibreret.

Indirekte målinger

Indirekte vandret afstand

 • Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
  • Afstanden og hældningsvinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
  • Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

Indirekte lodret afstand II (2 vinkler, 2 afstande)

 1. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
  • Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
  • Grafikken opfordrer automatisk til at måle den anden afstand.
 2. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
  • Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

Målinger på loft

 1. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
  • Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
  • Grafikken opfordrer automatisk til at måle den anden afstand.
 2. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
  • Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

Indirekte lodret afstand II (2 vinkler, 1 afstand)

 1. Ret instrumentet mod målepunktet, og tryk på måletasten.
  • Den første afstand og vinklen måles og vises i mellemresultatlinjen.
  • Grafikken opfordrer automatisk til at måle den anden afstand.
 2. Ret instrumentet mod det næste målepunkt, og tryk på måletasten.
  • Målafstanden beregnes omgående og vises i resultatlinjen.

Pleje, transport og opbevaring

Rengøring

 • Undlad at berøre linsen med fingrene.
 • Rengør linsen ved at puste på den eller ved hjælp af en ren, blød klud.
 • Anvend ikke andre væsker end ren alkohol eller vand.

Transport

I forbindelse med forsendelse af produktet skal akkuer og batterier isoleres eller tages ud af produktet.
 • Til transport eller forsendelse af udstyret bør enten Hilti -emballagen eller en lignende egnet emballage anvendes.

Opbevaring og tørring

 • Læg ikke produktet til opbevaring, mens det er vådt. Lad det tørre, før du lægger det væk til opbevaring.
 • Overhold de temperaturgrænseværdier, som fremgår af de tekniske data, i forbindelse med opbevaring og transport af dit udstyr.
 • Hvis udstyret har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader Fare på grund af ukorrekt bortskaffelse.
 • Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan det have disse følger: Ved forbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at indånde. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batterier eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet. Ved skødesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret håndteres korrekt. Dette kan medføre, at du eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elværktøjer indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Maskiner må ikke bortskaffes som almindeligt affald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.