Jazyk

DD AF-CA

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly na výrobku

Stavová kontrolka

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Servisní ukazatel

Symboly v závislosti na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Střídavý proud
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Průměr
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Bezdrátový přenos dat

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Posuvná jednotka
  DD AF-CA
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.

Bezpečnostní pokyny pro diamantové vrtačky

 • Při provádění vrtacích prací, které vyžadují použití vody, odvádějte vodu pryč od pracoviště nebo používejte zařízení na zachycování kapalin. Taková preventivní opatření udržují pracoviště suché a snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Při práci, kdy řezný nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt řezného nástroje s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly elektrického nářadí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Při diamantovém vrtání noste chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Pokud se nástroj zablokuje, nepokračujte už dále v posunu a vypněte nářadí. Zjistěte důvod zablokování a odstraňte příčinu zaseknutí nástroje.
 • Pokud chcete znovu spustit diamantovou vrtačku, jejíž nástroj je v obrobku, zkontrolujte před zapnutím, zda se nástroj volně otáčí. Pokud je nástroj zablokovaný, možná se neotáčí, a to může způsobit přetížení nářadí nebo to, že se diamantová vrtačka uvolní z obrobku.
 • Při upevnění vrtacího stojanu na obrobku pomocí kotev a šroubů se ujistěte, že je použité ukotvení schopné během použití bezpečně udržet stroj. Pokud obrobek není odolný nebo je porézní, může dojít k vytáhnutí kotvy, čímž se vrtací stojan od obrobku uvolní.
 • Při provrtávání zdí nebo stropů zajistěte, aby byly osoby a pracovní prostor na druhé straně chráněné. Vrtací korunka může projít vrtaným otvorem a vyvrtané jádro může na druhé straně vypadnout.
 • Toto nářadí nepoužívejte pro práci nad hlavou s přívodem vody. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Nářadí nenechávejte v dosahu dětí.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Zabraňte potřísnění pokožky vrtným kalem.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Používejte co možná nejúčinnější odsávání prachu. Používejte k tomu mobilní vysavač na dřevěný a/nebo minerální prach doporučený firmou Hilti , který byl uzpůsobený pro toto elektrické nářadí. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučuje se používat respirátor, který je vhodný pro příslušný prach. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Diamantová jádrová vrtačka a diamantová vrtací korunka jsou těžké. Může dojít k pohmoždění částí těla. Pracovník a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí za provozu nářadí používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zkontrolujte správné upevnění nářadí ve stojanu pro vrtačku.
 • Dbejte na to, aby byl na stojanu pro vrtačku vždy namontovaný koncový doraz, protože jinak není zajištěna bezpečnostní funkce koncového dorazu.
 • Ujistěte se, že nástroje mají systém uchycení odpovídající nářadí a jsou řádně upnuté ve sklíčidle.
Elektrická bezpečnost
 • Je nutno se vyvarovat používání prodlužovacího kabelu s vícenásobnými zásuvkami a současnému provozu několika nářadí.
 • Nářadí lze používat pouze tehdy, když je připojené k dostatečně dimenzované síti s ochranným vodičem.
 • Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Dbejte na to, aby se síťový kabel nepoškodil při posuvu saní.
 • Nikdy nepoužívejte nářadí bez dodaného proudového chrániče (pro nářadí bez proudového chrániče nikdy bez oddělovacího transformátoru). Proudový chránič před každým použitím zkontrolujte.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nikdy nepoužívejte nářadí ve špinavém nebo mokrém stavu. Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem. Především pokud často opracováváte vodivé materiály, nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti .
Pracoviště
 • Pro vrtací práce si vyžádejte povolení od stavbyvedoucího. Vrtací práce v budovách nebo na jiných strukturách mohou ovlivnit jejich statiku, zejména při narušení armovací železné výztuže nebo nosných prvků.
 • Nářadí namontované na stojanu pro vrtačku, který není správně upevněný, vždy spusťte úplně dolů, aby se zabránilo převrácení.
 • Síťový a prodlužovací kabel, odsávací a podtlakovou hadici udržujte v dostatečné vzdálenosti od rotujících dílů.
 • Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.
 • Pro vrtání směrem vzhůru je zakázané používat vakuové upevnění bez dodatečného upevnění.
 • Při vodorovném vrtání s vakuovým upevněním (příslušenství) se stojan pro vrtačku nesmí používat bez přídavného zajištění.

Popis

Části nářadí a ovládací prvky

Image alternative
 1. Regulace vody na diamantové jádrové vrtačce
 2. Připojení hadice k diamantové jádrové vrtačce
 3. Přípojka přívodu vody
 4. Posuvná jednotka
 5. Ovládací a indikační panel
 6. Vrtací stojan
 7. Konektor pro napájení a komunikaci
 8. Diamantová jádrová vrtačka

Ovládací a indikační panel

Image alternative
 1. Spínač nouzového zastavení
 2. Servisní ukazatel
 3. Tlačítko a LED: ruční režim
 4. Tlačítko a LED: Režim CUT ASSIST
 5. Polohovací tlačítka s LED

Použití v souladu s určeným účelem

Posuvná jednotka DD AF-CA tvoří společně s diamantovou jádrovou vrtačkou doporučenou firmou Hilti a vrtacím stojanem automatický systém diamantové jádrové vrtačky, který je vhodný pro jádrové vrtání za mokra do minerálních materiálů.

 • DD AF-CA musí být při provozu vždy namontovaná na stojanu pro vrtačku.

 • Stojan pro vrtačku musí být vždy zajištěný kotevní tyčí a vhodnou kotvou.

 • DD AF-CA musí být pro provoz připojená k přívodu chladicí vody, který odpovídá minimálně údajům uvedeným v části Technické údaje.

Dodržujte také pokyny k bezpečnosti a obsluze pro použité příslušenství.
Produkt, příslušenství a nástroje mohou představovat nebezpečí, když jsou obsluhovány nevyškoleným personálem, neodborně nebo v rozporu s určením.

Kromě návodu k obsluze je nutno vždy také dodržovat návody k obsluze ostatních součástí systému diamantové jádrové vrtačky.

Rozsah dodávky

Posuvná jednotka DD AF-CA, upevňovací šroub, návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Ovládací a indikační panel

Spínač nouzového zastavení
Image alternative
Nouzové zastavení
Pro okamžité zastavení vrtání stiskněte spínač nouzového zastavení .
Diamantová jádrová vrtačka je nadále pod proudem, ale lze ji znovu obsluhovat až po zrušení nouzového zastavení.
Zrušení nouzového zastavení
Pro zrušení nouzového zastavení otočte a vytáhněte spínač nouzového zastavení a potom stiskněte vypínač diamantové jádrové vrtačky.
Servisní ukazatel
Image alternative
Servisní LED bliká červeně
Odstranitelná porucha, např. příliš vysoká teplota. Viz kapitolu „Odstraňování závad“ .
Servisní LED svítí červeně
Odpojte systém od síťového napětí a znovu zapojte. Viz kapitolu „Odstraňování závad“ .
Ukazatel režimu
Image alternative
Tlačítko ručního režimu
LED ručního režimu ZAP
Ruční řízení pomocí ručního kola aktivováno.
LED ručního režimu VYP
CUT ASSIST aktivována.
Stisknutím tlačítka Image alternative se aktivuje ruční režim.
V ručním režimu je zapnutý průtok vody. Přiváděná voda vytéká u vrtací korunky.
Stisknutím tlačítka Image alternative se ruční režim deaktivuje.
Ukazatel příkonu CUT ASSIST
Image alternative
Tlačítko CUT ASSIST  / zvýšení výkonu
Při přepnutí z ručního režimu se aktivuje CUT ASSIST s plným výkonem. CUT ASSIST zapne průtok vody až při navrtávání a zastaví průtok vody na konci vrtání.
Opakovaným stisknutím tlačítka Image alternative procházíte cyklicky stupni výkonu.
Stisknutím tlačítka Image alternative se deaktivuje CUT ASSIST.
Svítí 3 LED
Plný výkon (přednastaveno po zapnutí).
Svítí 2 LED
Střední výkon (přibližně 85%).
Svítí 1 LED
Nízký výkon (přibližně 65%).
Ukazatel polohování saní
Image alternative
Tlačítka polohování saní
Obě tlačítka jsou k dispozici pouze v režimu CUT ASSIST a slouží výhradně k nastavení polohy saní, např. pro montáž vrtací korunky. V režimu CUT ASSIST se musí ruční kolo odstranit.
LED svítí
CUT ASSIST aktivovaný, polohu saní lze nastavit pomocí tlačítek se šipkami.
LED nesvítí
CUT ASSIST deaktivovaný, poloha saní se musí nastavit pomocí ručního kola, nebo běžící, automatické vrtání.

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Pracovní hmotnost
4,5 kg
Rozměry (D × Š × V)
361 mm x 193 mm x 133 mm
Výstupní napětí (DC)
5 V
Výstupní proud
50 mA
Rychlost rotace
0 ot/min … 75 ot/min
Nejvyšší přípustný tlak přívodu vody
≤ 6 bar
Minimální průtok vody
≥ 0,5 ℓ/min
Max. teplota vody
≤ 30 ℃
Třída ochrany
Třída ochrany I (s ochranným uzemněním)
Třída ochrany (prach, voda)
IP 55

Jmenovité napětí

Jmenovité napětí
110 V
220 V … 240 V
380 V … 415 V
Jmenovitá frekvence
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Jmenovitý proud
0,6 A
0,4 A
0,25 A

Uvedení do provozu a přípravy k práci

Montáž posuvné jednotky

POZOR
Nebezpečí poranění Nebezpečí z důvodu neúmyslného rozběhnutí diamantové jádrové vrtačky.
 • Diamantová jádrová vrtačka nesmí být během přípravných prací připojena k elektrické napájecí síti.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Vrtací stojan se může při nedostatečném upevnění otáčet nebo zvrhnout.
 • Před použitím diamantové vrtačky upevněte stojan pro vrtačku pomocí kotev nebo vakuové desky k obráběnému podkladu.
 • Používejte pouze kotvy, které jsou vhodné pro příslušný podklad, a řiďte se pokyny k montáži od výrobce kotev.
 • Vakuovou desku používejte pouze tehdy, když je příslušný podklad vhodný pro upevnění pomocí vakua.
Vstupní napětí musí souhlasit s údajem na typovém štítku diamantové jádrové vrtačky. Posuvnou jednotku 110 V spojte pouze s diamantovou jádrovou vrtačkou 110 V.
Posuvná jednotka smí být připojena pouze k diamantovým jádrovým vrtačkám doporučeným společností Hilti .
Image alternative
 1. Zkontrolujte, zda jsou saně vhodné pro montáž posuvné jednotky.
 2. Zaaretujte saně pomocí aretace saní.
 3. Nasaďte posuvnou jednotku na saně.
  Zajistěte, aby posuvná jednotka rovnoměrně dosedala k saním. Seřiďte případně polohu saní, aby posuvná jednotka správně dosedala.
 4. Nasaďte upevňovací šroub saněmi do posuvné jednotky.
 5. Utáhněte upevňovací šroub rukou.
 6. Odstraňte ruční kolo.
 7. Připojte vodní hadici k diamantové jádrové vrtačce.
 8. Spojte přívod vody s posuvnou jednotkou.
 9. Zkontrolujte mechanické spojení mezi posuvnou jednotkou a saněmi.

Elektrické připojení

 1. Odstraňte ochranné krytky z připojovací zásuvky a připojovacího kabelu.
  Aby nedošlo k jejich znečištění, zasuňte ochranné krytky do sebe.
 2. Zapojte připojovací kabel do připojovací zásuvky.

Zajištění vodního chlazení

Posuvná jednotka a diamantové jádrové vrtačky jsou zařízení chlazená vodou.
Než je začnete používat, vždy zajistěte, aby byl přívod vody chladicího okruhu posuvné jednotky řádně připojen k vodní hadici. To platí i pro vrtání za sucha.
Zajistěte, aby minimální průtok vody a teplota vody odpovídaly údajům uvedeným v části Technické údaje.

Obsluha

Jádrové vrtání

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění při nerespektování nebezpečné oblasti! Posuvná jednotka se po zapnutí nachází vždy v režimu Cut Assist a spustí automatické vrtání, jakmile je na diamantové jádrové vrtačce aktivován spínač. Vrtací korunka se automaticky spustí proti vrtanému objektu.
 • Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti nezdržovaly žádné osoby!
 • Oblast mezi vrtací korunkou a vrtaným objektem musí být volná!
DŮLEŽITÉ! Není-li posuvná jednotka s diamantovou jádrovou vrtačkou spojena, nouzové zastavení nefunguje!
DŮLEŽITÉ! Zapínání a vypínání jiného nářadí může způsobit podpěťové a/nebo přepěťové špičky, které mohou výrobek poškodit. V žádném případě nenapájejte generátorem nebo transformátorem současně žádné další zařízení!

Způsob fungování CUT ASSIST

V režimu CUT ASSIST začne vrtání posuvem vrtací korunky až k povrchu vrtaného objektu. Vrtací korunka se přitom netočí. Jakmile se vrtací korunka dotkne povrchu, popojede trochu zpátky.
Vrtací korunka se začne pomalu otáčet počáteční rychlostí. Systém zapne průtok vody a začne vrtat s nízkými otáčkami, dokud není dosažena hloubka navrtání. Jakmile je dosažena hloubka navrtání, začne systém pracovat s optimálním výkonem a optimálními otáčkami.
Pokud vrtací korunka narazí na armování, funkce Iron Boost se aktivuje, čímž se přizpůsobí výkon tak, aby bylo možno provrtat armování. Slabé armování nemusí posuvná jednotka rozpoznat, takže se funkce Iron Boost neaktivuje.
Při vrtání slepých otvorů se posuvná jednotka zastaví, jakmile saně narazí na hloubkový doraz.
Při vrtání průchozích otvorů bez použití hloubkového dorazu vyjede vrtací korunka přibližně 3 cm nad místem provrtání.
Na konci vrtání zajede vrtací korunka zpět tak, že ještě zůstane ve vyvrtaném otvoru a průtok vody se vypne.

Vrtání s CUT ASSIST

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Rotující kolo může způsobit zranění.
 • Než spustíte vrtání s CUT ASSIST, odstraňte ze saní ruční kolo.
Stisknete-li při práci v režimu CUT ASSIST na diamantové jádrové vrtačce tlačítko Iron Boost , vypne se automatické přizpůsobení výkonu při provrtávání armování. To znamená, že až do konce vrtání musíte při provrtávání armování regulovat výkon sami.
 1. Aktivujte průtok vody stisknutím tlačítka ruční režim .
  • Voda vytéká u vrtací korunky.
 2. Aktivujte režim CUT ASSIST.
 3. V případě potřeby upravte výkon stisknutím tlačítka CUT ASSIST .
 4. Spusťte vrtání podle popisu v příslušném návodu k obsluze diamantové jádrové vrtačky.

Vrtání v ručním režimu

 1. Stiskněte tlačítko ručního režimu .
  • Průtok vody se aktivuje a chladicí voda vytéká u vrtací korunky.
 2. Vrtejte podle popisu v návodu k obsluze diamantové jádrové vrtačky.

Pracovní přestávky a skladování při nízkých teplotách

Při teplotách pod 4 °C (39 °F) se musí voda v okruhu vody před pracovními přestávkami delšími než jednu hodinu nebo před uložením vyfoukat stlačeným vzduchem.
Pro vypuštění okruhu chladicí vody musí být diamantová jádrová vrtačka napájena elektrickým proudem a spojena s posuvnou jednotkou.
 1. Odpojte přívod vody od posuvné jednotky.
 2. Otevřete regulaci vody na diamantové jádrové vrtačce.
 3. Nastavte třícestný ventil na vrtání za mokra .
 4. Stiskněte tlačítko ručního režimu .
 5. Stlačeným vzduchem (max. 3 bar) vyfoukejte vodu z okruhu vody.

Demontáž posuvné jednotky

Posuvnou jednotku lze demontovat nezávisle na diamantové jádrové vrtačce.
Image alternative
 1. Vytáhněte připojovací kabel posuvné jednotky z připojovací zásuvky diamantové jádrové vrtačky.
 2. Namontujte ochranné krytky na připojovací kabel a připojovací zásuvku.
 3. Odpojte vodní hadici od diamantové jádrové vrtačky.
 4. Zaaretujte saně pomocí aretace saní.
 5. Zajistěte posuvnou jednotku proti neúmyslnému pádu a uvolněte upevňovací šroub.
 6. Odstraňte posuvnou jednotku.

Ošetřování, přeprava a skladování

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

DD-AF CA není funkční

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Bliká servisní ukazatel.
Stisknuté nouzové tlačítko.
 • Odjistěte nouzové tlačítko a stiskněte vypínač na diamantové jádrové vrtačce.
Příliš vysoká teplota.
 • Nechte přístroj ochladit.
Chyba komunikace.
 • Zkontrolujte spojovací kabel. Vytáhněte síťový kabel diamantové jádrové vrtačky ze zásuvky a znovu ho zapojte. Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Image alternative
Svítí servisní ukazatel.
Kritická chyba.
 • Vytáhněte síťový kabel diamantové jádrové vrtačky ze zásuvky a znovu ho zapojte.
 • Pokud dále svítí LED indikace servisu, kontaktujte servis Hilti .

DD-AF CA je funkční

Porucha
Možná příčina
Řešení
Při zapnutí proudového chrániče diamantové jádrové vrtačky nesvítí LED posuvné jednotky.
Konektorové spojení vadné nebo znečistěné.
 • Vytáhněte síťovou zástrčku diamantové jádrové vrtačky ze zásuvky.
 • Zkontrolujte konektorové spojení mezi posuvnou jednotkou a diamantovou jádrovou vrtačkou.
Kabel nelze zapojit do diamantové jádrového vrtačky.
Znečištěné konektorové spojení.
 • Vytáhněte síťovou zástrčku diamantové jádrové vrtačky ze zásuvky.
 • Očistěte konektorové spojení.
 • Zkuste bez použití násilí konektorové spojení znovu zapojit.
Posuvnou jednotku nelze namontovat.
Závitový otvor pro upevňovací šroub je zablokovaný.
 • Vyčistěte závitový otvor.
Nelze otáčet ručním kolem.
Zajištěná aretace saní.
 • Odjistěte aretaci saní.
Zablokované saně.
 • Zajistěte neomezený pohyb saní.
Příliš malý průtok vody.
Vadný nebo zablokovaný vodní ventil diamantové jádrového vrtačky.
 • Zkontrolujte řádnou instalaci přívodu vody.
 • Zkontrolujte, zda není ventil zablokovaný nebo vadný.
Motor posuvné jednotky běží, saně se nehýbou.
Posuvná jednotka je nesprávně namontovaná.
 • Zkontrolujte mechanické spojení mezi posuvnou jednotkou a saněmi.
Nelze aktivovat režim Cut Assist.
Vadné konektorové spojení k diamantové jádrové vrtačce.
 • Zkontrolujte konektorové spojení.
Stisknuté nouzové tlačítko.
 • Odjistěte nouzové tlačítko a stiskněte vypínač na diamantové jádrové vrtačce.
Vrtání se zpomaluje nebo zastaví.
Diamantová vrtací korunka vadná (obroušená, zničené segmenty).
 • Diamantovou vrtací korunku naostřete nebo vyměňte.
Vadné konektorové spojení nebo vadný kabel.
 • Zkontrolujte spojení mezi posuvnou jednotkou a diamantovou jádrovou vrtačkou.
Diamantová vrtací korunka uvázla.
 • Odpojte diamantovou jádrovou vrtačku od napájení proudem.
 • Uvolněte diamantovou vrtací korunku.
Nedostatečné chlazení.
 • Zkontrolujte přívod vody a chladicí okruh.
Zastavení před dosažením cíle vrtání kvůli přechodu do měkčího materiálu, např. dutých cihel, zeminy nebo přírodního kamene.
 • Znovu spusťte vrtání.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r5063.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative