Valoda
Tehniskā dokumentācija LEJUPIELĀDĒT PDF (LV) [2 MB]

DD AF-CA

Oriģinālā lietošanas instrukcija

Informācija par dokumentāciju

Par šo dokumentāciju

 • Pirms ekspluatācijas sākšanas obligāti izlasiet šo dokumentāciju. Tas ir priekšnoteikums darba drošībai un izstrādājuma lietošanai bez traucējumiem.
 • Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus, kas atrodami šajā dokumentācijā un uz izstrādājuma.
 • Vienmēr glabājiet lietošanas instrukciju izstrādājuma tuvumā un nododiet to kopā ar izstrādājumu, ja tas tiek nodots citām personām.

Apzīmējumu skaidrojums

Brīdinājumi

Brīdinājumi pievērš uzmanību bīstamībai, kas pastāv, strādājot ar izstrādājumu. Tiek lietoti šādi signālvārdi:
BĪSTAMI!
BĪSTAMI! !
 • Pievērš uzmanību draudošām briesmām, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus vai nāvi.
BRĪDINĀJUMS!
BRĪDINĀJUMS! !
 • Pievērš uzmanību iespējamam apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai pat nāvi.
IEVĒROT PIESARDZĪBU!
UZMANĪBU! !
 • Norāda uz iespējami bīstamām situācijām, kas var izraisīt vieglas traumas vai materiālos zaudējumus.

Dokumentācijā lietotie simboli

Šajā dokumentācijā tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Image alternative Norādījumi par lietošanu un cita noderīga informācija
Image alternative Rīcība ar otrreiz pārstrādājamiem materiāliem
Image alternative Neizmetiet elektroiekārtas un akumulatorus sadzīves atkritumos.

Attēlos lietotie simboli

Attēlos tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Šie skaitļi norāda uz attiecīgajiem attēliem, kas atrodami šīs instrukcijas sākumā.
Image alternative Numerācija attēlos atbilst veicamo darbību secībai un var atšķirties no darbību apraksta tekstā.
Image alternative Pozīciju numuri tiek lietoti attēlā Pārskats un norāda uz leģendas numuriem sadaļā Izstrādājuma pārskats .
Image alternative Šī simbola uzdevums ir pievērst īpašu uzmanību izstrādājuma lietošanas laikā.

Simboli uz izstrādājuma

Statusa indikācija

Uz izstrādājuma tiek lietoti šādi simboli:
Image alternative Servisa indikācija

Simboli atkarībā no izstrādājuma

Uz izstrādājuma var tikt lietoti šādi simboli:
Image alternative Maiņstrāva
Image alternative Nominālais apgriezienu skaits tukšgaitā
Image alternative Diametrs
Image alternative Apgriezienu skaits minūtē
Image alternative Bezvadu datu pārnese

Izstrādājuma informācija

Image alternative izstrādājumi ir paredzēti profesionāliem lietotājiem, un to darbināšanu, apkopi un tehniskā stāvokļa uzturēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts, atbilstīgi apmācīts personāls. Personālam ir jābūt labi informētam par iespējamajiem riskiem, kas var rasties darba laikā. Izstrādājums un tā papildaprīkojums var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neprofesionālam personālam vai nelieto atbilstīgi nosacījumiem.
Iekārtas tipa apzīmējums un sērijas numurs ir norādīti uz identifikācijas datu plāksnītes.
 • Ierakstiet sērijas numuru zemāk redzamajā tabulā. Izstrādājuma dati jānorāda, vēršoties mūsu pārstāvniecībā vai servisā.
  Izstrādājuma dati
  Urbšanas padeves ierīce
  DD AF-CA
  Paaudze:
  01
  Sērijas Nr.:

Atbilstības deklarācija

Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šeit aprakstītais izstrādājums atbilst šādām direktīvām un standartiem: Atbilstības deklarācijas attēls ir atrodams šīs dokumentācijas beigās.
Tehniskā dokumentācija ir saglabāta šeit:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Drošība

Vispārīgi drošības norādījumi par darbu ar elektroiekārtām

Image alternative BRĪDINĀJUMS! Iepazīstieties ar visiem drošības norādījumiem, instrukcijām, attēliem un tehniskajiem parametriem, kas attiecas uz šo elektroiekārtu. Turpmāk izklāstīto instrukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas turpmākai lietošanai.
Drošības norādījumos lietotais apzīmējums "elektroiekārta" attiecas uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) vai iekārtām ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).
Drošība darba vietā
 • Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
 • Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darbības laikā elektroiekārtas mēdz dzirksteļot, un tas var izraisīt viegli uzliesmojošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
 • Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār iekārtu.
Elektrodrošība
 • Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums, nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt elektrošoka risku.
 • Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
 • Nenesiet un nepakariniet elektroiekārtu aiz barošanas kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet barošanas kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Bojāts vai sapiņķerējies barošanas kabelis var kļūt par cēloni elektrošokam.
 • Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir paredzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir piemērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.
 • Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepieciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājumstrāvas aizsargslēdža lietošana samazina elektrošoka risku.
Personiskā drošība
 • Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Ar elektroiekārtu nedrīkst strādāt personas, kas ir nogurušas vai atrodas narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Mirklis neuzmanības, strādājot ar elektroiekārtu, var novest pie nopietnām traumām.
 • Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Individuālo aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elektroiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
 • Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju. Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pārliecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota elektrotīklam, var notikt nelaimes gadījums.
 • Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēšanas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piederumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atrodas iekārtā, var radīt traumas.
 • Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu. Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.
 • Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties iekārtas kustīgajās daļās.
 • Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūkšanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un tiktu darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina putekļu kaitīgo ietekmi.
 • Nezaudējiet modrību un neatkāpieties no elektroiekārtu lietošanas drošības noteikumu ievērošanas arī tad, ja lietojat attiecīgo elektroiekārtu bieži un kārtīgi to pārzināt. Neuzmanība vienā sekundes daļā var novest pie smagām traumām.
Elektroiekārtas lietošana un apkope
 • Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
 • Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroiekārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties jānodod remontā.
 • Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas vai iekārtas novietošanas uzglabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet noņemamo akumulatoru. Šādi jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.
 • Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinušās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instrukciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
 • Rūpīgi veiciet elektroiekārtu un to piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē elektroiekārtas nevainojamu darbību. Raugieties, lai pirms iekārtas lietošanas tiktu nomainītas vai saremontētas bojātās daļas. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.
 • Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem. Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
 • Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instrumentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības. Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.
 • Raugieties, lai rokturu un satveršanas virsmas būtu sausas, tīras, nenotraipītas ar eļļu un smērvielām. Ja rokturu vai satveršanas virsmas ir slidenas, nav iespējama droša elektroiekārtas vadība un kontrole neparedzamās situācijās.

Drošības norādījumi par darbu ar dimanta vainagurbja iekārtām

 • Veicot urbšanas darbus, kam nepieciešams izmantot ūdeni, nodrošiniet ūdens novadīšanu no darba zonas vai lietojiet šķidruma savākšanas ierīci. Šādi piesardzības pasākumi palīdzēs saglabāt darba zonu sausu un samazinās elektrošoka risku.
 • Ja pastāv iespēja, ka instruments var skart apslēptus elektriskos vadus vai pašas iekārtas barošanas kabeli, iekārta vienmēr jātur tikai aiz izolētajām rokturu virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtiem vadiem, spriegums tiek novadīts uz elektroiekārtas metāla daļām, radot elektrošoka risku.
 • Strādājot ar dimanta vainagurbjiem, valkājiet dzirdes aizsardzības aprīkojumu. Trokšņa iedarbība var radīt dzirdes zudumu.
 • Ja elektroiekārta nobloķējas, pārtrauciet to virzīt uz priekšu un izslēdziet. Noskaidrojiet un novērsiet elektroiekārtas nobloķēšanās iemeslu.
 • Pirms atkārtoti ieslēgt dimanta vainagurbja iekārtu pēc tam, kad urbis ir iestrēdzis apstrādājamajā materiālā, pārbaudiet, vai nav traucēta instrumenta rotācija. Ja instruments ir iestrēdzis, pastāv iespēja, ka tas negriezīsies, un tas var novest pie dimanta vainagurbja iekārtas pārslodzes vai atraušanas no apstrādājamās virsmas.
 • Nostiprinot urbja statīvu pie apstrādājamās virsmas ar dobtapām un skrūvēm, raugieties, lai izmantojamā stiprinājuma sistēma spētu droši nofiksēt iekārtu darbības laikā. Ja apstrādājamā virsma nav pietiekami izturīga vai ir poraina, dobtapa no tās var tikt izrauta, kā rezultātā urbja statīvs atdalīsies no virsmas.
 • Veicot urbšanu sienās un griestos, raugieties, lai tiktu pasargāti cilvēki un darba zona pretējā pusē. Vainagurbis var izurbties cauri konstrukcijai, un urbuma serde var izkrist pretējā pusē.
 • Nelietojiet šo iekārtu darbiem virs galvas augstuma ar ūdens pievadīšanu. Ja ūdens iekļūst elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

Papildnorādījumi par drošību

Personīgā drošība
 • Aizliegts veikt neatļautas manipulācijas vai izmaiņas iekārtā.
 • Iekārta nav paredzēta, lai to patstāvīgi lietotu personas ar nepietiekamām fiziskajām vai garīgajām spējām.
 • Raugieties, lai iekārta nebūtu pieejama bērniem.
 • Izvairieties no saskares ar rotējošām daļām. Ieslēdziet iekārtu tikai tad, kad tā atrodas darba zonā. Saskare ar rotējošām iekārtas daļām, jo īpaši ar rotējošiem instrumentiem, var izraisīt traumas.
 • Izvairieties no urbšanas duļķu nokļūšanas uz ādas.
 • Putekļi, ko rada tādi materiāli kā, piemēram, svinu saturoša krāsa, daži koksnes veidi, betons / mūris / kvarcu saturoši akmeņi, minerāli un metāls, var būt kaitīgi veselībai. Saskare ar šiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt lietotāja vai citu tuvumā esošo personu alerģiskas reakcijas un/vai elpceļu saslimšanas. Noteikti putekļu veidi, piemēram, ozola un skābarža koksnes putekļi, tiek uzskatīti par kancerogēniem – sevišķi kopā ar kokapstrādē izmantojamām vielām (hromātiem, koksnes aizsarglīdzekļiem). Azbestu saturošus materiālus drīkst apstrādāt tikai kompetenti speciālisti. Lietojiet pēc iespējas efektīvu putekļu nosūkšanu. Šim nolūkam izmantojiet Hilti ieteiktu mobilo putekļsūcēju, kas paredzēts koka un minerālu materiālu putekļiem un ir piemērots šai elektroiekārtai. Nodrošiniet darba vietā labu ventilāciju. Ieteicams valkāt elpceļu aizsargmasku, kas paredzēta attiecīgajam putekļu veidam. Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē konkrēto materiālu apstrādi.
 • Dimanta vainagurbja iekārtai un dimanta vainagurbim ir liels svars. Pastāv traumu risks. Lietotājam un tuvumā esošajām personām iekārtas lietošanas laikā jāvalkā piemērotas aizsargbrilles, ķivere, dzirdes aizsardzības aprīkojums, aizsargcimdi un droši darba apavi.
Rūpīga elektroiekārtu lietošana un apkope
 • Jāpārbauda, vai iekārta ir pareizi nostiprināta urbja statīvā.
 • Raugieties, lai gala atdure vienmēr būtu piemontēta pie urbja statīva, jo pretējā gadījumā nedarbosies gala atdures funkcija, kas ir svarīga no drošības viedokļa.
 • Pārliecinieties, vai maināmo instrumentu savienojumu sistēmas atbilst iekārtas fiksācijas sistēmai un tie tajā kārtīgi nofiksējas.
Elektrodrošība
 • Nelietojiet pagarinātājus ar vairākām kontaktligzdām un tām pieslēgtām, vienlaicīgi strādājošām citām ierīcēm.
 • Iekārtas barošanai jāizmanto tikai tīkla pieslēguma kabelis ar zemējuma vadu un pietiekamu šķērsgriezumu.
 • Piemēram, ar metāla detektora palīdzību, pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai zem apstrādājamās virsmas neatrodas apslēpti elektriskie vadi, gāzes vai ūdens caurules. Iekārtas ārējās metāla daļas var būt zem sprieguma, ja, piemēram, darba laikā nejauši tiek bojāts elektriskais vads. Tā rezultātā rodas nopietns elektrošoka risks.
 • Raugieties, lai slīdņa kustības laikā netiktu bojāts iekārtas barošanas kabelis.
 • Iekārtu nekādā gadījumā nedrīkst darbināt bez komplektā iekļautā PRCD (ja iekārtai nav PRCD - bez atvienošanas transformatora). Pārbaudiet PRCD pirms katras lietošanas.
 • Regulāri pārbaudiet iekārtas barošanas kabeli un nepieciešamības gadījumā nododiet to kompetentam speciālistam remonta vai nomaiņas veikšanai. Ja ir bojāts elektroiekārtas barošanas kabelis, tas jānomaina pret speciāli aprīkotu un sertificētu kabeli, ko piedāvā klientu apkalpošanas organizācija. Regulāri pārbaudiet pagarinātājkabeļus un bojājumu gadījumā nomainiet tos. Ja darba laikā tiek bojāts barošanas kabelis vai pagarinātājkabelis, nepieskarieties tam. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla. Bojāti barošanas kabeļi un pagarinātāji slēpj elektriskā trieciena risku.
 • Nekad nelietojiet iekārtu, ja tā ir netīra vai mitra. Uz iekārtas ārējās virsmas esošie putekļi, kas ir uzkrājušies galvenokārt no vadītspējīgiem materiāliem, vai mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrisko triecienu. Ja bieži tiek apstrādāti elektrību vadoši materiāli, ar tiem piesārņotās iekārtas regulāri jānodod pārbaudīšanai Hilti servisa darbiniekiem.
Darba vieta
 • Darbu veikšanai jāsaņem akcepts no būvdarbu vadības. Ēku vai citu būvju daļās iestrādātas rievas var nelabvēlīgi ietekmēt statiku, sevišķi, ja tās skar armatūras stieņus vai atbalsta elementus.
 • Ja urbja statīvs nav kārtīgi nofiksēts pie virsmas, vienmēr pārvietojiet pie statīva piemontēto iekārtu līdz galam uz leju, lai novērstu tās apgāšanās iespēju.
 • Raugieties, lai barošanas kabelis un pagarinātājkabelis, kā arī nosūcēja un vakuuma šļūtenes atrastos drošā attālumā no rotējošām iekārtas daļām.
 • Veicot urbšanu virzienā uz augšu, izmantojot ūdeni, obligāti jālieto ūdens savākšanas sistēma kopā ar šķidrumu nosūcēju.
 • Vakuuma stiprinājumu izmantošana bez papildu fiksācijas, urbjot virzienā uz augšu, ir aizliegta.
 • Veicot horizontālos urbumus ar vakuuma stiprinājumu (papildaprīkojums), urbja statīvu nedrīkst izmantot bez papildu fiksācijas.

Apraksts

Iekārtas sastāvdaļas un vadības elementi

Image alternative
 1. Dimanta vainagurbja iekārtas ūdens padeves regulēšana
 2. Dimanta vainagurbja iekārtas šļūtenes savienojums
 3. Ūdens padeves pieslēgums
 4. Urbšanas padeves ierīce
 5. Vadības panelis un displejs
 6. Urbja statīvs
 7. Barošanas un komunikācijas spraudsavienojums
 8. Dimanta vainagurbja iekārta

Vadības panelis un displejs

Image alternative
 1. Avārijas apstādināšanas slēdzis
 2. Servisa indikācija
 3. Taustiņš un LED: manuālais režīms
 4. Taustiņš un LED: Režīms CUT ASSIST
 5. Pozicionēšanas taustiņi ar LED

Nosacījumiem atbilstīga lietošana

Padeves ierīce DD AF-CA kopā ar Hilti ieteikto dimanta vainagurbja iekārtu un urbja statīvu veido automātisku dimanta vainagurbja sistēmu, kas ir piemērota serdes urbumiem minerālos materiālos ar ūdens pievadīšanu.

 • Darbības laikā ierīcei DD AF-CA vienmēr jābūt uzmontētai uz urbja statīva.

 • Urbja statīvam vienmēr jābūt nostiprinātam ar dobtapu fiksācijas stieni un atbilstīgām dobtapām.

 • Lai veiktu darbu ar ierīci DD AF-CA, tai jābūt pievienotai pie dzesēšanas ūdens padeves sistēmas, kas atbilst vismaz tehniskajos parametros norādītajiem lielumiem.

Sekojiet arī drošības un lietošanas norādījumiem, kas pievienoti izmantojamajiem papildu piederumiem.
Iekārta, tās aprīkojums un instrumenti var radīt bīstamas situācijas, ja to uztic neapmācītam personālam, lieto nepareizi vai neatbilstīgi nosacījumiem.

Papildus šai lietošanas instrukcijai vienmēr ievērojiet arī pārējo dimanta vainagurbja sistēmas komponentu lietošanas instrukcijas.

Piegādes komplektācija

Padeves ierīce DD AF-CA, stiprinājuma skrūve, lietošanas instrukcija
Citus šim izstrādājumam izmantojamus sistēmas produktus meklējiet Hilti Store vai tīmekļvietnē: www.hilti.group .

Vadības panelis un displejs

Avārijas apstādināšanas slēdzis
Image alternative
Avārijas apstādināšana
Nospiediet avārijas apstādināšanas , slēdzi, lai nekavējoties apturētu urbšanas procesu.
Dimanta vainagurbja sistēma joprojām ir zem sprieguma, taču tās lietošanu var atsākt tikai pēc avārijas apstādināšanas atcelšanas.
Avārijas apstādināšanas atcelšana
Lai atceltu avārijas apstādināšanu, pagrieziet un pavelciet avārijas apstādināšanas slēdzi un pēc tam nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi.
Servisa indikācija
Image alternative
Servisa LED mirgo sarkanā krāsā.
Novēršams traucējums, piemēram, pārāk augsta temperatūra. Skat. nodaļu "Traucējumu diagnostika" .
Servisa LED deg sarkanā krāsā.
Atvienojiet sistēmu no elektrotīkla un pēc tam pievienojiet to no jauna. Skat. nodaļu "Traucējumu diagnostika" .
Režīma indikācija
Image alternative
Taustiņš Manuālais režīms
Manuālā režīma LED IESLĒGTS
Aktivēta manuālā vadība ar rokratu.
Manuālā režīma LED IZSLĒGTS
CUT ASSIST aktivēts.
Nospiežot taustiņu Image alternative, tiek aktivēts manuālais režīms.
Manuālajā režīmā ūdens padeve ir ieslēgta. Pievadītais ūdens izplūst no vainagurbja.
Nospiežot taustiņu Image alternative, manuālais režīms tiek atcelts.
Jaudas indikācija CUT ASSIST
Image alternative
CUT ASSIST / jaudas palielināšanas taustiņš
Pārslēdzot no manuālā režīma, tiek aktivēts CUT ASSIST ar pilnu jaudu. CUT ASSIST ieslēdz ūdens padevi tikai ieurbšanas brīdī un pārtrauc to urbšanas beigās.
Atkārtoti spiežot taustiņu Image alternative, tiek secīgi pārslēgtas jaudas pakāpes.
Nospiežot taustiņu Image alternative, CUT ASSIST darbība tiek atcelta.
3 LED deg.
Pilna jauda (sākotnējais iestatījums pēc ieslēgšanas).
2 LED deg.
Vidēja jauda (apmēram 85%).
1 LED deg.
Maza jauda (apmēram 65%).
Slīdņa pozicionēšanas indikācija
Image alternative
Taustiņi Slīdņa pozicionēšana
Abi taustiņi ir izmantojami tikai režīmā CUT ASSIST un paredzēti tikai slīdņa pozicionēšanai, piemēram, vainagurbja montāžas nolūkā. Darbam režīmā CUT ASSIST rokrats ir jānoņem.
LED deg
CUT ASSIST ir aktivēts, slīdņa pozicionēšanu var veikt ar bultiņu taustiņiem.
LED nedeg
CUT ASSIST darbība ir atcelta, jāveic slīdņa pozicionēšana ar rokratu, vai notiek automātisks urbšanas process.

Tehniskie parametri

Izstrādājuma īpašības

Svars lietošanas stāvoklī
4,5 kg
Izmēri (garums × platums × augstums)
361 mm x 193 mm x 133 mm
Izejas spriegums (DC)
5 V
Izejas strāva
50 mA
Rotācijas ātrums
0 apgr./min … 75 apgr./min
Maks. pieļaujamais spiediens ūdens pievadā
≤ 6 bar
Minimālā ūdens caurplūde
≥ 0,5 ℓ/min
maks. ūdens temperatūra
≤ 30 ℃
Aizsardzības klase
Aizsardzības klase I (ar drošības zemējumu)
Aizsardzības klase (putekļi, ūdens)
IP 55

Nominālais spriegums

Nominālais spriegums
110 V
220 V … 240 V
380 V … 415 V
Aprēķinātā frekvence
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Nominālais strāvas stiprums
0,6 A
0,4 A
0,25 A

Lietošanas sākšana un sagatavošanās darbam

Padeves ierīces montāža

IEVĒROT PIESARDZĪBU!
Traumu risks! Dimanta vainagurbja iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās radīts apdraudējums.
 • Aprīkojuma uzstādīšanas un iestatīšanas darbu laikā dimanta vainagurbja iekārta nedrīkst būt pievienota pie elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Ja urbja statīvs nav pietiekami nostiprināts, tas var rotēt vai apgāzties.
 • Pirms dimanta vainagurbja lietošanas nostipriniet urbja statīvu pie apstrādājamās virsmas ar dobtapu vai vakuuma pamatplāksnes palīdzību.
 • Lietojiet tikai tādas dobtapas, kas ir piemērotas apstrādājamajai virsmai, un ievērojiet dobtapu ražotāja norādījumus par montāžu.
 • Lietojiet vakuuma pamatplāksni tikai tad, ja apstrādājamā virsma ir piemērota urbja statīva nostiprināšanai ar vakuuma stiprinājumu.
Ieejas spriegumam jāatbilst dimanta vainagurbja iekārtas identifikācijas datu plāksnītē norādītajiem lielumiem. Savienojiet padeves ierīci ar spriegumu 110 V tikai ar tādu dimanta vainagurbja iekārtu, kuras spriegums arī ir 110 V.
Padeves ierīci drīkst pievienot tikai Hilti ieteiktajām dimanta vainagurbja iekārtām.
Image alternative
 1. Pārbaudiet, vai slīdnis ir piemērots padeves ierīces montāžai.
 2. Nofiksējiet slīdni ar slīdņa fiksācijas mehānismu.
 3. Novietojiet padeves ierīci pie slīdņa.
  Nodrošiniet, lai padeves ierīce vienmērīgi piekļaujas slīdnim. Ja nepieciešams, pieregulējiet slīdņa pozīciju, līdz padeves ierīce tam pareizi piekļaujas.
 4. Caur slīdni iespraudiet stiprinājuma skrūvi padeves ierīcē.
 5. Ar roku pavelciet stiprinājuma skrūvi.
 6. Noņemiet rokratu.
 7. Savienojiet ūdens šļūteni ar dimanta vainagurbja iekārtu.
 8. Savienojiet padeves ierīci ar ūdens pievadu.
 9. Pārbaudiet mehānisko savienojumu starp padeves ierīci un slīdni.

Elektriskā savienojuma izveidošana

 1. Noņemiet aizsargpārsegus no savienojuma uzmavas un savienojuma kabeļa.
  Lai nepieļautu netīrumu iekļūšanu, iespraudiet aizsargpārsegus vienu otrā.
 2. Savienojiet savienojuma kabeli ar savienojuma uzmavu.

Ūdens dzesēšanas nodrošināšana

Padeves ierīce un dimanta vainagurbja iekārta ir iekārtas ar ūdens dzesēšanu.
To lietošanas laikā nodrošiniet, lai padeves urbja ierīces dzesēšanas ūdens cirkulācijas sistēmas ieplūdes pieslēgumam būtu pareizi pievienota ūdens šļūtene. Tas ir nepieciešams arī tad, ja urbšana tiek veikta sausā veidā.
Raugieties, lai minimālā ūdens caurplūde, kā arī ūdens temperatūra atbilstu vismaz tehniskajos parametros norādītajiem lielumiem.

Lietošana

Serdes urbuma veikšana

BĪSTAMI!
Traumu risks, ko rada bīstamās zonas neievērošana! Pēc ieslēgšanas padeves ierīce vienmēr atrodas režīmā Cut Assist, un, līdzko tiek nospiests dimanta vainagurbja ieslēgšanas slēdzis, sākas automātisks urbšanas process. Vainagurbis tiek automātiski piebīdīts pie urbjamā objekta virsmas.
 • Raugieties, lai bīstamajā zonā neatrastos cilvēki!
 • Raugieties, lai starp vainagurbi un urbjamo objektu nekas neatrastos!
SVARĪGI! Ja padeves ierīce nav savienota ar dimanta vainagurbja iekārtu, avārijas apstādināšana nedarbojas!
SVARĪGI! Citu iekārtu ieslēgšana vai izslēgšana var radīt īslaicīgu sprieguma kritumu un/vai pārspriegumu, kas var izraisīt iekārtas bojājumus. Nekādā gadījumā vienlaicīgi nedarbiniet citas iekārtas, kas pievienotas pie tā paša ģeneratora vai transformatora!

Darbības princips CUT ASSIST

Režīmā CUT ASSIST urbšanas process sākas ar vainagurbja piebīdīšanu pie urbjamā objekta virsmas. Šajā laikā vainagurbis nerotē. Līdzko vainagurbis skar virsmu, tas tiek atvirzīts nedaudz atpakaļ.
Vainagurbis sāk lēni rotēt ar sākotnējo ātrumu. Sistēma aktivē ūdens padevi un sāk urbšanu ar nelielu apgriezienu skaitu, līdz ir sasniegts noteiktais ieurbšanas dziļums. Pēc ieurbšanas dziļuma sasniegšanas sistēma darbojas ar optimālo jaudu un apgriezienu skaitu.
Ja vainagurbis saskaras ar armatūru, tiek aktivēta funkcija Iron Boost , kas pielāgo jaudu tā, lai urbis varētu pārgriezt armatūru. Ja armatūra ir tieva, pastāv iespēja, ka padeves ierīce to neidentificēs un līdz ar to funkcija Iron Boost neiedarbosies.
Veicot necaurejošus urbumus, padeves ierīce apstājas, līdzko slīdnis saskaras ar dziļuma atduri.
Veicot caurejošus urbumus bez dziļuma atdures, vainagurbis tiek izbīdīts apmēram 3 cm virs caururbtās virsmas.
Urbšanas beigās vainagurbis tiek atvilkts atpakaļ tik tālu, lai tas vēl atrastos urbumā, un ūdens padeve tiek pārtraukta.

Urbšana ar CUT ASSIST

BRĪDINĀJUMS!
Traumu risks! Rotējošais rokrats var izraisīt traumas.
 • Pirms urbšanas ar CUT ASSIST noņemiet no slīdņa rokratu.
Ja režīmā CUT ASSIST tiek nospiests dimanta vainagurbja iekārtas taustiņš Iron Boost , automātiskā jaudas pielāgošana armatūras caururbšanai tiek izslēgta. Tas nozīmē, ka līdz pat urbšanas procesa beigām armatūras šķērsošanas gadījumā jauda jāregulē manuāli.
 1. Aktivējiet ūdens padevi, nospiežot taustiņu Manuālais režīms .
  • Ūdens izplūst pie vainagurbja.
 2. Aktivējiet režīmu CUT ASSIST.
 3. Ja nepieciešams, pieregulējiet jaudu, nospiežot taustiņu CUT ASSIST .
 4. Sāciet urbšanas procesu, kā aprakstīts attiecīgās dimanta vainagurbja iekārtas lietošanas instrukcijā.

Urbšana manuālajā režīmā

 1. Nospiediet taustiņu Manuālais režīms .
  • Tiek aktivēta ūdens padeve, un pie vainagurbja izplūst dzesēšanas ūdens.
 2. Sāciet urbšanas procesu, kā aprakstīts attiecīgās dimanta vainagurbja iekārtas lietošanas instrukcijā.

Darba pārtraukumi un ierīces uzglabāšana zemā temperatūrā

Ja temperatūra ir zemāka nekā 4 °C (39 °F), pirms darba pārtraukumiem, kas ilgst vairāk nekā stundu, vai iekārtas novietošanas glabāšanā ūdens cirkulācijas sistēma jāizpūš ar saspiesto gaisu.
Lai varētu iztukšot ūdens cirkulācijas sistēmu, dimanta vainagurbja iekārtai jābūt pievienotai pie sprieguma padeves un savienotai ar padeves ierīci.
 1. Atvienojiet ūdens pievadu no padeves ierīces.
 2. Atveriet ūdens regulēšanas vārstu pie dimanta vainagurbja iekārtas.
 3. Iestatiet trīszaru vārstu pozīcijā slapja urbšana .
 4. Nospiediet taustiņu Manuālais režīms .
 5. Ar saspiesto gaisu (maks. 3 bar) izpūtiet ūdeni no ūdens cirkulācijas sistēmas.

Padeves ierīces demontāža

Padeves ierīci var demontēt neatkarīgi no dimanta vainagurbja iekārtas.
Image alternative
 1. Atvienojiet padeves ierīces savienojuma kabeli no dimanta vainagurbja iekārtas savienojuma uzmavas.
 2. Uzmontējiet uz savienojuma kabeļa un savienojuma uzmavas aizsargpārsegus.
 3. Atvienojiet ūdens padeves šļūteni no dimanta vainagurbja iekārtas.
 4. Nofiksējiet slīdni ar slīdņa fiksācijas mehānismu.
 5. Nodrošiniet padeves ierīci pret nejaušu nokrišanu un atlaidiet stiprinājuma skrūvi.
 6. Noņemiet padeves ierīci.

Apkope, transportēšana un uzglabāšana

Apkope un uzturēšana

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskā trieciena risks! Apkopes un remonta darbu veikšana, neatvienojot iekārtu no elektrotīkla, var izraisīt smagas traumas un apdegumus.
 • Pirms jebkādiem apkopes un remonta darbiem vienmēr atvienojiet barošanas kabeli!
Kopšana
 • Uzmanīgi jānotīra pielipušie netīrumi.
 • Uzmanīgi jāiztīra ventilācijas atveres ar sausu birstīti.
 • Korpusa tīrīšanai jālieto tikai nedaudz samitrināta drāniņa. Nedrīkst lietot silikonu saturošus kopšanas līdzekļus, kas var sabojāt plastmasas daļas.
Uzturēšana
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks! Neprofesionāli veikts elektrisko daļu remonts var kļūt par cēloni smagām traumām un apdegumiem.
 • Elektrisko daļu labošanu var veikt tikai elektrības nozares speciālisti .
 • Regulāri pārbaudiet visas redzamās daļas, lai pārliecinātos, ka tās nav bojātas un funkcionē nevainojami.
 • Bojājumu un/vai funkciju traucējumu gadījumā izstrādājumu nedrīkst lietot. Tas nekavējoties jānodod Hilti , lai veiktu remontu.
 • Pēc apkopes un remonta darbiem visas aizsargierīces jāpiemontē vietā un jāpārbauda, vai tās darbojas.
Lai iekārtas lietošana būtu droša, izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un patēriņa materiālus. Rezerves daļas un patēriņa materiālus, kuru lietošanu kopā ar šo iekārtu mēs akceptējam, var atrast Hilti Store vai tīmekļvietnē. www.hilti.group .

Transportēšana un uzglabāšana

Transportēšana
 • Netransportējiet šo izstrādājumu ar tajā nostiprinātu darba instrumentu.
 • Raugieties, lai transportēšanas laikā izstrādājums būtu droši nofiksēts.
 • Pēc katras transportēšanas pārbaudiet, vai neviena redzamā daļa nav bojāta un vadības elementi darbojas nevainojami.
Uzglabāšana
 • Šī izstrādājuma glabāšanas laikā tā barošanas kabelim vienmēr jābūt atvienotam.
 • Glabājiet šo izstrādājumu sausā vietā, kas nav pieejama bērniem un nepiederošām personām.
 • Pēc ilgstošas glabāšanas pārbaudiet, vai neviena redzamā daļa nav bojāta un vadības elementi darbojas nevainojami.

Traucējumu novēršana

Ja iekārtas darbībā ir radušies traucējumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā vai ko jums neizdodas novērst saviem spēkiem, lūdzu, meklējiet palīdzību mūsu Hilti servisā.

DD-AF CA nedarbojas

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Image alternative
Servisa indikācija mirgo.
Nospiests avārijas izslēgšanas slēdzis.
 • Atbloķējiet avārijas izslēgšanas slēdža taustiņu un nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas izslēgšanas slēdzi.
Pārāk augsta temperatūra.
 • Vispirms ļaujiet iekārtai atdzist.
Komunikācijas kļūme.
 • Pārbaudiet savienojuma kabeli. Atvienojiet dimanta vainagurbja iekārtas kontaktdakšu no kontaktligzdas un pievienojiet vēlreiz. Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet dimanta vainagurbja iekārtu.
Image alternative
Servisa indikācija deg.
Kritiska kļūme.
 • Atvienojiet dimanta vainagurbja iekārtas kontaktdakšu no kontaktligzdas un pievienojiet vēlreiz.
 • Ja servisa indikācijas LED joprojām deg, vērsieties Hilti servisā.

DD-AF CA ir darba gatavībā

Traucējums
Iespējamais iemesls
Risinājums
Kad tiek ieslēgts dimanta vainagurbja iekārtas PRCD slēdzis, urbja padeves ierīces LED nedeg.
Spraudsavienojums ir bojāts vai netīrs.
 • Atvienojiet dimanta vainagurbja iekārtas kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
 • Pārbaudiet spraudsavienojumu starp urbja padeves ierīci un dimanta vainagurbja iekārtu.
Kabeli nav iespējams savienot ar dimanta vainagurbja iekārtu.
Spraudsavienojums ir netīrs.
 • Atvienojiet dimanta vainagurbja iekārtas kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.
 • Notīriet spraudsavienojumu.
 • Mēģiniet atjaunot spraudsavienojumu, nepielietojot spēku.
Nav iespējams veikt padeves ierīces montāžu.
Bloķēts vīrņotais ieliktnis, kas paredzēts stiprinājuma skrūvei.
 • Iztīriet vītņoto ieliktni.
Nav iespējams pagriezt rokratu.
Nofiksēta slīdņa bloķēšana.
 • Atbrīvojiet slīdņa fiksāciju.
Bloķēts slīdnis.
 • Nodrošiniet, lai slīdņa kustību nekas netraucētu.
Nepietiekama ūdens caurplūde.
Bloķēts vai bojāts dimanta vainagurbja iekārtas ūdens padeves vārsts.
 • Pārbaudiet, vai ūdens padeve ir instalēta pareizi.
 • Pārbaudiet, vai nav bloķēts vai bojāts vārsts.
Padeves ierīces motors darbojas, slīdnis nekustas.
Urbja padeves ierīce ir nepareizi piemontēta.
 • Pārbaudiet mehānisko savienojumu starp urbja padeves ierīci un slīdni.
Nav iespējams aktivēt režīmu "Cut Assist".
Kļūme dimanta vainagurbja iekārtas spraudsavienojumā.
 • Pārbaudiet spraudsavienojumu.
Nospiests avārijas izslēgšanas slēdzis.
 • Atbloķējiet avārijas izslēgšanas slēdža taustiņu un nospiediet dimanta vainagurbja iekārtas izslēgšanas slēdzi.
Urbšanas process palēninās vai apstājas.
Bojāts dimanta vainagurbis (nodilums, izlūzuši segmenti).
 • Uzasiniet vai nomainiet dimanta vainagurbi.
Spraudsavienojuma kļūme vai kabeļa bojājums.
 • Pārbaudiet savienojumu starp urbja padeves ierīci un dimanta vainagurbja iekārtu.
Dimanta vainagurbis ir iestrēdzis.
 • Atvienojiet dimanta vainagurbja iekārtu no sprieguma padeves.
 • Atbrīvojiet dimanta vainagurbi.
Nepietiekama dzesēšana.
 • Pārbaudiet ūdens padevi un dzesēšanas cirkulācijas sistēmu.
Process apstājas pirms urbšanas mērķa sasniegšanas sakarā ar ieurbšanu mīkstākā materiālā, piemēram, dobajos ķieģeļos, zemē vai dabīgajā akmenī.
 • Sāciet urbšanas procesu vēlreiz.

Nokalpojušo iekārtu utilizācija

Image alternative Hilti iekārtu izgatavošanā tiek izmantoti galvenokārt otrreiz pārstrādājami materiāli. Priekšnosacījums otrreizējai pārstrādei ir atbilstoša materiālu šķirošana. Daudzās valstīs Hilti pieņem nolietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei. Lai saņemtu vairāk informācijas, vērsieties Hilti servisā vai pie sava pārdošanas konsultanta.
Image alternative
 • Neizmetiet elektroiekārtas, elektroniskas ierīces un akumulatorus sadzīves atkritumos!

RoHS (direktīva par bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu)

Lai apskatītu bīstamo vielu tabulu, izmantojiet šādas saites: qr.hilti.com/r5063.
Saiti uz RoHS tabulu jūs QR koda veidā atradīsiet šīs dokumentācijas beigās.

Ražotāja garantija

 • Ar jautājumiem par garantijas nosacījumiem, lūdzu, vērsieties pie vietējā Hilti partnera.
Image alternative
Image alternative