Sprog

PLT 300

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Plaketter på PLT 300

Følgende plaketter er anbragt på PLT 300:
Image alternative Laserstråling. Undgå at se ind i laseren. Laserklasse 2.

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Type:
  PLT 300
  Generation:
  01
  Serienummer:

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et billede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter

Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af PLT 300 og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Anvend aldrig PLT 300 og PLC 300 uden at have fået relevante instruktioner eller at have læst denne vejledning.
 • Overhold altid betjeningsanvisningerne og advarslerne i den viste applikation.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Manipulationer eller ændringer af PLT 300 og PLC 300 er ikke tilladt.
 • Brug kun originalt Hilti tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker.
 • Ret aldrig PLT 300 eller tilhørende tilbehør mod dig selv eller andre personer.
 • Opbevar laseren utilgængeligt for børn.
 • Kontrollér nøjagtigheden af PLT 300, før du udfører målinger.
 • Hvis der anvendes andre betjenings- og justeringsanordninger end angivet her eller andre metoder, kan det medføre farlige strålepåvirkninger.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Dertil hører f.eks. placering i nærheden af instrumenter, som frembringer kraftige magnetiske og elektromagnetiske felter, måling på uegnede underlag og anvendelse af uegnede reflektorer.
 • Hvis man måler på opskummede kunststoffer såsom styropor eller styrodor eller på sne eller stærkt reflekterende flader osv., kan det medføre forkerte måleresultater.
 • Målinger på underlag med dårlig refleksion i omgivelser med stor refleksion kan medføre forkerte måleværdier.
 • Målinger foretaget gennem glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige.
 • Måleresultatet kan blive forfalsket, hvis målebetingelserne ændrer sig hurtigt, f.eks. på grund af personer, som løber igennem målestrålen.
 • Ret ikke PLT 300 eller tilbehør mod solen eller andre kraftige lyskilder.
 • Kontrollér PLT 300 før vigtige målinger, efter et fald eller efter andre mekaniske påvirkninger.
 • Sørg for, at ingen kigger ind i objektivet på PLT 300, når afstandsmålingen omstilles fra prismemåling til reflektorløs måling.
 • PLT 300 må ikke anvendes i nærheden af medicinske apparater.
 • PLT 300 må ikke anvendes i nærheden af gravide eller personer med pacemaker.
 • PLT 300 må ikke uden forudgående tilladelse anvendes i nærheden af militæranlæg, lufthavne samt radio-astronomiske anlæg.
 • Hold altid PLT 300 ren og tør.

Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne

 • Afspær måleområdet. Sørg for, at du ved opstilling af PLT 300 ikke kommer til at rette strålen mod andre personer eller mod dig selv.
 • Sørg for, at stativet står stabilt, og at PLT 300 er skruet sikkert på stativet.
 • Brug kun PLT 300 inden for de definerede anvendelsesgrænser, dvs. mål ikke på spejle, forkromet stål, polerede sten etc.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke følgende:
 • Instrumentet kan forstyrre andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr på fly).
 • Instrumentet kan blive forstyrret af kraftig stråling, hvilket kan medføre en fejlfunktion.
Hvis dette sker, eller andre usikkerhedsfaktorer forekommer, skal der foretages kontrolmålinger.

Sikkert arbejde med laserinstrumenter

PLT 300 opfylder laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2007 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
 • Kig ikke direkte ind i strålen, og ret den ikke mod andre. I tilfælde af direkte øjenkontakt med laserstrålen, skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet.
 • Udstyr i laserklasse 2/Class II må kun betjenes af uddannet personel.
 • Laserstråler bør ikke forløbe i øjenhøjde.
 • Der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger, så det kan sikres, at strålen ikke utilsigtet rammer flader, der kan kaste den tilbage.
 • Der skal træffes foranstaltninger, så det kan sikres, at det ikke er muligt at kigge direkte ind i strålen.
 • Laserstrålen må ikke krydse uovervågede områder.
 • Sluk laseren, når den ikke anvendes.
 • Når laserinstrumenterne ikke er i brug, skal de opbevares et aflukket sted uden adgang for uvedkommende.
 • PLT 300 og PLC 300 må kun repareres af Hilti Service. Ved usagkyndig åbning af PLT 300 kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2.

Omhyggelig brug af batteridrevne instrumenter

 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild. Der er eksplosionsfare.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes. I modsat fald er der fare for brand, eksplosion og ætsning.
 • Udsæt ikke batteriet for kraftige mekaniske stød, og kast ikke med batteriet.
 • Batterier må aldrig komme i nærheden af børn.
 • Undgå indtrængning af fugt. Indtrængning af fugt kan forårsage kortslutning og medføre forbrændinger eller brand.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Anvend altid kun batterier, som er godkendt til det pågældende instrument. Ved anvendelse af andre batterier eller ved anvendelse af batterierne til andre formål er der fare for brand og eksplosion.
 • Opbevar batteriet køligt og tørt. Opbevar ikke batteriet i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Når batteri og lader ikke er i brug, skal de holdes langt væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, som kan kortslutte batteriets eller laderens kontakter. Kortslutning af kontakterne på batterier eller ladere kan medføre forbrændinger og brand.
 • Defekte batterier (for eksempel batterier med revner, ødelagte dele, bøjede, tilbageslåede og/eller afrevne kontakter) må hverken genoplades eller genbruges.
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • I forbindelse med forsendelse af instrumentet skal batterierne isoleres eller tages ud af instrumentet. Lækkende batterier kan beskadige PLT 300.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

 • Før der udføres målinger, skal du sikre sig, at de anvendte instrumenters nøjagtighed opfylder de krav, som opgaven stiller.
 • Brug ikke PLT 300 i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Instrumenter kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker på.
 • Kontroller PLT 300 og PLC 300 for eventuelle skader før brug. Få skader udbedret af et Hilti serviceværksted.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad man laver, og at bruge PLT 300 fornuftigt. Anvend ikke PLT 300, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af instrumentet kan medføre alvorlige personskader.
 • Overhold drifts- og opbevaringstemperaturen.
 • Hvis PLT 300 eller PLC 300 flyttes fra en meget lav temperatur ind i varmere omgivelser, eller omvendt, skal instrumentet have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
 • Hvis PLT 300 er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal instrumentets nøjagtighed testes.
 • Ved anvendelse af stativ eller vægholder skal det kontrolleres, at PLT 300 er korrekt og holdbart fastgjort, og at stativet står sikkert og stabilt på jorden.
 • Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
 • Sørg for at pleje PLT 300 omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at funktionen af PLT 300 påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden PLT 300 tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte instrumenter.
 • Selvom PLT 300 er konstrueret til brug på byggepladser, skal den behandles varsomt ligesom andre optiske og elektriske instrumenter (f.eks. kikkerter, briller, fotoudstyr).
 • Selvom PLT 300 er modstandsdygtigt over for fugt, bør instrumentet tørres af, så det er tørt, inden det lægges i transportbeholderen.
 • Kontroller for en sikkerheds skyld de værdier, du forinden har indstillet, og tidligere indstillinger.
 • Lås batterirumsdækslet omhyggeligt, så batteriet ikke falder ud. Ved manglende kontakt slukkes PLT 300, hvilket kan medføre tab af data.

Beskrivelse

Produktoversigt

PLT 300

Image alternative
 1. Bæregreb
 2. WLAN-Antenne
 3. Batterirumsudløsning
 4. Batterirumsdæksel
 5. Objektivdæksel og laserudgang
 6. Tænd/sluk-knap
 7. Batterirum
 8. Batteri

PLC 300

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Sensor for omgivende lys
 3. Forreste kamera
 4. Statusindikator, forreste kamera
 5. Lydstyrkeregulering
 6. Tænd/sluk-knap
 7. Knappen "Display-rotationsspærre"
 8. Knappen "Systemstyring"
 9. Driftsindikator
 10. Statusindikator for datalagring
 11. Statusindikator for batteri
 12. WLAN-antenner
 13. Hovedtelefonstik
 14. USB-port
 15. Docking-port
 16. Ladebøsning
 17. Bageste kamera
 18. Statusindikator, bageste kamera
 19. Batterirum
 20. Batterirumsudløsning
 21. microSD-kortslot

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt består af det batteridrevne Layout-Tool PLT 300 og den batteridrevne Controller PLC 300. PLC 300 er beregnet til fjernbetjening af PLT 300. Begge komponenter danner et system. Layout-Tool er beregnet til måling af afstande og retninger, til beregning af tredimensionelle målpositioner og til afsætning af givne koordinater eller akserelaterede værdier.

 • Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 18 / B 22 til dette produkt.
 • Anvend kun Hilti ladere i serien C 4/36 til disse batterier.

WLAN-antenner

Image alternative
På hver af Controllerens smalle sider sidder der en WLAN-antenne.
 • Undgå at holde Controlleren i siderne i området med WLAN-antennerne under brugen, da dette reducerer sende- og modtageeffekten.
  Som tilbehør fås en holder til Controlleren, som forhindrer forringelse af WLAN-trafikken.

Dataforbindelse til periferi

På PLC 300 anvendes softwaren Hilti PROFIS Layout Field. Til pc'er fås pc-softwaren Hilti PROFIS Layout Office, som kan bruges til behandling og udskrivning af data på andre systemer. Det er muligt at udveksle data mellem de to softwareprodukter.
Fra PLC 300 er det også muligt at overføre data direkte til en USB-memorystick.

Leveringsomfang

PLT 300, PLC 300, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Store eller online på adressen: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Tekniske data

Laserafstandsmåling

Bølgelængde
500 nm … 540 nm
Laserfarve
grøn
Laserklasse iht. IEC 60825-1
2
Maksimal gennemsnitlig udgangseffekt
≤ 1,00 mW
Impulsvarighed
0,2 ns … 10 ns
Impulsfrekvens
5 MHz … 100 MHz
Stråledivergens
0,2 mrad … 20 mrad

Målenøjagtighed ved afstandsmåling (ISO 17123-5)

Basis 50 meter
3 mm
Basis 164 fod
1/8"

Måltracking (LED-tracker)

Bølgelængde
800 nm … 900 nm
Typisk middel bestrålingsstyrke på 20 cm afstand (108 μs/109 Hz)
0,5 mW/cm²
Maksimal bestrålingsstyrke på 20 cm afstand
46 mW/cm²
Impulsvarighed
108 µs
Impulsfrekvens
100 Hz … 165 Hz
Stråledivergens (2θ1/2)
30°
Tracking-område
1,5 m … 50 m
(4 ft ‑ 11 in … 164 ft)

Kamera

Åbningsvinkel
25°
Brændvidde
12 mm … 60 mm
(0,5 in … 2,4 in)
Optisk zoom
5 gange
Fokusområde
≥ 1 m
(≥ 3 ft)
Opløsning ved maks. zoom (pr. 10 meter)
±1,0 mm
Opløsning ved maks. zoom (pr. 33 fod)
±0,04 in
Horisontalt ansigtsfelt
225°
Vertikalt ansigtsfelt
360°
Billedlagring
VGA

Motorisering

Drejehastighed
90 °/s
Skift af kikkertposition
2 s

Stativholder

Gevind
5/8 in

Trådløs kommunikation mellem PLT 300 og PLC 300

WLAN-standard
IEEE 802.11a/b/g
Maksimalt udstrålet udgangseffekt WLAN
16,9 dBm
WLAN-frekvensområde
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Strømforsyning PLC 300

Nominel spænding
7,2 V
Kapacitet
7,1 Ah
Driftstid
8 h
Opladningstid
4 h

Interfaces på PLC 300

Ekstern datatilslutning
USB 3.0
Bluetooth-version
4.0
Bluetooth-frekvensområde
2,402 GHz … 2,480 GHz
WLAN-standard
IEEE 802.11a/b/g/n

Beskyttelsestype

PLT 300
IP55
PLC 300
IP65

Omgivende betingelser for PLT 300 og PLC 300

Driftstemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Opbevaringstemperatur
−40 ℃ … 63 ℃
(−40 ℉ … 145 ℉)

Vægt med batteri

PLT 300
5,3 kg
(11,7 lb)
PLC 300
0,6 kg
(1,3 lb)

Batterier til alle lande undtagen USA og Canada


B 22/1.6 Li‑Ion
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
Nominel spænding
21,6 V
21,6 V
Kapacitet
1,6 Ah
2,6 Ah
Energiindhold
34,56 Wh
56,16 Wh
Vægt
0,48 kg
0,48 kg
Driftstid i PLT 300
3 h
5 h

Batterier til USA og Canada


B 18/1.6 Li‑Ion
B 18/2.6 Li‑Ion (02)
Nominel spænding
21,6 V
21,6 V
Kapacitet
1,6 Ah
2,6 Ah
Energiindhold
34,56 Wh
56,16 Wh
Vægt
0,48 kg
(1,06 lb)
0,48 kg
(1,06 lb)
Driftstid i PLT 300
3 h
5 h

De første trin

Tænding af PLT 300 og PLC 300

 1. Tænd PLT 300 og PLC 300.
 2. Start applikationen PROFIS Layout Field på PLC 300.
Image alternative
 1. Overhold visninger og anvisninger på displayet på PLC 300 samt uddybende informationer om produktet under: http://qr.hilti.com/r4728599 .

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og aftørring

VIGTIGT
Fare for beskadigelse Optikken kan blive beskadiget ved berøring.
 • Berør ikke glasset med fingrene.
VIGTIGT
Fare for beskadigelse Kunststofdelene kan blive beskadiget af kemikalier.
 • Anvend kun ren alkohol eller vand til rengøring.
 1. Blæs støv af glasset.
 2. Rengør kun instrumentet med en ren, blød klud.

Vedligeholdelse

 • Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under www.hilti.com .

Hilti service for måleteknik

Hilti service for måleteknik foretager kontrollen og udfører i tilfælde af afvigelse en ny kontrol og sørger for, at instrumentet igen opfylder specifikationerne. Opfyldelse af specifikationerne på kontroltidspunktet bekræftes skriftligt ved hjælp af servicecertifikatet. Det anbefales:
 • Vælg et egnet kontrolinterval afhængigt af brugen.
 • Efter en usædvanlig belastning af instrumentet, før vigtige opgaver, dog mindst én gang om året skal Hilti service for måleteknik foretage en kontrol af instrumentet.
Kontrollen udført af Hilti service for måleteknik fritager ikke brugeren for at skulle kontrollere instrumentet før og under anvendelsen.

Transport og opbevaring

Transport

VIGTIGT
Fare for beskadigelse Lækkende batterier kan beskadige produktet.
 • I forbindelse med forsendelse af det beskrevne produkt skal batterierne isoleres eller tages ud af instrumentet.
 • Til transport eller forsendelse af udstyret bør der benyttes enten en Hilti -forsendelseskasse eller lignende egnet emballage.

Opbevaring

VIGTIGT
Fare for beskadigelse Lækkende batterier kan beskadige produktet.
 • Tag batteriet ud, når instrumentet ikke skal anvendes i længere tid.
 • Læg ikke instrumentet til opbevaring, mens det er vådt. Lad det tørre, før du lægger det væk til opbevaring.
 • Rengør altid instrumentet, transportbeholderen og tilbehøret, før det lægges til lagring.
 • Hvis instrumentet har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.
 • Vær opmærksom på temperaturgrænseværdierne ved opbevaring af udstyret, især om vinteren eller sommeren (-40 °C til +63 °C (-40 °F til +145 °F)).

Bortskaffelse

ADVARSEL
Sundhedsfare Bortskaf aldrig udstyret i strid med reglerne!
 • Ved forbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at indånde. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batterier eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet.
 • Ved en skødesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret håndteres korrekt. Dette kan medføre, at du eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.
 • Bortskaf omgående defekte batterier. Opbevar disse utilgængeligt for børn. Batterier må ikke adskilles eller brændes.
 • Bortskaf batterier i henhold til nationale regler, eller levér udtjente batterier tilbage til Hilti .
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente instrumenter med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)

FORSIGTIG
Forstyrrelse af trådløs modtagelse Ved anvendelse af produktet i boligområder kan der forekomme forstyrrelser af den trådløse modtagelse.
 • Dette instrument er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for klasse A digitalt instrument, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i erhvervsområder. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsbogen, kan det medføre skadelige forstyrrelser af radiokommunikation. Anvendelse af instrumentet i boligområder medfører antageligt forstyrrelser. I så fald er brugeren af instrumentet forpligtet til at afhjælpe forstyrrelserne for egen regning.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende instrumentet.
Produktet opfylder paragraf 15 i FCC‑bestemmelserne og RSS‑210 fra IC.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
Dette instrument må ikke udsende skadelig stråling.
Instrumentet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.