Sprog

SI‑AT‑A22

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Jævnstrøm

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Type
  SI‑AT‑A22
  Generation
  01
  Serienummer

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

 • Følg sikkerhedsanvisningerne i brugsanvisningen til slagskruemaskinen.

Beskrivelse

Intelligent tilspændingsmodul

Image alternative
 1. Betjeningsknapper
 2. LCD-display
 3. Kontrollamper
 4. Stregkodescanner
 5. Frigøringsknap
 6. USB-port
 7. Afdækning for USB-port (vist skubbet på)

Betjeningsknapper

Image alternative
 1. OK-knap
 2. Venstre pileknap
 3. Højre pileknap
 4. Låseknap
 5. Scan-knap

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er et elektronisk modul, som kan anvendes sammen med Hilti slagskruemaskiner med modelbetegnelsen SI… …AT‑A22 ("…" = vilkårligt tegn) for at tilspænde forskruninger på kontrolleret vis og på den måde sikre skrueforbindelsens kvalitet. Arbejderne registreres i modulet og kan udlæses til dokumentationsformål med pc-softwaren AT Documentation Software .

På dette modul er det ikke muligt at indstille momentet!
 • Anvend kun Hilti Li-Ion-batterier i typeserien B 22 til dette produkt.

 • Anvend kun ladere, som Hilti har godkendt, til disse batterier. Yderligere oplysninger finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

 • Anvend kun de skruetoppe, som er beskrevet i brugsanvisningen til det pågældende produkt, når du skal spænde Hlti befæstelseselementer.

Potentiel forkert brug

Dette produkt egner sig ikke til Hilti befæstelser i atomkraftværker!

Kontrollamper

Med de forskellige tilstande af kontrollamperne på begge sider af modulet signaleres følgende meddelelser eller tilstande:
Tilstand
Betydning
Kontrollamperne lyser grønt.
 • Ved scanning: Stregkoden/QR-koden blev genkendt.
 • Ved skruning efter automatisk frakobling af slagskruemaskinen: Tilspændingen blev afsluttet uden fejl.
Kontrollamperne blinker rødt.
 • Ved scanning: Stregkoden/QR-koden blev ikke genkendt.
 • Ved skruning efter frakobling af slagskruemaskinen: Skrueforbindelsen kunne ikke tilspændes i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Årsagen hertil kan f.eks. være for tidlig manuel frakobling af slagskruemaskinen.
Kontrollamperne blinker gult.
Det blev registreret, at skrueforbindelsen allerede er tilspændt og derefter er løsnet igen. Skrueforbindelsen blev derfor tilspændt med specielle parametre, der er defineret for ny tilspænding, og tilspændingen blev afsluttet uden fejl.

Brummer

Den indbyggede brummer i tilspændingsmodulet frembringer følgende kontroltoner som akustisk tilbagemelding.
 • Lang tone: Bekræftelsestone (OK / proces er afsluttet uden fejl)
 • 2 korte toner, lysdioderne blinker gult: Advarselstone 1 (OK eller ikke OK / gentagen inddrivning)
 • 4 korte toner, lysdioderne blinker rødt: Advarselstone 2 (ikke OK / proces afbrudt)

USB-port

Via USB-porten kan det intelligente tilspændingsmodul forbindes med en pc. Med softwaren AT Documentation Software har du derefter blandt andet adgang til følgende funktioner:
 • Tilføjelse af datasæt for nye befæstelsesmidler
 • Ændring/opdatering af eksisterende datasæt
 • Deaktivering/aktivering af dokumentationsfunktion
 • Indlæsning af dokumentationsfunktionens protokol
 • Indstilling af uret i tilspændingsmodulet
Nærmere oplysninger fremgår af dokumentationen til AT Documentation Software .
Under følgende link kan du downloade softwaren:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Leveringsomfang

Intelligent tilspændingsmodul, brugsanvisning, kort vejledning, USB-kabel.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01
0,26 kg
Stregkodescanner
Kamerascanner (imager)

Betjening

Isætning af intelligent tilspændingsmodul

ADVARSEL
Fare for kortslutning !
 • Kontrollér, at tilspændingsmodulets kontakter og slagskruemaskinens kontakter er fri for fremmedlegemer, inden du sætter tilspændingsmodulet i.
Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af nedfaldende tilspændingsmodul. !
 • Kontrollér, at tilspændingsmodulet er sat korrekt på slagskruemaskinen.
 • Skub tilspændingsmodulet på slagskruemaskinen bagfra, til det går hørbart i indgreb.

Ilægning af batteri

ADVARSEL
Fare for kortslutning !
 • Kontrollér, at batteriets kontakter og tilspændingsmodulets kontakter er fri for fremmedlegemer, inden du sætter batteriet i.
Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader, hvis batteriet tabes. !
 • Kontrollér, at batteriet er sat korrekt på tilspændingsmodulet.
 • Skub batteriet på tilspændingsmodulet bagfra, indtil det går hørbart i indgreb.

Tænd/sluk

Tænding af tilspændingsmodul

Betingelser : Tilspændingsmodulet er slukket, displayet viser intet.
 1. Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb på slagskruemaskinen til højreløb.
 2. Tryk kort på slagskruemaskinens styrekontakt.
  • Displaybelysningen tændes, og startskærmbilledet Image alternative vises kort på displayet.
  • Til funktionskontrol lyser kontrollamperne kortvarigt rødt, gult og endelig grønt. Der høres en kontroltone.
  • Displayet viser den sidst valgte driftstilstand med en udvalgsramme.
  • Hvis en fejl vises på displayet:
   • Slå efter i kapitlet "Fejlafhjælpning" for at finde ud af, hvad displaybilledet betyder, hvad meddelelsen kan skyldes, og hvad du kan gøre for at løse fejlen.
 3. Tryk på låseknappen.
  • Nu er tilspændingsmodulet låst, og slagskruemaskinen er klar til brug.

Slukning af tilspændingsmodul

Det intelligente tilspændingsmodul slukker automatisk:
 • hvis slagskruemaskinen automatisk slukkes, efter at den ikke blev brugt i længere tid
 • hvis batteriet tages ud
 • hvis tilspændingsmodulets USB-forbindelse til pc'en afbrydes ved at trække USB-stikket ud.

Grundlæggende betjening

I dette afsnit beskrives de ofte benyttede grundfunktioner for at vise betjeningssystematikken. Den detaljerede betjening for bestemte opgaver finder du i kapitlet om det pågældende arbejde.
Oplåsning af modulFør det er muligt at foretage indstillinger på det intelligente tilspændingsmodul, skal tilspændingsmodulet låses op.
 • Hvis du ønsker at låse det intelligente tilspændingsmodul op, skal du trykke på spærreknappen Image alternative og holde den inde i mindst 1 sekund.
 • På displayet vises en markeringsramme omkring den senest viste befæstelseselementtype eller den sidst viste driftstilstand.
 • Tilspændingsmodulet er låst op og befinder sig i indstillingstilstand. Slagskruemaskinen er deaktiveret.
NavigationHvis udvalgsrammen og flere elementer (optioner, parametre) vises på displayet, kan udvalgsrammen forskydes med pileknapperne Image alternative og Image alternative.
Valgs af option / ændring af parameterNår tilspændingsmodulet er låst op, kan valgmuligheder/parametre ændres som beskrevet efterfølgende.
 • Placer udvalgsrammen i displayet på det element, der skal ændres (valgmulighed/parameter).
 • Tryk på OK-knappen.
 • Elementet vises med sort baggrund.
 • Foretag den ønskede indstilling med pileknapperne.
 • Tryk på OK-knappen for at overtage den viste indstilling.
 • Elementet vises nu igen med udvalgsrammen.
Låsning af modulNår alle indstillinger er foretaget, skal det intelligente tilspændingsmodul låses igen.
 • Tryk på låseknappen Image alternative.
 • Udvalgsrammen på displayet forsvinder. De indstillede bearbejdningsparametre er nu gemt og kan ikke ændres ved en fejl.
 • Det intelligente tilspændingsmodul låses, og slagskruemaskinen aktiveres igen.

Grundindstillinger

Åbning af grundindstillingsmenu

 1. Hvis tilspændingsmodulet er låst, skal du låse det op ved at trykke på låseknappen og holde den inde i mindst 1 sekund.
 2. Tryk på OK-knappen, og hold den inde i mindst 1 sekund.
  • Grundindstillingsmenuen vises.

Valg af funktion i grundindstillingsmenuen

 1. Flyt udvalgsrammen til symbolet for den ønskede funktion ved hjælp af pileknapperne.
  Funktioner i grundindstillingsmenuen
  Symbol
  Funktion
  Image alternative Indstilling af urets dato og klokkeslæt i tilspændingsmodulet
  Uret kan kun stilles via AT Documentation Software .
  Image alternative Visning af resterende tid/anvendelsestid for slagskruemaskinen til næste vedligeholdelse
  Image alternative Visning af udnyttelse af hukommelsen i tilspændingsmodulet
  Når visningsværdien når 100%, overskrives de ældste data.
  Med AT Documentation Software kan de registrerede data udlæses og slettes fra tilspændingsmodulets hukommelse.
  Image alternative Visning af tilspændingsmodulets softwareversioner
  Image alternative Afslutning af grundindstillingsmenu
 2. Tryk på OK-knappen.

Displayvisninger vedligeholdelsestilstand/resterende anvendelsestid

Efter aktivering af symbolet  Image alternative i grundindstillingsmenuen vises slagskruemaskinens resterende anvendelsestid indtil næste vedligeholdelsestermin med følgende displayvisning.
Uafhængigt af displayvisninger skal den anvendte slagskruemaskine mindst én gang om året vedligeholdes for at sikre kvaliteten af de forskruninger, der udføres med den.
Displayvisning til slagskruemaskinens vedligeholdelsestilstand
Visning
Betydning
Image alternative Slagskruemaskine i orden, vedligeholdelse ikke nødvendig foreløbig.
Image alternative Vedligeholdelse af slagskruemaskinen påkrævet snarest.
Segmenterne i firkanten til højre på displayet viser den resterende del af anvendelsestiden.
Image alternative Vedligeholdelse af slagskruemaskine påkrævet straks.
Denne advarsel vises automatisk efter udløb af den resterende anvendelsestid. Driftstilstandene "Intelligent drift" og "Skruning" kan ikke længere vælges.

Afslutning af grundindstillingsmenu

 1. Flyt udvalgsrammen hen på symbolet Image alternative.
 2. Tryk på OK-knappen.
  • På displayet vises den sidst valgte driftsmåde.

Driftstilstande

Følgende beskrivelser af de enkelte driftstilstande gælder kun for slagskruemaskinens højreløb. I venstreløb kører slagskruemaskinen ukontrolleret.

Intelligent drift

I driftstilstanden "Intelligent drift" regulerer og overvåger det intelligente tilspændingsmodul tilspændingen af den valgte befæstelseselementtype. Herunder benyttes tilspændingsparametrene fra den sidst gennemførte softwareopdatering. Da både produktbetegnelser og bearbejdningsparametrene kan ændre sig, skal den nyeste softwareversion altid være installeret på tilspændingsmodulet.
 • Når den intelligente drift er valgt, lyser momentvisningen "AT" på slagskruemaskinen.
 • Driftstrinomskifteren har nu ingen funktion. Med afbryderen kan slagskruemaskinen dog slås til og fra.
  Overhold brugsanvisningen til din slagskruemaskine.
Bearbejdningsparametre i intelligent drift
Image alternative
 1. Befæstelseselementtype (kort betegnelse for befæstelseselementet)
 2. Materiale/materialekvalitet/produktudførelse
 3. Diameter (valgfri)
Figuren viser placeringen af bearbejdningsparametrene på displayet.
BefæstelseselementtypeTil forskellige typer befæstelseselementtyper er der lagret bearbejdningsparametre i tilspændingsmodulet.
Det viste befæstelseselement skal svare til det anvendte befæstelseselement.
Yderligere oplysninger finder du i den korte vejledning til SI-AT-A22 og i brugsanvisningen til det pågældende produkt.

Driftstilstanden "Skruning"

I denne driftstilstand står i alt 30 trin til rådighed. Det trin, der skal vælges til en bestemt befæstelseselementtype, afhænger af befæstelseselementets diameter og det specificerede moment af tilspændingsmoment. Trinnet skal bestemmes trinvis ud fra disse data.
Ved driftstilstanden "Skruning" har displayvisningen følgende udseende:
Image alternative
Tallet til højre for skruesymbolet viser det valgte trin.

Bestemmelse af nødvendigt trin til driftstilstanden "Skruning"

 1. Image alternative VIGTIGT! Før du foretager en skruesamling, skal du kontrollere, at kontaktfladerne for de komponenter, der skal forbindes, hviler mod hinanden med hele deres flade, og at møtrikken skrues i på komponenten indtil anslag.
 2. Tilspænd befæstelseselementet med et lavt trin.
  • Begynd den trinvise proces med et så lavt trin som muligt for at undgå at beskadige befæstelseselementet, fordi du spænder for kraftigt.
 3. Kontrollér det opnåede moment for det befæstelseselement, der skal spændes, ved hjælp af en kalibreret momentnøgle.
  For at opnå en repeterbar tilspænding af flere befæstelseselementer skal du sikre dig, at alle skruesamlingsbetingelser forbliver de samme. Ændringer af skruesamlingsbetingelserne kan betyde, at det er nødvendigt at vælge et andet trin.
  Resultat 1 / 3Det specificerede moment for det befæstelseselement, der skal spændes, blev ikke opnået.
  • Løsn befæstelseselementet, og indstil et højere trin på tilspændingsmodulet.
  • Tilspænd befæstelseselementet med det nye trin, og udfør dette kontroltrin på ny.
  Resultat 2 / 3Det specificerede moment for det befæstelseselement, der skal spændes, blev overskredet.
  • Løsn befæstelseselementet, og indstil et lavere trin på tilspændingsmodulet.
  • Tilspænd befæstelseselementet med det nye trin, og udfør dette kontroltrin på ny.
  Resultat 3 / 3Befæstelseselementet blev spændt med det specificerede moment.
  Den korrekte trin for befæstelseselementet er fundet.

Driftstilstanden "Ureguleret drift"

I denne driftstilstand er det intelligente momentmodul deaktiveret. Slagskruemaskinen fungerer, som om det intelligente tilspændingsmodul ikke fandtes. Til kortvarigt arbejde uden det intelligente tilspændingsmodul skal det således ikke tages ud.
Den uregulerede drift vises på følgende måde på displayet:
Image alternative
I ureguleret drift lyser kontrollampen "AT" for slagskruemaskinens momentvisning ikke, men knappen til indstilling af slagskruemaskinens forskellige driftstrin er funktionsdygtig.

Indstilling af driftstilstand

Driftstilstanden kan indstilles på 2 forskellige måder til den ønskede befæstelseselementtype:
 • Indscanning af den tilhørende streg- eller QR-kode på emballagen til det Hilti produkt, der skal fastgøres.
 • Manuel indstilling via tilspændingsmodulets betjeningsknapper
Indscanning af streg- eller QR-kodenHvis der foreligger en streg- eller QR-kode til det Hilti produkt, der skal skrues, kan driftstilstanden hurtigt og nemt indstilles til produktet ved at scanne denne kode.
Manuel indstillingHvis der ikke er en streg- eller QR-kode til produktet, der skal skrues, kan driftstilstanden indstilles via tilspændingsmodulets betjeningsknapper.
Driftstilstanden "Ureguleret drift" kan kun indstilles manuelt.

Indstilling af driftstilstand via betjeningsknapperne

 1. Lås tilspændingsmodulet op.
 2. Bevæg efter behov udvalgsrammen til en anden valgmulighed, der ønskes ændret, ved hjælp af pileknapperne.
 3. Tryk på OK-knappen.
  • Den valgte mulighed vises nu med sort baggrund.
 4. Vælg den ønskede indstilling med pileknapperne.
 5. Tryk på OK-knappen.
  • Den valgte indstilling vises igen med udvalgsrammen.
 6. Gentag om nødvendigt de seneste 3 arbejdstrin for at foretage flere indstillinger.
 7. Lås tilspændingsmodulet.

Indstilling af driftstilstand ved scanning af stregkode/QR-kode

 1. Lås tilspændingsmodulet op.
 2. Tryk på Scan-knappen.
  • Scanneren aktiveres, og læseberedskabet vises i displayet ved hjælp af symbolet Image alternative.
Image alternative
 1. Hold nu modulet i en afstand på ca. 15 centimeter (6") i retning af stregkoden/QR-koden, så koden befinder sig inden for den ramme, der projiceres af scanneren.
  • Kontrollamperne lyser grønt.
  • Bekræftelsestonen høres.
  • På displayet vises bearbejdningstilstanden for produktet, der skal skrues.
  • Kontrollamperne blinker rødt.
  • Advarselstonen høres.
  • På displayet vises Image alternative Image alternative (kode kunne ikke læses eller er ikke kendt).
   • Tryk på Scan-knappen, og scan koden igen.
    Muligvis indeholder tilspændingsmodulets hukommelse endnu ikke nogen bearbejdningsparametre for det produkt, der skal skrues sammen. Hvis produktet er SI-AT-kompatibelt, kan du scanne QR-koden på det pågældende produkt i den relevante SI-AT-A22 brugsanvisning. På den måde kan du indlæse bearbejdningsparametrene i SI-AT-modulets hukommelse. Bearbejdningsparametrene for produktet kan også indlæses i tilspændingsmodulet via AT Documentation Software via USB-porten. For at sikre, at man altid benytter de aktuelle bearbejdningsparametre, skal tilspændingsmodulets software regelmæssigt kontrolleres for opdateringer.
 1. Lås tilspændingsmodulet.

Tilspænding af produkt i intelligent drift

Kontrollér før brug af tilspændingsmodulet, at det produkt, der skal skrues sammen, er installeret korrekt. Overhold anvisningerne i brugsanvisningen til det produkt, der skal skrues sammen, og oplysningerne om kontrol af befæstelseselementerne.
 1. Indstil driftstilstanden "Intelligent drift".
 2. Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højreløb.
 3. Sæt slagskruemaskinen med et egnet indsatsværktøj på produktet, der skal skrues.
 4. Tryk på afbryderen, og hold den inde, indtil tilspændingsmodulet giver en af følgende tilbagemeldinger:
Image alternative
Resultat 1 / 4
 • Meddelelsen "Skruning afsluttet uden fejl" vises.
 • Kontrollamperne lyser grønt.
 • Bekræftelsestonen høres.
Befæstelseselementet blev tilspændt korrekt. Du kan fortsætte med det næste befæstelseselement af samme type med det samme.
Image alternative
Resultat 2 / 4
 • Meddelelsen "Gentagen tilspænding afsluttet uden fejl" vises.
 • Kontrollamperne blinker gult.
 • Advarselstonen høres.
En skrueforbindelse, der allerede er tilspændt og derefter er løsnet igen, er blevet tilspændt igen. INFO:  Hvis befæstelseselementet ikke forinden blev spændt korrekt, skal det kontrolleres og eventuelt tilspændes med en kalibreret momentnøgle.
Image alternative
Resultat 3 / 4
 • Meddelelsen "Batterispænding for lav" vises.
 • Kontrollamperne blinker rødt.
Batteriets resterende kapacitet er ikke tilstrækkelig til befæstelseselementet.
 • Tryk på OK-knappen for at bekræfte meddelelsen.
 • Isæt et kraftigere opladet batteri.
Image alternative
Resultat 4 / 4
 • Meddelelsen "Skruning ikke afsluttet korrekt" vises.
 • Kontrollamperne blinker rødt.
 • Advarselstonen høres.
 • Spænd befæstelseselementet med en kalibreret momentnøgle.

Tilspænding af produkt i driftstilstanden "Skruning"

 1. Indstil driftstilstanden "Skruning".
 2. Bestem det tilspændingstrin, der skal indstilles for produktet, som skal skrues, og indstil det.
 3. Indstil omskifteren til valg af højre-/venstreløb til højreløb.
 4. Sæt slagskruemaskinen med et egnet indsatsværktøj på produktet, der skal skrues.
 5. Tryk på afbryderen, og hold den inde, indtil tilspændingsmodulet giver en af følgende tilbagemeldinger:
Image alternative
Resultat 1 / 2
 • Meddelelsen "Skruning afsluttet uden fejl" vises.
 • Kontrollamperne lyser grønt.
 • Bekræftelsestonen høres.
Befæstelseselementet blev tilspændt korrekt. Du kan fortsætte med det næste befæstelseselement af samme type med det samme.
Image alternative
Resultat 2 / 2
 • Meddelelsen "Skruning ikke afsluttet korrekt" vises.
 • Kontrollamperne blinker rødt.
 • Advarselstonen høres.
 • Tilspænd befæstelseselementet med en kalibreret momentnøgle.

Kontrol af befæstelseselement

Alle Hilti -produkter opdateres løbende, så SI-AT-modulet kan muligvis understøtte produkter, der ikke er beskrevet i denne dokumentation. Sørg altid for, at softwaren og brugsanvisningen altid er opdateret.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, aktuelle brugsanvisninger og kontrolanvisninger finder du online på adressen: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Kontrol af befæstelseselementet for segmentankre

For at sikre at det specificerede installationsmoment iht. godkendelsen/brugsanvisningen blev nået ved fastskruning af segmentankrene i "intelligent drift", skal hhv. det første og sidste segmentanker kontrolleres med en kalibreret momentnøgle. Denne kontrol af det opnåede installationsmoment skal sker umiddelbart efter spænding (installation) af segmentankeret.
Kontrolmomentet svarer til installationsmomentet for det pågældende segmentanker og fremgår af dette ankers brugsanvisning.
 • Efterspænd segmentankerets møtrik med en kalibreret momentnøgle. Hold i den forbindelse øje med den vinkel, med hvilken befæstelseselementet kan drejes videre.
  Resultat 1 / 2Segmentankerets møtrik blev ikke drejet længere end til den angivne maksimale drejevinkel (< 360 °).
  Befæstelseselementet er skruet korrekt i.
  Resultat 2 / 2Segmentankerets møtrik blev drejet længere end den angivne maksimale drejevinkel (> 360 °).
  Befæstelseselementet er skruet forkert i. De skruesamlinger, der er tilspændt siden den foregående kontrol, må betragtes som mangelfulde og skal kontrolleres. Slagskruemaskinen bør kontrolleres af Hilti Service.

Kontrol af befæstelseselementets sikkerhed for installationssystemer

For at sikre at det specificerede installationsmoment iht. godkendelsen/brugsanvisningen blev nået ved fastskruning af forbindelsesknapperne i "intelligent drift", skal hhv. den første og sidste forbindelsesknap kontrolleres med en kalibreret momentnøgle. Denne kontrol af det opnåede installationsmoment skal sker umiddelbart efter spænding (installation) af forbindelsesknappen.
Kontrolmomentet svarer til installationsmomentet for den pågældende forbindelsesknap og fremgår af denne forbindelsesknaps brugsanvisning.
Kontrollér, at du anvender de korrekte inddrivningsparametre til de pågældende befæstelseselementer. Yderligere oplysninger finder du i brugsanvisningen til momentmodulet og i brugsanvisningen til det pågældende produkt. Image alternative
 • Efterspænd befæstelseselementet med en kalibreret momentnøgle. Hold i den forbindelse øje med den vinkel, med hvilken befæstelseselementet kan drejes videre.
  Resultat 1 / 2Befæstelseselementet blev ikke drejet længere end til den angivne maksimale drejevinkel (< 180 °).
  Befæstelseselementet er blevet skruet korrekt i.
  Resultat 2 / 2Befæstelseselementet blev drejet længere end den angivne maksimale drejevinkel (> 180 °).
  Den udførte skruesamling er defekt. De skruesamlinger, der er tilspændt siden den foregående kontrol, må betragtes som mangelfulde og skal kontrolleres. Slagskruemaskinen bør kontrolleres af Hilti Service.

Kontrol af de forskruninger, der er tilspændt i driftstilstanden "Skruning"

 • Kontrollér med regelmæssige mellemrum ved hjælp af en kalibreret momentnøgle iht. firmaets egen forskrift eller kvalitetsretningslinjer, om det nominelle tilspændingsmoment er opnået.

Udtagning af tilspændingsmodul

Image alternative
 1. Tag batteriet ud.
 2. Tryk på tilspændingsmodulets frigøringsknap, og hold den inde.
 3. Træk tilspændingsmodulet tilbage og ud af slagskruemaskinen.

Tilslutning af tilspændingsmodul til pc

Image alternative
 1. Tag tilspændingsmodulet ud.
 2. Skub afdækningen på undersiden af tilspændingsmodulet til side.
  • Nu er USB-porten tilgængelig.
 3. Sæt USB-kablets stik (type B, USB 2.0) ind i tilspændingsmodulets USB-port.
 1. Forbind USB-kablets andet stik (type A) med din pc.
  • Tilspændingsmodulet forsynes nu med strøm fra pc'en. På modulets display vises USB-logoet (Image alternative).
  Når du trækker USB-stikket ud af tilspændingsmodulet, bør du lukke afdækningen over USB-porten igen for at beskytte USB-porten mod tilsmudsning.

Rengøring og vedligeholdelse

Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under www.hilti.com
 • Hold produktet, især grebsfladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 • Rengør jævnligt maskinens sider udvendigt med en let fugtig klud.

Transport og opbevaring

 • Brug den medfølgende opbevaringsboks eller slagskruemaskinens kuffert i forbindelse med transport og opbevaring af det intelligente tilspændingsmodul for at undgå beskadigelser.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Vær også opmærksom på anvisningerne for fejlafhjælpning i brugsanvisningen til den anvendte slagskruemaskine.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Meddelelsen "Lås modul" vises.
Tilspændingsmodul låst op.
 • Tryk på låseknappen for at låse tilspændingsmodulet og aktivere slagskruemaskinen.
Image alternative
Meddelelsen "Batteritemperatur for høj" vises.
Batteriet er overophedet.
 • Udskift batteriet, eller lad batteriet køle af.
Image alternative
Meddelelsen "Batteritemperatur for lav" vises.
Batteritemperatur er for lav.
 • Isæt et batteri, hvis temperatur ligger i området omkring batteridriftstemperaturen (se brugsanvisning til batteriet).
Image alternative
Meddelelsen "Slagskruemaskinens temperatur for høj" vises.
Slagskruemaskine er overophedet.
 • Lad slagskruemaskinen køle af, og rengør ventilationsåbningerne.
Image alternative
Meddelelsen "Batteriladning for lav" vises.
Batteriets opladning er ikke tilstrækkelig til at skrue befæstelseselementet korrekt i.
 • Isæt et kraftigere opladet batteri.
Image alternative
Meddelelsen "For stort strømforbrug" vises.
Strømforbrug kortvarigt for højt.
 • Tryk på OK-knappen for at bekræfte meddelelsen.
 • Gentag skrueopgaven.
 • Hvis meddelelsen vises igen, skal du kontakte Hilti Service.
Image alternative
Meddelelsen "Knapcelle tom" vises.
Urets knapcellebatteri i tilspændingsmodulet er tomt.
  Korrektheden af dataene for dato og klokkeslæt i dokumentationsprotokollen kan ikke mere garanteres.
 • Kontakt Hilti Service for at få skiftet batteri.
Image alternative
Meddelelsen "Maskinfejl" vises.
Maskinfejl blev fundet.
 • Slut tilspændingsmodulet til en pc.
 • Udlæs fejlhukommelsen med AT Documentation Software , og følg softwarens anvisninger vedrørende fejlafhjælpning.
Image alternative
Meddelelsen "Dokumentationsfunktion deaktiveret" vises.
Dokumentationsfunktion deaktiveret (kun advarselsmeddelelse).
 • Hvis du har brug for dokumentationsfunktionen, skal du tilslutte tilspændingsmodulet til pc'en og aktivere dokumentationsfunktionen i AT Documentation Software .
 • Tryk om nødvendigt på OK-knappen for at skjule meddelelsen og fortsætte tilspændingsmodulets startprocedure.
Image alternative
Meddelelsen "Hukommelse optaget med …%" vises. (Meddelelsen vises ved værdier ≥ 90%.)
Datahukommelsen i tilspændingsmodulet er udnyttet med det viste procenttal. Vigtigt: Ved opnåelse af 100% overskrives de ældste data!
 • Slut tilspændingsmodulet til en pc.
 • Udlæs dataene med AT Documentation Software for at dokumentere dem i en rapport.
 • Slet derefter dataene i tilspændingsmodulets hukommelse for at frigøre lagerplads.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r4838537.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med de anvendte direktiver og standarder. Det er kontrolleret og godkendt sammen med de dertil beregnede produkter.
Image alternative