Sprog

GX 2

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen i illustrationerne henviser til vigtige arbejdstrin eller for arbejdstrin til vigtige komponenter. I teksten fremhæves disse arbejdstrin eller komponenter med tilhørende numre, f.eks. (3) .
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Generelt påbudssymbol
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Affald skal indleveres til genvinding på en genbrugsstation.
Image alternative Produktet understøtter trådløs dataoverførsel, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteritypeserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Bestemmelsesmæssig anvendelse .

Fremhævelse af betegnelser og tekst

Betegnelser og tekst er fremhævet på følgende måde:
‚ ‛
Betegnelse af betjeningselementer med tekst på boltepistolen.
« »
Tekster på boltepistolen

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Boltepistol, gasdrevet
  GX 2
  Generation:
  01
  Serienummer :

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Disse sikkerhedsanvisninger gælder for boltepistoler med og uden magasin.
Generelle anvisninger for den personlige sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom og holde øje med, hvad man laver, og at bruge maskinen fornuftigt. Anvend ikke instrumentet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af instrumentet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af maskinens type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Du skal bruge beskyttelseshandsker, hvis du vil udføre vedligeholdelse på maskinen uden først at lade det køle af.
 • Brug et egnet høreværn (se støjinformation under Tekniske data). Inddrivningen af befæstelseselementerne udløses ved tænding af en gas‑/luftblanding. Støjbelastningen i den forbindelse kan beskadige hørelsen. Også personer i nærheden skal bære et egnet høreværn.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere produktet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Anvend boltepistol, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af instrumenter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes.
Sikkert arbejde med boltepistolen
 • Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, kan det medføre alvorlige personskader ved utilsigtet udløsning af en inddrivning. Tryk ikke boltepistolen mod din hånd eller nogen anden legemsdel.
 • Fjern fingeren fra aftrækkeren, når du påsætter et befæstelseselement, og tryk ikke for hårdt på boltføringen. Påsætning af anvendelsesspecifikke befæstelseselementer på boltføringen (f.eks. rondeller, spændebånd, klemmer etc.) kan medføre alvorlige personskader som følge af utilsigtet udløsning af en inddrivning.
 • Ret aldrig boltepistolen mod dig selv eller andre personer.
 • Hold altid boltepistolen i bøjede arme (ikke i strakt arm), når den benyttes.
 • Hold altid boltepistolen godt fast og lodret mod underlaget, når du foretager en inddrivning. Derved forhindres det, at befæstelseselementet styres bort fra underlaget.
 • Kontrollér altid, sømglideren går sikkert i indgreb, når du trækker den tilbage.
 • Før du inddriver et bolteelement, skal du kontrollere, om der i forbindelse med inddrivningen opstår fare for personer eller genstande foran, bag ved eller under arbejdsområdet. Der må ikke befinde sig personer eller legemsdele bag den arbejdsflade, hvori der inddrives et bolteelement.
 • Inddriv ikke befæstelseselementerne i for hårde underlag , f.eks. svejsestål eller støbestål. Inddrivning i disse materialer kan medføre fejlinddrivninger og brækkede befæstelseselementer.
 • Inddriv ikke befæstelseselementer i for bløde underlag , f.eks. træ eller gipsplader uden understøttende bæremateriale. Inddrivning i disse materialer kan medføre fejlinddrivninger og perforering af underlaget.
 • Inddriv ikke befæstelseselementerne i for skøre underlag , f.eks. glas eller fliser. Inddrivning i disse materialer kan medføre fejlinddrivninger og splintring af underlaget.
 • Kontrollér før inddrivningen, at der ikke er risiko for, at personer eller genstande på bagsiden af underlaget kan komme til skade eller blive beskadiget.
 • Tryk kun på aftrækkeren, når boltepistolen er trykket fuldstændig og lodret mod underlaget.
 • Ved høje inddrivningsfrekvenser i en længere periode kan overfladerne uden for grebsområdet blive meget varmt. Brug beskyttelseshandsker for at beskytte dig mod forbrændinger.
 • Hvis boltepistolen er overophedet, skal du fjerne gaspatronen og lade boltepistolen køle af. Overskrid ikke den normale inddrivningsfrekvens.
 • Under inddrivningsarbejdet kan materiale, f.eks. fra underlaget, befæstelseselementer eller magasinstrimler, blive slynget ud. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legemet og øjnene. Anvend øjenværn, høreværn og sikkerhedshjelm. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af boltepistolens type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader. Også andre personer i nærheden skal bære øjenværn og sikkerhedshjelm.
 • Inddriv aldrig endnu et befæstelseselement på samme sted. Dette kan medføre brud og fastklemning af befæstelseselementer.
 • Fjern altid gaspatron (anvisninger), batteri (anvisninger) og magasinets indhold, før du skifter magasin eller udfører rengørings- og vedligeholdelsesarbejder. Fjern gaspatron, batteri og magasinets indhold, hvis du efterlader boltepistolen uden opsyn, transporterer den eller lægger den til opbevaring.
 • Fare for splintring på grund af varmepåvirkning! Beskyt boltepistol, tilbehør og forbrugsstoffer mod kraftig varmepåvirkning fra varmekilder, f.eks. åben ild, varmeovne, lodde- og svejseapparater.
 • Kontrollér boltepistolen og tilbehøret for eventuelle skader for at sikre problemfri funktion i henhold til anvisningerne. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så boltepistolen er sikret en fejlfri drift. Beskadiget sikkerhedsudstyr og beskadigede dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af Hilti Service, medmindre andet fremgår af brugsanvisningen.
 • Sørg for, at boltepistolen altid repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig sikkerhed for boltepistolen.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre boltepistolen.
 • Brug ikke boltepistolen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Udsæt ikke boltepistolen for nedbør, brug den ikke i fugtige eller våde omgivelser.
 • Anvend kun boltepistolen i arbejdsområder med god ventilation.
 • Vælg de rigtige kombinationer af boltføring og befæstelseselement. En forkert kombination kan beskadige boltepistolen eller forringe befæstelseskvaliteten.
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til den pågældende opgave. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Følg altid brugsanvisningen.
Fare på grund af elektrisk strøm
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor.
 • Hold kun boltepistolen i det isolerede greb, når du udfører opgaver, hvor der er risiko for at ramme skjulte elledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske dele af boltepistolen sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
Omhyggelig omgang med og brug af batteridrevne maskiner
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild. Der er eksplosionsfare.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes. I modsat fald er der fare for brand, eksplosion og ætsning.
 • Undgå indtrængning af fugt. Indtrængning af fugt kan forårsage kortslutning og medføre forbrændinger eller brand.
 • Anvend altid kun batterier, som er godkendt til den pågældende maskine. Ved anvendelse af andre batterier eller ved anvendelse af batterierne til andre formål er der fare for brand og eksplosion.
 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Tag batteriet ud af maskinen før opbevaring og transport.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Defekte batterier (for eksempel batterier med revner, ødelagte dele, bøjede, tilbageslåede og/eller afrevne kontakter) må ikke genoplades og genbruges.
 • Et batteri, som er for varmt til at kunne berøres, kan være defekt. Lad batteriet køle af på et brandsikkert sted. Forvis dig om, at der ikke befinder sig nogen brændbare materialer i nærheden. Kontakt Hilti Service.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
Anvisninger for håndtering af den isatte gas
 • Overhold sikkerhedsanvisningerne på gaspatronen og i den medfølgende dokumentation.
 • Gas er let antændelig. Hold gaspatronen på sikker afstand af åben ild og andre antændelseskilder.
 • Udsivende gas er skadelig for dine lunger, hud og øjne og kan medføre forfrysninger og forbrændinger. Sørg for at holde ansigt og øjne på sikker afstand af doseringsventilen og gaspatronkammeret i ca. 10 sekunder efter fjernelse af gaspatronen.
 • Forsøg aldrig at fjerne doseringsventilen fra en gaspatron, der allerede er forberedt eller er i brug. Forsøg heller ikke at betjene den manuelt. Det ville kunne medføre, at større mængder af den tryksatte flydende gas ville kunne strømme ud til fare for dig og andre personer.
 • Hvis en person har indåndet gas, skal denne føres ud i frisk luft eller til et godt ventileret rum og anbringes, så denne ligger bekvemt. Kontakt om nødvendigt en læge.
 • Hvis en person er bevidstløs, skal du kontakte en læge. Bring denne person til et godt ventileret rum, og læg denne i aflåst sideleje. Hvis den tilskadekomne ikke ånder, skal der gives kunstigt åndedræt, og der skal om nødvendigt gives ilt.
 • Hvis en person får gas i øjnene, skal øjnene holdes åbne og skylles under rindende vand i flere minutter.
 • Hvis der kommer gas på huden, vaskes det pågældende område omhyggeligt med sæbe og varmt vand. Påfør efterfølgende en hudcreme.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Boltføring
 2. Skyder til indstilling af inddrivningsdybde og frigøring af boltføring
 3. Bæltekrog
 4. Udløser
 5. Magasinlås
 6. Støttefod
 7. Magasin
 8. Sømglider
 9. Ventilationsåbninger
 10. Gaspatronkammer
 11. Batterifrigøringsknap
 12. Batteritilstandsindikator
 13. Knap til gaspatronindikator
 14. Gasdåseindikator

Korrekt anvendelse

Det beskrevne produkt er en gasdrevet boltepistol. Det er beregnet til inddrivning af egnede befæstelseselementer (søm) i beton, stål, kalksandsten, betonmurværk, pudset murværk og andre underlag, som egner sig til direkte montering.

Boltepistolen, gaspatronen, batteriet og befæstelseselementerne udgør en teknisk enhed. Det betyder, at problemfri fastgørelse med denne boltepistol kun kan garanteres ved anvendelse af de til boltepistolen specialfremstillede befæstelseselementer, gasdåser og batterier fra Hilti . De anbefalinger, som Hilti giver vedrørende fastgørelse og anvendelse, gælder kun når disse betingelser overholdes.
Boltepistolen må kun betjenes med hænderne.
 • Anvend kun et Hilti B12/2.6 eller B 12‑30 lithium-ion-batteri til dette produkt.
 • Anvend kun Hilti ladere i C 4/12-50-serien til disse batterier.

Leveringsomfang

Gasdrevet boltepistol med boltføring, 2 batterier, lader, kuffert, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i din Hilti Store eller online på adressen: www.hilti.group

Boltføring

Boltføringen holder bolten eller fører sømmet og styrer befæstelseselementet ned i underlaget på det ønskede sted i forbindelse med inddrivningen.

Skyder til indstilling af inddrivningsdybde og frigøring af boltføring

Skyderen muliggør en reduktion af inddrivningsdybden. I positionen EJECT frigør den boltføringen, så den kan tages ud.
Tilstand
Betydning
+
Standardinddrivningsdybde

Reduceret inddrivningsdybde
EJECT
Frigøring af boltføring

Støttefod

På jævnt underlag gør støttefoden det lettere at sætte boltepistolen retvinklet på underlaget, fordi man så kun skal holde øje med retvinklet positionering til siden. På ujævnt eller buet underlag kan det være nødvendigt at tage støttefoden af for at kunne justere boltføringen, så den befinder sig i en ret vinkel i forhold til underlaget.

Bæltekrog

Bæltekrogen kan trækkes ud i tre trin.
Tilstand
Betydning
Trin 1
Position til isætning i bæltet
Trin 2
Position til fastgørelse på stiger, stilladser, platformer osv.
Trin 3
Fjernet bæltekrog

Gaspatron

Læs og overhold de sikkerhedsanvisninger, som følger med gaspatronen!
Gaspatronen skal indsættes i boltepistolens gaspatronkammer, før boltepistolen kan anvendes.
Gaspatronens tilstand kan aflæses på LED-displayet ved at trykke på knappen GAS .
Ved pauser i arbejdet, før vedligeholdelsesarbejde og før transport og opbevaring af boltepistolen skal gaspatronen tages ud.

Visning af gaspatrontilstand

Ved at trykke på knappen GAS viser LED-displayet gaspatronens tilstand.
Tilstand
Betydning
Alle fire lysdioder lyser grønt.
Niveauet er 100 % til 75 %.
Tre lysdioder lyser grønt.
Niveauet er 75 % til 50 %.
To lysdioder lyser grønt.
Niveauet er 50 % til 25 %.
Én lysdiode lyser grønt.
Niveauet er 25 % til 10 %.
Én lysdiode blinker grønt.
 • Ladetilstanden er under 10 %. Det anbefales at udskifte gaspatronen.
 • Gaspatronen er tom eller fungerer ikke. Det anbefales at udskifte gaspatronen.
Også når niveauet "tomt" vises, indeholder gaspatronen af tekniske grunde stadig lidt gas.
Én lysdiode blinker rødt.
Enten er der ingen gaspatron i boltepistolen, eller også er der isat en forkert gaspatron.

Visning af batteriladetilstand

Hvis du trykker på batterifrigøringsknappen vises batteriets og boltepistolens tilstand på displayet.
Tilstand
Betydning
Alle fire lysdioder lyser grønt.
Ladetilstanden er 75 % til 100 %.
Tre lysdioder lyser.
Ladetilstanden er 50 % til 75 %.
To lysdioder lyser.
Ladetilstanden er 25 % til 50 %.
Én lysdiode lyser grønt.
Ladetilstanden er 10 % til 25 %.
Én lysdiode blinker grønt.
Ladetilstanden er under 10 %. Boltepistolen er funktionsklar
Én lysdiode blinker grønt.
Boltepistolen er overbelastet eller overophedet og derfor ikke funktionsklar.

Tekniske data

Boltepistol

Vægt (tom)
3,9 kg
Anvendelsestemperatur, omgivelsestemperatur
−10 ℃ … 45 ℃
Maks. længde af befæstelseselementer
39 mm
Diameter af befæstelseselementer
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Stempelvandring
20 mm
Magasinets kapacitet til sømstrimler a 10 stk. søm (Magasinkapacitet)
1 … 4
Maksimal magnetisk feltstyrke
−7,6 dBµA/m
Frekvens
13.553 MHz … 13.567 MHz

Støjinformation og vibrationsværdier

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige boltepistoler. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer boltepistolens primære anvendelsesformål. Hvis boltepistolen imidlertid anvendes til andre formål, med andet udstyr eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af eksponeringen bør man også medtage den tid, hvor maskinen faktisk ikke anvendes. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde boltepistol og udstyr, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 15895

GX 2
Lydtrykniveau ved arbejdspladsen (LpA, 1s)
96 dB(A)
Spidslydtrykniveau på arbejdsstedet (LpC, peak)
130 dB(C)
Lydeffektniveau (LWA, 1s)
100 dB(A)
Usikkerhed (støjniveau)
2 dB(A) / 2 dB(C)
Tilbageslag

GX 2
Energiækvivalent acceleration, for 1 mm plade på beton C40: (ahw, RMS(3))
3,69 m/s²
Usikkerhed
0,22 m/s²

Ifyldning af boltepistolen

Klargøringstilstand for inddrivning af søm

Søm fyldes i magasinet som sømstrimler.

Opfyldning af magasin

 1. Træk sømglideren tilbage, indtil den går i indgreb.
 2. Skub sømstrimlerne ind i magasinet indtil anslag.
  Sømstrimler med korte søm kan utilsigtet blive indføres forkert. Ved korte søm skal du være opmærksom på, at sømspidserne vender fremad.
ADVARSEL
Klemningsfare! Hvis sømglideren slippes, kan dine fingrene blive knust.
 • Lad ikke sømglideren rase fremad, men før den kontrolleret fremad indtil anslag.
 1. Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.

Isætning af gaspatron

Nye gaspatroner er udstyret med en transportsikring. Før du isætter en ny gaspatron, skal du fjerne transportsikringen.
 1. Åbn låget til gaspatronkammeret.
 2. Skub gaspatronen med påsat doseringsventil ned i den røde adapter i gaspatronkammeret.
 3. Luk låget til gaspatronkammeret.

Ilægning af batteri

 1. Kontrollér, at batteriets og boltepistolens kontakter er fri for fremmedlegemer og ikke er beskadigede.
 2. Sæt batteriet i, og lad det gå hørbart i indgreb.
  • Når batteriet er isat, lyser lysdioderne for ladetilstanden kortvarigt.
FORSIGTIG
Fare på grund af batteri, der falder på gulvet. Hvis batteriet ikke er låst ordentligt fast, kan det falde ud af maskinen under arbejdet.
 • Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.
 1. Kontrollér, at batteriet sidder sikkert i boltepistolen.

Inddrivning af søm

ADVARSEL
Fare for personskader! Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, kan det medføre alvorlige personskader ved utilsigtet udløsning af en inddrivning.
 • Tryk ikke boltepistolen mod din hånd eller nogen anden legemsdel.
 1. Kontrollér inddrivningsdybdeindstillingen.
 2. Sæt boltepistolen på underlaget med støttefod og boltføring.
 3. Pres boltepistolen mod underlaget indtil anslag.
 4. Vær opmærksom på, at boltføringen skal befinde sig i en ret vinkel i forhold til underlaget.
 5. Tryk på udløseren for at foretage en inddrivning.
  Inddrivning er ikke mulig, hvis boltepistolen ikke er presset mod underlaget indtil anslag.
 6. Løft boltepistolen helt fri af underlaget efter inddrivningen.
 7. Efter endt arbejde eller hvis boltepistolen efterlades uovervåget, skal gaspatronen ) og batteriet ) fjernes, og magasinet ) skal tømmes.

Tømning af boltepistolen

Udtagning af batteri

 • Tryk på frigøringsknappen, og træk batteriet ud af boltepistolen.

Afmontering af gaspatron

 1. Åbn gaspatronkammeret.
 2. Fjern gaspatronen.
 3. Luk gaspatronkammeret.

Tømning af magasin

 1. Træk sømglideren tilbage, indtil den går i indgreb.
 2. Tag alle sømstrimler ud af magasinet.
ADVARSEL
Klemningsfare! Hvis sømglideren slippes, kan dine fingrene blive knust.
 • Lad ikke sømglideren rase fremad, men før den kontrolleret fremad indtil anslag.
 1. Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.

Andre betjeningstrin

Fjernelse af transportsikring på en ny gaspatron

Image alternative
 1. Tag transportsikringen med den integrerede doseringsventil ud af gaspatronen.
 2. Tag doseringsventilen ud af transportsikringen.
 3. Placer den forreste af doseringsventilens to riller på gaspatronens læbe.
 4. Pres doseringsventilen med den bageste rille hårdt mod gaspatronens læbe, indtil rillen går hørbart i indgreb på gaspatronens læbe, og doseringsventilen ligger plant.

Kontrol af gaspatronens tilstand

 1. Tryk med batteriet isat og uden at presse på boltepistolen på knappen GAS .
 2. Aflæs gaspatrontilstanden.

Afmontering af magasin

 1. Træk sømglideren tilbage, indtil den går i indgreb.
  Magasinet kan ikke afmonteres, hvis sømglideren ikke er trukket tilbage og er i indgreb.
 2. Tag de løse sømstrimler ud af magasinet.
 3. Åbn magasinlåsen.
 4. Sving magasinet fremad omkring drejepunktet.
 5. Hægt magasinet af.
ADVARSEL
Klemningsfare! Hvis sømglideren slippes, kan dine fingrene blive knust.
 • Lad ikke sømglideren rase fremad, men før den kontrolleret fremad indtil anslag.
 1. Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.

Isætning af magasin

 1. Træk sømglideren tilbage, indtil den går i indgreb.
  Magasinet kan ikke isættes, hvis sømglideren ikke er trukket tilbage og er i indgreb.
 2. Hægt den forreste ende af magasinet på.
 3. Sving magasinet ind på boltepistolen indtil anslag.
 4. Luk magasinlåsen.
ADVARSEL
Klemningsfare! Hvis sømglideren slippes, kan dine fingrene blive knust.
 • Lad ikke sømglideren rase fremad, men før den kontrolleret fremad indtil anslag.
 1. Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.

Fjernelse af boltføring

 1. Tag batteriet ud.
 2. Fjern gaspatronen.
 3. Tøm magasinet.
 4. Sæt skyderen til frigøring af boltføringen i positionen EJECT .
 5. Fjern boltføringen.

Indsætning af boltføring

 1. Fjern gaspatronen.
 2. Tag batteriet ud.
 3. Tøm magasinet.
 4. Tryk skyderen til frigøring af boltføringen i pilens retning, indtil den er i positionen EJECT , og hold den i denne position.
  Boltføringen kan kun indføres, når positionen EJECT holdes.
 5. Indfør boltføringen, indtil den gør hørbart i indgreb i rillen i boltepistolens næse.
 6. Kontrollér, at boltføringen sidder godt fast.

Fjernelse af støttefod

 1. Frigør støttefodens låsemekanisme ved at trykke let på den.
 2. Sving støttefoden, indtil den kan tages ud af noten.

Montering af støttefod

 1. Indfør støttefoden i noten.
 2. Sving støttefoden nedad, indtil den går i indgreb.

Fejlafhjælpning

Fjernelse af fremmedlegemer fra området omkring boltføringen

 1. Tag batteriet ud.
 2. Fjern gaspatronen.
 3. Tøm magasinet.
 4. Afmonter magasinet.
 5. Tag boltføringen af.
 6. Fjern alle fremmedlegemer fra området omkring boltføringen.
 7. Indsæt boltføringen.
 8. Sæt magasinet i.

Rengøring og vedligeholdelse

Pleje af boltepistolen

 • Rengør boltepistolen regelmæssigt med en klud.
 • Hold grebsområder fri for olie og fedt.
 • Anvend hverken sprøjteudstyr, damprensere eller rindende vand til rengøringen.
 • Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 • Anvend hverken spray eller lignende smøre- og plejemidler.
 • Anvend aldrig boltepistolen, hvis ventilationsåbningerne er tilstoppede.

Rengøring af boltepistolen

Boltepistolen skal vedligeholdes og rengøres regelmæssigt. Vi anbefaler rengøringsservice senest efter 25.000 befæstigelser.
 • Rengør boltepistolen, eller få den rengjort, hvis der i stigende grad opstår fejl, f.eks. når den tændes.
 • Anvend det rengøringssæt, som fås som tilbehør, til rengøringen, og overhold den illustrerede rengøringsvejledning, som følger med rengøringssættet.

Vedligeholdelse

 • Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under www.hilti.group .
 • Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på boltepistolen for beskadigelse og alle betjeningselementer for fejlfri funktion.
 • Brug aldrig boltepistolen, hvis dele er beskadiget, eller hvis betjeningselementerne ikke fungerer korrekt.
 • Få en defekt boltepistol repareret af Hilti Service.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Befæstelseselementer er ofte ikke drevet tilstrækkeligt dybt ind.
Effekten er for lav
  • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen + .
Befæstelseselement for langt
 • Anvend et kortere befæstelseselement.
Underlaget er for hårdt
 • Overvej brugen af DX-maskiner.
Image alternative
Befæstelseselementer er ofte drevet for dybt ind.
Effekten er for høj.
  • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen .
Befæstelseselement er for kort.
 • Anvend længere befæstelseselementer.
Image alternative
Befæstelseselementer brækker.
Effekten er for lav
  • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen + .
Befæstelseselement for langt
 • Anvend et kortere befæstelseselement.
Underlaget er for hårdt
 • Overvej brugen af DX-maskiner.
Boltføringen befinder sig ikke i en ret vinkel i forhold til underlaget.
 • Anvend støttefoden på jævnt underlag, og vær opmærksom på, at den har kontakt med underlaget (se Støttefod ).
 • I forbindelse med inddrivning skal boltepistolen presse mod underlaget, så boltføringen befinder sig i en ret vinkel i forhold til underlaget (se Inddrivning af søm ).
Image alternative
Befæstelseselementer bøjer.
Effekten er for lav
  • Sæt skyderen til indstilling af inddrivningsdybde i positionen + .
Befæstelseselement for langt
 • Anvend et kortere befæstelseselement.
Boltføringen befinder sig ikke i en ret vinkel i forhold til underlaget.
 • Anvend støttefoden på jævnt underlag, og vær opmærksom på, at den har kontakt med underlaget (se Støttefod ).
 • I forbindelse med inddrivning skal boltepistolen presse mod underlaget, så boltføringen befinder sig i en ret vinkel i forhold til underlaget (se Inddrivning af søm ).
Image alternative
Befæstelseselementer holder ikke i stålunderlaget.
Underlaget er for tyndt.
 • Vælg en anden fastgørelsesmetode.
Gaspatronindholdet rækker ikke til indholdet i pakningen med befæstelseselementer.
Forhøjet gasforbrug på grund af hyppig presning mod underlaget uden inddrivning.
 • Undgå at presse mod underlaget uden at foretage inddrivning.
Boltføring er ikke kørt helt ud efter inddrivning.
Befæstelseselement sidder fast i boltføringen.
 • Tag boltføringen af.
 • Løsn det fastsiddende befæstelseselement.
 • Rengør boltføringen.
 • Fjern fremmedlegemer fra området omkring boltføringen.
For inddrivningsfejl.
Boltføringen befinder sig ikke i en ret vinkel i forhold til underlaget.
 • Anvend støttefoden på jævnt underlag, og vær opmærksom på, at den har kontakt med underlaget (se Støttefod ).
 • I forbindelse med inddrivning skal boltepistolen presse mod underlaget, så boltføringen befinder sig i en ret vinkel i forhold til underlaget (se Inddrivning af søm ).
Forkert befæstelseselement anvendt.
 • Anvend et passende befæstelseselement.
Underlaget er for hårdt
 • Overvej brugen af DX-maskiner.
Boltepistolen inddriver ikke.
Sømglideren er ikke ført frem.
 • Frigør sømglideren, og før den fremad indtil anslag.
Ikke tilstrækkeligt mange søm i magasinet.
Tilførsel af søm fungerer ikke
 • Kontrollér sømstrimlen, og anvend en ny, hvis den er beskadiget.
 • Rengør magasinet og boltføringen.
Batteri tomt
 • Skift batteriet.
Gaspatron tom
Lysdiode 1 lyser rødt
Forkert stempelposition, fordi boltepistolen blev løftet for hurtigt fra underlaget efter inddrivning
 • Hold boltepistolen presset mod underlaget i længere tid.
Forkert stempelposition på grund af tilsmudsning
 • Rengør boltepistolen.
Ingen tænding på grund af snavset tændrør
 • Rengør boltepistolen.
Fremmedlegemer i området omkring boltføringen
Elektronikfejl
 • Tag gaspatronen af, og sæt den i igen. Hvis problemet fortsætter, skal der indsættes en ny gaspatron.
 • Tag batteriet ud, og isæt det igen.
Boltepistolen inddriver ikke eller kun enkeltvis.
Omgivende betingelser ligger uden for det tilladte område.
 • Vær opmærksom på, at de tilladte områder i henhold til de tekniske data overholdes.
Gaspatrontemperaturen ligger uden for det tilladte område.
 • Vær opmærksom på, at de tilladte områder i henhold til de tekniske data overholdes.
Boltepistolen blev ikke løftet helt fra underlaget efter inddrivning.
 • Løft boltepistolen helt fri af underlaget efter inddrivningen.
Befæstelseselement kan ikke fjernes fra boltføringen.
Befæstelseselement sidder fast i boltføringen.
 • Tag boltføringen af.
 • Løsn det fastsiddende befæstelseselement.
 • Rengør boltføringen.
 • Fjern fremmedlegemer fra området omkring boltføringen.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.