Sprog

SF BT 22‑A

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Symboler

Følgende symboler anvendes:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Nominelt omdrejningstal ubelastet
Image alternative Omdrejning pr. minut
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Diameter

Illustrationer

Illustrationerne i denne manual er vejledende, og de kan afvige fra den faktiske version:
Image alternative Disse tal henviser til det respektive billede i starten af denne vejledning.
Image alternative Nummereringen på billederne udtrykker arbejdstrinenes rækkefølge og kan afvige fra nummereringen af arbejdstrinene i teksten.
Image alternative Positionsnumrene anvendes på oversigtsbilledet. I afsnittet Produktoversigt henviser numrene i forklaringen til disse positionsnumre.

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Notér betegnelsen og serienummeret på typeskiltet i den efterfølgende tabel.
 • Angiv altid disse oplysninger, når du kontakter vores forhandlere eller servicecentre med spørgsmål vedrørende produktet:
  Produktoplysninger
Produktoplysninger
Boremaskine
SF BT 22‑A
Generation:
01
Serienummer:

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) og batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehørsdele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger for boremaskiner

 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Anvend kun maskinen i teknisk fejlfri tilstand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på maskinen.
 • Hold altid maskinen fast med hånden på det dertil beregnede håndgreb. Sørg for, at håndgrebet er tørt og rent.
 • Undgå berøring af roterende dele - fare for personskader!
 • Anvend egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker og et let åndedrætsværn under brugen af maskinen.
 • Brug også beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
 • Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav øvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
 • Anvend så vidt muligt støvudsugning og en egnet mobil støvsuger. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige.
 • Maskinen skal opbevares uden for små børns rækkevidde. Maskinen er ikke beregnet til svagelige personer uden instruktion.
 • Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.
Omhyggelig omgang med og brug af batterier
 • Anvend ikke batterierne som energikilde for andre ikke specificerede forbrugere.
 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Beskadigede batterier må hverken oplades eller anvendes yderligere.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Placer maskinen på et ikke-brændbart sted i tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det er muligt at holde øje med den, og lad den køle af. Kontakt Hilti Service, når batteriet er kølet af.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Selvspændende borepatron
 2. Luftindsugning til motorkøling
 3. Håndgreb
 4. Startspærrekontakt
 5. Afbryder (med elektronisk hastighedsstyring)
 6. Bæltekrog
 7. Batteri
 8. Luftudgang
 9. Batterifrigøringsknap
 10. Batteriindikator

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en håndført batteridrevet boremaskine til boring af bundhuller i stål med Hilti trinborene TX‑BT… som forudsætning for iskydning af Hilti gevindbolte X‑BT.

 • Anvend kun Hilti Li-Ion-batterier i typeserien B 22 til dette produkt.

 • Anvend kun ladere, som Hilti har godkendt, til disse batterier. Yderligere oplysninger finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Startspærre

Image alternative
Maskinen er forsynet med en startspærrekontakt, som kan bruges til at blokere afbryderen, så utilsigtet start af boremaskinen undgås.
  Kontaktstillinger
 • Hvis startspærrekontakten følger boremaskinens længderetning, er afbryderen blokeret (startspærrekontakt aktiveret).
 • Hvis startspærrekontakten peger mod venstre set i boremaskinens arbejdsretning, kan afbryderen betjenes (startspærrekontakt deaktiveret).

Overbelastnings- og overophedningsbeskyttelse

Maskinen er udstyret med elektronisk overbelastningsbeskyttelse og overophedningsbeskyttelse. Ved overbelastning eller overophedning slukkes maskinen automatisk. Hvis afbryderen slippes og trykkes ind igen, kan det medføre forsinket start (maskinens afkølingsfaser).
Den automatiske slukning signaleres ved, at alle batteriindikatorens 4 lysdioder blinker.

Visning af lithium-ion-batteriet

Lithium-ion-batteriets ladetilstand og fejl på maskinen signaleres via lithium-ion-batteriets indikator. Lithium-ion-batteriets ladetilstand vises efter berøring af de to batterifrigøringsknapper.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker, maskinen er klar til brug.
Ladetilstand: < 10 %
1 lysdiode blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Batteriet er overophedet eller helt afladet.
4 lysdioder blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Maskinen er overbelastet eller overophedet.
Når afbryderen er aktiveret, og op til 5 sekunder efter at afbryderen er sluppet, er det ikke muligt at få vist ladetilstanden.
Hvis lysdioderne på batteriets indikator blinker, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlafhjælpning.

Leveringsomfang

Boremaskine, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Boremaskine

Nominel spænding
21,6 V
Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
2,6 kg
Drejningsmoment
≤ 9 Nm
Spændeområde Selvspændende borepatron
1 mm … 10 mm

Støjinformation og vibrationsværdier beregnet iht. EN 60745

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier beregnet iht. EN 60745

SF BT 22‑A
Lydtrykniveau (LpA)
71 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
Lydeffektniveau (LWA)
82 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier (vektorsum i tre retninger), beregnet iht. EN 60745

SF BT 22‑A
Vibrationsemissionsværdi, boring i metal (ah,D)
3,5 m/s²
Usikkerhed, boring i metal (K)
1,5 m/s²

Betjening

Ilægning af batteri

FORSIGTIG
Fare for personskader. Boremaskinen kan starte ved en fejl.
 • Kontrollér, at boremaskinen er slukket, og at startspærren er aktiveret, inden batteriet sættes i.
FORSIGTIG
Elektriske risici. Kortslutning kan forekomme på grund af snavsede kontakter.
 • Kontrollér, at batteriets kontakter og kontakterne på boremaskinen er fri for fremmedlegemer, inden du sætter batteriet i maskinen.
FORSIGTIG
Fare for personskader. Hvis batteriet ikke er isat korrekt, kan det falde ud af maskinen og ned på gulvet.
 • Kontrollér, at batteriet sidder sikkert i boremaskinen, så det ikke falder ned på gulvet til fare for dig selv og andre.
Image alternative
 • Skub batteriet ind i batteriet bagfra, indtil det gør hørbart i indgreb.

Udtagning af batteri

Image alternative
 • Tag batteriet ud.

Montering af bæltekrog (ekstratilbehør)

ADVARSEL
Fare for personskader Fare på grund af maskine, der falder på gulvet.
 • En maskine, som falder på gulvet, kan være til fare for dig selv og andre. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at bæltekrogen er sikkert fastgjort.
Med bæltekrogen kan du fastgøre boremaskinen i bæltet tæt på kroppen. Bæltekrogen kan monteres i både højre og venstre side.
Image alternative
 • Monter bæltekrogen på den ønskede side af boremaskinen.

Montering og afmontering af indsatsværktøj

Image alternative
FORSIGTIG
Fare for personskader. Boremaskinen kan starte ved en fejl.
 • Kontrollér, at startspærren er aktiveret, eller at batteriet er taget ud af boremaskinen.
 1. Åbn den selvspændende borepatron.
 2. Sæt indsatsværktøjet med ren indstiksende i den selvspændende borepatron, eller træk indstiksværktøjet ud af den selvspændende borepatron.
 3. Spænd den selvspændende borepatron igen.

Tænding

 • Tryk på afbryderen.
  Alt efter hvor langt afbryderen er trykket ind, kan omdrejningstallet reguleres trinløst op til det maksimale omdrejningstal.

Frakobling

 • Slip afbryderen.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk strøm. Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader.
 • Reparationer på elektriske dele skal altid udføres af en elektriker.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under www.hilti.com
 • Hold maskinen, især gribefladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 • Anvend aldrig maskinen, hvis ventilationsåbningerne er tilstoppede! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i maskinen.
 • Rengør jævnligt maskinens sider udvendigt med en let fugtig klud. Du må ikke bruge spraymaskiner, dampstrålemaskiner eller almindeligt vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed.

Transport og opbevaring

ADVARSEL
Brandfare. Fare på grund af kortslutning.
 • Opbevar og transportér aldrig lithium-ion-batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Tag batteriet ud i forbindelse med transport og opbevaring af boremaskinen.
 • Ved forsendelse af batterier ved vej-, skinne-, sø- eller lufttransport skal nationalt og internationalt gældende transportforskrifter overholdes.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt dobbeltklik.
Låsetapperne på batteriet er beskidte.
 • Rengør holdetapperne, bring batteriet i indgreb. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Hilti Service.
Omdrejningsreguleringen kan ikke trykkes ned eller er blokeret.
Startspærre aktiveret.
 • Tryk startspærrekontakten til siden (mod venstre set i arbejdsretningen).
Maskinen virker ikke.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et hørbart klik.
Maskinen fungerer ikke, én lysdiode blinker.
Batteriet er afladet.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Maskinen kobler fra under brugen, batteriindikatorens 4 lysdioder blinker.
Overbelastningsbeskyttelsen er blevet udløst.
 • Slip afbryderen, og betjen den igen.
Overophedningsbeskyttelsen er udløst.
 • Lad værktøjet køle af. Rengør ventilationsåbningerne.
Batteriet aflades hurtigere end normalt.
Meget lav omgivende temperatur.
 • Lad batteriet varme langsomt op til rumtemperatur.
Kraftig varmeudvikling i maskinen eller batteriet.
Maskinen er blevet overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet).
 • Kontrollér effektoplysningerne for dit produkt før alle opgaver. Se Tekniske data.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

EF-overensstemmelseserklæring

Producent
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder.
Betegnelse
Boremaskine
Typebetegnelse
SF BT 22‑A
Generation
01
Produktionsår
2015
Anvendte direktiver:
 • 2006/42/EU
 • 2004/108/EU
 • 2014/30/EU
 • 2006/66/EF
 • 2011/65/EU
Anvendte standarder:
 • EN 60745‑1, EN 60745‑2-1
 • EN ISO 12100
Teknisk dokumentation ved:
 • Godkendelse, elværktøj
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Tyskland
Schaan, 10-2015
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)