Sprog

PD-C
PD-CS

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes sammen med et symbol:
Image alternative FARE! Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
Image alternative ADVARSEL! Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
Image alternative FORSIGTIG! Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til det respektive billede i starten af denne vejledning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Laserinformation på produktet

Laserinformation
Image alternative Laserstråling. Undgå at se ind i laseren. Laserklasse 2.

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af dette instrument. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
Produktoplysninger
Type:
PD-C | PD-CS
Generation:
01
Serienummer :

Sikkerhed

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter

FORSIGTIG
Mulig fare på grund af elektrisk stød eller forbrænding! Ved forsøg på at udtage batteriet er der farer på grund af elektrisk strøm som f.eks. kortslutning, forbrænding og udslip af skadelige substanser.
 • Forsøg ikke at åbne produktet. Lad kun Hilti Service udskifte batteriet.
FORSIGTIG
Mulig fare på grund af elektrisk stød eller forbrænding! Hvis væsker som f.eks. regn, dug osv. trænger ind i instrumentet, er der farer på grund af elektrisk stød som f.eks. kortslutning, forbrænding og eksplosion.
 • Hold altid produktet rent og tørt.
 • Hold dækslet lukket, så der ikke kan trænge fugt ind i instrumentet.
FORSIGTIG
Mulig risiko på grund af følgerne af kortslutning, overbelastning og brand! Mulig risiko på grund af termisk stråling, udslyngning af smeltede dele eller kemiske processer som følge af kortslutning eller overbelastning eller heraf forårsaget brand.
 • Undgå at overophede produktet, og udsæt det ikke for ild. Det indeholdte batteri kan eksplodere, eller der kan frigives giftige stoffer.
 • Brug kun den godkendte USB-strømforsyning med standard-mikro-USB-kabel.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Lækkende batterivæske kan medføre hudirritation eller forbrændinger.
ADVARSEL
Risiko på grund af højfrekvent eller lavfrekvent elektromagnetisk stråling! Elektromagnetisk indstråling kan forårsage selvstændig opstart. Andet udstyr kan generes af de udsendte stråler.
 • Anvend ikke instrumentet i nærheden af personer med pacemakere.
 • Brug ikke instrumentet i nærheden af medicinske apparater.
 • Brug aldrig instrumentet uden forudgående tilladelse i nærheden af militære installationer, lufthavne, i fly og i radioastronomiske faciliteter.
FORSIGTIG
Risiko på grund af synlig og usynlig stråling og laserstråling! Skader på øjet hvis du ser ind i laserstrålen.
 • Afspær måleområdet. Sørg for, at du ved opstilling af produktet ikke kommer til at rette strålen mod andre personer eller mod dig selv.
 • Se ikke direkte ind i lyskilden. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet.
 • Opbevar laseren utilgængeligt for børn.
FORSIGTIG
Risiko ved utilsigtet tænding af laseren! Laserstrålen kan tændes ved utilsigtet tryk på en måletast eller ved en softwarefejl.
 • Undgå utilsigtet tænding af laseren.
 • Ved håndtering af produktet skal du tage hensyn til, at laseren muligvis er tændt ved en fejl. Før du kigger ind i strålegangen, skal du sikre, at laseren er slukket, eller du skal slukke produktet helt.
ADVARSEL
Eksplosionsfare! Fare ved drift i områder med brændbare væsker, gasser og støv.
 • Vær opmærksom på de omgivende betingelser! Brug ikke produktet på steder, hvor der er risiko for brand eller eksplosion.
VIGTIGT
Mulige fejlmålinger Fejlmålinger er mulige, hvis driftstemperaturen ikke overholdes, ved forøget partikelkoncentration i omgivelserne, ved tilsmudsede optiske dele, ved måling på uegnede underlag og ved anvendelsesfejl.
 • Vær altid opmærksom på informationer og advarsler på touchskærmen efter tænding og under arbejdet.
 • Kontrollér nøjagtigheden af produktet, før du udfører målinger.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
VIGTIGT
Mulige skader på grund af forkerte indstillinger. Forkerte indstillinger, f.eks. ved anvendelse af en måleforlænger med afvigende længde, kan medføre forkerte resultater og følgeskader.
 • Vær altid opmærksom på informationer og advarsler på touchskærmen.
 • Sørg for at udføre dine målinger med korrekte indstillinger.
Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Anvend ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af produktet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre produktet.
 • Kontrollér hver gang før brug, at produktet fungerer korrekt.
 • Målinger på underlag med dårlig refleksion i omgivelser med stor refleksion kan medføre forkerte måleværdier.
 • Målinger foretaget gennem glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige.
 • Måleresultatet kan blive forfalsket, hvis målebetingelserne ændrer sig hurtigt, f.eks. på grund af personer, som løber igennem målestrålen.
 • Ret ikke produktet mod solen eller andre kraftige lyskilder.
 • Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Brug kun originalt tilbehør og originale ekstrainstrumenter fra Hilti for at undgå ulykker.
 • Overhold forskrifterne i denne instruktionsbog med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
 • Anvend aldrig produktet uden at have fået relevante instruktioner eller at have læst denne dokumentation.
 • Måleresultaterne kan principielt blive forringet af bestemte omgivende betingelser. Dertil hører f.eks. placering i nærheden af instrumenter, som frembringer kraftige magnetiske og elektromagnetiske felter, måling på uegnede underlag og anvendelse af uegnede reflektorer.
 • Hvis man måler på opskummede kunststoffer såsom styropor eller styrodor eller på sne eller stærkt reflekterende flader osv., kan det medføre forkerte måleresultater.

Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne

 • Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold altid balancen.
 • Sørg for at sikre målestedet, og pas på ikke at rette laserstrålen mod andre personer eller dig selv under brugen af produktet.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser. Ret ikke laserstrålen mod spejle, kromstål, polerede sten osv.
 • Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om laserafstandsmåleren opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at laserafstandsmåleren forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres. Laserafstandsmåleren opfylder kravene i klasse A; Driftsforstyrrelser i boligområder kan ikke udelukkes.

Sikkert arbejde med laserinstrumenter

 • Udstyr i laserklasse 2 må kun betjenes af uddannede personer.
 • Laserstråler bør ikke forløbe i øjenhøjde.
 • Der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger, så det kan sikres, at strålen ikke utilsigtet rammer flader, der kan kaste den tilbage.
 • Der skal træffes foranstaltninger, så det kan sikres, at det ikke er muligt at kigge direkte ind i strålen.
 • Laserstrålen må ikke krydse uovervågede områder.
 • Sluk laseren, når den ikke anvendes.
 • Sørg for, at uautoriserede og især børn ikke kan aktivere laserstrålen, idet du aktiverer låsen i instrumentets indstillinger.
 • Når laserinstrumenter ikke er i brug, skal de opbevares et aflukket sted uden adgang for uvedkommende.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

 • Undersøg produktet for skader, inden det tages i brug. Få skader repareret af Hilti Service.
 • Før brug skal du for en sikkerheds skyld kontrollere produktets forindstillinger samt de indstillinger, som du selv har foretaget.
 • Brug ikke produktet, mens du styrer et køretøj eller betjener en maskine.
 • Hvis produktet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes.
 • Selvom produktet er robust konstrueret til brug på byggepladser, bør det behandles med forsigtighed som andre måleinstrumenter.
 • Selv om produktet er beskyttet mod indtrængen af fugt, bør du tørre det af, før du lægger det i transportbeholderen.
 • Opbevar ubenyttede instrumenter uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med produktet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte det. Instrumenter er farlige, hvis de benyttes af ukyndige personer.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Tænd/sluk-knap
 2. Måletaster
 3. Touchskærm
 4. Mikro-USB-port, type B
 5. Lukkeklap
 6. Laseråbning
 7. Kameraobjektiv
 8. Dækglas
 9. Gevind til forlænger
 10. Dokumentationskamera (PD-CS)

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en laserafstandsmåler. Det er beregning til måling af afstande. De målte afstande kan med forskellige funktioner anvendes til beregninger, f.eks. til arealer, volumener, minimale/maksimale afstande, Pythagoras-beregninger, afsætninger osv.

Leveringsomfang

Laserafstandsmåler, strop, taske, kort målespids, strømforsyning med mikro-USB-kabel.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller online på adressen: www.hilti.group .

Tekniske data

Afstandsmåling

Nøjagtighed ved afstands- og hældningsmåling Indvirkninger som f.eks. store temperaturudsving, fugt, stød, fald, osv. kan have indflydelse på præcisionen. Medmindre andet fremgår, er instrumentet justeret eller kalibreret under omgivende standardbetingelser (MIL-STD-810G). Ved afstandsmålinger skal man altid regne med en ekstra afstandsafhængig fejl på 0,02 mm pr. meter. Referencen for hældningsmålinger er instrumentets bagside.

PD-C
PD-CS
Driftsmåder
 • Enkeltmåling
 • Områdemåling
 • Enkeltmåling
 • Områdemåling
Nøjagtighed ved afstandsmåling (2σ, standardafvigelse)
±1,0 mm
±1,0 mm
Nøjagtighed ved hældningsmåling (2σ, standardafvigelse)
±0,3°
±0,3°
Stråledivergens
0,20 mrad … 0,45 mrad
0,20 mrad … 0,45 mrad
Måleområde med måltavle
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
Min. afstand til sigten med laserpunkt og trådkors uden zoom
> 2 m
(> 6 ft ‑ 10 in)
> 2 m
(> 6 ft ‑ 10 in)
Min. afstand til sigten med laserpunkt og trådkors ved maks. zoom
> 5 m
(> 16 ft)
> 5 m
(> 16 ft)

Touchskærm

Displays
Permanent visning af afstande, driftstilstand og batteriladetilstand
Touchskærm-diagonal
10,16 cm
(4,00 in)

Strømforsyning

Lithium-ion-batteri
Integreret
Mærkespænding
3,7 V
Kapacitet
3.220 mAh
Standby-tid
> 200 h
Tid til aktivering af den automatiske hviletilstand
20 min
Driftstid under normale betingelser, med aktiv visning
≈ 10 h
Ladetid (afhængigt af lader og ladekabel)
≈ 3 h
Laderens indgangsspænding (input)
100 V … 240 V
Laderens indgangsfrekvens
50 Hz … 60 Hz
Laderens mærkestrøm
0,5 A
Laderens udgangsspænding
5 V
Ladestrøm
10 mA … 2.100 mA
Stikstandard for ladekabel
Mikro-USB

Laser


PD-C
PD-CS
Laserklasse
Synlig, laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Synlig, laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Bølgelængde
635 nm
635 nm
Udgangseffekt
< 1 mW
< 1 mW
Tid til aktivering af energisparetilstand
20 s
20 s

Andre produktegenskaber


PD-C
PD-CS
Den interne flash-hukommelses kapacitet til lagring af måleresultater
≈ 3.000
Den angivne værdi er baseret på typiske resultater af direkte målinger med målfoto. Det faktiske maksimum afhænger af resultattypen og af fotoets opløsning.
≈ 7.000
Den angivne værdi er baseret på typiske resultater af direkte målinger med målfoto. Det faktiske maksimum afhænger af resultattypen og af fotoets opløsning.
Maksimal opløsning for målkamera [megapixel]
5,0
5,0
Dokumentationskamera [megapixel]
5,0
5,0
Bluetooth-version
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
Wireless LAN
·/·
Opfyldelse af standard: IEEE 802.11 b/g/n Understøttede kanaler: 1 - 11
Sendeeffekt Bluetooth
12,3 dBm
15,39 dBm
Sendeeffekt Wireless LAN
·/·
18,47 dBm
Frekvens
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Vægt
260 g
(9,2 oz)
260 g
(9,2 oz)
Mål
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
Beskyttelsestype
IP54
IP54
Driftstemperatur
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Opbevaringstemperatur
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)

Forberedelse

Opladning af det integrerede batteri

 • Oplad det integrerede batteri fuldstændigt, bør du bruger instrumentet første gang.

Tænding

 1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen.
  • Efter et halvt minut er produktet klar til brug. Det spærrede display vises.
 2. Stryg på låsesymbolet og ud over den højre displaykant for at låse op.
  • Måleresultaterne for det aktive projekt vises, og du kan vælge funktioner med Image alternative.

Regelmæssig produktopdatering

Der er planlagt regelmæssige opdateringer til softwaren. Download PD-C Updater Utility for PC samt den nyeste produkthåndbog med brugsanvisning og software.
Det permanente link til PD-C Updater Utility for PC er: https://www.hilti.group/updatePDC
Anvendelsen af softwaren kræver, at minimumsforudsætningerne er opfyldt. Se i den forbindelse www.hilti.group

Slukning

 1. Tryk med et langt tryk på tænd/sluk-knappen.
 2. Vælg i menuen ‘Sluk’ .
 3. Bekræft med ‘OK’ .
  • Instrumentet vibrerer to gange og slukkes.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring

Dit instrument er udformet til anvendelsesforholdene på byggepladser. Beskyttelsen mod indtrængen af støv og stænkvand svarer til kapslingsklasse IP54.
Tilsmudsning af kameraobjektivets og laserudgangsvinduets glasafdækning kan forringe måleresultaternes pålidelighed og målbilledernes klarhed.
 • Rengør instrumentet med en blød klud, der er fugtet med lidt vand, hvis det er tilsmudset.
 • Vær især opmærksom på, at kameraobjektivets og laserudgangsvinduets glasafdækning skal holdes ren.
 • Ved rengøring af kameraobjektivets og laserudgangsvinduets glasafdækning skal du slukke instrumentet og rengøre glasoverfladen forsigtigt og omhyggeligt helt ind i hjørnerne.

Touchskærm

Instrumentet har en modstandsdygtig touchskærm, der er udformet til regelmæssig betjening med arbejdshandsker. Det er ikke meningen, at der skal anbringes tilbehør for at beskytte touchskærmen. Sådant tilbehør kan benyttes, men er ikke testet og kan forringe touchskærmens reaktionsevne.
 • Tør touchskærmen af med en ren, ikke-ridsende klud, så den er blank og reagerer godt på berøringer.
 • Brug ikke instrumentet, hvis touchskærmen er ødelagt, og kontakt i så fald Hilti Service.

Justering af hældningssensor

Justeringsintervaller

For at opnå så nøjagtige hældningsmålinger som muligt skal hældningssensoren justeres regelmæssigt. En justering er også nødvendig, hvis produktet har været udsat for en temperaturændring eller et stød/slag.

Justering af hældningssensor

 1. Vælg i menuen ‘Funktioner’ punktet ‘Indstillinger’ og ‘Justering af hældningssensor’ .
 2. Læg instrumentet på en plan flade med displayet opad.
 3. Tryk på måletasten.
 4. Drej instrumentet i modsat retning uden at løfte det fra underlaget.
 5. Tryk på måletasten.
  • Hældningssensoren er justeret.

Transport og opbevaring

Transport

 • For at beskytte PD-C / PD-CS, når den bæres og transporteres, bør du bruge den medfølgende Hilti -taske.

Opbevaring

 • Læg ikke instrumentet til opbevaring, mens det er vådt. Lad det tørre, før du lægger det væk til opbevaring.
 • Overhold de temperaturgrænseværdier, som fremgår af de tekniske data, i forbindelse med opbevaring af dit udstyr.
 • Hvis udstyret har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r4890614.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

FCC-erklæring (gælder i USA) / IC-erklæring (gælder i Canada)

Dette instrument er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for klasse B digitalt udstyr, jf. afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastlagt for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i beboelsesinstallationer. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionsbogen, kan det medføre skadelige forstyrrelser af radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at forstyrrelser ikke kan opstå i specifikke installationer. Hvis dette instrument medfører forstyrrelse af radio- eller tv-modtagere, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for instrumentet, opfordres brugeren til at forsøge at eliminere forstyrrelserne ved hjælp af følgende foranstaltninger:
 • Drej eller flyt modtagerantennen.
 • Forøg afstanden mellem instrumentet og modtageren.
 • Tilslut instrumentet til en anden stikkontakt eller strømkreds end den, modtageren er sluttet til.
 • ­ Søg råd og vejledning hos forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende instrumentet.
Produktet opfylder paragraf 15 i FCC‑bestemmelserne og RSS-210 fra ISED.
For ibrugtagningen gælder følgende to betingelser:
 • Dette instrument må ikke udsende skadelig stråling.
 • Instrumentet skal optage enhver stråling, herunder stråling, som medfører uønskede situationer.

Identifikationsnummer for det bemyndigede organ

PD-C
American Certification Body (ACB)
Image alternative 1588
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
Image alternative 1909
Image alternative
Image alternative
Image alternative