Sprog

PR 2-HS A12

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Produktet understøtter trådløs dataoverførsel, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

På produktet

Laserinformation
Image alternative Laserklasse 2, på basis af standard IEC60825-1/EN60825-1:2007 og opfylder CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Undgå at se ind i laseren.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Rotationslaser
  PR 2-HS A12
  Generation
  02
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et billede af overensstemmelseserklæringen.
Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et billede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter

Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug. Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske elværktøjer (med netledning) og batteridrevne elværktøjer (uden netledning).

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge elværktøjet fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Opbevar laseren utilgængeligt for børn.
 • Ved ukorrekt påskruning af instrumentet kan laserstråling, som overstiger klasse 2, forekomme. Få altid instrumentet repareret af Hiltis kundeservice.
 • Laserstråler skal være langt over eller under øjenhøjde.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke instrumentet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Se FCC§15.21: Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Hilti som værende i overensstemmelse med gældende regler, kan begrænse brugerens ret til at anvende instrumentet.
 • Hvis laseren har været tabt eller udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dens nøjagtighed testes.
 • Hvis instrumentet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varmere omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
 • Ved brug af adaptere og tilbehør skal det kontrolleres, at instrumentet er monteret korrekt.
 • For at undgå unøjagtige målinger skal laserstrålevinduerne altid holdes rene.
 • Selv om fjernbetjeningen er konstrueret til den krævende anvendelse på en byggeplads, skal den behandles forsigtigt som ethvert andet optisk og elektrisk instrument (kikkert, briller, kamera).
 • Selvom instrumentet er modstandsdygtigt over for fugt, bør det tørres af, så det er tørt, inden det lægges i transportbeholderen.
 • Kontrollér instrumentet før vigtige målinger.
 • Kontrollér nøjagtigheden flere gange under brug.
 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Hold laseren væk fra regn og fugt.
 • Undgå at berøre kontakterne.
 • Instrumentet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at instrumentets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden instrumentet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte instrumenter.

Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne

 • Afspær måleområdet. Sørg for, at du ved opstilling af PR 2-HS A12 ikke kommer til at rette strålen mod andre personer eller mod dig selv.
 • Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen.
 • Målinger i nærheden af reflekterende objekter eller overflader, gennem glasruder eller lignende materialer kan forfalske måleresultatet.
 • Sørg for, at instrumentet er opstillet med god støtte og på et jævnt, stabilt underlag (vibrationsfrit).
 • Anvend kun instrumentet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Brug instrumentet, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse anvisninger, og sådan som det kræves for denne specielle instrumenttype. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af instrumenter til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Arbejde med målestokke i nærheden af højspændingsledninger er ikke tilladt.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke følgende:
 • Instrumentet kan blive forstyrret af kraftig stråling, hvilket kan medføre en fejlfunktion.
  Hvis dette sker, eller andre usikkerhedsfaktorer forekommer, skal der foretages kontrolmålinger.
 • Instrumentet kan forstyrre andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr på fly).
Kun for Korea:Dette instrument egner sig til elektromagnetiske bølger, som forekommer i boligområder (klasse B). Det er i vid udstrækning beregnet til opgaver i boligområder, men kan også anvendes i andre områder.

Laserklassifikation for instrumenter i laserklasse 2

Instrumentet opfylder kravene i laserklasse 2 iht. IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Disse instrumenter kan betjenes uden yderligere beskyttelsesforanstaltninger.
FORSIGTIG
Fare for personskader! Undlad at pege på andre personer med laserstrålen.
 • Kig aldrig direkte ind i laserens lyskilde. I tilfælde af direkte øjenkontakt skal du lukke øjnene og bevæge hovedet ud af stråleområdet.

Omhyggelig brug af batteridrevne instrumenter

 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild. Der er eksplosionsfare.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes. I modsat fald er der fare for brand, eksplosion og ætsning.
 • Udsæt ikke batteriet for kraftige mekaniske stød, og kast ikke med batteriet.
 • Batterier må aldrig komme i nærheden af børn.
 • Undgå indtrængning af fugt. Indtrængning af fugt kan forårsage kortslutning og medføre forbrændinger eller brand.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Anvend altid kun batterier, som er godkendt til det pågældende instrument. Ved anvendelse af andre batterier eller ved anvendelse af batterierne til andre formål er der fare for brand og eksplosion.
 • Opbevar batteriet køligt og tørt. Opbevar ikke batteriet i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Når batteri og lader ikke er i brug, skal de holdes langt væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, som kan kortslutte batteriets eller laderens kontakter. Kortslutning af kontakterne på batterier eller ladere kan medføre forbrændinger og brand.
 • Defekte batterier (for eksempel batterier med revner, ødelagte dele, bøjede, tilbageslåede og/eller afrevne kontakter) må hverken genoplades eller genbruges.
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • I forbindelse med forsendelse af instrumentet skal batterierne isoleres eller tages ud af instrumentet. Lækkende batterier kan beskadige instrumentet.
 • Hvis batteriet er mærkbart for varmt, når det ikke anvendes, kan dette eller systemet af instrument og batteri være defekt. Anbring instrumentet på et ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer, hvor det kan overvåges, mens det køler af.

Beskrivelse

Produktoversigt

Rotationslaser PR 2-HS A12

Image alternative
 1. Laserstråle (rotationsniveau)
 2. Rotationshoved
 3. Håndgreb
 4. Batterifrigøringsknap
 5. Lithium-ion-batteri
 6. Batteritilstandsindikator
 7. Anvendelsesområde
 8. Grundplade med 5/8" gevind

Anvendelsesområde PR 2-HS A12

Image alternative
 1. Tænd/sluk-knap
 2. Lysdiode: Automatisk nivellering
 3. Knap og lysdiode: Deaktivering af stødvarsel
 4. Knap og lysdiode: Manuel hældningstilstand
 5. LED-ladetilstandsindikator batteri

Betjeningspanel på lasermodtager PRA 20

Image alternative
 1. Tænd/sluk-knap
 2. Lydstyrkeknap
 3. Enhedsknap
 4. Detektionsfelt
 5. Markeringsmærke
 6. Display

Display på lasermodtager PRA 20

Image alternative
 1. Afstandsvisning i forhold til laserplanet
 2. Lydstyrkevisning
 3. Visning for lav ladetilstand på rotationslaserens batterier
 4. Batteritilstandsindikator
 5. Visning af modtagerens position i relation til laserplanets højde
 6. Display
 7. Markeringsmærke
 8. Detektionsfelt

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en rotationslaser med en roterende, synlig laserstråle, som kan betjenes af en enkelt person. Instrumentet er konstrueret til beregning, overførsel og kontrol af referenceværdier i vandrette og hældende plan. Eksempler på anvendelse af instrumentet er overførsel af meter- og højderids.
 • Anvend kun et Hilti B12/2.6 eller B 12‑30 lithium-ion-batteri til dette produkt.
 • Anvend kun Hilti C 4⁄12‑50 laderen til dette produkt.

Egenskaber

Rotationslaseren kan anvendes vandret og til hældninger.
Instrumentet har følgende driftstilstandsvisninger: Lysdiode for automatisk nivellering, lysdiode for hældningsvinkel og lysdiode for stødvarsling.
Automatisk nivelleringDen automatiske nivellering sker automatisk via to indbyggede servomotorer, så snart du tænder for instrumentet. Lysdioder viser den aktuelle driftstilstand. Den automatiske nivellering er aktive i området ±5° over det vandrette plan og kan deaktiveres med knappen Image alternative. Instrumentet kan opstilles på gulvet eller monteres på et stativ eller på egnede holdere.
HældningsvinkelAlternativt kan du også manuelt opnå en hældning på op til 60 % i hældningstilstand ved hjælp af hældningsadapteren. Den automatiske nivellering er ikke aktiv.
Automatisk slukningDer slukkes automatisk, når der ikke opnås nogen nivellering, fordi laseren:
 • har en hældning på over 5° i forhold til det vandrette plan.
 • er mekanisk blokeret.
 • er bragt ud af lod på grund af rystelser eller stød.
Når instrumentet er slukket, deaktiveres rotationen, og alle lysdioder blinker.
StødvarselHvis laseren kommer ud af niveau under brugen, skifter instrumentet til advarselstilstand ved hjælp af den integrerede stødvarslingsfunktion. Stødvarselsfunktionen aktiveres først to minutter efter, at nivelleringen er gennemført. Hvis der i løbet af disse 2 minutter trykkes på en knap på betjeningspanelet, varer det igen to minutter, før stødvarslingsfunktionen aktiveres. Hvis laseren befinder sig i advarselstilstand:
 • blinker alle lysdioder.
 • stopper rotationshovedet.
 • slukkes laserstrålen
Stødvarslingsfunktionen kan deaktiveres via knappen Image alternative, hvis underlaget ikke er modstandsdygtigt over for rystelser, eller der arbejdes i hældningstilstand.
Lasermodtager Hilti lasermodtagere kan bruges til at vise laserstråler over større afstande.

Lysdiodeindikatorer

Rotationslaseren er udstyret med lysdiodeindikatorer.
Tilstand
Betydning
Alle lysdioder blinker
Der blev stødt til instrumentet, instrumentet har mistet sin nivellering, eller instrumentet har en fejl.
Lysdiode for automatisk nivellering blinker grønt
Instrumentet er i nivelleringsfasen.
Lysdiode for automatisk nivellering lyser grønt
Instrumentet er nivelleret/er i korrekt drift
Lysdioden for stødvarsel lyser orange
Stødvarselsfunktionen er deaktiveret.
Lysdioden for hældningsvisning lyser orange
Hældningstilstand er aktiveret.

Ladetilstandsvisning på lithium-ion-batteri

Lithium-ion-batteriet er forsynet med en ladetilstandsindikator.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: < 10 %
Under arbejdet vises batteriets ladetilstand på instrumentets betjeningspanel.
I standbytilstand kan ladetilstanden vises ved at berøre frigøringsknappen.
Under opladningen vises ladetilstanden på batteriet (se brugsanvisningen til laderen).

Leveringsomfang

Rotationslaser PR 2-HS A12, lasermodtager PRA 20 (02), 2 batterier (AA-cellebatterier), lasermodtagerholder PRA 83, 2 producentcertifikater, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Tekniske data for rotationslaser


PR 2-HS
Mærkespænding
10,8 V
Mærkestrøm
100 mA
Maks. relativ luftfugtighed
80 %
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde
2.000 m
Rækkevidde, modtagelse (diameter) med PRA 20 (02)
2 m … 600 m
Nøjagtighed på 10 m (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G)
±0,5 mm
Laserklasse
Synlig, laserklasse 2, 620-690 nm/Po<4,85 mW ≥ 300 ⁄min; EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007
Rotationshastighed
300/min
Selvnivelleringsområde
±5°
Driftstemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
Opbevaringstemperatur
−25 ℃ … 60 ℃
Vægt (inklusive batteri B12/2.6 eller B 12‑30)
2,44 kg
Faldtesthøjde (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Gevind til stativ
5/8 in
Kapslingsklasse iht. IEC 60529 (undtagen batteri og batterirum)
IP66

Tekniske data for lasermodtager

Mærkespænding
3 V
Mærkestrøm
150 mA
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde
2.000 m
Maks. relativ luftfugtighed
80 %
Afstandsvisningens område
±52 mm
Visningsområde for laserplanet
±0,5 mm
Detektionsfeltets længde
≤ 120 mm
Visning af centrum fra overkanten af huset
75 mm
Detektionsfri ventetid før automatisk slukning
15 min
Faldtesthøjde i modtagerholder PRA 83 (under omgivende standardbetingelser iht. MIL‑STD‑810G)
2 m
Driftstemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
Opbevaringstemperatur
−25 ℃ … 60 ℃
Vægt (inklusive batterier)
0,25 kg
Kapslingsklasse iht. IEC 60529
IP66

Betjening af rotationslaser

Korrekt håndtering af laser og batteri

Batteriet type B12 har ingen kapslingsklasse. Hold batteriet væk fra regn og fugt.
Ifølge retningslinjerne fra Hilti må batteriet kun anvendes med det tilhørende produkt og skal til dette formål lægges i batterirummet.
Image alternative
 1. Billede 1: Arbejde i vandret tilstand.
 2. Billede 2: I hældningstilstand skal laseren løftes i betjeningspanelsiden.
 3. Billede 3: Fralægning eller transport i vinklet tilstand.
  • Hold laseren, så batterirummet eller batteriet IKKE vender opad, og der kan trænge fugt ind.

Isætning/udtagning af batteri

Image alternative
FORSIGTIG
Elektriske risici. Kortslutning kan forekomme på grund af snavsede kontakter.
 • Kontroller, at kontakterne på batteriet og instrumentet er fri for fremmedlegemer, inden du sætter batteriet i.
FORSIGTIG
Fare for personskader Hvis batteriet ikke er isat korrekt, kan det falde ud af instrumentet og ned på gulvet.
 • Kontrollér, at batteriet sidder sikkert i instrumentet, så det ikke falder ned på gulvet til fare for dig selv og andre.
 1. Indfør batteriet, indtil det går sikkert i indgreb.
  • Laseren er klar til at blive tændt.
 2. Tryk på frigøringsknappen, og hold den inde.
 3. Træk batteriet ud.

Tænding af laser og vandret arbejde

Kontrollér laserens nøjagtighed før vigtige målinger, hvis den har været udsat for et fald, eller hvis den har været udsat for usædvanlige mekaniske påvirkninger.
Image alternative
 1. Monter laseren på en egnet holder.
 2. Tryk på knappen Image alternative.
  • Lysdioden for automatisk nivellering blinker grønt.
  • Så snart nivelleringen er gennemført, aktiveres laserstrålen og begynder at rotere, og lysdioden for automatisk nivellering lyser konstant.
  Som holder kan man vælge en vægholder eller et stativ. Støttefladens hældningsvinkel må højst være ± 5°.

Indstilling af hældning ved hjælp af hældningsadapteren

 1. Monter en egnet hældningsadapter på et stativ.
 2. Monter laseren på hældningsadapteren.
  Betjeningspanelet på laseren bør være placeret modsat hældningsretningen.
 3. Positionér stativet enten på hældningsplanets øverste kant eller nederste kant.
 4. Kontrollér, at hældningsadapteren er i udgangsposition (0°).
 5. Stil dig bag laseren, med blikket rettet mod betjeningspanelet.
 6. Juster laseren inklusive hældningsadapteren ved hjælp af målmærket på hovedet af laseren, så de er parallelle med hældningsplanet.
 7. Tryk på knappen Image alternative på laseren.
  • På laserens betjeningspanel lyser nu lysdioden for hældningstilstand.
  • Laseren begynder med den automatiske nivellering. Så snart denne er afsluttet, aktiveres laseren og begynder at rotere.
 8. Indstil den ønskede hældningsvinkel på hældningsadapteren.
  Hvis du ønsker at returnere til standardtilstand, skal du slukke laseren og tænde den igen.

Deaktivering af stødvarselsfunktion

 1. Tænd laseren.
 2. Tryk på knappen Image alternative.
  • Hvis lysdioden for deaktivering af stødvarselsfunktionen lyser konstant, angiver det, at funktionen er deaktiveret.
  Hvis du ønsker at returnere til standardtilstand, skal du slukke laseren og tænde den igen.

Kontrol af vandret hoved- og tværakse

Image alternative
 1. Opstil et stativ ca. 20 m fra en væg, og juster stativhovedet i vater ved hjælp af et vaterpas.
 2. Monter instrumentet på stativet, og juster instrumenthovedet i forhold til væggen ved hjælp af målmærket.
 3. Billede a: Indfang et punkt (punkt 1) ved hjælp af modtageren, og marker dette på væggen.
 4. Drej instrumentet 90º i urets retning omkring instrumentaksen. Instrumentets højde må ikke ændres i den forbindelse.
 5. Billede b: Indfang et andet punkt (punkt 2) ved hjælp af lasermodtageren, og marker dette på væggen.
 6. Billede c og d: Gentag de to forudgående trin to gange endnu, og indfang punkt 3 og 4 ved hjælp af modtageren, og marker disse på væggen.
  Hvis denne proces gennemføres omhyggeligt, bør den lodrette afstand mellem de to markerede punkter 1 og 3 (hovedakse) og punkterne 2 og 4 (tværakse) være < 2 mm (ved 20 m). Ved større afvigelse skal instrumentet sendes til Hilti service med henblik på kalibrering.

Betjening af lasermodtager

Isætning af batterier i lasermodtageren

Image alternative
 • Sæt batterierne i lasermodtageren.
  Anvend kun batterier fremstillet efter internationale standarder.

Modtagelse af laser med lasermodtageren

 1. Tryk på knappen Image alternative på lasermodtageren.
 2. Hold modtageren, så detektionsvinduet befinder sig direkte i laserstrålens plan.
 3. Hold lasermodtageren rolig under justeringen, og sørg for, at der er frit udsyn mellem lasermodtager og instrument.
  • Registreringen af laserstrålen vises optisk og akustisk.
  • Lasermodtageren viser afstanden til laseren.

Indstilling af enhedssystem

 1. Hold knappen Image alternative inde i to sekunder, når lasermodtageren tændes.
  • Menuvisningen vises i displayet.
 2. Anvend knappen Image alternative til at skifte mellem det metriske og angloamerikanske enhedssystem.
 3. Sluk lasermodtageren med knappen Image alternative.
  • Indstillingerne gemmes.

Skift af enheder på lasermodtageren

 1. Tænd laseren.
 2. Tryk gentagne gange på knappen Image alternative.
  • Den ønskede nøjagtighed (mm/cm/fra) vises skiftevis på det digitale display.

Indstilling af lydstyrken på lasermodtageren

 1. Tænd laseren.
 2. Tryk gentagne gange på knappen Image alternative.
  • Den ønskede lydstyrke (lavt/normal/højt/fra) vises skiftevis på det digitale display.
  Når lasermodtageren tændes, er lydstyrken indstillet til "normal".

Indstilling af akustisk signal på lasermodtageren

 1. Hold knappen Image alternative inde i to sekunder, når lasermodtageren tændes.
  • Menuvisningen vises i displayet.
 2. Anvend knappen Image alternative for at knytte den hurtigste sekvens af det akustiske signal til det øverste eller det nederste detektionsområde.
 3. Sluk lasermodtageren med knappen Image alternative.
  • Indstillingerne gemmes.

Lasermodtager med holder PRA 83

Image alternative
 1. Sæt lasermodtageren i gummimuffen på PRA 83 skråt ovenfra.
 2. Tryk nu lasermodtageren helt ned i gummimuffen, indtil denne omslutter lasermodtageren helt.
 3. Sæt gummimuffen på det magnetiske grebsstykke.
 4. Tryk på knappen Image alternative.
 5. Løsn drejegrebet på grebsstykket.
 6. Fastgør modtagerholderen PRA 83 på et teleskop eller en nivellerstang, og fastgør den ved at spænde drejegrebet.
  • Lasermodtageren er klar til at udføre målinger.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af instrumentet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.

 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.

Pleje af instrumentet Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.

 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.

 • Undgå indtrængen af fugt.

Pleje af lithium-ion-batterier Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.

 • Anvend ikke det batteridrevne instrument i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.

 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.

Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Center eller under www.hilti.com

Vedligeholdelse Rengøring af laserudgangsvindue
 • Blæs støv af laserudgangsvinduet.

 • Undlad at berøre laserudgangsvinduet med fingrene.

  For ru rengøringsmateriale kan ridse glasset og dermed nedsætte instrumentets nøjagtighed. Undlad at anvende andre væsker end ren alkohol eller vand, da disse kan angribe plastdelene.

  Tør udstyret under overholdelse af temperaturgrænseværdierne.
Rengøring af laserudgangsvindue

Hilti service for måleteknik

Hilti service for måleteknik foretager kontrollen og udfører i tilfælde af afvigelse en ny kontrol og sørger for, at instrumentet igen opfylder specifikationerne. Opfyldelse af specifikationerne på kontroltidspunktet bekræftes skriftligt ved hjælp af servicecertifikatet. Det anbefales:
 • Vælg et egnet kontrolinterval afhængigt af brugen.
 • Efter en usædvanlig belastning af instrumentet, før vigtige opgaver, dog mindst én gang om året skal Hilti service for måleteknik foretage en kontrol af instrumentet.
Kontrollen udført af Hilti service for måleteknik fritager ikke brugeren for at skulle kontrollere instrumentet før og under anvendelsen.

Kontrol af målenøjagtighed

For at kunne overholde de tekniske specifikationer bør instrumentet kontrolleres regelmæssigt (mindst før alle større/vigtige målinger).
Hvis instrumentet er faldet ned fra stor højde, skal funktionsdygtigheden kontrolleres. Under følgende betingelser kan man gå ud fra, at instrumentet fungerer fejlfrit:
 • Den angivne faldhøjde i de tekniske data blev ikke overskredet ved faldet.
 • Instrumentet fungerede også fejlfrit før faldet.
 • Instrumentet blev ikke mekanisk beskadiget ved faldet, f.eks. brud på Penta-prismet.
 • Instrumentet genererer en roterende laserstråle, når den er i gang.

Transport og opbevaring

Transport og opbevaring

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet ud.
 • Transportér instrument og batteri separat emballeret.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet.
 • Kontrollér instrument og batterier for skader før ibrugtagning efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar instrument og batterier så køligt og tørt som muligt.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Opbevar instrument og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér instrument og batterier for skader før ibrugtagning efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Instrumentet virker ikke.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et hørbart klik.
Batteriet er afladet.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet aflades hurtigere end normalt.
Meget lav omgivende temperatur.
 • Varm langsomt batteriet op til rumtemperatur.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt klik.
Låsetapperne på batteriet er beskidte.
 • Rengør holdetapperne, og bring batteriet i indgreb igen.
Kraftig varmeudvikling i instrumentet eller batteriet.
Elektrisk defekt
 • Sluk omgående instrumentet, tag batteriet ud, hold øje med det, lad det køle af, og kontakt Hilti Service.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente instrumenter med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske elværktøjer og akkuer indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Elektrisk måleudstyr må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald!
Af miljøhensyn skal instrumenter, akkuer og batterier bortskaffes i overensstemmelse med gældende national lovgivning.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.