Sprog

PP 10

Dansk

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Konventioner

Advarselssymboler

Følgende advarselssymboler anvendes:
Image alternative FARE! Står ved en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
Image alternative ADVARSEL! Advarer om en potentiel farlig situation, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.
Image alternative FORSIGTIG! Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler

Følgende symboler anvendes:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug

Typografiske fremhævelser

De følgende typografiske kendetegn fremhæver vigtige tekstpassager i denne tekniske dokumentation:
1
Disse tal henviser til illustrationer.

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden instrumentet tages i brug.
 • Se også den udførlige brugsanvisning på instrumentet , samt supplementer og opdateringer på www.hilti.com .
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med instrumentet.
 • Sørg for, at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af instrumentet til andre.

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af det beskrevne produkt og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Skriv disse oplysninger i følgende tabel, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted.
  Produktoplysninger
Produktoplysninger
Rørlægningslaser
PP 10
Generation
02
Serienummer

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter

Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
 • Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Anvend ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af produktet kan medføre alvorlige personskader.
 • Undlad at deaktivere sikkerhedsanordninger og fjerne advarselsskilte af nogen art.
 • Ved usagkyndig åbning af produktet kan der forekomme laserstråling, som overstiger klasse 2. Produktet må kun repareres af Hilti Service.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre produktet.
 • Kontrollér hver gang før brug, at produktet fungerer korrekt.
 • Målinger foretaget gennem glasplader eller andre objekter kan være unøjagtige.
 • Måleresultatet kan blive forfalsket, hvis målebetingelserne ændrer sig hurtigt, f.eks. på grund af personer, som løber igennem målestrålen.
 • Ret ikke produktet mod solen eller andre kraftige lyskilder.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke instrumentet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

 • Undersøg produktet for skader, inden det tages i brug. Få skader repareret af Hilti Service.
 • Hvis produktet er blevet tabt eller har været udsat for anden mekanisk påvirkning, skal dets nøjagtighed testes.
 • Selvom produktet er robust konstrueret til brug på byggepladser, bør det behandles med forsigtighed som andre måleinstrumenter.
 • Produkter, som ikke anvendes, skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.
 • Produktet er ikke beregnet til børn.
 • Overhold de nationale arbejdsmiljøkrav.

Formålstjenlig indretning af arbejdspladserne

 • Undgå at stå i akavede stillinger, når du arbejder på en stige. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold altid balancen.
 • Sørg for at sikre målestedet, og pas på ikke at rette laserstrålen mod andre personer eller dig selv under brugen af produktet.
 • Hvis produktet flyttes fra en meget lav temperatur ind i varme omgivelser, eller omvendt, skal det have tid til at akklimatisere, inden det tages i brug.
 • Anvend kun produktet inden for de definerede driftsgrænser.
 • Hold laserudgangsvinduet rent for at undgå fejlmålinger.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.

Sikkert arbejde med laserinstrumenter

 • Udstyr i laserklasse 3/Class III må kun betjenes af uddannet personale.
 • Laserstråler bør ikke forløbe i øjenhøjde.
 • Der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger, så det kan sikres, at strålen ikke utilsigtet rammer flader, der kan kaste den tilbage.
 • Der skal træffes foranstaltninger, så det kan sikres, at det ikke er muligt at kigge direkte ind i strålen.
 • Laserstrålen må ikke krydse uovervågede områder.
 • Sluk laseren, når den ikke anvendes.
 • Når laserinstrumenter ikke er i brug, skal de opbevares et aflukket sted uden adgang for uvedkommende.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om instrumentet opfylder de strenge krav i gældende direktiver, kan Hilti ikke udelukke muligheden for, at instrumentet forstyrres af stærk stråling, hvilket kan medføre en fejl. Hvis det er tilfældet eller i tilfælde af usikkerhed, skal der foretages kontrolmålinger. Hilti kan ligeledes ikke udelukke, at andre instrumenter (f.eks. navigationsudstyr i fly) forstyrres. Instrumentet modsvarer kravene i klasse A; Driftsforstyrrelser i boligområder kan ikke udelukkes.
Kun for Korea: Denne laserafstandsmåler egner sig til elektromagnetiske bølger, som forekommer ved professionel brug (klasse A). Brugeren bør være opmærksom på dette og ikke anvende laserafstandsmåleren i boligområder.

Beskrivelse

Instrumentkomponenter, visnings- og betjeningselementer

Image alternative
 1. Modtagevindue for fjernbetjening
 2. Advarsel / Standby LED
 3. Anvendelsesområde
 4. Display
 5. Bæregreb
 6. Grebsfastgørelse
 7. Tilslutning, forbindelseskabel PPA 84
 8. Batterilukning
 9. Batteri PPA 82 inkl. strømforsyning
 10. Lodlyspunkt
 11. Laserudgangsvindue
 12. Modtagevindue for fjernbetjening
 13. Lodlyspunkt
 14. Trepunktsmarkering

Beskrivelse

Instrumentet er beregnet til beregning og overførsel / kontrol af horisontale og skrånende højdeforløb. Instrumentet er en rørlægningslaser med synlig laserstråle.
Hvis instrumentet er opstillet uden for selvnivelleringsområdet, blinker laseren og lysdioden på betjeningspanelet. Desuden vises den retning, som instrumentet skal hældes i, på displayet.
Der kan anvendes tre forskellige strømforsyningskilder. Disse er det medfølgende standardbatteri PPA 82 eller batterikassen PPA 83, der fås som ekstratilbehør, eller det eksterne 12-V-forbindelseskabel PPA 84.
Ved lave temperaturer forringes ydeevnen for batteriet PPA 82. Opbevar batteriet ved rumtemperatur og aldrig i solen, på radiatorer eller bag glasruder.
Ved temperaturer uden for ladeområdet afsluttes opladningen for at beskytte batteriet.
Instrumentet er beregnet til en neddykningsdybde på op til 5 m ved en varighed på op til 24 timer.

Knapper

Image alternative Lodlyspunktknap
Image alternative Knap til laserstrålefunktion
Image alternative Låseknap
Image alternative Knap til automatisk centrering af målplade
Image alternative Pileknap
Image alternative Valgknap
Image alternative Set-knap
Image alternative Tænd/sluk-knap

Displayindikatorer

Image alternative Batteriets ladetilstand: 100 %
Image alternative Batteriets ladetilstand: 75 %
Image alternative Batteriets ladetilstand: 25 %
Image alternative Blinkende indikator: Laseren oplades med forbindelseskabel PPA 84.
Image alternative Indikator, lodlyspunkt
Image alternative Retningsvisning
Image alternative Selvnivelleringsindikator
Image alternative Procentindikator
Image alternative Låseindikator Lock
Image alternative Indikator for elektronisk libelle
Image alternative Indikator for laserfunktion
Image alternative Nivelleringsadvarselsindikator
Image alternative Tværhældningsadvarselsindikator
Image alternative Indikator for stråleposition
Image alternative Stråleslutposition, venstre
Image alternative Stråleslutposition, højre
Image alternative Instrumentet er ikke klar
Image alternative Stabilisering af laserstrålen
Image alternative Søgning
Image alternative Automatisk justering afsluttet
Image alternative Fejl ved den automatiske justering

Tekniske data

Bølgelængde
633 nm
(0,0000249 in)
Nøjagtighed ved driftstemperatur og 10 m vandret afstand
−0,5 mm … 0,5 mm
Nøjagtighed ved driftstemperatur og 33 ft vandret afstand
−0,5 mm … 0,5 mm
(−0,02 in … 0,02 in)
Laserklasse iht. IEC 825- 1:2003
3 R
Laserklasse iht. CFR 21 § 1040 (FDA)
IIIa
Selvnivelleringsområde
−10 % … 10 %
Hældningsområde
−15 % … 40 %
Min. hældningsindstilling
0,001 %
Driftstemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
Driftstemperatur
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Opbevaringstemperatur
−30 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−30 ℃ … 60 ℃
(−22 ℉ … 140 ℉)
Vægt
3,8 kg
Vægt
3,8 kg
(8,4 lb)

Betjening

Tænding og slukning af instrumentet

 • Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke instrumentet.

Skift af batterier eller akkuer

 1. Drej batteriknappen til Open, og tag batterikassen ud.
 2. Udskift de gamle batterier med nye.
 3. Indsæt batterikassen igen.
 4. Drej batteriknappen til Lock.

Tilslutning af forbindelseskabel PPA 84

 1. Vær opmærksom på følgende anvisninger, inden du slutter forbindelseskablet til.
  Sluk motoren, hvis du anvender et batteri, som er indbygget i køretøjet.
  Kontrollér altid, at tilslutningen til de to poler er foretaget korrekt.
  Sluk instrumentet, før du tilslutter forbindelseskablet.
  Forbindelseskablet er beregnet til tilslutning til et 12-V-batteri.
 2. Slut den røde klemme til plus-polen.
 3. Slut den sorte klemme til minus-polen.

Opladning af batteriet PPA 82

 1. Sæt batteriet i ladeadapteren PPA 81.
  • Opladningen begynder automatisk.
  Opladningen skal foretages i et rum ved en temperatur på mellem 10 °C og 40 °C.
  Batterierne oplades automatisk, når instrumentet anvendes med et eksternt batteri ved en temperatur på mellem 10 °C og 40 °C.
 2. Forbind transformeren med ladeadapteren.
 3. Sæt transformerstikket i en stikdåse.
 4. Fjern ladeadapteren, hvis ladekontrollampenbegynder at lyse grønt.
  • Ladelampen lyser rødt: Oplad instrumentet.
  • Ladelampen lyser grønt: Opladningen er afsluttet.
  • Ladelampen blinker grønt: Der er opstået en fejl under opladningen.
  • Ladelampen blinker rødt: Beskyttelsesfunktionen blev aktiveret. Instrumentet kan ikke anvendes i denne tilstand.

Manuel indstilling af hældning

 1. Tryk på pileknapperne Op / Ned.
  • Laseren bevæger sig op og ned.
  Hældningsværdien kan også indstilles direkte ved at bevæge laserstrålen. Kontrollér, at blokeringsfunktionen ikke er aktiveret.
 2. Tryk samtidig på pileknapperne Op og Ned for at gå til nulpositionen.
  Laseren bevæger sig omgående til positionen 0.000 %.

Automatisk indstilling af hældning

 1. Tænd instrumentet.
 2. Tryk på knappen Set.
  • Den indstillede værdi vises.
  • Indikatoren ± blinker.
 3. Tryk på pileknapperne Højre / Venstre for at komme til den rigtige position.
 4. Tryk på pileknapperne Op / Ned for at ændre værdien.
 5. Tryk på knappen Set, når den indlæste værdi er korrekt.
  • Laserstrålen begynder at bevæge sig til den angivne indstilling.

Justering af målelinjen

 • Anvend pileknapperne Højre / Venstre til at bevæge laseren vandret til højre eller venstre.
  Du kan anvende både selve instrumentet og fjernbetjeningen til at justere målelinjen.

Indstilling af stråleposition

 1. Tryk kun ganske kort på knappen for at bevæge laseren langsomt.
 2. Hold knappen nede for at bevæge laseren hurtigt.
 3. Når laseren når sin yderste højre eller venstre position, begynder indikatoren at blinke. Hvis denne position nås ofte, anbefales det at dreje instrumentet lidt til venstre eller højre og at begynde forfra med justeringen af strålen.

Automatisk centrering

 • Tryk samtidig på pileknapperne Højre / Venstre.
  • Laserstrålen bevæger sig automatisk tilbage til midten.

Automatisk justering efter målplade

 1. Opstil målpladen med refleksionsstrimlen vendt mod laseren.
 2. Tryk på knappen til automatisk centrering af målpladen.
  • Det kan tage op til 2 minutter at starte denne funktion.
  • Instrumentet søger nu efter målpladen i justeringsområdet (højre / venstre)

Valg af laserstrålefunktion

 1. Tryk gentagne gange på laserfunktionsknappen, indtil den egnede driftstype vises på displayet.
 2. Vælg den ønskede funktion:
  • Kontinuerlig stråle (stationær stråle)
  • Blinkende stråle

Indstilling af elektronisk libelle

 1. Libellen vises på displayet, når du drejer instrumentet.
 2. Indstil libellen, så den står midt i displayet.
  • Lysdioden begynder at blinke, så snart kompensationsområdet er overskredet.

Indsætning af fod- og centreringsskrue

 • Indsæt fødder, som passer til rørdiameteren, før du opstiller laseren i røret.

Indstilling af måltavlestørrelse

 • Indstil en passende måltavlestørrelse i forhold til rørdiameteren.

Valg af måleenhed % eller ‰

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen og låseknappen samtidig.
 2. Naviger til linjen Unit med pileknapperne Op / Ned.
 3. Vælg den værdi, du vil ændre, med pileknapperne Højre / Venstre.
 4. Tryk på knappen Set, og bekræft din indtastning.
  • Instrumentet skifter igen tilbage til normal driftstilstand.

Indstilling og aktivering af sikkerhedskoden

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen og låseknappen samtidig.
  Indtastningen af den firecifrede sikkerhedskode skal forhindre, at uautoriserede personer anvender instrumentet.
  Når instrumentet tændes, bliver brugere automatisk bedt om at indtaste denne kode.
  Vær opmærksom på, at laseren - når denne sikkerhedskode er blevet defineret på laseren - ikke kan anvendes, medmindre dette nummer bliver indtastet.
 2. Naviger til linjen Input S Code med pileknapperne Op / Ned.
 3. Tryk på knappen Set for at gå til funktionen.
 4. Naviger til de ønskede tal med pileknapperne, og bekræft med knappen Set. Vælg på denne måde fire tal, og bekræft koden med knappen Set.
  • Instrumentet returnerer til funktionen.
 5. Sikkerhedskoden kan aktiveres og deaktiveres ved at skifte mellem on og off med knappen Set.
  • Instrumentet returnerer til normal driftstilstand.

Indtastning af firmanavn

 1. Tryk på tænd/sluk-knappen og låseknappen samtidig.
  • På displayet vises de indstillede værdier.
 2. Naviger til linjen Change Name med pileknapperne Op / Ned, og vælg tilstand med knappen Set.
 3. Naviger til det ønskede tegn med pileknapperne, og bekræft med knappen Set. Bekræft navnet med knappen Set.
  • Instrumentet skifter tilbage til normal driftstilstand.

Kontrol af pålidelighed

 1. Indstil laseren til en hældning på 0.000 %.
 2. Anbring en stadie 1 m (3,3 ") fra laseren og endnu en på 60 meters (196,85") afstand.
 3. Notér de aflæsninger, hvor laseren rammer stadierne.
 4. Anbring et nivelleringsinstrument midt imellem de to stadier, og aflæs højdeværdierne på begge stadier.
 5. Beregn ud fra aflæsningerne fra nivelleringsinstrumentet og laseren på stadierne forskellen mellem stadie 1 og stadie 2.
  • Hvis begge værdier er identiske, er laseren justeret.
  Hvis forskellene X1 og X2 ikke ligger inden for tolerancen, beder vi dig om at henvende tid til din kontaktperson hos Hilti .

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og aftørring

 1. Blæs støvet af linsen.
  Berør i den forbindelse ikke glasset med fingrene.
 2. Rengør instrumentet.
  Anvend altid kun rene og bløde klude til dette.
  Brug om nødvendigt ren alkohol eller lidt vand. Undlad at anvende andre væsker, da disse kan angribe plastdelene.

Opbevaring og tørring

 • Læg ikke produktet til opbevaring, mens det er vådt. Lad det tørre, før du lægger det væk til opbevaring.

 • Overhold de temperaturgrænseværdier, som fremgår af de tekniske data, i forbindelse med opbevaring og transport af dit udstyr.

 • Hvis udstyret har ligget ubrugt hen i længere tid eller er blevet transporteret langt, skal der gennemføres en kontrolmåling, inden det tages i brug igen.

Transport

I forbindelse med forsendelse af produktet skal akkuer og batterier isoleres eller tages ud af produktet.
 • Til transport eller forsendelse af udstyret bør enten Hilti -emballagen eller en lignende egnet emballage anvendes.

Justering af Hilti Kalibreringsservice

Virksomheder, der er certificeret iht. ISO 900X, skal have et gyldigt kalibreringscertifikat for det anvendte måleudstyr.
Efter justering og kontrol sættes en kalibreringsmærkat på laserafstandsmåleren, og det bekræftes skriftligt med et kalibreringscertifikat, at laserafstandsmåleren arbejder inden for producentens angivelser.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
E02/03
Internt måleproblem
 • Sluk instrumentet, og tænd det igen.
 • Disse fejlmeddelelse kan vises, hvis instrumentet er blevet skubbet eller rystet. Afhjælp i så fald problemerne.
E99
Internt hukommelsesproblem
 • Sluk instrumentet, og tænd det igen.
ERROR
Bevægelse af instrumentet i standby-tilstand
 • Sluk instrumentet, og tænd det igen, og kontrollér laserens opstilling.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader Fare på grund af ukorrekt bortskaffelse.
 • Hvis udstyret ikke bortskaffes korrekt, kan det have disse følger: Ved forbrænding af plastikdele kan der opstå giftig røggas, som man kan blive syg af at indånde. Ved beskadigelse eller kraftig opvarmning kan batterier eksplodere og dermed forårsage forgiftning, forbrænding, ætsning eller forurening af miljøet. Ved skødesløs bortskaffelse kan udstyret havne i hænderne på ukyndige personer, som ikke ved, hvordan udstyret håndteres korrekt. Dette kan medføre, at du eller andre kommer slemt til skade, eller at miljøet forurenes.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elværktøjer indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Maskiner må ikke bortskaffes som almindeligt affald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

EF-overensstemmelseserklæring

Producent
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder.
Betegnelse
Rørlægningslaser
Typebetegnelse
PP 10
Generation
02
Produktionsår
2016
Anvendte direktiver:
 • 2014/30/EU
 • 2011/65/EU
 • 2006/66/EF
Anvendte standarder:
 • EN ISO 12100
Teknisk dokumentation ved:
 • Godkendelse, instrumenter
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Tyskland
Schaan, 06-2016
Image alternativePaolo Luccini
(Head of BA Quality and Process Management / Business Area Electric Tools & Accessories)
Image alternativeEdward Przybylowicz
(Head of BU Measuring Systems / BU Measuring Systems)