Sprog

TE 2000-AVR

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Serviceindikator

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Mejselhammer
  TE 2000‑AVR
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsanvisningerne og instruktionerne ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Hold børn og andre personer på sikker afstand under brug af elværktøjet. Hvis du bliver distraheret, kan du miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden maskinen indstilles, inden der skiftes tilbehørsdele, eller inden du lægger maskinen fra dig. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne benytte dette . Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til hamre

 • Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Hold kun maskinen i de isolerede håndtag, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller maskinens netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger, mejselhammer

Personlig sikkerhed
 • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
 • Ved mejsling af lofter, vægge og gulve er det vigtigt at stå sikkert og stabilt. Hvis værktøjet pludselig går igennem, kan du miste balancen!
 • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
 • Sørg for, at du selv og personer, som opholder sig i nærheden under brugen af maskinen, anvender egnede beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn og et let åndedrætsværn.
 • Brug beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
 • Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
 • Støv, der dannes ved slibning, skæring og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er: Bly eller maling på blybasis; Tegl, beton og andre murværksprodukter, natursten og andre silikatholdige produkter; Bestemte træsorter som eg, bøg og kemisk behandlet træ; Asbest eller asbestholdige materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstående personer ved hjælp af fareklassen for de materialer, der arbejdes på. Træf de nødvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen på et sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et støvopsamlingssystem eller brug af et passende åndedrætsværn. Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:
 • Arbejde i et godt ventileret område,
 • Undgå længere tids kontakt med støv,
 • Lede støv bort fra ansigt og krop,
 • Bruge beskyttende beklædning og vaske eksponerede områder med vand og sæbe.
 • Hold hyppigt pauser, og lav øvelser, så fingrene får bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på produktet kan medføre elektrisk stød eller forårsage en eksplosion, hvis r du beskadiger en elledning, et gasrør eller et vandrør.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
 • Vent, indtil produktet er standset helt, før du lægger det fra dig.

Beskrivelse

Oversigt over TE 2000-AVR

Image alternative
 1. Håndgreb
 2. Tænd/sluk-knap
 3. Bæregreb
 4. Serviceindikator
 5. Ventilationsåbninger
 6. Værktøjsholder

Oversigt over transportvogn

Image alternative
 1. Håndtag
 2. Låsebøjle
 3. Holder til forbrugsmateriale (mejsel)
 4. Hjul
 5. Hjulsikring (skive, split)
 6. Holdedorn

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en håndført mejselhammer. Den er beregnet til mejsling i beton, murværk og asfalt. Den kan også bruges til stampning og gravning.
Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.

Forudsigelig forkert brug

 • Maskinen må kun anvendes i tørre omgivelser.
 • Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand og eksplosion.
 • Det er ikke tilladt at bearbejde sundhedsfarlige materialer, f.eks. asbest.

Active Vibration Reduction

Produktet er udstyret med et Active Vibration Reduction (AVR)-system, som reducerer vibrationsniveauet markant.

Serviceindikator

Mejselhammeren er udstyret med en serviceindikator med lyssignal.
Tilstand
Betydning
Serviceindikatoren lyser rødt.
Tidspunktet for service er nået. Indlever rettidigt produktet til Hilti Service, så det altid er klar til brug.
Skade på maskinen.
Serviceindikatoren blinker rødt.
Overophedningsbeskyttelse
Strømforsyningen har for høj spænding.

Leveringsomfang

Mejselhammer, brugsanvisning, fedt. Transportvognen fås som tilbehør.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Center eller online på adressen www.hilti.group

Tekniske data

Mejselhammer

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og / eller nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
14,5 kg
Slagtal
30 Hz
Kapslingsklasse
II

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 60745

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier
Målt lydeffektniveau (LWA)
97 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau (LWAd)
100 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
77 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
Vibrationsværdier
Mejsling (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Betjening

Forberedelse af arbejdet

FORSIGTIG
Fare for personskader! Utilsigtet start af produktet.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele.

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Isætning af indsatsværktøj

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Smør indsatsværktøjets indstiksende med et tyndt lag fedt.
  • Anvend kun originalt fedt fra Hilti . En forkert fedttype kan medføre skader på maskinen.
 3. Stik indsatsværktøjet ind i værktøjsholderen, og drej det, mens du forsigtigt trykker det ind, indtil det går i indgreb.
 4. Kontrollér, at værktøjet sidder sikkert fast ved at trække i det.

Udtagning af indsatsværktøj

FORSIGTIG
Fare for personskader! Indsatsværktøjet kan være meget varmt og/eller have skarpe kanter.
 • Brug beskyttelseshandsker ved skift af indsatsværktøjet.
 • Læg aldrig et meget varmt indsatsværktøj på et brændbart underlag.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag.
 3. Tag indsatsværktøjet ud.

Arbejde

ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Manglende jordleder og fejlstrømsrelæ kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Kontrollér, at den elektriske tilledning på byggepladsen, hvad enten den kommer fra elnettet eller en generator, altid er forsynet med en jordleder og et fejlstrømsrelæ, og at den er tilsluttet disse.
 • Sæt aldrig noget produkt i drift uden disse sikkerhedsforanstaltninger.
ADVARSEL
Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget.
Sørg for at få byggeledelsens fulde tilladelse til arbejdet.

Mejsling

 1. Sæt stikket i stikkontakten.
 2. Sæt mejslen i den ønskede position.
 3. Tryk på afbryderen.
  Arbejde ved lave temperaturer:
  Maskinens slagmekanisme kan kun arbejde over en bestemt minimumtemperatur. For at opnå denne skal du kortvarigt sætte maskinen på underlaget og lade den køre i tomgang. Gentag om nødvendigt dette, indtil slagmekanismen fungerer.

Frakobling

 1. Tryk på afbryderen.
 2. Træk stikket ud af stikkontakten.

Arbejdsanvisninger

Mejslen kan indstilles i 6 forskellige positioner (i trin på 60°). Dette gør, at man med flad- og formmejsler altid kan arbejde i den korrekte arbejdsstilling.
  Image alternative
 • Sæt mejslen på ca. 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") fra kanten.
 • Ved armeringsjern skal du altid føre mejslen hen imod kanten af materialet, ikke hen imod armeringsjernet.
 • Begynd mejselarbejdet i en vinkel på 70° til 80° i forhold til betonoverfladen, og ret spidsen hen imod kanten. Bevæg derefter vinklen i retning af 90°, og bryd materialet løs.
 • Drej regelmæssigt mejslen, da en ensartet slitage understøtter selvslibningsprocessen.
 • Hvis du ikke trykker hårdt nok, hopper mejslen. Hvis du trykker for hårdt, nedsættes mejseleffekten.

Ekstratilbehør transportvogn

Transport

Transportvognen sikrer en risikofri transport af mejselhammeren.
 • Sørg for, at transportvognen står på et stabilt underlag.
 • Sæt maskinen på den dertil beregnede holdedorn, og fastgør den under transporten altid med holdebøjlen.
 • Stik mejslen i den dertil beregnede holder, indtil den går i indgreb.
 • Vælg sikre transportveje.
 • Stil ikke transportvognen på skrånende underlag.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejltabel

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Maskinen starter ikke.
Elektronikken initialiseres (op til ca. 4 sekunder fra isætning af stikket)
 • Sluk og tænd maskinen igen.
Netstrømforsyningen afbrudt
 • Slut noget andet elværktøj til, og kontrollér funktionen.
Netledning eller stik defekt
 • Lad en elektriker foretage kontrol og om nødvendigt udskiftning.
Generator med Sleep Mode
 • Belast generatoren med endnu en forbruger (f.eks. en arbejdslampe). Tænd og sluk derefter maskinen.
Ingen slagfunktion
Maskinen er for kold
 • Bring maskinen op på minimumdriftstemperatur
Skade på maskinen
 • Få maskinen repareret af Hilti Service.
Maskinen starter ikke eller slukker under brugen, og indikatoren blinker rødt
Midlertidig fejl (f.eks. overophedning eller overspænding)
 • Sluk maskinen, lad den køle af, eller slut den til en anden strømforsyning.
Maskinen kører, men indikatoren lyser konstant rødt
Advarsel om snarlig service
 • Få service eller reparation udført af Hilti Service.
Maskinen starter ikke eller slukker under brugen
Forlængerledning for lang eller med for lille tværsnit
 • Anvend en forlængerledning med godkendt længde og tilstrækkeligt tværsnit.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Image alternative
Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r6025050.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.