Sprog

TE 60-A36

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

  • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
  • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
  • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
  • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
  • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
  • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Boring med slagfunktion (hammerboring)
Image alternative Mejsling
Image alternative Placering af mejsel
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Omdrejninger pr. minut
Image alternative Nominelt omdrejningstal, ubelastet
Image alternative Diameter
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Produktet understøtter trådløs dataoverførsel, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Tænd/sluk

Symboler
Image alternative Produktet er tændt
Image alternative Produktet er slukket

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
  • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
    Produktoplysninger
    Kombihammer
    TE 60‑A36
    Generation
    04
    Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
  • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
  • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
  • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
  • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
  • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
  • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
  • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
  • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
  • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
  • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
  • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
  • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
  • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
  • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
  • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
  • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
  • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
  • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
  • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
  • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
  • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
  • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
  • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
  • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
  • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
  • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
  • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
  • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
  • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
  • Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan virke utilsigtet og medføre brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
  • Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medføre eksplosion.
  • Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er anført i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
Service
  • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
  • Forsøg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af producenten eller af autoriserede forhandlere.

Sikkerhedsanvisninger til hamre

  • Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
  • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
  • Hold maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger . Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for borehammer

Personlig sikkerhed
  • Anvend kun produktet og tilbehør i teknisk fejlfri stand.
  • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
  • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med produktet. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
  • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
  • Hold altid fast i produktet med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Sørg for, at håndgrebene er tørre og rene.
  • Hold elværktøjet på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
  • Undgå berøring af roterende dele - fare for personskader!
  • Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn og et egnet åndedrætsværn under brugen af produktet.
  • Brug beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj. Berøring af indsatsværktøjet kan medføre snitsår og forbrændinger.
  • Brug øjenværn. Splinterne fra materialet kan medføre skader på legeme og øjne.
  • Støv, der dannes ved slibning, skæring og boring, kan indeholde farlige kemikalier. Nogle eksempler er: Bly eller maling på blybasis; Tegl, beton og andre murværksprodukter, natursten og andre silikatholdige produkter; Bestemte træsorter som eg, bøg og kemisk behandlet træ; Asbest eller asbestholdige materialer. Bestem eksponeringen for brugeren og omkringstående personer ved hjælp af fareklassen for de materialer, der arbejdes på. Træf de nødvendige foranstaltninger for at holde eksponeringen på et sikkert niveau, f.eks. ved at bruge et støvopsamlingssystem eller brug af et passende åndedrætsværn. Generelle foranstaltninger til at reducere eksponeringen omfatter bl.a.:
  • Arbejde i et godt ventileret område,
  • Undgå længere tids kontakt med støv,
  • Lede støv bort fra ansigt og krop,
  • Bruge beskyttende beklædning og vaske eksponerede områder med vand og sæbe.
  • Hold hyppigt pauser, og lav øvelser, så fingrene får bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
Elektrisk sikkerhed
  • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på produktet kan medføre elektrisk stød eller forårsage en eksplosion, hvis r du beskadiger en elledning, et gasrør eller et vandrør.
Omhyggelig omgang med og brug af elværktøj
  • Sluk omgående produktet, hvis indsatsværktøjet blokeres. Produktet kan trække til siden.
  • Vent, indtil produktet er standset helt, før du lægger det fra dig.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
  1. Værktøjsholder
  2. Dybdestop - justering (tilbehør)
  3. Dybdestop (tilbehør)
  4. Funktionsvælger
  5. Låseknap til permanent drift (kun mejsling)
  6. Afbryder
  7. Ladetilstands- og fejlvisning (lithium-ion-batteri)
  8. Frigøringsknapper med ekstrafunktion til aktivering af ladetilstandsvisning
  9. Batteri
  10. Sidegreb
  11. Tænd/sluk-knap
  12. Knap til halv effekt
  13. Visning for halv effekt
  14. Serviceindikator
  15. Til/Fra-indikator

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en elektrisk kombihammer med pneumatisk slagmekanisme. Den er beregnet til boring i beton, murværk, træ og metal. Produktet kan desuden anvendes til lette og moderate mejselopgaver i murværk og til efterbearbejdning af beton.

  • Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B 36 til dette produkt.
  • Anvend kun Hilti ladere i C4/36-serien til disse batterier.

Potentiel forkert brug

  • Dette produkt egner sig ikke til bearbejdning af sundhedsskadelige materialer.
  • Dette produkt egner sig ikke til arbejde i fugtige miljøer.

Ankre

Produktet egner sig til inddrivning af ankre. Anvend kun egnede boltepistoler!
Udførlige oplysninger herom får du i dit Hilti Center.

ATC

Produktet er udstyret med elektronisk hurtigfrakobling ATC (Active Torque Control).
Hvis indsatsværktøjet blokerer eller sætter sig fast, roterer produktet pludselig ukontrolleret i den modsatte retning. ATC registrerer denne pludselige rotationsbevægelse på produktet og kobler omgående produktet fra.
Produktet skal kunne rotere for at fungere korrekt.
Efter udført hurtig frakobling skal du slukket produktet og tænde det igen.

Active Vibration Reduction

Produktet er udstyret med et Active Vibration Reduction (AVR)-system, som reducerer vibrationsniveauet markant.

Selvspændende borepatron (tilbehør)

Den selvspændende borepatron muliggør et hurtigt værktøjsskift uden brug af ekstra værktøj. Den egner sig til værktøj med cylinderskaft eller sekskant, som anvendes i tilstanden "Med slagfunktion Image alternative".

Serviceindikator

Produktet er udstyret med en serviceindikator med lyssignal.

MMI

Tilstand
Betydning
Serviceindikatoren lyser.
Tidspunktet for service er nået.
Serviceindikatoren blinker.
Få produktet repareret af Hilti Service.
Til/Fra-indikatoren lyser.
Produktet er tændt
Til/Fra-indikatoren blinker.
Produktet er slukket på grund af en midlertidig fejl.
Til/Fra-indikatoren er slukket.
Produktet er slukket.
Indikatoren Halv effekt lyser.
Produktet arbejder med halv effekt.
Indikatoren Halv effekt er slukket.
Produktet arbejder med fuld effekt.

Indikator for lithium-ion-batteriet

Lithium-ion-batteriets ladetilstand og fejl på maskinen signaleres via lithium-ion-batteriets indikator. Lithium-ion-batteriets ladetilstand vises efter berøring af de to batterifrigøringsknapper.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: < 10 %
1 lysdiode blinker, produktet er ikke klar til brug.
Batteriet er overophedet eller helt afladet.
4 lysdioder blinker, produktet er ikke klar til brug.
Maskinen er overbelastet eller overophedet.
Når afbryderen er aktiveret, og op til 5 sekunder efter at afbryderen er sluppet, er det ikke muligt at få vist ladetilstanden.
Hvis lysdioderne på batteriets indikator blinker, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlafhjælpning.

Leveringsomfang

Kombihammer, sidegreb, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i dit Hilti Store eller online på adressen: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Tekniske data


TE 60-A36
Nominel spænding
36 V
Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01
8,1 kg
Enkeltslagsenergi i henhold til EPTA-procedure 05
8,1 J
Ø Hammerbor
12 mm … 55 mm
Ø Gennembrudsbor
40 mm … 80 mm
Ø Hammerborekrone
45 mm … 100 mm
Ø Diamantborekrone PCM
42 mm … 102 mm
Ø Metalbor
10 mm … 20 mm
Ø Træbor
10 mm … 32 mm
Værktøjsholder
TE‑Y

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier i henhold til EN 60745

TE 60-A36
Lydtrykniveau (LpA)
98 dB
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB
Lydeffektniveau (LWA)
109 dB
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB
Samlede vibrationsværdier i henhold til EN 60745

TE 60-A36
Hammerboring i beton (ah, HD)
8,3 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²
Mejsling i beton (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Betjening

Forberedelse af arbejdet

Sluk produktet, eller fjern batteriet, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Fjernelse af batteri

Image alternative
  1. Tryk på batteriets frigøringsknapper.
  2. Træk batteriet tilbage og ud.

Montering af sidegreb

FORSIGTIG
Fare for personskader Tab af kontrol over produktet.
  • Kontrollér, at sidegrebet er monteret rigtigt og fastgjort korrekt. Kontrollér, at spændebåndet ligger i den dertil beregnede not på produktet.
FORSIGTIG
Fare for personskader! Brugeren hæmmes under arbejdet, hvis dybdestoppet er monteret, men ikke anvendes.
  • Tag dybdestoppet af produktet.
Image alternative
  1. Drej på grebet for at løsne sidegrebets holder (spændebånd).
  2. Skub holderen (spændebånd) på forfra over værktøjsholderen frem til den dertil beregnede not.
  3. Anbring sidegrebet i den ønskede position.
  4. Drej på grebet for at spænde sidegrebets holder (spændebånd).

Montering af dybdestop (ekstratilbehør)

Image alternative
  1. Drej på grebet for at løsne sidegrebets holder (spændebånd).
  2. Skub dybdestoppet på forfra ind i de dertil beregnede 2 styrehuller.
  3. Drej på knoppen for at spænde sidegrebets holder (spændebånd).

Indstilling af effekt

Efter isætning af batteriet er produktet altid indstillet til fuld effekt.
  1. Tryk på "knappen til halv effekt". Produktet indstilles til halv effekt.
    • "Indikator for halv effekt" lyser.
  2. Tryk på "knappen til halv effekt" igen. Produktet indstilles til fuld effekt.
    • "Indikator for halv effekt" slukkes.

Indsætning/udtagning af værktøj

FARE
Brandfare Fare ved kontakt mellem det varme værktøj og let antændelige materialer.
  • Læg ikke det varme værktøj på let antændelige materialer.
FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af indsatsværktøj! Indsatsværktøjet kan være meget varmt eller have skarpe kanter.
  • Brug beskyttelseshandsker ved skift af indsatsværktøjet.
Hvis der anvendes en fedttype, som ikke egner sig, kan det medføre skader på produktet. Anvend kun originalt fedt fra Hilti .
Image alternative
  1. Smør indsatsværktøjets indstiksende med et tyndt lag fedt.
    • Anvend kun originalt fedt fra Hilti . En forkert fedttype kan medføre skader på produktet.
  2. Sæt indsatsværktøjet i værktøjsholderen indtil anslag, og lad det gå i indgreb.
  3. Kontrollér efter isætning, at værktøjet sidder sikkert fast ved at trække i det.
    • Produktet er klar til brug.
  4. Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag indsatsværktøjet ud.

Ilægning af batteri

ADVARSEL
Elektriske risici Fare på grund af kortslutning.
  • Kontrollér, at batteriets kontakter og kontakterne på kombihammeren er fri for fremmedlegemer, inden du sætter batteriet i maskinen.
ADVARSEL
Fare for personskader Fare på grund af batteri, der falder på gulvet.
  • Et batteri, som falder på gulvet, kan være til fare for dig selv og andre. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i kombihammeren.
Image alternative
  1. Sæt batteriet i maskinholderen, indtil det går hørbart i indgreb.
  2. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Arbejde

FORSIGTIG
Fare for personskader Tab af kontrol over produktet.
  • Kontrollér, at sidegrebet er monteret rigtigt og fastgjort korrekt. Kontrollér, at spændebåndet ligger i den dertil beregnede not på produktet.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Boring med slagfunktion (hammerboring)

  1. Sæt funktionsvælgeren på dette symbol: Image alternative.
  2. Indstil den ønskede effekt.
  3. Sæt boret mod underlaget.
  4. Tryk på afbryderen.
    • Produktet starter.

Boring uden slagfunktion

Boring uden slagfunktion er muligt med indsatsværktøjer med særlig indstiksende. Hilti s værktøjsprogram omfatter sådanne værktøjer. Alternativt er det eksempelvis muligt at fastspænde træbor eller stålbor med cylindrisk skaft og at bore uden slagfunktion ved hjælp af den selvspændende borepatron.
  • Sæt funktionsvælgeren på dette symbol: Image alternative.

Placering af mejsel

FORSIGTIG
Fare for personskader! Tab af kontrol over mejselretningen.
  • Arbejd ikke i positionen "Placering af mejsel". Sæt funktionsvælgeren på positionen "Mejsling" .
Mejslen kan indstilles i 24 forskellige positioner (i trin på 15°). Dette gør, at man med flad- og formmejsler altid kan arbejde i den korrekte arbejdsstilling.
Image alternative
  1. Sæt funktionsvælgeren på positionen "Placering af mejsel" Image alternative.
  2. Drej mejslen i den ønskede position.
  3. Sæt funktionsvælgeren på dette symbol: Image alternative, indtil den går i indgreb.
    • Produktet er klar til brug.

Mejsling

  • Sæt funktionsvælgeren på positionen "Mejsling" Image alternative.

Aktivering/deaktivering af permanent drift

Under mejslingen kan du låse afbryderen, mens maskinen er i gang.
Image alternative
  1. Skub låseknappen til permanent drift fremad.
  2. Tryk afbryderen helt i bund.
    • Produktet arbejder nu i permanent drift.
  3. Skub låseknappen til permanent drift tilbage.
    • Produktet slukkes.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
  • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
  • Fjern fastsiddende snavs med forsigtighed.
  • Eventuelle ventilationsåbninger skal rengøres forsigtigt med en tør, blød børste.
  • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  • Anvend en ren, tør klud til rengøring af produktets kontakter.
Pleje af Li-ion-batterier
  • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
  • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
    Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
  • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
    Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke fedtsmøringen fra fabrikken fra kontakterne.
  • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
  • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
  • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående produktet repareret af Hilti Service.
  • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for fejlfri funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
    FORSIGTIG
    Utilsigtet start ved transport !
  • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
  • Tag batteriet/batterierne af.
  • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
  • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
  • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
    ADVARSEL
    Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
  • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
  • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
  • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
  • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
  • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
  • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Image alternative
Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r8377057.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejlsøgning

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Ingen slagfunktion.
Produktet er for koldt.
  • Sæt produktet på underlaget og lade det køre i tomgang. Gentag om nødvendigt proceduren, indtil slagmekanismen arbejder.
Batteriet aflades hurtigere end normalt.
Batteritilstanden er ikke optimal.
  • Udskift batteriet.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt dobbeltklik.
Låsetapperne på batteriet er beskidte.
  • Rengør holdetapperne, og bring batteriet i indgreb igen.
Maskinens spindel roterer ikke.
Den tilladte driftstemperatur i produktets elektroniske system er overskredet.
    Til/Fra-indikatoren blinker.
  • Lad produktet køle af.
Aflad batteri.
  • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Produktet slukker automatisk.
Overbelastningsbeskyttelsen er aktiv.
    Til/Fra-indikatoren blinker.
  • Slip afbryderen. Lad produktet køle af. Betjen afbryderen igen. Reducer maskinens belastning.
Produktet slukker, når boret er fastklemt.
Den elektroniske beskyttelsesanordning blev aktiveret for at undgå yderligere fastklemning.
  • Løsn boret.
Kraftig varmeudvikling i kombihammer eller batteri.
Elektrisk defekt.
  • Sluk omgående produktet. Tag batteriet ud, og hold øje med det. Lad det køle af. Kontakt Hilti Service.
Produktet er overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet).
  • Vælg et produkt, der egner sig til opgaven.
Lysdioder på batteriet er ikke aktive.
Batteriet er ikke korrekt isat.
  • Bring batteriet i indgreb med et dobbeltklik.
Aflad batteri.
  • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
  • Bring batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur.
1 lysdiode på batteriet blinker.
Aflad batteri.
  • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
  • Bring batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur.
4 lysdioder på batteriet blinker.
Produktet er kortvarigt overbelastet.
  • Slip afbryderen, og betjen den igen.
Overophedningsbeskyttelse.
  • Lad produktet køle af, og rengør ventilationsåbningerne.
Produktet har ikke fuld ydelse.
Afbryderen er ikke trykket helt ind.
  • Tryk afbryderen helt ind til anslag.
Knappen "halv effekt" er aktiveret.
  • Tryk på knappen "halv effekt".
Boret drejer ikke.
Funktionsvælger er ikke gået i indgreb eller befinder sig i positionen "Mejsling" Image alternative eller i positionen "Placering af mejsel" Image alternative.
  • Anbring funktionsvælgeren i stillingen "Hammerboring" Image alternative, mens maskinen er standset.
Værktøjet kan ikke frigøres.
Værktøjsholderen er ikke trukket helt tilbage.
  • Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag, og tag værktøjet ud.
Sidegrebet er ikke rigtigt monteret.
  • Løsn sidegrebet, og monter det korrekt, så spændebåndet og sidegrebet er i indgreb i fordybningen.
Produktet starter ikke.
Den elektroniske startspærre efter en strømafbrydelse er aktiveret.
  • Sluk produktet, og tænd det igen.
Serviceindikatoren lyser.
Servicetiden er nået.
  • Få produktet repareret af Hilti Service.
Serviceindikatoren blinker
Skader på produktet.
  • Få produktet repareret af Hilti Service.
Til/Fra-indikatoren blinker.
Produktet er kortvarigt overbelastet.
  • Slip afbryderen, og betjen den igen.
Overophedningsbeskyttelse.
  • Lad produktet køle af, og rengør ventilationsåbningerne.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
  • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

  • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.