Sprog

RT 6–A22

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteritypeserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Bestemmelsesmæssig anvendelse .
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Blindnittepistol, batteridrevet
  RT 6–A22
  Generation:
  01
  Serienummer :

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan virke utilsigtet og medføre brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
 • Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medføre eksplosion.
 • Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er anført i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Forsøg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af producenten eller af autoriserede forhandlere.

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter

Ud over sikkerhedsforskrifterne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje.
Personlig sikkerhed
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produktet.
 • Brug altid den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i teknisk fejlfri stand.
 • Maskinen er kun beregnet til bearbejdning af blindnitter.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Brug ikke maskinen, hvis du er ukoncentreret.
 • Brug kun originalt Hilti tilbehør og reservedele eller dele af samme kvalitet for at undgå risiko for ulykker.
 • Brug kun befæstelseselementer, der er bestemt og godkendt til maskinen.
 • Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
 • Ret aldrig maskinen mod dig selv eller andre personer.
 • Tryk aldrig maskinen mod hånden eller andre legemsdele (eller mod en anden persons legemsdele).
 • Elementerne må kun skydes i metalliske underlagsmaterialer. Forsøg ikke at skyde elementer i andre underlag.
 • Aktiver først aftrækkeren, når maskinen er i kontakt med underlaget og presses imod dette.
 • Hold altid boltepistolen i en ret vinkel i forhold til underlaget ved inddrivning, så befæstelseselementet ikke styres bort fra underlagsmaterialet.
 • Skyd ikke et element i to gange, da dette kan medføre, at elementet brækker.
 • Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Boltepistolen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er ladt.
 • Fjern altid blindnitten før rengørings-, service- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Lad aldrig maskinen være uden opsyn.
 • Opbevar maskiner, som ikke anvendes, afladet (blindnitte fjernet) på et tørt og aflåst sted, der er utilgængeligt for børn.
 • Undlad at skille maskinen ad, når den er varm. Hvis det er absolut nødvendigt at skille den ad, skal du sørge for at bære beskyttelseshandsker.
 • Brug aldrig maskinen, hvis der er dele, der er beskadiget, eller betjeningselementerne ikke fungerer korrekt. Få instrumentet repareret af Hilti Service.
 • Tryk ikke på kontakten, når der sidder en blindnitte i maskinen.
 • Kig ikke direkte ind i belysningen (lysdiode), og lys ikke ind i ansigtet på andre personer. Der er fare for at blive blændet.
Sikkerhed på arbejdspladsen
 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på.
 • Brug skridsikre sko.
 • Sørg for, at du og personer, der opholder sig i nærheden, når produktet er i brug, bærer egnede beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn og beskyttelseshandsker.
 • Når maskinen ikke er i brug, skal du opbevare maskine og blindnitter sikkert aflåst og uden for børns rækkevidde.
 • Sørg for, at børn og andre personer ikke har adgang til arbejdsområdet.
 • Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Inden du skyder elementer i, skal du forvisse dig om, at der ikke befinder sig nogen på bagsiden af de plader, som skal monteres.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Læs de særlige retningslinjer for transport, opbevaring og brug af lithium‑ion-batterier.
 • Hold batterier på sikker afstand af høje temperaturer, direkte solindstråling og ild.
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået et slag, er faldet på gulvet fra mere end en meters højde eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontakt i så fald altid Hilti  Service .
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service .

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Mundstykke
 2. Ståltylle
 3. Patronhus
 4. Patron
 5. Trykbøsning
 6. Trykfjeder
 7. Adapterstykke
 8. Opsamlingsbeholder
 9. Batteriladetilstands- og fejlindikator
 10. Frigøringsknapper til batteriet med ekstrafunktion til aktivering af ladetilstandsindikator
 11. Batteri
 12. Belysning/overbelastningsindikator (LED)
 13. Kontakt

Leveringsomfang

Blindnittepistol, 4 mundstykker, nøgle, aftagelig opsamlingsbeholder, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en håndført batteridrevet blindnittepistol.

 • Anvend kun Hilti lithium-ion-batterier i typeserien B22 til dette produkt.

 • Anvend kun Hilti ladere i C4/36-serien til disse batterier.

Indikator for lithium-ion-batteriet

Lithium-ion-batteriets ladetilstand og fejl på maskinen signaleres via lithium-ion-batteriets indikator. Lithium-ion-batteriets ladetilstand vises efter berøring af de to batterifrigøringsknapper.
Tilstand
Betydning
4 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 75 % til 100 %
3 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 50 % til 75 %
2 lysdioder lyser.
Ladetilstand: 25 % til 50 %
1 lysdiode lyser.
Ladetilstand: 10 % til 25 %
1 lysdiode blinker.
Ladetilstand: < 10 %
1 lysdiode blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Batteriet er overophedet eller helt afladet.
4 lysdioder blinker, maskinen er ikke klar til brug.
Maskinen er overbelastet eller overophedet.
Når afbryderen er aktiveret, og op til 5 sekunder efter at afbryderen er sluppet, er det ikke muligt at få vist ladetilstanden.
Hvis lysdioderne på batteriets indikator blinker, henvises til beskrivelsen i kapitlet Fejlafhjælpning.

Overbelastningsbeskyttelse

I tilfælde af overbelastning kobler maskinen automatisk fra, og overbelastningsindikatoren blinker i de næste 10 sekunder.
I dette tidsrum kan maskinen ikke anvendes. Sædvanligvis skyldes overbelastningen rester i patronmekanismen, som derfor skal rengøres omhyggeligt. Til dette formål skal du følge anvisningerne for fjernelse af rester, som fremgår af kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. Når blokeringen er fjernet, bør maskinen igen være klar til brug.

Tekniske data


RT 6-A22
Nominel spænding
21,6 V
Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
2,7 kg
Slaglængde
25 mm

Batteri

Batteridriftsspænding
21,6 V
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Betteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation

RT 6-A22
Lydeffektniveau LWA
98,9 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau KWA
3 dB(A)
Lydtrykniveau LpA
85,9 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau kPa
3 dB(A)
Vibrationsinformation

RT 6-A22
Vibrationsværdi ah,D
0,94 m/s²
Usikkerhed for de nævnte vibrationsværdier K
0,033 m/s²

Parring af mundstykke med de blindnitter, der skal anvendes

Mundstykkebetegnelse
Blindnittediameter for alle gængse materialer
RTN 2.4
2,4 mm
RTN 3.2
3,2 mm
RTN 4.0
4,0 mm
RTN 4.8
4,8 mm
5,0 mm (kun aluminiumblindnitter)

Forberedelse af arbejdet

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknapper.
 2. Træk batteriet ud af maskinen.

Udskiftning af mundstykket

FORSIGTIG
Fare for personskader Du kan komme til skade på en blindnitte.
 • Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen blindnitte i maskinen.
 1. Tryk på kontakten, og hold den inde.
 2. Løsn mundstykket med en passende ringnøgle (12 mm), og skru det helt af.
 3. Skru det nye mundstykke på.
 4. Fastspænd mundstykket med en egnet ringnøgle.

Arbejde

Iskydning af blindnitte

 1. Installer det mundstykke, som egner sig til den anvendte nittediameter.
 2. Før blindnitten ind i mundstykket.
 3. Sæt produktet på emnet, så det flugter.
  Det er kun muligt at fastgøre forborede emner.
 4. Tryk kort på kontakten for at drive blindnitten ind.
 5. Vip produktet bagud for at bortskaffe den afrevne nittedorn i opsamlingsbeholderen.

Tømning af opsamlingsbeholder

 1. Skru opsamlingsbeholderen mod uret for at tage den af.
 2. Tøm opsamlingsbeholderen.
 3. Skru opsamlingsbeholderen på produktet igen.

Rengøring og vedligeholdelse af produktet

Fjernelse af metalliske rester

 1. Tag en passende gaffelnøgle (24 mm), og løsn ståltyllen.
 2. Skru ståltyllen helt af.
 3. Bank ståltyllen grundigt ren.
 4. Skru mundstykket af, og rengør desuden ståltyllen med en klud, indtil alle metalrester er fjernet.
 5. Skru mundstykket på igen.
 6. Løsn patronhuset med en passende ringnøgle (17 mm), og skru det helt af.
 7. Fjern den tredelte patron (patronkæberne).
 8. Bank patronhuset omhyggeligt rent.
 9. Rengør patronhuset og patronkæberne med en klud med påsprøjtet rustbeskytter, til alle metalrester er fjernet.
  Udskift patronkæberne, hvis de er slidt.
 10. Fjern nu trykbøsningen med trykfjeder.
 11. Rengør trykbøsningen og trykfjederen med en klud.
 12. Rengør adapterstykket med en klud.
 13. Anvend en 15 mm nøgle for at sikre, at forbindelsesakslen sidder fast.
 14. Indsæt nu alle dele igen i omvendt rækkefølge.
  Påfør i den forbindelse et tyndt lag Hilti fedt på trykbøsningens og patronhusets yderside.
  Spray en dråbe olie ind i patronhuset.
 15. Fastspænd ståltylle med en passende gaffelnøgle (24 mm).

Fjernelse af metaldele fra patronhuset

 1. Tag en passende gaffelnøgle (24 mm), og løsn ståltyllen.
 2. Skru ståltyllen helt af.
 3. Bank ståltyllen grundigt ren.
 4. Løsn patronhuset med en passende ringnøgle (17 mm), og skru det helt af.
 5. Bank patronhuset omhyggeligt rent.
  • I den forbindelse falder den tredelte patron og metaldelene ud.
 6. Indsæt nu alle dele igen i omvendt rækkefølge.
  Spray en dråbe olie ind i patronhuset.
 7. Fastspænd ståltylle med en passende gaffelnøgle (24 mm).

Kontrol af korrekt montering af patronhuset

 1. Tag en passende gaffelnøgle, og løsn ståltyllen.
 2. Skru ståltyllen helt af.
 3. Kontrollér, at patronhuset er monteret korrekt.
 4. Skru om nødvendigt patronhuset helt på adapterstykket igen.
 5. Skru ståltyllen på igen.
 6. Spænd ståltyllen fast med en passende gaffelnøgle.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern fastsiddende snavs forsigtigt.
 • Rengør forsigtigt evt. ventilationsåbninger med en tør, blød børste.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Brug en ren, tør klud til at rengøre kontakterne på produktet.
Pleje af Li-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet unødigt udsættes for støv og snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugtighed (f.eks. dyppe det i vand eller lade det stå ude i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemvådt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isoler det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Hold batteriet frit for udefrakommende olie og fedt. Lad ikke unødigt støv og snavs samle sig på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
  Berør ikke batteriets kontakter, og fjern ikke det fedt fra kontakterne, som er påført fra fabrikken.
 • Rengør kun huset med en hårdt opvredet klud. Brug ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få straks produktet repareret af Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontroller dem for korrekt funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som Hilti har godkendt, finder du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Blindnittepistolen er fungerer ikke

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Lysdioder er ikke aktive.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et hørbart klik.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
 • Bring batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur.
1 lysdiode blinker.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Batteriet er for varmt eller for koldt.
 • Bring batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur.
4 lysdioder blinker.
Produktet er kortvarigt overbelastet.
 • Slip afbryderen, og betjen den igen.
Overophedningsbeskyttelse.
 • Lad produktet køle af, og rengør ventilationsåbningerne.
Overbelastningsindikatoren blinker i 10 sekunder.
Overbelastningsbeskyttelse.
 • Fjern metalliske rester .
Blindnitte skydes ikke i.
Aflad batteri.
 • Udskift batteriet, og oplad det tomme batteri.
Patronkæber er tilsmudsede eller slidte.
 • Rengør patronkæberne, eller skift dem ud.
Patronhuset ikke skruet korrekt på.
 • Skru patronhuset korrekt på .
Trykfjeder svækket eller defekt.
 • Udskift trykfjederen .
Ingen bortskaffelse af nittedorne.
Forkert mundstykke anvendt.
 • Udskift mundstykket .
Mundstykket er slidt.
 • Udskift mundstykket .
Nittedorn fastklemt i patronkæber.
 • Fjern nittedornrester fra patronhuset .
Ståltyllen er tilsmudset.
 • Rengør ståltyllen .
Opsamlingsbeholderen er fuld.
 • Tøm opsamlingsbeholderen .

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Image alternative
Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r9615527.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.