Sprog

TE 3000-AVR

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Symboler på produktet

Symboler på produktet

Følgende symboler kan anvendes på produktet:
Image alternative Kapslingsklasse II (dobbeltisoleret)
Image alternative Må ikke transporteres med kran
Image alternative Trådløs dataoverførsel

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Mejselhammer
  TE 3000‑AVR
  Generation
  03
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til hamre

Sikkerhedsanvisninger for alle opgaver
 • Brug høreværn. Støjpåvirkningen kan medføre høretab.
 • Brug de ekstrahåndgreb, som følger med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan det medføre personskader.
 • Hold kun maskinen i de isolerede håndtag, når du udfører arbejder, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte elledninger eller maskinens netkabel. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Anvend kun produktet i teknisk fejlfri stand.
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produktet.
 • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
 • Kontrollér, at sidegrebet er monteret rigtigt og fastgjort korrekt. Hold altid fast i produktet med begge hænder på de dertil beregnede håndtag. Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Anvend kun Hilti -mejsler med TE-H-forbindelsesende til dette produkt.
 • Udskift kun mejslen med værktøjet i vandret position, aldrig lodret.
 • Før mejslen ind i værktøjsholderen, indtil denne går i indgreb med et hørbart klik, og den gule advarselsring ikke længere kan ses.
 • Kontrollér, at mejslen går korrekt i indgreb. VIGTIGT: Hvis mejslen ikke er sikret, kan der pludselig opstå farlige situationer!
 • Start kun dette produkt, når det står i arbejdsposition, ikke i transportposition!
 • Hold pauser under arbejdet, og lav øvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
 • Maskinen må ikke anvendes af børn, svagelige personer eller personer, der ikke er instrueret i brugen.
 • Maskinen skal opbevares uden for små børns rækkevidde.
 • Find ud af, hvilken fareklasse det støv, der opstår ved arbejdet, har, inden du går i gang med arbejdet. Anvend en industristøvsuger med en officielt tilladt beskyttelsesklassificering, som opfylder de lokale støvbeskyttelsesbestemmelser.
 • Anvend så vidt muligt støvudsugning og en egnet mobil støvsuger. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, beton / murværk / natursten, som indeholder kvarts, og mineraler samt metal kan være sundhedsfarlige.
 • Sørg for en god ventilation af arbejdspladsen, og brug om nødvendigt et åndedrætsværn, som egner sig til den pågældende støvtype. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Bestemte støvtyper, f.eks. støv fra ege- og bøgetræ, er kræftfremkaldende, især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler). Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk.
Elektrisk sikkerhed
 • Kontrollér før påbegyndelse af arbejdet arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en metaldetektor. Udvendige metaldele på maskinen kan medføre elektrisk stød, hvis du ved en fejl kommer til at beskadige en elledning.
 • Kontrollér produktets tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget. Hvis tilslutningskablet til det elektriske værktøj er ødelagt, skal det udskiftes med en særlig og godkendt tilslutningsledning, der fås i kundeserviceafdelingen. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede. Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Få med regelmæssige mellemrum Hilti Service til at kontrollere tilsmudset elværktøj ved hyppig bearbejdning af ledende materialer. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød.
 • Sluk elværktøjet ved strømafbrydelser, og træk netstikket ud. Dette forhindrer utilsigtet ibrugtagning af produktet, når strømmen vender tilbage.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Håndtag med tænd/sluk-knap
 2. Serviceindikator
 3. Bæregreb
 4. Håndtag
 5. Stikforbindelse netkabel
 6. Netkabel med kodet stikforbindelse
 7. Ventilationsåbninger
 8. Værktøjsholder

Oversigt over transportvogn

Image alternative
 1. Håndtag
 2. Lastsikring
 3. Låsebøjle
 4. Holder til forbrugsmateriale (mejsel)
 5. Hjul
 6. Hjulsikring (skive, split)
 7. Holdedorn
 8. Bæregreb

Tilsigtet anvendelse

Det beskrevne produkt er en håndført mejselhammer med 28 mm sekskantet værktøjsholder. Det er beregnet til mejselopgaver i beton, murværk og asfalt. Andre anvendelsesmuligheder er stampning og gravning.

 • Maskinen må kun sluttes til den netspænding og -frekvens, som er angivet på typeskiltet.

Potentiel forkert brug

Dette produkt egner sig ikke til bearbejdning af sundhedsskadelige materialer.
Dette produkt egner sig ikke til arbejde i fugtige miljøer.

Serviceindikator

Mejselhammeren er udstyret med en serviceindikator med lyssignal.
Tilstand
Betydning
Serviceindikatoren lyser rødt.
 • Tidspunktet for service er nået. Indlever dit produktet hos Hilti Service.
 • Skader på produktet. Indlever dit produktet hos Hilti Service.
Serviceindikatoren blinker rødt.
 • Midlertidig fejl. Vent 10 sekunder, indtil lampen holder op med at blinke.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, hvis lampen ikke holder op med at blinke efter 10 sek., og vent 2 minutter.
 • Indlevér produktet til Hilti Service, hvis lampen ikke holder op med at blinke.
Standbylampen blinker grønt.
 • Overophedningsbeskyttelse.
 • Lad produktet køle af.
Standbylampen lyser grønt.
Produktet er klar til brug.
Indlever dit produktet hos Hilti Service i god tid. På den måde er det altid klar til brug.

Active Vibration Reduction

Produktet er udstyret med et Active Vibration Reduction (AVR)-system, som reducerer vibrationsniveauet markant.

Leveringsomfang

Mejselhammer, brugsanvisning, fedt.
Transportvognen fås som ekstratilbehør.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Nominel spænding, nominel strøm, frekvens og / eller nominelt strømforbrug fremgår af det landespecifikke typeskilt.
Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af maskinens nominelle spænding.

TE 3000‑AVR
Vægt i henhold til EPTA-procedure 01
27,1 kg
Enkeltslagsenergi i henhold til EPTA-procedure
85 J
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgivende temperatur under drift
−20 ℃ … 55 ℃

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 60745

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation
Lydeffektniveau (LWA)
106 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
3 dB(A)
Lydtrykniveau (LpA)
95 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
3 dB(A)
Vibrationsinformation
Mejsling (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Usikkerhed (K)
1,5 m/s²

Anvendelse af forlængerledning

ADVARSEL
Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget.
 • Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt ledningstværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde. I modsat fald kan der forekomme effekttab på maskinen og overophedning af ledningen.
 • Kontrollér regelmæssigt forlængerledningen for beskadigelser.
 • Udskift beskadigede forlængerledninger.
 • Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug.
Anbefalede minimale tværsnit og maksimale ledningslængder finder du bagest i denne dokumentation som QR-kode.

Forberedelse af arbejdet

FORSIGTIG
Fare for personskader! Utilsigtet start af produktet.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Indsatsværktøj

Anvend kun Hilti -mejsler med TE-H -forbindelsesende til dette produkt.
Andre mejsler kan ikke fastgøres korrekt, og den gule advarselsring på værktøjets låsemekanisme forbliver synlig. Den viser, at indsatsværktøjet ikke egner sig til denne mejselhammer!
Image alternative
 • Kontrollér hver gang før brug, at den gule advarselsring på værktøjets låsemekanisme ikke kan ses.

Isætning af indsatsværktøj

Kontrollér værktøjet for skader og ujævn slitage før hver ibrugtagning, og udskift det om nødvendigt.
Image alternative
 1. Smør indsatsværktøjets indstiksende med et tyndt lag fedt.
 2. Før mejslen med TE-H -forbindelsesenden ind i værktøjsholderen, indtil denne går i indgreb med et hørbart klik, og den gule advarselsring ikke længere kan ses.
 3. Kontrollér, at værktøjet sidder sikkert fast ved at trække i det.
  Anvend kun originalt fedt fra Hilti . Hvis der anvendes en fedttype, som ikke egner sig, kan det medføre skader på produktet.

Tilslutning af aftageligt netkabel

Image alternative
FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af krybestrøm ved tilsmudsede kontakter.
 • Slut kun den aftagelige elstikforbindelse til den elektriske maskine i ren, tør og spændingsfri tilstand.
 1. Sæt den kodede, aftagelige elektriske stikforbindelse helt ind i maskinen, indtil låsemekanismen går hørbart i indgreb.
 2. Sæt stikket i stikkontakten.
  Hilti anbefaler altid at lade det aftagelige netkabel blive siddende i værktøjet. Det aftagelige netkabel skal kun trækkes ud ved brud/beskadigelse.

Arbejde

ADVARSEL
Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis netkablet eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, skal du omgående afbryde maskinen og kablet fra lysnettet. Berør ikke det defekte sted!
 • Kontrollér regelmæssigt alle tilslutningsledninger. Udskift defekte forlængerledninger. Få beskadigede netkabler udskiftet af en autoriseret elektriker.
Det anbefales at anvende et fejlstrømsrelæ (HFI) med en brydestrøm på maks. 30 mA.

Start af mejselhammer

Image alternative
 1. Tryk hårdt på håndtaget og tænd/sluk-knappen på samme tid.
  • Mejselhammeren starter.
 2. Hold tænd/sluk-knappen inden under arbejdet.
  • Endvidere kan du ved at trykke hårdt på håndtaget styre maskinens ydelse.
  Ved pauser over 1 minut skifter maskinen tilbage i startindstilling. For at genstarte maskinen skal du igen trykke hårdt på håndtaget og tænd/sluk-knappen.

Mejsling

Mejslen kan indstilles i 6 forskellige positioner (i trin på 60°). Dette gør, at man med flad- og formmejsler altid kan arbejde i den korrekte arbejdsstilling.
Image alternative
 1. Sæt stikket i stikkontakten.
 2. Sæt mejslen på ca. 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") fra kanten.
 3. Tryk hårdt på håndtaget og tænd/sluk-knappen.
 4. Begynd mejselopgaven i en vinkel på 90° i forhold til betonoverfladen, og ret spidsen hen imod kanten. Bevæg derefter vinklen i retning af 70° til 80°, og bryd materialet løs.
  • Ved armeringsjern skal du altid føre mejslen hen imod kanten af materialet, ikke hen imod armeringsjernet.
  Arbejde ved lave temperaturer:
  Maskinens slagmekanisme kan kun arbejde over en bestemt minimumtemperatur. For at opnå denne skal du kortvarigt sætte maskinen på underlaget og lade den køre i tomgang. Gentag om nødvendigt dette, indtil slagmekanismen fungerer.

Udtagning af indsatsværktøj

ADVARSEL
Fare for personskader Værktøjet bliver varmt under brug og kan have skarpe kanter.
 • Brug beskyttelseshandsker, når du skifter værktøj.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Træk værktøjslåsen tilbage indtil anslag.
 3. Tag indsatsværktøjet ud.
 4. Image alternative VIGTIGT! Læg ikke det varme værktøj på let antændelige materialer.

Adskillelse af det aftagelige netkabel fra den elektriske maskine

 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Tryk på låseknappen, og træk den kodede, aftagelige elektriske stikforbindelse ud.
 3. Træk netkablet ud af maskinen.
  Hilti anbefaler altid at lade det aftagelige netkabel blive siddende i værktøjet. Det aftagelige netkabel skal kun trækkes ud ved brud/beskadigelse.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk stød! Pleje og vedligeholdelse med isat netstik kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Træk altid netstikket ud før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
ADVARSEL
Fare for elektrisk stød! Fagmæssigt ukorrekte reparationer på elektriske dele kan medføre alvorlige personskader og forbrændinger.
 • Reparationer på eldelene må kun udføres af en elektriker.
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Transport og opbevaring

Transport
 • Transportér ikke dette produkt med isat værktøj.
 • Sørg for sikker fastgørelse under transport.
 • Kontrollér hver gang efter transport alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.
Opbevaring
 • Opbevar altid dette produkt med netstikket trukket ud.
 • Opbevar dette produkt på et tørt og utilgængeligt sted for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér efter længerevarende opbevaring alle synlige dele for skader og betjeningselementerne for fejlfri funktion.

Transport med transportvogn

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af høj vægt Mejselhammeren er tung.
 • Anvend så vidt muligt altid transportvognen. Hvis der ikke står nogen transportvogn til rådighed, skal mejselhammeren altid transporteres af to personer.
Stil ikke transportvognen på skrånende underlag.
Sørg for, at transportvognen står på et stabilt underlag.
Vælg sikre transportveje.
 1. Anbring mejselhammeren på transportvognens holdedorn.
 2. Fastgør mejselhammeren med låsebøjlen under transporten.
 3. Sæt mejslen i holderen til forbrugsmateriale, og sørg for, at den er i låst position.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejlsøgning

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Mejselhammeren starter ikke.
Elektronikken initialiseres (op til ca. 4 sekunder fra isætning af stikket)
 • Sluk maskinen, og tænd den igen.
Netstrømforsyningen afbrudt
 • Tilslut en anden elektrisk maskine, og kontrollér dennes funktion.
Den elektroniske startspærre efter en strømafbrydelse er aktiveret
 • Sluk maskinen, og tænd den igen.
Generatoren er i Sleep Mode
 • Belast generatoren med endnu en forbruger (f.eks. en arbejdslampe). Sluk derefter maskinen, og tænd den igen.
Aftageligt netkabel ikke isat korrekt
 • Tilslut det aftagelige netkabel korrekt på den elektriske maskine.
Serviceindikatoren lyser rødt.
Maskinen er beskadiget, eller tidspunktet for service er nået
 • Produktet må kun repareres af Hilti Service.
Serviceindikatoren blinker rødt.
Midlertidig fejl
 • Vent 10 sekunder, indtil lampen holder op med at blinke.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, hvis lampen ikke holder op med at blinke efter 10 sek., og vent 2 minutter.
 • Indlevér produktet til Hilti Service, hvis lampen ikke holder op med at blinke.
Strømforsyningen har for høj spænding
 • Udskift stikdåsen. Kontrollér nettet.
Standbylampen blinker grønt.
Overophedningsbeskyttelse
 • Lad produktet køle af.
 • Rengør ventilationsåbningerne. Drift er fortsat mulig i tomgang.
Ingen slagfunktion.
Maskinen er for kold
 • Sæt mejselhammeren på underlaget, og lad den køre i tomgang. Gentag om nødvendigt proceduren, indtil slagmekanismen arbejder.
Mejselhammeren slår med stærkt nedsat frekvens.
Tomslag (mejslen slår ikke på hårdt underlag)
 • Slip afbryderen, og start maskinen igen, eller:
 • Tryk også håndgrebet helt i bund, mens afbryderen er trykket ind.
Mejselhammeren vil ikke starte eller slår fra under drift.
Forlængerledning for lang og / eller med for lille tværsnit
 • Anvend en forlængerledning med godkendt længde og / eller med tilstrækkeligt tværsnit.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)

Image alternative
Under følgende link finder du tabellen med farlige stoffer: qr.hilti.com/r11668382.
Et link til RoHS-tabellen finder du i slutningen af denne dokumentation som QR-kode.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.