Sprog

DX 6

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler

Derudover anvendes følgende symboler:
Image alternative Hvis dette mærke findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Påbudssymboler

Følgende påbudssymboler anvendes på produktet:
Image alternative Vigtigt! Følg anvisningerne.
Image alternative Brug hovedværn
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn

Displayindikatorer

Følgende displayindikatorer kan vises:
Image alternative Dette symbol angiver batteriets ladetilstand. Hvis batteriet er tomt, vises vedligeholdelsessymbolet.
Image alternative Vedligeholdelsessymbolet viser, at det er tid til vedligeholdelse. Det vises efter 5 år, 30.000 inddrivninger, eller hvis batteriet er tomt. Vores anbefaling: Kontakt Hilti Service.
Image alternative Inddrivningstælleren viser, hvornår maskinen skal serviceres næste gang. En bjælke står her for 500 inddrivninger. I alt er der 5 bjælker, som står for i alt 2500 inddrivninger.
Image alternative Dette symbol viser, om Bluetooth er aktiveret. Hvis symbolet ikke vises i displayet, er Bluetooth deaktiveret.

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne boltepistol. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dets brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelse til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Boltepistol
  DX 6
  Generation
  01
  Serienummer

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger for pulverdrevne boltepistoler til skudmontage

 • Foretag ingen manipulationer eller ændringer af boltepistolen.
 • Anvend altid boltepistoler, udstyrsdele (standplader, boltføringer, magasiner, stempler og tilbehør) og forbrugsmidler (befæstelseselementer og patroner), der passer sammen.
 • Kontrollér boltepistolen og tilbehøret for eventuelle skader.
 • De bevægelige dele skal fungere korrekt og må ikke sidde fast. Overhold anvisningerne for rengøring og oliesmøring i denne brugsanvisning.
 • Alle delene skal være monteret korrekt for at sikre, at boltepistolen fungerer fejlfrit. Beskadigede dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af Hilti -service, hvis der ikke er angivet andet i brugsanvisningen.
 • Anvend kun Hilti DX patroner eller andre egnede patroner, som overholder de minimale sikkerhedskrav.
 • Anvend kun boltepistolen i til de formål, den er beregnet til.
 • Inddriv ikke befæstelseselementer i uegnede underlagsmaterialer, f.eks. for tynde, for hårde eller for skøre materialer. Inddrivning i disse materialer kan forårsage befæstelseselementbrud, afslået materiale eller skydning helt igennem materialet. Eksempler på uegnede materialer er:
 • Svejsesamlinger i stål, støbejern, marmor, kunststof, bronze, messing, kobber, isolationsmateriale, hultegl, keramiktegl, tynde plader (< 4 mm), og gasbeton.
 • Overhold anvisningerne i Hilti s 'Håndbog om befæstelsesteknik' eller Hilti s lokale udgave af 'Teknisk vejledning i befæstelsesteknik'. Overhold desuden altid brugsanvisningen til det befæstelseselement, der skal inddrives.
Krav før brug
 • Du må kun betjene eller vedligeholde boltepistolen, hvis du har tilladelse til dette og er blevet instrueret i de mulige farer.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr ved brug af boltepistolen.
 • Brug egnede beskyttelsesbriller og sikkerhedshjelm.
 • Brug beskyttelseshandsker. Boltepistolen kan blive varm, når man arbejder med den.
 • Brug høreværn. Tænding af en drivladning kan medføre høreskader.
 • Brug skridsikre sko.
Sikkerhed på arbejdspladsen
 • Sørg for at holde arbejdspladsen ryddelig. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden på arbejdspladsen kan medføre ulykker.
 • Sørg for god arbejdsbelysning og i lukkede rum desuden for tilstrækkelig ventilation.
Personlig sikkerhed
 • Tryk ikke boltepistolen ind mod hånden eller en anden legemsdel! Ret aldrig boltepistolen mod andre personer!
 • Pres ikke boltepistolen sammen med hånden på magasin eller boltføring, stempel eller stempelføring eller et påsat befæstelseselement. Hvis boltepistolen presses sammen med hånden, kan boltepistolen gøres klar til drift, også selvom der ikke er monteret en boltføring. Derved opstår der fare for alvorlige personskader både for dig og andre.
 • Alle personer i nærheden skal bære høreværn, øjenværn og beskyttelseshjelm.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, holde øje med hvad man laver og bruge boltepistolen til skudmontage fornuftigt. Brug ikke boltepistolen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Afbryd arbejdet, hvis du har smerter eller føler dig utilpas. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af boltepistolen kan medføre alvorlige personskader.
 • Undgå uhensigtsmæssige kropsstillinger. Sørg for at have et sikkert fodfæste, og hold balancen.
 • Hold altid boltepistolen i bøjede arme og ikke i strakte arme, når den betjenes.
 • Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes.
Omhyggelig omgang med og brug af boltepistoler til skudmontage
 • Brug kun boltepistolen i fejlfri stand til formål, den er beregnet til. Brug den ikke til formål, den ikke er beregnet til.
 • Brug ikke boltepistolen på steder, hvor der er brand- og eksplosionsfare.
 • Kontrollér før inddrivning af befæstelseselementer, at der ikke opholder sig nogen bag den bygningsdel, som befæstelseselementet inddrives i. Fare på grund af inddrevne befæstelseselementer!
 • Sørg for, at boltepistolens munding aldrig rettes mod dig selv eller andre personer.
 • Boltepistolen må kun holdes på de dertil beregnede grebsflader.
 • Hold grebsfladerne tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Tryk kun på aftrækkeren, når boltepistolen er trykket fuldstændig og lodret mod underlaget.
 • Kontrollér den valgte effektindstilling, før arbejdet påbegyndes.
 • Driv befæstelseselementer ind i underlaget som test.
 • Sæt altid boltepistolen mod glatte, jævne og frie overflader, der understøttes fuldt ud af underlaget.
 • Hold altid boltepistolen mod underlaget i en ret vinkel ved inddrivning. Derved nedsættes risikoen for, at et befæstelseselement rikochetterer efter at have studset underlaget.
 • Driv ikke befæstelseselementer ind i eksisterende huller, medmindre det anbefales af Hilti (f.eks. DX-Kwik).
 • Driv ikke allerede anvendte befæstelseselementer ind – fare for personskader! Anvend et nyt befæstelseselement.
 • Et befæstelseselement, der ikke drives langt nok ind, må ikke inddrives igen! Befæstelseselementet kan potentielt brække.
 • Overhold de nødvendige kantafstande og afstande mellem befæstelseselementer (se kapitlet Minimumafstande).
 • Boltepistolen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er ladt.
 • Tøm altid boltepistolen (patron og befæstelseselementer) før rengøring, service og vedligeholdelse, ved skift af boltføring, ved arbejdsophør samt i forbindelse med opbevaring.
 • Transportér og opbevar boltepistolen i dertil beregnede Hilti kuffert.
 • Opbevar boltepistoler, som ikke anvendes, i afladet tilstand på et tørt og aflåst sted, der er utilgængeligt for børn.
 • Kontrollér før inddrivning underlaget for elektriske ledninger, vandrør og gasledninger.
 • Du kan få detaljerede informationer ved at rekvirere Hilti s 'Håndbog om befæstelsesteknik' eller Hilti s lokale udgave af 'Teknisk vejledning i befæstelsesteknik' i Hilti  Store.
Termiske sikkerhedsforanstaltninger
 • Overskrid aldrig den anbefalede maksimale inddrivningsfrekvens, som fremgår af kapitlet Tekniske data .
 • Hvis boltepistolen er blevet overophedet, eller hvis patronstrimlerne deformeres eller smelter, skal du fjerne patronstrimlerne og lade boltepistolen køle af.
 • Adskil ikke boltepistolen, hvis den er varm. Lad boltepistolen køle af.
Eksplosionsfare ved patroner
 • Anvend kun patroner, som egner sig og er godkendt til boltepistolen.
 • Fjern patronstrimlen, når du har brug for en pause, har afsluttet arbejdet, eller når boltepistolen skal transporteres.
 • Forsøg ikke at fjerne befæstelseselementer og/eller patroner fra magasinstrimlen eller fra boltepistolen med vold.
 • Opbevar ubrugte patroner i overensstemmelse med opbevaringsforskrifterne for patroner til pulverdrevne boltepistoler til skudmontage (f.eks. tørt, temperatur på mellem 5 ° C og 25 ° C) og på et sikkert sted.
 • Lad ikke ubrugte eller delvist brugte patronstrimler ligge og flyde. Opsaml de brugte patronstrimler, og opbevar patronstrimlerne på et egnet sted.
 • Overhold alle anvisningerne om sikkerhed, håndtering og opbevaring i sikkerhedsdatabladet til patronerne.

Beskrivelse

Produktoversigt (boltepistol)

Image alternative
 1. Indstillingsring for inddrivningsenergi
 2. Styrebøsning
 3. Udstødningsstempeltilbageføring
 4. Stempel
 5. Stempelringe
 6. Frigøringsknap for "indstillingsring for inddrivningsenergi"
 7. Hus
 8. Patronskakt (udkast)
 9. Betjeningsknap på displayet
 10. Patronskakt (indskubning)
 11. Aftrækker
 12. Ventilationsåbninger
 13. Montageinterface til tilbehør
 14. Grebsflader

Produktoversigt (boltføringer)

Image alternative
 1. Frigøringsknap (boltføring)
 2. Buffer
 3. Magasinlås
 4. Frigøringsknap (magasinlås)
 5. Sømdetektor med genladeindikator (rød)
 6. Udskifteligt rør til boltføring

Betjeningselementer på boltepistolen

Følgende betjeningselementer befinder sig på boltepistolen:
Image alternative Frigøringsknap for "indstillingsring for inddrivningsenergi"
Denne knap frigør indstillingsringen for inddrivningsenergi eller anvendes til afmontering af udstødningsstempeltilbageføringen.
Image alternative
Image alternative
Frigøringsknap til boltføring (A)
Denne knap frigør boltføringen (enkeltboltepistol og magasin) i forbindelse med udskiftning af boltføringen eller rengøring af boltepistolen.
Frigøringsknap til magasinlås (B)
Denne knap frigør magasinlåsen til isætning af befæstelseselementer.

Korrekt anvendelse

Det beskrevne produkt er en boltepistol til inddrivning af hærdede søm, bolte og befæstelseselementer i beton, stål og kalksandsten.

Produktet må kun anvendes sammen med udstyr, som passer til boltepistolen. Boltføringer, stempler og befæstelseselementer skal være afstemt efter hinanden.
Produktet må kun anvendes med reservedele og tilbehør fra Hilti samt med patroner og befæstelseselementer fra Hilti eller andre egnede patroner og befæstelseselementer.

Bluetooth®

Navnet Bluetooth ® samt symbolerne (logoer) er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver anvendelse af dette navn/disse logoer af Hilti Aktiengesellschaft sker på licens.
Bluetooth er en trådløs dataoverførselsfunktion, som to Bluetooth-kompatible produkter kan bruge til at kommunikere med hinanden over korte afstande.
Dette produkt er forsynet med et Bluetooth Low Energy-modul. Modulet muliggør kommunikation og dataoverførsel med mobiltelefoner, og Hilti gateways. Modulet anvendes til statuskontrol af produktet og overførsel af indstillinger og data og kan sende data som f.eks. placering af modtagerenhed, driftstid, antal opgaver i intervallet og overførslens tidsstempel.
Oplysninger om mulige funktioner finder du i den pågældende Hilti app.

Dataoverførsel via Bluetooth

Dataoverførselsintervallet kan variere afhængigt af produktets tilgængelige energikilde. Rækkevidden kan variere kraftigt, afhængigt af de ydre betingelser, inklusive den anvendte modtageenhed. I lukkede rum og ved forekomst af metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth-rækkevidden være mærkbart nedsat. Alt efter omgivelserne kan det være nødvendigt med flere sendeintervaller, før produktet registreres.
Hvis produktet ikke registreres, skal du kontrollere følgende:
Er afstanden til den mobile enhed for stor?
→ Reducer afstanden mellem den mobile enhed og produktet.

Installation og indstilling af appen

For at kunne bruge connectivity-funktionerne skal den pågældende Hilti app først installeres.
(1.) Download appen fra en app-store (Apple App Store, Google Play Store).
Det kræver en brugerkonto hos den pågældende app-store.
(2.) Når du starter appen første gang, skal du logge ind ved hjælp af din konto eller registrere dig.
(3.) Displayet på den mobile modtagerenhed viser alle yderlige trin for at forbinde produktet med den mobile enhed.
Overhold desuden alle appens anvisninger vedrørende betjening. Dermed får du et bedre overblik over proceduren ved oprettelse af forbindelse og funktionerne.

Oplysninger om appen

For at få flere oplysninger om appen skal du downloade den, og for at starte skal du scanne QR-koden i kufferten.

Krav til patroner

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af uventet eksplosion! For patroner, som ikke opfylder kravene om de minimale sikkerhedskrav, kan der dannes aflejringer af uforbrændt pulver. Dette kan medføre en pludselig eksplosion og alvorlige personskader for brugeren og personer i den umiddelbare nærhed.
 • Anvend kun patroner, der overholder de minimale sikkerhedskrav i henhold til de lokale love og regler!
 • Overhold vedligeholdelsesintervallerne, og få boltepistolen rengjort regelmæssigt hos Hilti-Service !
Anvend kun de Hilti DX-patroner, der fremgår af denne tabel, eller andre egnede patroner, som overholder de minimale sikkerhedskrav:
 • For EU- og EFTA-lande gælder det, at patronerne skal være CE-konforme og CE-mærkede.
 • For Storbritannien gælder det, at patronerne skal være UKCA-konforme og UKCA-mærkede.
 • For USA gælder det, at patronerne skal opfylde bestemmelserne i ANSI A10.3-2020.
 • For C.I.P.-landene uden for Europa gælder det, at patronerne skal have en C.I.P.-godkendelse til den anvendte DX-boltepistol.
 • For de resterende lande gælder det, at patronerne skal have bestået testen for produktrester iht. EN 16264 om pyrotekniske artikler og skal være forsynet med en passende deklaration fra producenten.
Patroner
Bestillingsbetegnelse
Farve
Tykkelse
DX 6 patron
titan-grå
kraftig
DX 6 patron
sort
ekstra kraftig

Minimumafstande og kantafstande

I forbindelse med fastgørelsen er der minimumafstande, der skal overholdes. De kan afvige fra hinanden afhængigt af produktet.
Overhold anvisningerne for brug i brugsanvisningen til det anvendte boltelement, i Hilti s Håndbog om befæstelsesteknik eller Hilti s lokale udgave af 'Teknisk vejledning i befæstelsesteknik'.
Befæstigelse på beton eller stål
Beskrivelse
Beton
Stål
Min. kantafstand fra kanten af underlaget til befæstelseselementet
≥ 70 mm
≥ 15 mm
Min. akseafstand mellem befæstelseselementer
≥ 80 mm
≥ 20 mm
Min. underlagstykkelse
≥ 100 mm
Følg anvisningerne i brugsanvisningen til befæstelseselementet!

Oplysninger vedrørende anvendelsesområderne

For at få flere oplysninger om anvendelsesområderne henviser vi til Hilti s produktside.

Tekniske data


DX 6-F8
DX 6-F10
DX 6-MX
Vægt
3,37 kg
3,38 kg
3,63 kg
Længde (boltepistol)
475 mm
475 mm
485 mm
Længde (befæstelseselement)
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
13 mm … 72 mm
Anbefalet maksimal inddrivningsfrekvens
700 Inddrivninger/t
700 Inddrivninger/t
700 Inddrivninger/t
Nødvendig anpresningstryk
174 N … 200 N
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Stempelvandring
19 mm
19 mm
19 mm
Omgivende temperatur (opbevaring og brug)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

DX 6 IE-L
DX 6 IE-XL
Vægt
3,43 kg
3,48 kg
Længde (boltepistol)
547 mm
607 mm
Længde (befæstelseselement)
20 mm … 140 mm
20 mm … 200 mm
Anbefalet maksimal inddrivningsfrekvens
700 Inddrivninger/t
700 Inddrivninger/t
Nødvendig anpresningstryk
174 N … 200 N
174 N … 200 N
Stempelvandring
19 mm
19 mm
Omgivende temperatur (opbevaring og brug)
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frekvens
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Maksimalt udstrålet udgangseffekt
−27,2 dBm

Støj- og vibrationsinformation

De nævnte støjværdier er fundet under følgende forhold:
Rammer - støjinformation
Patron
Kaliber 6.8/11 sort
Energiindstilling
6
Anvendelse
Fastgørelse af 24 mm-træ på beton (C40) med X-P47 P8
Støjinformation iht. EN 15895
Lydeffektniveau (LWA)
106 ±2 dB
Lydtrykniveau (LpA)
103 ±2 dB
Spidslydtrykniveau (LpCpeak)
134 ±2 dB
Vibrationsinformation iht. EN 2006/42/EG
Vibrationsemission
< 2,5 m/s²

Forberedelse af arbejdet

Montering af boltepistolen

Image alternative
 1. Kontrollér, at der ikke er en patronstrimmel i boltepistolen.
 2. Få pilemarkeringerne til at flugte, og sæt udstødningsstempeltilbageføringen ind i huset.
 3. Før boltføringen eller magasinet centreret ind i udstødningsstempeltilbageføringen.
 4. Isæt stemplet.
 5. Sæt bufferen på boltføringen eller magasinet.
 6. Før boltføringen eller magasinet centreret og ikke vippet ind i udstødningsstempeltilbageføringen.
 7. Drej boltføringen eller magasinet i urets retning, indtil den/det går i indgreb.
  • Boltføringen eller magasinet er låst.

Faldsikring

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af nedfaldende værktøj og/eller tilbehør!
 • Anvend kun den Hilti -værktøjssikkerhedsline, som er beregnet til dit produkt.
 • Kontrollér værktøjssikkerhedslinens fastgørelsespunkt for mulige skader før hver brug.
Overhold nationale retningslinjer for opgaver i højden.
Brug kun Hilti værktøjslinen #2261971 som sikring mod nedstyrtning af dette produkt.
  Image alternative
 • Fastgør værktøjslinen til produktet med løkken som vist på billedet. Kontroller, at den sidder sikkert.
 • Fastgør karabinhagen på en bærende struktur. Kontrollér, at karabinhagen sidder godt fast.
  Overhold brugsanvisningen til Hilti værktøjslinen.

Stilladskrog (tilbehør)

Image alternative
Hilti stilladskrogen (tilbehør) kan monteres til kortvarig fastgørelse på et gelænder eller et værktøjsbælte. Følg den medfølgende monteringsvejledning ved montering af tilbehøret.
Der er en kopi af monteringsvejledningen i slutningen af denne brugsanvisning.
Boltepistolen skal desuden sikres med Hilti værktøjsholdesnoren.

Betjening

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet udløsning! En ladt boltepistol kan til enhver tid gøres klar til brug. Utilsigtet udløste inddrivninger kan være til fare for dig selv og andre personer.
 • Tøm altid boltepistolen (patroner og befæstelseselementer), når du afbryder arbejdet med boltepistolen.
 • Kontrollér før al vedligeholdelse, rengøring og montering, at der ikke er patroner eller befæstelseselementer i boltepistolen.
ADVARSEL
Fare som følge af meget varme overflader! Boltepistolen kan blive varm under brugen.
 • Brug beskyttelseshandsker.
Hvis modstanden ved isætning af patronstrimlen er usædvanlig stor, skal du kontrollere, om patronstrimlen er kompatibel med denne boltepistol.
Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
Anvisninger for brugen i relation til sikkerheden
Eksempelbillede
Beskrivelse
Image alternative Pres ikke boltepistolen mod legemsdele!
Hvis boltepistolen presses mod en legemsdel, f.eks. en hånd, kan den gøres klar til drift. Derved er der fare for inddrivning i legemsdele.
Image alternative Træk ikke magasinet eller andre boltføringer tilbage med hånden!
Hvis magasinet trækkes tilbage med hånden, kan boltepistolen gøres driftsklar. Derved er der fare for inddrivning i legemsdele.

Indføring af patronstrimmel

Image alternative
 • Skub patronstrimlen med den smalle ende forrest ind i boltepistolens greb nedefra, indtil patronstrimlen er helt inde i boltepistolen.
  Hvis du isætter en patronstrimmel, som du er begyndt at bruge:
  Træk den fuldstændig indførte patronstrimmel ud af boltepistolen foroven med hånden, indtil der befinder sig en ubrugt patron i patronholderen

Ladning af enkeltboltepistol

Image alternative
 • Før befæstelseselementet ind i boltepistolen forfra, indtil befæstelseselementets underlagsskive holdes fast i boltføringen.

Ladning af magasinboltepistol

Der kan inddrives befæstelseselementer, indtil magasinet er helt tomt. Hvis der ikke er nogen befæstelseselementer i magasinet, kan magasinboltepistolen ikke længere presses fuldstændig mod underlaget.
 • Når der kun er tre befæstelseselementer tilbage i magasinet → Der kan isættes en strimmel med ti befæstelseselementer.
 • Når der kun er to befæstelseselementer tilbage i magasinet → Genladeindikatoren (Rot) vises i sømdetektoren.
Image alternative
 1. Åbn magasinet ved at trykke på frigøringsknappen (magasinlås).
 2. Sæt tistyks-strimlen med elementer i magasinet.

Indstilling af inddrivningsenergi

Vælg inddrivningsindstilling efter opgaven. Begynd altid med den minimale inddrivningsenergi, hvis du ikke har erfaringer fra tidligere opgaver.
Image alternative
 1. Tryk på frigøringsknappen "indstillingsring for inddrivningsenergi", og hold den inde.
 2. Drej indstillingsringen for inddrivningsenergi til det ønskede energitrin.
  Energitrin:
  • 1 = min. effekt
  • 8 = maks. effekt
 3. Kontrollér, om fastgørelsen er udført korrekt i henhold til brugsanvisningen for befæstelseselementet.

Inddrivning af befæstelseselementer

Image alternative
 1. Placer boltepistolen.
 2. Hold boltepistolen lige mod underlaget, og pres den imod dette i en ret vinkel.
 3. Tryk på aftrækkeren for at drive befæstelseselementet ind.

Afladning af enkeltboltepistol

 1. Træk patronstrimlen ovenud af boltepistolen.
 2. Træk befæstelseselementet ud af boltepistolen.

Afladning af magasinboltepistol

 1. Træk patronstrimlen ovenud af boltepistolen.
 2. Træk magasinlåsen ned, og fjern sømstrimlen.

Nulstilling af rengøringsindikatoren

Rengøringsindikatoren består af 5 bjælker. Hver bjælke står for 500 inddrivninger.
Rengøringsindikatoren er beregnet til at vise de korrekte rengøringsintervaller ved anvendelse af følgende patroner:
 • DX 6 patron titan-grå
 • DX 6 patron sort
 • Tryk på betjeningsknappen på displayet i 10-12 sekunder.
  • Rengøringsindikatoren er nulstillet.

Sådan gør du ved fejl

ADVARSEL
Eksplosionsfare! Ved forkert håndtering af patroner kan disse udløses.
 • Forsøg ikke at fjerne patroner fra boltepistolen eller fra patronstrimlen med vold.
ADVARSEL
Fare som følge af meget varme overflader! Boltepistolen kan blive varm under brugen.
 • Brug beskyttelseshandsker.

Boltepistolen er fastklemt og kører ikke ud igen

FARE
Fare for personskader på grund af usikret boltepistol! Hvis boltepistolen er fastklemt i sammenpresset tilstand, kan boltepistolen være ladt og usikret. Utilsigtet udløsning af en inddrivning kan medføre alvorlige personskader.
 • Kontrollér altid, at boltepistolen ikke er rettet mod dig selv eller andre personer.
 1. Pres boltepistolen mod underlaget i mindst 10 sekunder, og udløs boltepistolen igen.
 2. Fjern boltepistolen fra arbejdsfladen.
  • Image alternative Sørg for, at den ikke er rettet mod dig eller andre personer!
 3. Forsøg at trække boltføringen tilbage i udgangsposition med hånden.
  • Image alternative Fjern hånden fra aftrækkeren, og ræk ikke ind foran mundingen!
 4. Træk straks patronstrimlen straks af boltepistolen.
  • Image alternative Hvis patronstrimlen ikke kan fjernes:
   • Lad boltepistolen køle af på et sikkert sted under opsyn.
   • Kontrollér altid, at boltepistolen ikke er rettet mod dig selv eller andre personer.
   • Kontakt Hilti Service.
 5. Udfør service på boltepistolen.

Patronen udløses ikke i boltepistolen af driftstemperaturen

Kontrollér altid, at boltepistolen ikke er rettet mod dig selv eller andre personer!
 1. Pres boltepistolen mod underlaget i mindst 10 sekunder, og udløs boltepistolen igen.
 2. Hvis patronen fortsat ikke udløses, skal du vente 10 sekunder og fjerne boltepistolen fra arbejdsfladen.
 3. Træk straks patronstrimlen straks af boltepistolen.
  • Hvis patronstrimlen ikke kan fjernes:
   • Lad boltepistolen køle af på et sikkert sted under opsyn.
   • Kontakt Hilti Service.
 4. Udfør service på boltepistolen.
 5. Opbevar patronen et sikkert sted.
 6. Bortskaf de ikke udløste patroner.
  • Følg de lokale bortskaffelsesforskrifter.
 7. Lad boltepistolen køle af, og fortsæt arbejdet med en ny patronstrimmel.

Patronen udløses ikke ved driftsvarm boltepistol

 1. Afbryd straks arbejdet.
 2. Tøm boltepistolen (patroner og befæstelseselementer), og afmonter boltepistolen.
 3. Kontrollér, at den korrekte kombination af boltføringer, stempel, befæstelseselementer og patron er valgt.
 4. Kontrollér buffer, stempel og boltføringer for slitage, og udskift om nødvendigt komponenterne.
 5. Rengør og smør boltepistolen.
  • Hvis problemet fortsætter efter udførelse af ovenstående foranstaltninger, må boltepistolen ikke længere anvendes.
  • Få boltepistolen kontrolleret af Hilti Service og om nødvendigt repareret.
  På grund af boltepistolens konstruktion kommer der smuds og slitage på funktionsrelevante komponenter under almindelig drift.
  Udfør regelmæssigt service på boltepistolen. Kontrollér dagligt stempel og buffer ved intensiv brug af boltepistolen, dog senest efter 2500 til 3000 inddrivninger. Intervallet svarer til den regelmæssige rengøringscyklus for boltepistolen. Vedligeholdelses- og rengøringscyklusserne er baseret på typisk anvendelse af maskinen.
  Inddrivningstælleren viser antallet af gennemførte inddrivninger siden sidste nulstilling af rengøringsindikatoren. En bjælke står for 500 inddrivninger.
  Hilti Service til at udføre service på maskinen efter 30.000 inddrivninger.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af boltepistolen

Anvend kun det rengøringstilbehør, som fulgte med ved levering fra Hilti , eller tilsvarende materiale. Anvend aldrig sprøjteudstyr, trykluft, højtryksrensning, opløsningsmidler eller vand til rengøring.
FORSIGTIG
Fare for skader på boltepistolen! Fremmedlegemer kan sætte sig fast i boltepistolen og beskadige denne ved udløsning.
 • Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i boltepistolen.
 • Rengør regelmæssigt boltepistolen udvendigt med en let fugtig klud.

Vedligeholdelse

ADVARSEL
Farlige substanser Snavs i DX-maskiner indeholder substanser, der kan være sundhedsfarlige.
 • Indånd ikke støv eller smuds under rengøringen.
 • Hold støv og smuds væk fra fødevarer.
 • Vask hænder efter rengøring af boltepistolen.
 • Rengør boltepistolen, og anvend Hilti -spray som beskrevet i brugsanvisningen. Derved forhindrer du funktionsfejl.
 1. Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på boltepistolen for beskadigelse.
 2. Kontrollér regelmæssigt alle betjeningselementer for fejlfri funktion.
 3. Anvend kun boltepistolen med passende patroner og den anbefalede energiindstilling.
  • Forkerte patroner eller for høje energiindstillinger kan medføre, at boltepistolen svigter for tidligt.

Udførelse af service på boltepistol

Udfør service på boltepistolen, når følgende situationer opstår:
 1. Der forekommer energiudsving (kan ses på ujævn inddrivningsdybde af befæstelseselementerne).
 2. Der opstår fejltændinger i patronen (patronen udløses ikke).
 3. Betjeningskomforten bliver mærkbart dårligere.
  • Det nødvendige tryk øges mærkbart.
  • Aftrækkerens modstand stiger.
  • "Indstillingsringen for inddrivningsenergi" er meget svær at dreje.
  • Patronstrimlen lader sig kun vanskeligt fjerne.
 4. Inddrivningstælleren viser, at det er nødvendigt at udføre service på maskinen.

Afmontering af boltepistolen

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet udløsning! En ladt boltepistol kan til enhver tid gøres klar til brug. Utilsigtet udløste inddrivninger kan være til fare for dig selv og andre personer.
 • Tøm altid boltepistolen (patroner og befæstelseselementer), når du afbryder arbejdet med boltepistolen.
 • Kontrollér før al vedligeholdelse, rengøring og montering, at der ikke er patroner eller befæstelseselementer i boltepistolen.
Image alternative
 1. Hold frigøringsknappen til boltføringen inde.
 2. Drej boltføringen mod uret indtil anslag.
 3. Træk boltføringen ud sammen med stemplet.
 4. Træk stemplet ud af boltføringen.
 5. Adskil bufferen ved at knække den af boltføringen.
 6. Tryk på frigøringsknappen "indstillingsring for inddrivningsenergi", og hold den inde.
 7. Drej "indstillingsringen for inddrivningsenergi" mod uret indtil afmonteringsposition.
 8. Træk udstødningsstempeltilbageføringen ud af huset.

Kontrol af stempel og buffer

Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader! Som følge af en defekt buffer, stempel eller standplade øges risikoen for fejlfunktioner.
 • Kontrollér buffer og stempel for slitage, og udskift disse i tilfælde af slitage.
 • Foretag ingen ændringer på stemplet.
 • Forsøg ikke selv at reparere et defekt stempel, f.eks. ved at slibe spidsen.
 1. I følgende tilfælde skal stemplet udskiftes:
  • Stemplet er gået i stykker.
  • Stemplet er meget slidt (f.eks. mere end 90° brud på den ringformede forhøjning hele vejen rundt på stempelspidsen)
  • Stempelringene er gået i stykker eller mangler.
  • Stemplet er blevet krumt (kontrollér ved at rulle det på en plan overflade).
 2. I følgende tilfælde skal bufferen udskiftes:
  • Bufferens metalring er gået i stykker eller er ved at løsne sig.
  • Bufferen holder ikke længere på boltføringen.
  • Under metalringen kan der ses en kraftig, punktvis afslidning af gummiet.

Rengøring og smøring af boltepistol

Anvend udelukkende Hilti -spray. Brug af andre smøremidler kan medføre driftsforstyrrelser eller beskadige boltepistolen.
Image alternative
 1. Tøm boltepistolen (patroner og befæstelseselementer), og afmonter boltepistolen.
 2. Rengør stempelringene med den medfølgende flade børste, indtil stempelringene kan bevæges frit.
 3. Rengør boltføringens låsemekanisme med den flade børste.
 4. Smør boltføringens låsemekanisme, og aftør låsemekanismen let med en klud.
 5. Rengør udstødningsstempeltilbageføringen indvendigt med den medfølgende store runde børste.
 6. Smør udstødningsstempeltilbageføringens låsemekanisme.
 7. Rengør den bageste ende af udstødningsstempeltilbageføringen og stifterne med den flade børste.
 8. Smør stifterne, og tør dem derefter let af med en klud.
 9. Rengør den koniske patronholder med den medfølgende koniske børste.
 10. Rengør patronskakten med den medfølgende stødstang.

Slutkontrol af boltepistolen

 1. Kontrollér efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, at alt sikkerhedsudstyr sidder, som det skal, og fungerer fejlfrit.
 2. Nulstil rengøringsindikatoren.

Problemer med boltepistolen

Image alternative Før du påbegynder fejlafhjælpning, skal du kontrollere, at der ikke er patroner i boltepistolen. Hvis patronerne ikke kan fjernes, skal du kontakte Hilti Service
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Stempel sidder fast i underlaget
For kort element.
 • Anvend et længere element.
Element uden rondel
 • Anvend element med rondel til brug på træ.
For høj inddrivningsenergi.
 • Nedsæt inddrivningsenergien med "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
Nødvendigt anpresningstryk stiger
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på boltepistolen.
 • Rengør patronlejet.
 • Isæt en ny patronstrimmel.
Aftrækkerens modstand øges
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Kontakt Hilti Service.
"Indstillingsringen for inddrivningsenergi" er svær at dreje.
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på boltepistolen.
 • Rengør patronlejet.
 • Isæt en ny patronstrimmel.
Image alternative
Element ikke inddrevet dybt nok
Forkert stilling af stemplet i magasinmaskinen (stempel ikke i udgangsposition ved udløsning)
Inddrivningsenergi for lav
 • Forøg inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
 • Anvend ekstra kraftig patron.
Stempelkollision på grund af for høj inddrivningsenergi.
 • Nedsæt inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
Image alternative
Stemplet sidder fast i udstødningsstempeltilbageføringen
Beskadiget stempel.
 • Udskift stempel.
Bufferafslidning indvendigt i udstødningsstempeltilbageføringen.
 • Kontrollér stempel og buffer, og udskift om nødvendigt.
 • Kontakt Hilti Service, hvis problemet fortsætter.
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på boltepistolen.
 • Rengør patronlejet.
 • Isæt en ny patronstrimmel.
Image alternative
Udstødningsstempeltilbageføringen sidder fast. Boltepistolen kan ikke adskilles.
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på boltepistolen.
 • Rengør patronlejet.
 • Isæt en ny patronstrimmel.
Fastklemning på grund af snavs eller betonrester.
 • Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte Hilti Service.
Image alternative
Tom inddrivning: Boltepistolen er blevet udløst, men der er ikke inddrevet et element
Forkert stilling af stemplet i magasinmaskinen (stempel ikke i udgangsposition ved udløsning)
Stempelkollision på grund af for høj inddrivningsenergi.
 • Nedsæt inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
Image alternative
Boltepistolen kan ikke udløses
Boltepistolen er ikke trykket helt ind mod underlaget.
 • Tryk boltepistolen helt ind mod underlaget.
Magasin ikke ladet.
 • Lad magasinet.
Plastrester i magasinet.
 • Åbn magasinet, og fjern sømstrimler og plastrester.
Forkert stilling af stemplet i magasinmaskinen (stempel ikke i udgangsposition ved udløsning)
Søm i magasinet ikke positioneret korrekt.
 • Lad boltepistolen igen.
Boltføring er ikke gået korrekt i indgreb.
Stempelkollision på grund af for høj inddrivningsenergi.
 • Nedsæt inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
Image alternative
Stemplet sidder i klemme i boltføringen
Stempel og/eller buffer beskadiget.
 • Skru magasinet af, kontrollér stempel og buffer, og udskift om nødvendigt.
Plastrester i magasinet.
 • Åbn magasinet, og fjern sømstrimler og plastrester.
For høj inddrivningsenergi
 • Nedsæt inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
Stempel bøjet på grund af inddrivning uden befæstelseselement
 • Undgå tomme inddrivninger.
 • Kontrollér, at stemplet er lige, og udskift det om nødvendigt.
Image alternative
Magasinets boltføring er fastklemt
Magasin beskadiget.
 • Skift magasinet.

Problemer med befæstelseselementer

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Forskellige inddrivningsdybder
Forkert stempelplacering
 • Fjern patronstrimlen, og udfør service på maskinen.
 • Kontrollér stempel og buffer, og udskift om nødvendigt.
Boltepistolen er meget snavset.
 • Rengør boltepistolen.
 • Sørg for, at boltepistolen om nødvendigt bliver kontrolleret af Hiltis serviceafdeling.
Stempelkollision på grund af for høj inddrivningsenergi.
 • Nedsæt inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
Image alternative
Element bøjer
Hårdt underlag (stål, beton).
 • Forøg inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
 • Anvend kortere søm.
 • Anvend søm med en højere anvendelsesgrænse.
 • Ved beton: Anvend DX-Kwik (forbor) → se 'håndbogen om fastgørelsesteknik'.
Hårde og / eller store tilslagsstoffer i beton.
 • Anvend DX-Kwik (forbor).
Armeringsjern knap under betonoverfladen.
 • Foretag fastgørelse et andet sted.
Image alternative
Element ikke inddrevet, så det flugter
Forkert element.
 • Tilpas længden af befæstelseselementet efter komponentens tykkelse.
Forkert energiindstilling.
 • Skift energiindstilling på boltepistolen.
Hårde og / eller store tilslagsstoffer i beton.
 • Anvend DX-Kwik (forbor).
Armeringsjern knap under betonoverfladen.
 • Foretag fastgørelse et andet sted.
Hårdt underlag (stål, beton).
 • Forøg inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
 • Anvend kortere søm.
 • Anvend søm med en højere anvendelsesgrænse.
 • Ved beton: Anvend DX-Kwik (forbor) → se 'håndbogen om fastgørelsesteknik'.
Image alternative
Betonafskalninger
Hårde og / eller store tilslagsstoffer i beton.
 • Anvend DX-Kwik (forbor).
Image alternative
Beskadiget elementhoved
For høj inddrivningsenergi.
 • Nedsæt inddrivningsenergien med "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
Forkert stempel isat.
 • Kontrollér, at det er den rigtige kombination af stempel / befæstelseselement.
Beskadiget stempel.
 • Udskift stempel.
Image alternative
Søm drives ikke langt nok ned i underlaget
Inddrivningsenergi for lav
 • Forøg inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
 • Anvend ekstra kraftig patron.
Anvendelsesgrænse overskredet (meget hårdt underlag).
 • Anvend søm med en højere anvendelsesgrænse.
Uegnet system.
 • Anvend et stærkere system som f.eks. DX 76 (PTR).
Image alternative
Element fæster ikke i underlaget
Tyndt stålunderlag (4-5 mm)
 • Anvend en anden energiindstilling.
 • Anvend søm til tynde stålunderlag.
Image alternative
Elementbrud
(Brud)
Inddrivningsenergi for lav
 • Forøg inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
 • Anvend ekstra kraftig patron.
Anvendelsesgrænse overskredet (meget hårdt underlag).
 • Anvend et stærkere system som f.eks. DX 76 (PTR) med tilhørende egnede befæstelseselementer.
Image alternative
Elementbrud
(med Deformation)
Inddrivningsenergi for lav
 • Forøg inddrivningsenergien på "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
 • Anvend ekstra kraftig patron.
Anvendelsesgrænse overskredet (meget hårdt underlag).
 • Anvend et stærkere system som f.eks. DX 76 (PTR) med tilhørende egnede befæstelseselementer.
For høj inddrivningsenergi.
 • Nedsæt inddrivningsenergien med "indstillingsringen for inddrivningsenergi".
Image alternative
Sømhoved perforerer det fastgjorte materiale
For høj inddrivningsenergi
 • Nedsæt inddrivningsenergien på indstillingsringen.
 • Anvend mindre kraftig patron (titan-grå).

Problemer med patronerne

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Patronstrimlen føres ikke frem
Beskadiget patronstrimmel.
 • Udskift patronstrimlen.
Boltepistolen er meget snavset.
 • Rengør boltepistolen.
 • Sørg for, at boltepistolen om nødvendigt bliver kontrolleret af Hiltis serviceafdeling.
Boltepistolen er beskadiget.
 • Kontakt Hilti Service.
Forkert patronstrimmel anvendt
 • Anvend kun patronstrimler, som er beregnet til boltepistolen.
Image alternative
Patronstrimlen er svært at fjerne.
Boltepistolen er overophedet.
 • Lad boltepistolen køle af under konstant opsyn.
 • Fjern derefter forsigtigt patronstrimlen fra boltepistolen.
Ophobning af forbrændingsrester.
 • Udfør service på boltepistolen.
 • Rengør patronlejet.
 • Isæt en ny patronstrimmel.
Image alternative
Patron kan ikke tændes
Dårlig patron.
 • Træk patronstrimlen én patron videre.
Boltepistolen er snavset.
 • Udfør service på boltepistolen.
Image alternative
Patronstrimlen smelter
Boltepistolen presses for længe mod underlaget ved inddrivning.
 • Fjern patronstrimlen, og udskift den med en ny.
 • Hold boltepistolen kortere tid mod underlaget, før den udløses.
For høj inddrivningsfrekvens (boltepistolen er for varm).
 • Stands omgående arbejdet.
 • Fjern patronstrimlen, og lad boltepistolen køle af.
 • Overskrid aldrig den anbefalede maksimale inddrivningsfrekvens (se kapitlet Tekniske data).
Image alternative
Patron løsner sig fra patronstrimlen
For høj inddrivningsfrekvens (boltepistolen er for varm).
 • Stands omgående arbejdet.
 • Fjern patronstrimlen, og lad boltepistolen køle af.
 • Overskrid aldrig den anbefalede maksimale inddrivningsfrekvens (se kapitlet Tekniske data).

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente boltepistoler med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

C.I.P.-kontrolbekræftelse

For medlemslandene i den Permanente Internationale Kommission (C.I.P.) uden for EU- og EFTA-området gælder: Hilti DX 6 er typegodkendt og systemtestet. Som følge deraf er boltepistolen forsynet med PTB's kvadratiske godkendelsesmærke med godkendelsesnummer S 1035. Dermed garanterer Hilti overensstemmelse med den godkendte type.

Yderligere oplysninger

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Kina.
Taiwan RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.
Rusland RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder kun for markedet Rusland.