Sprog

DX 9–ENP

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Betegner en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Følgende symboler anvendes i denne dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Advarsel om varm overflade

Påbudssymboler

Følgende påbudssymboler anvendes på produktet:
Image alternative Brug beskyttelseshandsker
Image alternative Generelt påbudssymbol
Image alternative Læs brugsanvisningen
Image alternative Brug sikkerhedshjelm
Image alternative Brug beskyttelsesbriller
Image alternative Brug høreværn

Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et bilede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Boltepistol
  DX 9–ENP
  Generation
  01
  Serienummer

Sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger

Denne dokumentation indeholder vigtige anvisninger for at kunne arbejde sikkert og korrekt med boltepistolen. Eksisterende restrisici undgår du ved at implementere og overholde sikkerhedsanvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Grundlæggende sikkerhedsforskrifter

Ud over sikkerhedsforskrifterne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje.
Anvendelse af patronerHvis der anvendes patroner i dårlig kvalitet i Hilti værktøjer, kan der dannes aflejringer af uforbrændt pulver, som pludselig eksploderer og kan medføre alvorlige personskader på brugeren og personer i dennes omgivelser. Patronerne skal være testet af producenten iht. den europæiske standard EN 16264, hvilket skal være dokumenteret, og være CE-mærkede.
 • Anvend kun Hilti patroner eller patroner med tilsvarende kvalitet, som er godkendt til produktet.
Krav til brugerenBoltepistolen er beregnet til professionel brug.
Maskinen må kun betjenes, serviceres og vedligeholdes af autoriseret og oplært personale, som især er blevet instrueret i de forekommende risici.
 • Tag først maskinen i brug, når du er blevet instrueret i sikker brug af en Hilti -ekspert.
Personlig sikkerhed
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produktet.
 • Brug altid den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i teknisk fejlfri stand.
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Brug ikke maskinen, hvis du er ukoncentreret.
 • Brug kun originalt Hilti tilbehør og reservedele eller dele af samme kvalitet for at undgå risiko for ulykker.
 • Brug kun befæstelseselementer, der er bestemt og godkendt til maskinen.
 • Overhold forskrifterne i denne brugsanvisning med hensyn til drift, rengøring og vedligeholdelse.
 • Ret aldrig maskinen mod dig selv eller andre personer.
 • Tryk aldrig maskinen mod hånden eller andre legemsdele (eller mod en anden persons legemsdele).
 • Elementerne må kun inddrives i underlagsmaterialet konstruktionsstål. Forsøg ikke at inddrive elementer på andre underlag eller på hærdet eller skørt stål, støbejern eller fjederstål.
 • Aktiver først aftrækkeren, når maskinen er i kontakt med underlaget og presses imod dette.
 • Hold altid boltepistolen i en ret vinkel i forhold til underlaget ved inddrivning, så befæstelseselementet ikke styres bort fra underlagsmaterialet.
 • Skyd ikke et element i to gange, da dette kan medføre, at elementet brækker.
 • Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Boltepistolen må aldrig efterlades uden opsyn, når den er ladt.
 • Fjern altid patronerne før rengørings-, service- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Lad aldrig maskinen være uden opsyn.
 • Anvend altid splintbeskyttelsen ved opgaver, som kan medføre splinter.
 • Opbevar maskiner, som ikke anvendes, afladet (patronstrimmel fjernet) på et tørt og aflåst sted, der er utilgængeligt for børn.
 • Tryk aldrig på maskinen, mens palen betjenes, da dette kan medføre håndskader på brugeren.
 • Fjern forsigtigt patronstrimlen fra maskinen. Forsøg ikke at fjerne patroner fra magasinstrimlen eller fra maskinen med magt.
 • Undlad at skille maskinen ad, når den er varm. Hvis det er absolut nødvendigt at skille den ad, skal du sørge for at bære beskyttelseshandsker.
 • Opbevar ubrugte patroner på et tørt, højt placeret eller aflukket sted uden for børns rækkevidde.
 • Brug aldrig maskinen, hvis der er dele, der er beskadiget, eller betjeningselementerne ikke fungerer korrekt. Få maskinen repareret af Hilti Service.
Sikkerhed på arbejdspladsen
 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på.
 • Brug skridsikre sko.
 • Sørg for, at du og personer, der opholder sig i nærheden, når produktet er i brug, bærer egnede beskyttelsesbriller, beskyttelseshjelm, høreværn og beskyttelseshandsker.
 • Når maskinen ikke er i brug, skal du opbevare maskine og patroner sikkert aflåst og uden for børns rækkevidde.
 • Sørg for, at børn og andre personer ikke har adgang til arbejdsområdet.
 • Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
 • Hold altid boltepistolen i bøjede arme (ikke i strakt arm), når den benyttes. Hvis du får smerter eller føler dig dårligt tilpas, skal du holde op med at bruge maskinen.
 • Inden du skyder elementer i, skal du forvisse dig om, at der ikke befinder sig nogen på bagsiden af de plader, som skal monteres.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Display
 2. Bluetooth-knap
 3. Knappen Reset
 4. Håndgreb
 5. Patronindføringskanal
 6. Effektreguleringsknap
 7. Drejemuffe
 8. Mundingsdel (kan udskiftes)
 9. Standplade
 10. Magasinfrigøringsknap
 11. Bæregreb
 12. Magasin
 13. Udløserknap
 14. Patronudgangsåbning
 15. Pal

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en boltepistol til inddrivning af særlige befæstelseselementer til befæstigelse af trapezprofilplader på ståldragere.

Potentiel forkert brug

Boltepistolen må ikke anvendes i brand- og eksplosionsfarlige omgivelser.
Boltepistolen må kun anvendes med de patroner og befæstelseselementer, som er godkendt til boltepistolen.
Befæstelseselementerne må ikke inddrives i andre materialer end konstruktionsstål, især ikke i hærdet stål, sprødt stål, støbejern og fjederstål.

Sikkerhedsanordninger

Boltepistolen tilbyder femdobbelt beskyttelse af hensyn til brugerens og arbejdsområdets sikkerhed.
StempelprincipDrivladningens energi overføres til et stempel, hvis inerti driver sømmet ind i underlaget.
Takket være brugen af stempelprincippet skal maskinen klassificeres som et "Low Velocity Tool". Cirka 95% af den kinetiske energi befinder sig i stemplet. Da stemplet stoppes i maskinen ved slutningen af hver inddrivning, forbliver den overskydende energi i maskinen. Således er farlige gennemskydninger med elementudskydningshastigheder på mere end 100 m/s praktisk taget umulige ved korrekt anvendelse.
FaldsikringFaldsikringen opnås ved sammenkoblingen af tændmekanisme og anlægsvandring.
AftrækkersikringAftrækkersikringen medfører, at der ikke kan drives et søm i alene ved at aktivere aftrækkeren. Inddrivningen kan kun udløses, når maskinen samtidig presses hårdt mod et fast underlag.
AnpresningstryksikringMed anpresningstryksikringen kræves der et anpresningstryk på mindst 250 N, så der kun kan inddrives, når maskinen er presset helt ind imod underlaget.
UdløsningssikringMaskinen er udstyret med en udløsningssikring. Dette betyder, at der ikke sker nogen udløsning, hvis aftrækkeren holdes inde, og maskinen derefter presses mod underlaget. Inddrivning er altså kun muligt, hvis maskinen er lagt rigtigt an mod underlaget, og der først derefter trykkes på aftrækkeren.

Serviceindikator

Serviceindikatoren i håndgrebet består af displayet og knappen Bluetooth og knappen Reset.
Displayet viser boltepistolens temperatur for at kunne forhindre problemer på grund af overophedning gennem tilpasning af arbejdshastigheden.
I serviceindikatoren tælles antallet af inddrivninger, og når den programmerede grænseværdi nås, gøres der opmærksom på, at rengøring eller service af maskinen er påkrævet.
Via Bluetooth er det muligt at udlæse de inddrivningsdata, som er registreret i serviceindikatoren, samt andre data (f.eks. maskinens serienummer, antallet af udførte inddrivninger eller datoen for seneste service osv.) ved hjælp af mobil-appen Hilti Connect .
Når maskinen er rengjort, nulstilles tælleren for inddrivninger indtil næste påkrævede rengøring.
Serviceindikatoren og den interne tæller for inddrivninger til næste påkrævede service nulstilles af Hilti Service, når maskinen er blevet serviceret.
Via mobil-appen er det muligt at aktivere en demotilstand, hvori brugeren inden for 48 inddrivninger kan få vist forskellige meddelelser fra serviceinterfacet indtil næste påkrævede service.
Via mobil-appen kan demotilstanden deaktiveres igen. Efter 15 minutter deaktiveres demotilstanden automatisk igen.
I demotilstand modsvarer visningen ikke maskinens faktiske tilstand.
Inddrivningerne registreres også i demotilstanden, tællerstandene angiver således altid de faktiske værdier.

Displayindikatorer

Display Serviceindikator
Image alternative
 1. Øverste område
 2. Midterste område
 3. Nederste område
Visninger i den øverste del af displayet
Symbol
Forklaring
Image alternative Bluetooth-symbolet vises, når Bluetooth er aktiveret.
Image alternative Skruenøglesymbolet vises, når det er tid til service.
Boltepistolen skal serviceres af Hilti Service.
Visninger i den midterste del af displayet
Visning
Forklaring
Image alternative I det midterste område vises maskinens temperatur.
Maskinens temperatur ligger her i det normale område.
Image alternative Maskinens temperatur er ekstremt høj. Et advarselssymbol angiver, at patronerne udløses for tidligt, og at elementstrimlerne kan smelte, hvis patronstrimlerne eller elementstrimlerne i maskinen står stille. Det tilrådes derfor, at man før pauser i arbejdet arbejder i et langsommere tempo, så maskinens temperatur normaliseres.
VIGTIGT :
Hvis arbejdet med maskinen afbrydes, når advarselssymbolet vises, skal patronstrimlerne og elementstrimlerne omgående tages ud af maskinen.
Visning på den nederste del af displayet
Visning
Forklaring
Image alternative Nederst til venstre vises tællerstanden indtil næste forfaldne rengøring af maskinen ved hjælp af en bjælke med 1 til 7 segmenter.
Rengøring er således ikke påkrævet i nærmeste fremtid.
Image alternative De viste 7 segmenter angiver, at rengøring er påkrævet inden for overskuelig fremtid.
Image alternative Det maks. antal inddrivninger er nået, maskinen skal rengøres.
Image alternative Den sorte kvadrat nederst til højre viser, at demotilstanden er aktiveret. Displayet viser her ikke maskinens faktiske tilstand.
Demotilstanden kan deaktiveres via mobil-appen Hilti Connect . Efter 15 minutter deaktiveres demotilstanden automatisk.

Leveringsomfang

Boltepistol, kuffert, rengøringssæt, skraber, indskubber, Hilti spray, brugsanvisning.
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller online på adressen: www.hilti.group.

Tekniske data

Maskindata


DX 9-ENP
Vægt i overensstemmelse med EPTA‑procedure 01
12,5 kg
Mål (L × B × H)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Magasinkapacitet
40 søm/40 patroner
Anvendelige patroner
6.8/18 M40 rød, sort, blå
Anvendelige befæstelseselementer
X‑ENP 19
Inddrivningsfrekvens
1.200/h
Stålunderlagets tykkelse
≥ 6 mm
Stempelvandring
89 mm
Stempeltryk
≥ 250 N
Anvendelsestemperatur (omgivelsestemperatur)
−15 ℃ … 50 ℃

Støjinformation

De nævnte støjværdier er fundet under følgende forhold:
Rammebetingelser for støjmåleværdier
Boltepistol
DX 9–ENP
Model
Serie
Kaliber
6.8/18 sort
Effektindstilling
4
Anvendelse
Befæstigelse på stålplade (Brinell-hårdhed 610 N/mm2) med X‑ENP‑19 L15MXR
Støjinformation iht. EN 15895
Lydtrykniveau (LpA)
103 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
2 dB(A)
Lydeffektniveau (LWA)
113 dB(A)
Usikkerhed, lydeffektniveau (KWA)
2 dB(A)
Spidslydtrykniveau (LpC, peak)
137 dB(C)
Usikkerhed, spidslydtrykniveau (KpCpeak)
2 dB(C)

Vibration

Den vibrationsværdi, der skal angives i henhold til 2006/42/EC, overskrider ikke 2,5 m/s².

Betjening

Forberedelse af arbejdet

Fastlæggelse af befæstelseselementernes placering

Brug følgende fremgangsmåde for at undgå forkerte inddrivninger:
 • Når trapezpladerne lægges på ståldragerne, skal du markere det område, som befæstelseselementerne kan inddrives i, med en vandfast tusch.
  Gør dette ved hver enkelt trapezplade. Det er ikke tilstrækkeligt at lave en markering ved ståldragerens begyndelse og slutning og til sidst trække en lige linje mellem markeringerne, da ståldragerkonstruktionen kan have krumninger.

Kontrol af boltepistolens driftsfunktion

Denne kontrol bør altid ske umiddelbart før brug af boltepistolen samt efter samling af maskinen efter rengøring eller regelmæssig kontrol af stemplet og stempelstopperen.
 1. Kontrollér, at der ikke befinder sig hverken patronstrimmel eller elementstrimler i maskinen.
Image alternative
 1. Kontrollér boltepistolen for synlige skader, især på de komponenter, som vises på billedet.
  Resultat Synlig skade konstateret
  • Få maskinen repareret af Hilti Service.
 1. Pres på maskinen, indtil du mærker en tydelig modstand, og kontrollér udstøderstiftens position.
  Resultat 1 / 2Udstøderstiften blev ikke trykket ned, fjederen på udstøderstiften er ikke trykket sammen.
  Maskinen har ikke registreret nogen søm, og det er derfor ikke muligt at presse den imod underlaget. Maskinen arbejder korrekt.
  Resultat 2 / 2Udstøderstiften er trykket helt ned, fjederen på udstøderstiften er trykket sammen, ved tryk på udløserknapperne høres en kliklyd.
  Skyderen er muligvis fastklemt. Maskinen bør rengøres igen, og kontrollen bør gentages. Hvis problemet fortsætter, skal maskinen repareres af Hilti Service.
 2. Sørg for at afspænde maskinen.
 3. Ifyld elementstrimler, men ikke nogen patronstrimmel .
 4. Pres igen maskinen mod underlaget, og kontrollér, om du hører en kliklyd, når du trykker på udløserknapperne.
  Resultat 1 / 3Maskinen kan ikke presses helt imod underlaget, maskinen kan ikke udløses.
  • Kontrollér, at drejemuffen er lukket. Drej om nødvendigt drejemuffen mod venstre indtil anslag.
  • Kontrollér skyderens position. Hvis skyderen ikke er forskudt tydeligt mod venstre, skal du få maskinen repareret af Hilti Service.
  Resultat 2 / 3Maskinen kan presses helt mod underlaget (fjederen på udstøderstiften er trykket helt sammen), ved tryk på udløsertasterne høres en kliklyd.
  Maskinens sømdetektor arbejder fejlfrit, maskinen kan tages i brug.
  Resultat 3 / 3Maskinen kan presses helt mod underlaget (fjederen på udstøderstiften er trykket helt sammen), men ved tryk på udløsertasterne høres ingen kliklyd.
  • Få maskinen repareret af Hilti Service.

Ifyldning af elementstrimler

Image alternative
 1. Indfør 4 elementstrimler i magasinet oppefra.
  Materiale
  Befæstelseselementer
  X‑ENP 19
 2. Tryk den sidste elementstrimmel ind i magasinet til anslag.

Indføring af patronstrimmel

Image alternative
 1. Indfør patronstrimlen i patronindføringskanalen oppefra.
  Materiale
  Patron 6.8/18 M40 rød, sort, blå (se patronanbefaling i brugsanvisningen til befæstelseselementet)
 2. Pres patronstrimlen ind i patronindføringskanalen, indtil den flugter med overkanten af patronindføringskanalen.

Løsning af drejemuffe

Ved fastklemning af boltepistolen kan du få adgang til palen for at afhjælpe mulige årsager.
Image alternative
 • Drej drejemuffen indtil anslag. Brug om nødvendigt skraberen eller et andet værktøj.

Spænding af drejemuffen

Hvis drejemuffen ikke er spændt, kan boltepistolen ikke presses helt imod underlaget og er således ikke funktionsdygtig.
Image alternative
 1. Kontrollér, om åbningen på forsiden af maskinen er lukket.
  • Åbningen er ikke helt lukket.
 2. Drej drejemuffen indtil anslag. Brug om nødvendigt skraberen eller et andet værktøj.

Betjening

Inddrivning af befæstelseselementer

FORSIGTIG
Fare for personskader! Hvis maskinen er ekstremt varm (se serviceindikatoren), kan patroner udløses på grund af varmepåvirkningen og medføre omkringflyvende splinter.
 • Fjern omgående patronerne fra maskinen, hvis du holder en pause i arbejdet.
 • Hvis det ikke er muligt at tage patronerne ud af maskinen, skal du lægge maskinen ned og sørge for, alle personer holder en sikkerhedsafstand på 3 meter, indtil temperaturindikatorens befinder sig helt til venstre. Kontakt omgående Hilti Service.
Image alternative
 1. Pres maskinen helt imod arbejdsfladen i en ret vinkel.
 2. Tryk på udløserknapperne i håndgrebet.
  Hvis det ikke er muligt at udløse en inddrivning, skal du kontrollere, om der er ifyldt en patronstrimmel, og om der befinder sig tilstrækkeligt med befæstelseselementer i magasinet.
  Hvis der er under 15 befæstelseselementer i magasinet, bliver disse ikke videretransporteret. Magasinet skal da først have ifyldt flere elementstrimler.
 3. Anbring maskinen på det sted, hvor det næste befæstelseselement skal indrives, og gentag de beskrevne arbejdstrin. Hold i den forbindelse øje med visningen på displayet.
  Kontrollér ved arbejdets begyndelse umiddelbart efter de første inddrivninger, hvor meget sømmet rager ud, og derefter med regelmæssige mellemrum for at indstille maskinens ydelse korrekt og opnå fejlfri inddrivninger.

Kontrol af sømfremspring

 1. Kontrollér sømmets fremspring med kontrolværktøjet.
Image alternative
Resultat 1 / 3
 • Sømmets fremspring er i det nominelle område.
Maskinens effekt er korrekt indstillet. Kontrollen er afsluttet.
Image alternative
Resultat 2 / 3
 • Sømmets fremspring er for stort.
 • Forøg effekten ved at dreje hjulet til effektregulering et trin op.
 • Hvis hjulet til effektregulering allerede befinder sig ved øverste anslag, skal du - hvis du har en sådan - ifylde en kraftigere patrontype.
Image alternative
Resultat 3 / 3
 • Sømmets fremspring er for lille.
 • Nedsæt effekten ved at dreje hjulet til effektregulering et trin ned.
 • Hvis hjulet til effektregulering allerede befinder sig ved nederste anslag, skal du - hvis du har en sådan - ifylde en tyndere patrontype.
 1. Inddriv endnu et element.
 2. Gentag ovennævnte arbejdstrin, indtil det rigtige sømfremspring er opnået.

Indstilling af effekt

Image alternative
 • Drej på hjulet til effektregulering for at indstille den ønskede effekt.
  • Den aktuelle indstilling af effekten vises.

Udtagning af patronerne fra maskinen

Image alternative
 1. Pres patronstrimlen så langt fremad i fremføringsretningen som muligt.
 2. Træk patronstrimlen ud af patronudgangsåbningen.

Udtagning af befæstelseselementer fra maskinen

Befæstelseselementerne kan som regel forblive i maskinen, det er ikke nødvendigt at tage dem ud, f.eks. ved arbejdsophør.
Image alternative
 1. Kontrollér, at patronerne forinden er blevet taget ud af maskinen.
 2. Stil maskinen på håndgrebet.
 3. Tryk på den røde låsetap på magasinets indgang, og lad sømstrimlerne glide ud af magasinet.
 4. Træk sømstrimlen ud af maskinen, mens du trykker anslaget ned.
  • Hvis sømstrimlen ikke rager ud af standpladen, skal du følge nedenstående trin.
 5. Rejs maskinen op i betjeningsposition.
 6. Tryk på anslaget.
 7. Repetér maskinen, indtil sømstrimlen rager ud af maskinen.

Rengøring og vedligeholdelse

Kontrol af stempel og stempelstopper og om nødvendigt udskiftning

Ved forkert inddrivning kan stemplet komme i klemme i stempelstopperen. Hvis både stempel og stempelstopper sidder fastklemt, skal de udskiftes. I denne tilstand er det ikke længere muligt at repetere.
Stemplet og stempelstopperen skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum, dog mindst dagligt.
 1. Afmonter standpladen.
Image alternative
 1. Træk stemplet ud af stempelføringen.
 2. Træk stempelstopperen (eventuelt ved hjælp af stemplet) ud af standpladen.
 3. Kontrollér stemplet og stempelstopperen for skader. Kontrollér stemplet for skævhed ved at rulle det på en plan overflade.
  Undlad at bruge slidte stempler, og foretag ingen ændringer på stemplet.
  Se slitagekriterierne for vigtige komponenter i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse.
  Resultat Skade opstået, stempel bøjet og/eller stempel fastklemt sammen med stempelstopper
  • Udskift stempel og stempelstopper som sæt.
 4. Træk i palen, og hold fast i den. Indfør nu stemplet, indtil spidsen af stemplet ikke længere rager ud over kanten af maskinen, og slip derefter palen.
 5. Indsæt stempelstopperen (gummidelen fremad) i standpladen.
 1. Monter standpladen.

Afmontering af standplade

Image alternative
ADVARSEL
Fare for personskader! Patroner i maskinen kan udløses.
 • Kontrollér, at alle patroner er fjernet fra maskinen, inden du gennemfører følgende arbejder på maskinen.
FORSIGTIG
Fare for forbrændinger! Komponenter kan efter brug af maskinen være meget varme.
 • Når du skal udføre servicearbejde, uden at lade maskinen afkøle forinden, skal du altid bære beskyttelseshandsker.
 1. Stil maskinen på håndgrebet.
 2. Tryk på magasinets frigøringsknap (den røde knap), og lad magasinet glide nedad.
 3. Drej standpladen mod uret, indtil forbindelsen er løsnet.
 4. Løft standpladen af.

Montering af standplade

Image alternative
 1. Kontrollér, at stempelstopperen er sat korrekt i standpladen, og at stempelføringen og stemplet sidder korrekt i maskinen.
 2. Tryk standpladen mod gevindet.
 3. Drej standpladen med uret indtil anslag.
 4. Drej standpladen tilbage i udgangsstilling over magasinet.
 5. Skub magasinet tilbage, indtil det går i indgreb i standpladen.

Rengøring af boltepistol

ADVARSEL
Fare for personskader! Patroner i maskinen kan udløses.
 • Kontrollér, at alle patroner er fjernet fra maskinen, inden du gennemfører følgende arbejder på maskinen.
FORSIGTIG
Fare for forbrændinger! Komponenter kan efter brug af maskinen være meget varme.
 • Når du skal udføre servicearbejde, uden at lade maskinen afkøle forinden, skal du altid bære beskyttelseshandsker.
 1. Afmonter standpladen.
Image alternative
 1. Træk palen udad, og hold fast i den. Træk stemplet ud af stempelføringen, og slip derefter palen.
 2. Træk stempelstopperen ud af standpladen. Lirk om nødvendigt stempelstopperen ud af standpladen sammen med stemplet.
 3. Træk palen udad, og hold fast i den. Træk stempelføringen opad og ud af maskinen, og slip derefter palen.
 4. Rengør indersiden af maskinen. Stil derefter maskinen på hovedet, og bank på maskinen, så eventuel snavs falder ud.
 5. Rengør stempelføringens overflade (se markeret område) med den store trådbørste, der medfølger som tilbehør.
 6. Rengør patronlejet og boringerne ved siden af til reguleringsstiften med den lille rundbørste.
 7. Rengør patronkanalen med den tynde rundbørste.
 8. Smør det bevægelige element i sømstrimmelføringen med Hilti Spray.
  Ved brug af andre smøremidler kan gummidele, især stempelstopperen, blive beskadiget. Desuden kan andre smøremidler klumpe sammen med reststøv og aflejre sig.
 9. Før stempelføringen ind i maskinen oppefra, indtil palen går i indgreb.
 10. Træk i palen, og hold fast i den. Indfør nu stemplet, indtil spidsen af stemplet ikke længere rager ud over kanten af maskinen, og slip derefter palen.
 11. Indsæt stempelstopperen (gummidelen fremad) i standpladen.
 1. Monter standpladen.
 2. Hold knappen Reset inde i mindst 1 sekund for at nulstille tælleren af inddrivninger til næste påkrævede rengøring.
 3. Kontrollér, at boltepistolen er klar til drift.

Udskiftningskriterier for sliddele

Slitagekriterier for stempel og stempelstopper
Tilstand
Eksempelbillede
Bemærkning
Som ny
Image alternative
Slidt
Udskift altid stempel og stempelstopper samtidig.
Image alternative På stempelspidsen er materiale slået af.
Image alternative Stemplet har arbejdet sig 3 mm eller mere ind i stempelstopperen.
Slitagekriterier for mundingsdel
Tilstand
Eksempelbillede
Bemærkning
Som ny
Image alternative
Slidt
Udskiftning skal foretages af Hilti Service
Image alternative Materiale er slået af.

Fejlsøgning

Afhjælpning af fejl efter forkert udløsning eller manglende udløsning

 • Tryk maskinen mod arbejdsfladen, og udløs en inddrivning.
  • En kliklyd høres, men patronen udløses ikke.
   • Løft maskinen fra arbejdsfladen. Ret aldrig maskinen mod dig selv eller andre personer.
   • Skub patronstrimlen én strimmel videre med hånden på siden for patrontilførslen, eller træk patronstrimlen én patron videre med hånden på siden for patronudgangsåbningen.
   • Brug de resterende patroner i patronstrimlen. Fjern den brugte patronstrimmel, og bortskaf den, så den ikke kan bruges igen.

Afhjælpning af fejl ved blokeret maskine

ADVARSEL
Eksplosionsfare! Ved forkert håndtering af patroner kan disse udløses.
 • Forsøg ikke at fjerne patroner fra maskinen eller fra patronstrimlen med magt.
 1. Pres maskinen lodret mod et solidt underlag, tryk på udløserknapperne, og vær opmærksom på støjen i den forbindelse.
  Resultat 1 / 2En patron udløses, eller der høres en tydelig kliklyd.
  • Der er nu ingen patroner, som kan udløses, i patronholderen på maskinen.
  • Fortsæt med næste trin i fejlafhjælpningen.
  Resultat 2 / 2Der udløses ingen patron, og der høres ingen kliklyd. Der befinder sig muligvis en patron, som kan udløses, i maskinen, men den blev ikke udløst på grund af en defekt.
  • VIGTIGT! Kontrollér, at maskinens munding ikke peger mod andre personer.
  • Undgå, at maskinen får hårde slag og stød.
  • Fortsæt med næste trin i fejlafhjælpningen.
 2. Pres maskinen nogle millimeter sammen, og løsn drejemuffen.
  • Palen er nu tilgængelig og giver mulighed for at åbne maskinen.
 3. Træk palen udad, og hold fast i den. Hvis maskinen ikke åbnes, kan du forsøge at trække den fra hinanden med normal muskelkraft.
  • VIGTIGT! Kontrollér, at maskinens munding ikke peger mod andre personer.
  Resultat 1 / 2Maskinen kan trækkes fra hinanden.
  • Fortsæt med næste trin i fejlafhjælpningen.
  Resultat 2 / 2Maskinen kan ikke trækkes fra hinanden.
  • Afslut arbejdet, og læg maskinen på et sikkert sted.
  • Sørg for, at andre person ikke kan få adgang til maskinen.
  • Kontakt omgående Hilti Service.
 4. Tag patronerne ud af maskinen.
 5. Afmonter standpladen.
 6. Kontrollér stempel og stempelstopper, og udskift dem om nødvendigt.
 7. Rengør boltepistolen.
 8. Spænd drejemuffen.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Patronen transporteres ikke
Patronstrimlen er beskadiget
 • Udskift patronstrimlen. Forsøg ikke at fjerne patronerne eller patronstrimlerne med magt.
Boltepistolen er beskadiget
 • Kontakt Hilti Service.
Det er ikke muligt at fjerne patronstrimlen
Boltepistolen er beskadiget
 • Kontakt Hilti Service.
Maskinen tænder ikke
Fejltænding
Patronstrimlen er tom
 • Tag patronstrimlen ud af maskinen.
 • Isæt en ny patronstrimmel.
Mindre end 15 elementer i maskinen
 • Fyld nye elementstrimler i maskinen.
Maskinen ikke presset tilstrækkeligt mod underlaget
 • Pres maskinen mod underlaget igen, og foretag derefter inddrivningen.
Elementtransport defekt
 • Kontrollér elementstrimlernes bevægelighed.
 • Fjern beskadigede elementstrimler eller elementstrimler med beskadigede elementer.
Maskinen er alt for tilsmudset
 • Rengør maskinen.
Patronerne er uegnede
 • Kontakt Hilti Service.
 • Forsøg ikke at fjerne patronerne eller patronstrimlerne med magt.
Boltepistolen er beskadiget
 • Kontakt Hilti Service.
Elementfremspring for lille
Element inddrevet ved siden af ståldrageren
 • Markér placeringen af ståldrageren, og gentag inddrivningen.
For høj effekt
 • Nedsæt effekten (effektregulering), og isæt patroner med mindre kraft, hvis du har sådanne.
Stemplet er slidt
 • Udskift stempel og stempelstopper samtidig.
Der er isat et forkert stempel
 • Kontrollér, at stempel og element passer sammen.
Elementfremspring for stort
Element er for tæt på kanten af ståldrageren
 • Markér placeringen af ståldrageren, og gentag inddrivningen.
For lille effekt
 • Forøg effekten (effektregulering), eller isæt patroner med større kraft, hvis du har sådanne.
Maskinen er alt for tilsmudset
 • Rengør maskinen.
Stemplet er defekt
 • Udskift stempel og stempelstopper samtidig.
Boltepistolen er beskadiget
 • Kontakt Hilti Service.
Forskydningsbrud på befæstelseselement
Element blev inddrevet på ståldragerens krop
 • Markér placeringen af ståldragerens krop, og udfør en ny inddrivning ved siden af markeringen.
Forøget tykkelse og/eller styrke af underlaget.
 • Forøg effekten (effektregulering), eller isæt patroner med større kraft, hvis du har sådanne.
 • Hvis befæstelseselementet heller ikke kan inddrives korrekt med fuld effekt, bør opgaven ikke udføres. Kontakt Hilti Service.
Maskinen kører ikke ud igen.
Stemplet er fastklemt i stempelstopperen
Maskinen er alt for tilsmudset
 • Rengør maskinen.
Stempelføringen er for tilsmudset
Der er ikke inddrevet et element.
Stempel ikke monteret
 • Sæt stemplet i maskinen.
Stemplet er defekt
 • Udskift stempel og stempelstopper samtidig.
Boltføring alt for snavset
 • Rengør standpladen og dens monterede dele med den dertil beregnede børste.
Elementer fastklemt i boltføringen
 • Fjern først patronstrimlen, og fjern derefter det fastklemte element.
 • Undgå forskydningsbrud af befæstelseselementerne. Undgå inddrivning ved siden af ståldrageren, og markér fremover placeringen af ståldragerne bedre.
Standpladen kan ikke skrues helt på.
Stempelstopper monteret omvendt
Stempelføringen bag tilslutningsgevindet er snavset
 • Rengør stempelføringen.
 • Smør tilslutningsgevindet.
Maskinen kan ikke presse helt imod underlaget
Drejemuffe er ikke helt spændt
Sømdetektoren er blokeret
 • Rengør standpladen, og fjern alle fremmedlegemer. Sørg for, at elementstrimmelføringen er smurt tilstrækkeligt med Hilti Spray.
En del af sømdetektoren er brækket
Der er ikke ifyldt befæstelseselementer i maskinen
 • Fyld befæstelseselementer i maskinen.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal sorteres, før de kan genvindes. I mange lande modtager Hilti dine udtjente maskiner med henblik på genvinding. Spørg Hilti kundeservice eller din forhandler.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.
Image alternative