Sprog

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i denne dokumentation

Der benyttes følgende symboler i vores dokumentation:
Image alternative Læs brugsanvisningen før brug
Image alternative Forsigtig
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald

Symboler i illustrationer

Der benyttes følgende symboler i vores illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til de forskellige illustrationer i begyndelsen af brugsanvisningen
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Forbudssymboler

Følgende forbudssymboler anvendes på produktet:
Image alternative Må ikke transporteres med kran

Særlige mærkater på produktet

ADVARSEL: Denne støvsuger indeholder sundhedsskadeligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive bortskaffelse af støvposen, må kun udføres af fagfolk, som bruger personligt beskyttelsesudstyr. Anvend kun støvsugeren sammen med et intakt og fejlfrit fungerende filtersystem.
En af følgende advarselsmærkater befinder sig på støvsugeren:
VC 20L-X
VC 40L-X
Advarselsmærkat ved L-støvsugere:
Image alternative
Vær opmærksom på, at advarselsmærkaten er let at se.
VC 20M-X
VC 40M-X
Advarselsmærkat ved L-støvsugere:
Image alternative
Vær opmærksom på, at advarselsmærkaten er let at se.

Produktoplysninger

Hilti -produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af dette produkt. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Våd- og tørstøvsuger
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende direktiver og standarder. Sidst i dette dokument finder du et billede af overensstemmelseserklæringen.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger

Ud over sikkerhedshenvisningerne i de enkelte kapitler i denne brugsanvisning skal følgende bestemmelser altid overholdes nøje.
 • Læs alle anvisningerne! Hvis du ikke følger nedenstående anvisninger, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
 • Ved brug af maskinen sammen med elværktøj skal du læse elværktøjets brugsanvisning før brugen og overholde alle anvisninger.
 • Det er ikke tilladt at modificere eller ændre maskinen.
 • Brug den rigtige maskine. Brug ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand.
 • Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer produktet, hvordan du håndterer de farer, som kan udgå fra materialet, og hvordan du bortskaffer det opsugede materiale.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Maskinen må kun anvendes af personer, som er fortrolig med denne, er blevet instrueret i sikker brug af denne og forstår de farer, der udgår fra denne. Maskinen er ikke beregnet til børn. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
 • Opbevar altid maskiner, der ikke anvendes, sikkert. De skal opbevares på et tørt, højt beliggende eller svært tilgængeligt sted uden for børns rækkevidde.

Personlig sikkerhed

 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge produktet fornuftigt. Brug aldrig støvsugeren, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af maskinen kan medføre alvorlige personskader.
 • Brugeren og personer, der opholder sig i nærheden, skal under brugen af maskinen bære beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm, høreværn, beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og et let åndedrætsværn.
 • Sørg for, at støvsugeren ikke kan rulle af sig selv eller falde ned.
 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren. Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.
 • Vær opmærksom på de landespecifikke arbejdsmiljøforskrifter.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.

Omhyggelig omgang og brug maskinen

 • Lad aldrig maskinen være uden opsyn.
 • Deaktiver ikke filterrengøringen ved opsugning af farligt støv, især ikke ved anvendelse af støvproducerende elværktøjer.
 • Beskyt maskinen mod frost.
 • Rengør regelmæssigt vandstandsbegrænsningsenheden med en børste efter anvisningerne, og kontrollér den for tegn på skader.
 • Ved påsætning af sugehovedet skal du passe på ikke at klemme fingrene og beskadige netledningen. Der er fare for personskader og beskadigelse.
 • Kontrollér maskinen og tilbehøret for eventuelle beskadigelser. Før du fortsætter med at bruge maskinen, skal du omhyggeligt kontrollere, at sikkerhedsudstyret og evt. let beskadigede dele fungerer fejlfrit og i overensstemmelse med formålet. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret.
 • Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Træk altid stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke anvendes (f.eks. ved en pause i arbejdet), inden rengøring og vedligeholdelse, inden udskiftning af tilbehørsdele eller inden udskiftning af filter. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af maskinen.
 • Træk aldrig i netledningen for at bringe støvsugeren i en anden arbejdsposition. Kør ikke støvsugeren hen over netledningen.
 • Maskinen må ikke transporteres med en kran.
VC 20M-X
VC 40M-X
Endvidere for M-støvsugere
 • Luk maskinens indløbsfitting med lukkemuffen, når maskinen skal transporteres eller ikke anvendes .

Elektrisk sikkerhed

 • Maskinens stik skal passe til stikkontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Sæt stikket i en egnet jordet stikkontakt, som er installeret på sikker vis og afstemt efter alle lokale forhold. Hvis du er i tvivl om, hvor vidt stikkontakten er jordet korrekt, skal du få en elektriker til at kontrollere dette.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød.
 • Kontrollér, at netledningen ikke ligger i vandpytter.
 • Kontrollér regelmæssigt maskinens elledning, og få den udskiftet hos Hilti , hvis den er beskadiget. Kontrollér jævnligt forlængerledningerne, og udskift dem, hvis de er beskadigede.
 • Hvis netledningen og/eller forlængerledningen beskadiget under arbejdet, må du ikke berøre disse. Træk stikket ud af stikkontakten. Beskadigede netledninger og forlængerledninger medfører fare for at få elektrisk stød.
 • Netledningen skal udskiftes med den type, som fremgår af brugsanvisningen.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • I tilfælde af en strømafbrydelse skal maskinen slukkes, og netstikket skal trækkes ud af stikkontakten.
 • Anvend kun stikket på maskinen til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen.
 • Anvend aldrig maskinen, hvis den er snavset eller vådt. Hvis der sidder støv, først og fremmest fra ledende materialer, på maskinens overflade, eller den er fugtig, er der under uheldige omstændigheder risiko for at få elektrisk stød. Lad derfor jævnligt Hilti kontrollere snavsede maskiner, især hvis de ofte bruges til at save i elektrisk ledende materialer.

Arbejdsplads

 • Sørg for, at der er en god belysning på arbejdspladsen.
 • Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Dårligt udluftede arbejdspladser kan være sundhedsskadelige som følge af støvpåvirkningen.
 • Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld.
 • Brug ikke maskinen i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.

Opsuget materiale

 • Sundhedsskadeligt støv, hvis støvklasse er højere end støvsugerens støvklasse, må ikke opsuges. Brændbart og/eller eksplosivt støv (f.eks. magnesium- eller aluminiumstøv) må ikke suges op. Materialer, som er varmere end 60 °C, må ikke suges op (f.eks. glødende cigaretter, varm aske).
 • Maskinen må ikke bruges til opsugning af brændbare, eksplosive eller aggressive væsker (køle- og smøremidler, benzin, opløsningsmidler, syrer (pH < 5), lud (pH > 12,5) osv.).
 • Sluk omgående støvsugeren, hvis den lækker skum eller væske.
 • Anvend beskyttelseshandsker ved opsugning af varmt materiale med en temperatur på maks. 60 °C.
 • Brug beskyttelsestøj ved arbejde med mineralsk boreslam, og undgå kontakt med huden (pH > 9, ætsende).
 • Undgå kontakt med flydende baser eller syrer. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand, og søge læge.
VC 20L-X
VC 40L-X
Endvidere for L-støvsugere
 • Støvsugeren med støvklasse L egner sig til op-/udsugning af tørt, ikke brændbart støv, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier > 1 mg/m³. Alt efter farligheden af det støv, som skal suges op/ud, skal støvsugeren være udstyret med egnede filtre.
VC 20M-X
VC 40M-X
Endvidere for M-støvsugere
 • Støvsugeren med støvklasse M egner sig til op-/udsugning af tørt, ikke brændbart støv, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier ≧ 0,1 mg/m³. Alt efter farligheden af det støv, som skal suges op/ud, skal støvsugeren være udstyret med egnede filtre.

Beskrivelse

Produktoversigt

Image alternative
 1. Transportgreb (kan trækkes ud)
 2. Fastsurringsstrop til Hilti kuffert
 3. Bæregreb
 4. Maskinstikdåse
 5. Display- og betjeningspanel
 6. Blinddæksel til trådløst modul (ekstratilbehør)
 7. Kontakt
 8. Indløbsfitting (støvsugerslange)
 9. Beholderlås (2x)
 10. Netledning
 11. Fikseringskrog (2x) med gummiovertræk
 12. Sugehoved
 13. Smudsbeholder
 14. Filterkassette med låsebøjle

Tilsigtet anvendelse

De her beskrevne produkter er universelle industristøvsugere til erhvervsmæssig brug. De kan anvendes til tør- og vådstøvsugning.

Dette produkt må ikke bruges på mennesker og dyr. Anvendelse under vand er forbudt.
 • Før arbejdet med produktet skal du sætte dig ind i, hvordan du håndterer de farer, som udgår fra materialet, og hvordan materialet bortskaffes på sikker vis.

 • Undlad at anvende produktet i stationær konstant drift i automatiske eller halvautomatiske anlæg.

 • Brug kun originalt tilbehør og værktøj fra Hilti for at undgå ulykker.

 • Anvend en antistatisk sugeslange for at undgå elektrostatisk opladning.

 • Opsug ikke genstande, som kan give personskader gennem støvposen (f.eks. spidse eller skarpe materialer).

 • Undlad at bruge produktet som erstatning for en stige.

 • Vær opmærksom på de landespecifikke bestemmelser til forebyggelse af uheld.

Tilladte anvendelsesformål:

Ved udsugningsanordninger er det nødvendigt at sørge for en tilstrækkelig luftudskiftningshastighed L i rummet, hvis returluften sendes tilbage i rummet.

Overhold de nationale bestemmelser!
Tilladte anvendelsesformål:
 • Opsugning af store mængder støv ved opgaver med Hilti diamantslibere, vinkelslibere, borehamre og tørborekroner.
 • Opsugning af mineralsk boreslam ved opgaver med Hilti diamantborekroner eller Hilti diamantsave og flydende materiale med en temperatur på op til maks. 60 °C.
 • Opsugning af olie og flydende medier med en temperatur på op til maks. 60 °C.
 • Våd- og tørrengøring af væg- og gulvflader.
VC 20M-X
VC 40M-X
Endvidere for M-støvsugere
 • Opsugning af tørt, ikke brændbart støv, væsker, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier ≧ 0,1 mg/m³ (støvklasse M).

 • Maskiner, der er beregnet til opsugning af kvartsholdigt mineralstøv, skal opfylde mindst støvklasse M.

Endvidere for M-støvsugere VC 20L-X
VC 40L-X
Endvidere for L-støvsugere
 • Opsugning af tørt, ikke brændbart støv, væsker, træspåner og farligt støv med eksponeringsgrænseværdier > 1 mg/m³ (støvklasse L).

Endvidere for L-støvsugere

Potentiel forkert brug

 • Støvsugeren må ikke bruges til opsugning af asbest.
 • Støvsugeren må ikke anvendes liggende.
 • Støvsugeren må ikke anvendes til opsugning af eksplosionsfarlige stoffer, glødende, brændende eller brændbare stoffer og aggressive støvtyper (f.eks. magnesium‑ eller aluminiumsstøv osv.) (undtagelse: træspåner).
 • Støvsugeren må ikke bruges til opsugning af brændbare væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, køle- og smøremidler).

Indikatorer på produktet

Indikator
Beskrivelse
Image alternative Serviceindikator Udskiftning af filter
Lyser lysdioden, er filtret tilstoppet.
 1. Kontrollér niveauet i smudsbeholderen
 2. Tryk på betjeningsknappen Manuel filterrengøring .
 3. Kontrollér filtret, og udskift det om nødvendigt.
Image alternative Niveauovervågning
Hvis lysdioden lyser, er beskyttelsesfrakoblingen aktiv ved vådstøvsugning.
Tøm beholderen, og rengør sonderne.
Image alternative Effektindikator
Indikatoren viser den aktuelle filtertilstand. Ved maksimal sugeeffekt lyser alle 3 LED'er.

Betjeningsknapper på produktet

Betjeningsknap
Beskrivelse
Image alternative Manuel filterrengøring
Tryk på denne knap for at foretage en manuel filterrengøring.
Image alternative Automatisk filterrengøring
Hvis lysdioden lyser, er den automatiske filterrengøring aktiv.
Deaktiver den automatiske filterrengøring ved at trykke på knappen. Lysdioden slukkes.
Image alternative Indstilling af slangediameter (kun for M-klasse)
Tryk på knappen for at indstille den p.t. anvendte slangediameter.
Indstillingsværdien afhænger af det tilsluttede apparat og dennes sugediameter og skal tilpasses efter behov.

Leveringsomfang

Våd- og tørstøvsuger inklusive filterelement, sugeslange komplet med drejemuffe (på støvsugerside) og værktøjsmuffe, støvpose af kunststof PE, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Akustisk advarselssignal

VC 20M-X
VC 40M-X
M-støvsugere er forsynet med et akustisk advarselssignal. Dette høres af sikkerhedsmæssige årsager, hvis lufthastigheden i sugeslangen kommer under 20 m/s.
For at advarselssignalet udløses korrekt, skal diameteren på den anvendte sugeslange indstilles på slangediameterindstillingen.

Filterrengøring

Filterrengøringen fungerer kun, hvis der er tilsluttet en sugeslange.
Støvsugeren har en manuel og automatisk filterrengøringsfunktion for i videst muligt omfang at befri filterelementet for det opsamlede støv.
Den automatiske filterrengøring kan slukkes ved at trykke på knappen "Automatisk filterrengøring" og tændes igen ved at trykke på knappen endnu en gang.
Tilstand
Betydning
Lysdiode lyser.
Filterrengøringen er aktiveret.
Lysdiode lyser ikke.
Filterrengøringen er deaktiveret.
Hver gang støvsugeren startes, aktiveres filterrengøringen automatisk.
Filterelementet rengøres automatisk af luftstød (pulserende støj).
For at muliggøre en vedvarende høj sugeeffekt skal filterrengøringen være aktiveret ved systemapplikationer (især ved slibning, skæring og rilning) eller ved indsugning af større støvmængder.
Filteret kan når som helst renses uafhængigt af den automatiske filterrengøring ved at trykke på knappen "Manuel filterrengøring".
Powerrengøring: Den maksimale virkning af filterrengøringen fås ved at lukke slangen til og samtidig trykke på knappen „Manuel filterrengøring“.

Bemærkninger vedrørende brug

VC 20M-X
VC 40M-X
M-støvsugeren må kun bruges med støvpose.
Klasse M til opsugning af støv med eksponeringsgrænseværdier fra ≥ 0,1 mg/m3.
Tilbehør og opgavetyper
Materialenummer
Tilbehør
Opgavetype
2261451
Støvpose af kunststof PE VC 20, VC 150-6
mineralske opgaver, våd og tør
2262095
Støvpose af kunststof PE VC 40, VC 150-10
mineralske opgaver, våd og tør
2261258
Støvpose, premium VC 20, VC 150-6
Opgaver i træ og mineralske opgaver (beton), tør
2262130
Støvpose, premium VC 40, VC 150-10
Opgaver i træ og mineralske opgaver (beton), tør
2261453
Filter PTFE VC 20⁄40⁄150
universal, våd og tør
2261257
Filter VC 20⁄40⁄150 universal
universal, våd og tør
2278640
Filter DRY VC 20⁄40⁄150 universal
tør
2261452
Filter HEPA VC 20⁄40⁄150
våd og tør
203867
Sugeslange 36x4,65M AS
våd og tør

Tekniske data

Produktegenskaber

Ved drift på en generator eller transformator skal dennes udgangseffekt være mindst dobbelt så høj som det nominelle strømforbrug, der fremgår af maskinens typeskilt. Transformatorens eller generatorens driftsspænding skal til enhver tid ligge inden for +5 % og -15 % af produktets nominelle spænding.

VC 20-X
VC 40-X
Vægt
11 kg
14,4 kg
Mål (L x B x H)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. ekstra belastning
25 kg
25 kg
Beholdervolumen
15 ℓ
30 ℓ
Støvnyttevolumen
15 kg
34 kg
Vandnyttevolumen
9 ℓ
22,8 ℓ
Lufttemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatisk filterrengøring
sensorstyret
sensorstyret
Netfrekvens
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Kapslingsklasse
I
I
Beskyttelsestype
IP X4
IP X4

Nominel spænding


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Nominel effekt
1.200 W
1.100 W
1.100 W
1.100 W
Tilslutningseffekt for integreret stikdåse til elværktøj
·/·
·/·
650 W
1.600 W
Nettilslutning (type)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Nominel effekt
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Tilslutningseffekt for integreret stikdåse til elværktøj
2.400 W
1.100 W
1.800 W
1.200 W
Nettilslutning (type)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maks. volumenstrøm og maks. undertryk


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Maks. volumenstrøm (turbine)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maks. volumenstrøm for enden af slangen
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Maks. vakuum
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Støj- og vibrationsinformation, målt iht. EN 60335

Følgende oplysninger gælder for alle industristøvsugere VC 20 og VC 40.
Lydtrykniveau (LpA)
69 dB(A)
Usikkerhed, lydtrykniveau (KpA)
2,5 dB(A)
Vibrationsemissionsværdi
< 2,5 m/s²

Anvendelse af forlængerledning

ADVARSEL
Fare på grund af beskadigede ledninger! Hvis el- eller forlængerledningen bliver beskadiget under arbejdet, må du ikke røre ved ledningen. Træk stikket ud.
 • Kontrollér maskinens tilslutningsledning regelmæssigt, og få den udskiftet, hvis den er beskadiget.
 • Brug kun forlængerledninger med tilstrækkeligt ledningstværsnit, der er godkendt til det pågældende anvendelsesområde. I modsat fald kan der forekomme effekttab på maskinen og overophedning af ledningen.
 • Kontrollér regelmæssigt forlængerledningen for beskadigelser.
 • Udskift beskadigede forlængerledninger.
 • Til udendørs brug må der kun anvendes forlængerledninger, som tydeligt er markeret og godkendt til udendørs brug.

Ibrugtagning

FARE
Fare på grund af elektrisk strøm. Hvis støvsugeren ikke er tilsluttet korrekt, kan det medføre døden eller alvorlige personskader.
 • Støvsugeren skal altid sluttes til en korrekt jordet strømkilde.
FORSIGTIG
Fare fore personskader på grund af ukontrollerede bevægelser! Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.
 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.

Første ibrugtagning

Vælg den passende støvpose ud fra det opsugede materiale (mineralsk, træ) og opgavetypen (tør/våd). → Kapitel "Anvisninger for brug"
 1. Åbn de to låseklemmer.
 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 3. Tag tilbehørsdelene ud af smudsbeholderen og emballagen.
 4. Isæt en støvpose som beskrevet.
 5. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.
 6. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.
 7. Tilslut sugeslangen.

Isætning af premium-støvpose

Spidse genstande kan perforere støvposen.
Kontrollér, at støvposen ikke er blevet perforeret af nogen genstande.
Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn de 2 låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 4. Sæt premium-støvposen i smudsbeholderen.
 5. Kontrollér, at adapteren går korrekt i indgreb, og at støvposen ikke rager ud over beholderkanten.
 6. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen.
 7. Luk de 2 låseklemmer.
 8. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.
 9. Tilslut sugeslangen.

Udskiftning af støvpose (kunststof)

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn de 2 låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen.
 4. Tag evt. den fulde støvpose (kunststof) ud.
 5. Sæt en ny støvpose (kunststof) i smudsbeholderen, og kræng støvposen omkring kanten på smudsbeholderen.
  • Hullerne i støvposen skal vende ind mod den indvendige side af smudsbeholderen.
  • Ret den isatte støvpose til ved hjælp af den sorte streg på beholderens kant.
 6. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen.
 7. Luk de 2 låseklemmer.
 8. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.
 9. Tilslut sugeslangen.

Betjening

ADVARSEL
Fare for personskader. Hvis filtreringssystemet bliver beskadiget, kan der strømme sundhedsskadeligt støv ud.
 • I nødstilfælde (f.eks. filterbrud) skal støvsugeren slukkes, netstikket trækkes ud af stikkontakten, og støvsugeren skal kontrolleres af en sagkyndig, før den anvendes igen.
FORSIGTIG
Fare fore personskader på grund af ukontrollerede bevægelser! Hvis hjulbremserne ikke er aktiverede, kan støvsugeren sætte sig ukontrolleret i bevægelse.
 • Anvend hjulbremserne for at opnå en sikker stabilitet for støvsugeren.

Indstilling af slangediameter

 1. Ved opsugning af tørt, ikke-brændbart støv med eksponeringsgrænseværdier og træspåner skal sugeslangediameteren afstemmes med positionen af kontakten til indstilling af slangediameteren.
 2. Indstillingen for slangediameter og dermed tærsklen for det akustiske advarselssignal kan ændres ved at trykke flere gange på knappen Image alternative.

Anvendelse uden brug af maskinstikdåsen

 1. Kontrollér, at kontakten på maskinen står på "OFF", før du sætter netstikket i.
 2. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
 3. Drej kontakten hen på "ON".

Anvendelse med brug af maskinstikdåsen

Maskinstikdåsen er kun beregnet til direkte tilslutning af elværktøj til støvsugeren.
For elværktøj, der er sluttet til maskinstikdåsen, skal den tilhørende brugsanvisning og sikkerhedsanvisningerne deri følges.
 1. Træk støvsugerens netstik ud af stikdåsen.
 2. Kontrollér, om det tilsluttede elværktøjs maksimale effektforbrug ligger under den tilladte maksimale effekt for maskinstikdåsen, se kapitlet "Tekniske data" og påtrykt værdi på maskinstikdåsen.
 3. Kontrollér, at elværktøjet er slukket, før du sætter elværktøjets netstik i.
 4. Sæt elværktøjets netstik i maskinstikdåsen.
 5. Sæt støvsugerens netstik i stikkontakten.
 6. Drej kontakten hen på "Auto".
 7. Tænd for elværktøjet.
  Efter frakobling af elværktøjet kører støvsugeren videre et kort øjeblik, så det støv, der befinder sig i sugeslangen, suges op.

Opsugning af tørt støv

Før opsugning af tørt støv og i særdeleshed mineralsk støv skal det kontrolleres, at der er lagt en korrekt støvpose i beholderen. Det opsugede materiale kan herefter fjernes på en nem og ren måde.
FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af sundhedsskadeligt støv! Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.
 • Anvend kun støvsugeren med isat filterelement.
 • Sørg for, at filterelementet er tørt, og der er isat en korrekt støvpose.

Opsugning af væske

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af sundhedsskadeligt støv! Uden anvendelse af et filterelement kan der strømme farligt opsuget materiale ud.
 • Anvend kun støvsugeren med isat filterelement.
 1. Kontrollér niveauovervågningen.
 2. Anvend om muligt et separat filterelement, hvis maskinen bruges som vådstøvsuger.
 3. Efter opsugning af væske skal du løsne de to låseklemmer.
 4. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag, så filterelementet kan tørre.
 5. Tøm smudsbeholderen, og rengør den med en vandslange. Rengør elektroderne med en børste og filterelementet efter forudgående tørring ved at stryge hånden hen over det.
 6. Lad smudsbeholderen tørre.

Efter opsugning

 1. Sluk for elværktøjet.
 2. Drej kontakten hen på "OFF".
 3. Træk støvsugerens netstik ud af stikdåsen.
 4. Rul netledningen sammen, og hæng den op på ledningskrogen.
 5. Tøm beholderen, og rengør maskinen ved at tørre den af med en fugtig klud.
 6. Rul slangen sammen
 7. Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.

Tømning af smudsbeholderen ved tørt støv

 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn de 2 låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
 4. Tøm smudsbeholderen:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Tag fat i de forsænkede greb, og vip smudsbeholderen for at tømme den, eller tag støvposen ud.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Ved M-klasse-støvsugere: Tag støvposen ud af smudsbeholderen.
  H-støvsugeren må kun bruges med støvpose.
 5. Sæt derefter sugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de 2 låseklemmer.

Tømning af smudsbeholder uden støvpose (ved væske)

 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
 3. Åbn de 2 låseklemmer.
 4. Tag fat i de forsænkede greb, og vip smudsbeholderen for at tømme den.
 5. Rengør kanten af smudsbeholderen med en klud.
 6. Sæt støvsugerhovedet på smudsbeholderen, og luk de to låseklemmer.

Anvendelse af kontakt til overstrømsbeskyttelse

Kun til markederne Australien og New Zealand
Sikringen beskytter stikdåsen mod strømspidser. Hvis sikringen udløses, ses overstrømskontakten (hvid) under den transparente afskærmning. For at sikringen ikke skal blive udløst igen, skal årsagen afhjælpes, f.eks. ved at afbryde det tilsluttede elværktøj fra stikdåsen.
Image alternative
 • Tryk på kontakten til overstrømsbeskyttelsen for at genetablere strømforsyningen til det tilsluttede elværktøj.

Rengøring og vedligeholdelse

Pleje af støvsugeren

ADVARSEL
Fare på grund af elektrisk strøm! Fagmæssigt ukorrekte reparationer af elektriske dele kan medføre alvorlige personskader på grund af elektrisk stød.
 • Reparationer på elektriske dele skal altid udføres af en elektriker.
 • Hold støvsugeren, især gribefladerne, tørre, rene og fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler.
 • Anvend aldrig støvsugeren med tildækkede ventilationsåbninger! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i støvsugeren.
 • Rengør jævnligt siderne udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, dampstråle eller rindende vand til rengøring, da dette kan bringe støvsugerens elektriske sikkerhed i fare.
Ved L- og M-klasse-støvsugere:I forbindelse med vedligeholdelse og rengøring skal støvsugeren behandles, så der ikke er fare for vedligeholdelsespersonalet eller andre personer.
 • Anvend filtreret tvangsudluftning.
 • Brug beskyttelsestøj.
 • Rengør vedligeholdelsesområdet, så der ikke ledes farlige stoffer ud i det omkringliggende miljø.
 • Inden støvsugeren fjernes fra området med farlige stoffer, skal støvsugerens ydre støvsuges, tørres grundigt af eller pakkes tætsluttende ind. Undgå i den forbindelse at sprede farligt støv, der har aflejret sig på maskinen.
 • Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal alle kontaminerede dele, som ikke kan rengøres på tilfredsstillende vis, pakkes i tætsluttende poser og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
 • Mindst en gang om året skal du få foretaget en støvteknisk kontrol af Hilti Service eller en tekniker, f.eks. for beskadigelse af filtret, støvsugerens lufttæthed og kontrolanordningernes funktion.

Filterrengøring

Filterelementet må ikke rengøres ved at banke det mod hårde genstande eller ved at bearbejde det med hårde eller spidse genstande. Dette forkorter filterelementets levetid.
Filterelementet må ikke rengøres med en højtryksrenser. Dette kan medføre revner i filtermaterialet.
Filterelementet er en sliddel.
 • Udskift filterelement mindst en gang hvert halve år.
 • Ved intensiv brug skal filterelementet dog udskiftes oftere.

Udskiftning af filterelement

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn låsebøjlen til filterkassetten.
 3. Åbn filterkassetten.
 4. Tag forsigtig filterelementet ud ved at tage fat i de forsænkede greb i holderen.
 5. Rengør tætningsfladen med en klud.
 6. Isæt det nye filterelement.
 7. Luk filterkassetten ved at vippe dækslets låsemekanisme fremad.
 8. Luk låsebøjlen til filterkassetten.
 9. Sørg for at fjerne det støv, der kommer ud af støvsugeren og/eller filterelementet ved filterskiftet.

Kontrol af niveauovervågning

Image alternative
 1. Træk stikket ud af stikkontakten.
 2. Åbn de to låseklemmer.
 3. Løft sugehovedet af smudsbeholderen, og stil det på et jævnt underlag.
 1. Kontrollér, om frakoblingskontakterne (trådsonder) er snavsede, og rengør dem i givet fald med en børste.
 2. Kontrollér tætningen ved sugehovedet for tilsmudsning, og rengør den i givet fald med en klud.
 3. Sæt sugehovedet på smudsbeholderen.
 4. Luk de to låseklemmer.
 5. Kontroller, at sugehovedet er korrekt monteret og fastlåst.

Kontrol efter rengøring og vedligeholdelse

 1. Efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder skal du kontrollere, om støvsugeren er samlet korrekt og fungerer fejlfrit.
 2. Foretag en funktionstest.

Transport og opbevaring

Transport

Støvsugeren må ikke bæres med fuld smudsbeholder.
Støvsugeren må ikke hænges i en kran.
 • Fjern om nødvendigt Power Conditioneren eller løst værktøj fra holderen.
 • Tøm støvsugeren, inden støvsugeren bæres et andet sted hen.
 • Vip ikke støvsugeren, og transportér den kun i lodret stilling, hvis du har opsuget væske.
 • I forbindelse med transport kan du ved hjælp af konusadapteren stikke de to slangeender ind i hinanden.
VC 20M-X
VC 40M-X
Ved M-klasse-støvsugere
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af sundhedsskadeligt støv! Farligt opsuget materiale kan strømme ud gennem indløbsfittingen.
 • Luk indløbsfittingen med lukkemuffen på M-klasse-støvsugere, når de skal transporteres, eller når de ikke anvendes.

Fastgørelse af taske

Image alternative
 1. Sørg for, at støvsugeren står stabilt, og aktiver parkeringsbremsen. Træk transportgrebet helt ud.
 2. Placer en eller flere tasker på støvsugeren.
  • Tasken/taskerne må ikke stikke højere op end transportgrebet.
  • Overhold den maksimale ekstra belastning.
 3. Træk surregjorden ud af holderen og over taskerne. Forlæng surregjorden efter behov.
 4. Hægt krogen på surregjorden i transportgrebet, og stram surregjorden.

Opbevaring

 • Anbring støvsugeren på et tørt og sikkert sted, hvor uvedkommende ikke kan tage det i brug.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.

Fejl i støvsuger

Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Serviceindikatoren Udskiftning af filter lyser.
Filterelementet er tilstoppet eller for gammelt.
Intet filterelement isat.
Image alternative
Maskinen starter ikke eller frakobles kort efter start.
Vandfrakoblingen er blevet udløst.
 • Rengør sonder og området omkring sonderne med en børste.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Akustisk advarselssignal (reduceret sugeeffekt)
Støvposen er fuld.
 • Udskift støvposen.
Filterelementet er meget tilsmudset.
 • Hvis den automatiske filterrengøring er deaktiveret, skal du aktivere den og lade støvsugeren køre i 30 sekunder.
Sugeslangen eller elværktøjets støvskærm er tilstoppet.
 • Rengør sugeslangen og støvskærmen.
Indstilling af slangediameter i forkert position.
Der blæses støv ud af maskinen.
Filterelementet er ikke korrekt monteret.
Filterelementet er beskadiget.
Maskinen tænder eller slukker utilsigtet, eller brugeren oplever en statisk afladning.
Elektrostatisk afledning er ikke udført, maskinen er sluttet til en stikkontakt, som ikke er jordet.
 • Slut maskinen til en jordet stikkontakt, anvend en antistatisk slange.
Motoren kører ikke.
Stikkontaktens sikring er sprunget.
 • Slå sikringen til.
 • Hvis sikringen springer igen, skal årsagen til overstrømmen findes.
Smudsbeholder fuld.
 • Sluk maskinen, og tøm smudsbeholderen.
Motorens termosikring er blevet udløst.
 • Sluk maskinen, og lad den afkøle i ca. 5 minutter.
 • Hvis motoren ikke starter, skal du indlevere maskinen hos Hilti s kundeservice.
Motorens termosikring kobler motoren fra igen og igen.
 • Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste.
Motoren kører ikke i automatisk drift.
Den tilsluttede maskine er defekt eller ikke sat korrekt i.
 • Kontrollér den tilsluttede maskines funktion, eller sæt netstikket ordentligt i.
Automatisk filterelementrengøring fungerer ikke.
Der er ikke tilsluttet nogen sugeslange.
 • Tilslut sugeslangen.

Fejl i systemapparat

Hvis støvsugeren benyttes i et trådløst system, kan tilsluttede systemapparater afgive følgende meddelelser på deres display.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Image alternative
Serviceindikatoren Ukendt fejl lyser.
Det tilsluttede systemapparat har modtaget en ukendt fejlkode fra støvsugeren.
 • Kontroller støvsugeren for fejl.
Image alternative
Serviceindikatoren Udskiftning af filter lyser.
Filterelementet er tilstoppet eller for gammelt.
Intet filterelement isat.
Image alternative
Serviceindikatoren Vandfrakobling lyser.
Vandfrakoblingen er blevet udløst.
 • Rengør sonder og området omkring sonderne med en børste.
Image alternative
Serviceindikatoren Nedsat sugeeffekt lyser.
Støvposen er fuld.
 • Udskift støvposen.
Filterelementet er meget tilsmudset.
 • Hvis den automatiske filterrengøring er deaktiveret, skal du aktivere den og lade støvsugeren køre i 30 sekunder.
Sugeslangen eller elværktøjets støvskærm er tilstoppet.
 • Rengør sugeslangen og støvskærmen.
Indstilling af slangediameter i forkert position.

Bortskaffelse

Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente maskiner til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
I henhold til Rådets direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugte elektriske maskiner indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.
Image alternative
 • Elektriske maskiner må ikke bortskaffes som almindeligt affald!
BoreslamUd fra et miljømæssigt synspunkt er det problematisk at udlede boreslam i vandløb eller kloakker uden forudgående behandling.
 • Kontakt de lokale myndigheder for at høre nærmere om de forskrifter, der gælder for dit område.
Vi anbefaler følgende forudgående behandling:
 • Opsaml boreslammet (f.eks. med en vådstøvsuger).
 • Lad boreslammet bundfælde sig, og bortskaf den faste del på genbrugsstationen (flokkuleringsmidler kan fremskynde udskilningsprocessen).
 • Før du udleder det resterende vand (basisk, pH værdi > 7) i kloaksystemet, skal det neutraliseres ved tilsætning af surt neutraliseringsmiddel eller ved fortynding med store mængder vand.
Borestøv
 • Bortskaf det opsamlede borestøv i henhold til gældende nationale lovbestemmelser.

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.