Sprog

DSH 600-22

Original brugsanvisning

Oplysninger vedrørende dokumentationen

Vedrørende denne dokumentation

 • Læs denne dokumentation igennem før ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag det kun til andre personer sammen med denne anvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Omdrejningstal
Image alternative Omdrejninger pr. minut
Image alternative Diameter
Image alternative Retningspil på beskyttelsesafskærmning
Image alternative Maskinen understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Anvendt Hilti lithium-ion-batteriserie. Overhold oplysningerne i kapitlet Tilsigtet anvendelse .
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.
Image alternative Hvis en sådan findes på produktet, er produktet certificeret til det amerikanske og canadiske marked iht. gældende standarder af dette certificeringsorgan.

Faresymboler

Følgende symboler anvendes på produktet:
Image alternative Generel fare
Image alternative Fare på grund af omkringflyvende gnister
Image alternative Fare på grund af tilbageslag
Image alternative Advarsel mod indånding af giftige dampe og udstødningsgasser
Image alternative Maks. spindelomdrejningstal

Påbudssymboler

Følgende påbudssymboler anvendes på produktet:
Image alternative Anvend høreværn, øjenbeskyttelse, åndedrætsværn og beskyttelseshjelm
Image alternative Brug beskyttelseshandsker
Image alternative Brug sikkerhedssko

Forbudssymboler

Følgende forbudssymboler anvendes på produktet:
Image alternative Anvend ikke skæreskiver med tænder
Image alternative Anvend ikke beskadigede skæreskiver

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Diamantvinkelsliber
  DSH 600-22
  Generation
  01
  Serienummer

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan virke utilsigtet og medføre brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
 • Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medføre eksplosion.
 • Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er anført i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Forsøg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af producenten eller af autoriserede forhandlere.

Sikkerhedsanvisninger for skære-/slibemaskiner

 • Elværktøjets beskyttelsesafskærmning skal monteres sikkert og indstilles, så der opnås en maksimal sikkerhed, dvs. slibeskiven er afskærmet mest muligt af hensyn til brugeren . Sørg for, at du og personer i nærheden holder jer uden for den roterende slibeskives fareområde. Beskyttelsesafskærmningen beskytter brugeren mod brudstykker og tilfældig kontakt med slibeskiven.
 • Anvend udelukkende bundne forstærkede eller diamantbestykkede skæreskiver til dit elværktøj. Kun hvis du kan montere tilbehøret på elværktøjet, er maskinen sikker at bruge.
 • Indsatsværktøjets tilladte omdrejningstal skal være mindst lige så højt som det maksimale omdrejningstal angivet på elværktøjet. Tilbehør, der roterer hurtigere end det tilladte omdrejningstal, kan gå i stykker og slynge dele ud.
 • Slibeskiver må kun anvendes til de anbefalede formål. For eksempel: Slib aldrig med den flade side på en skæreskive. Skæreskiver er beregnet til at fjerne materiale med kanten af skiven. Hvis en skive påvirkes på siden, kan det medføre, at den brækker.
 • Anvend altid intakte spændeflanger i korrekt størrelse og form til den valgte slibeskive. Egnede flanger støtter slibeskiven og nedsætter dermed risikoen for at brække slibeskiven.
 • Anvend aldrig slidte slibeskiver fra større elværktøjer. Slibeskiver til større elværktøjer er ikke dimensioneret til de højere omdrejningstal, der kendetegner mindre elværktøjer, og kan brække som følge deraf.
 • Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse skal svare til de mål, der er angivet for elværktøjet. Forkert dimensionerede indsatsværktøjer kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstrækkeligt.
 • Slibeskiver og flanger skal passe præcist til elværktøjets slibespindel. Indsatsværktøjer, som ikke passer præcist til elværktøjets slibespindel, roterer ujævnt, vibrerer meget og kan betyde, at du mister kontrollen.
 • Anvend aldrig beskadigede slibeskiver. Kontrollér hver gang før brug slibeskiven for brud og revner. Hvis elværktøjet eller slibeskiven udsættes for et fald, skal du kontrollere, om det/den er blevet beskadiget, eller anvende en ubeskadiget slibeskive. Når du har kontrolleret og isat slibeskiven, skal du og personer i nærheden holde jer uden for den roterende slibeskives fareområde og lade elværktøjet køre med maksimalt omdrejningstal i ét minut. Beskadigede slibeskiver brækker for det meste i løbet af denne testperiode.
 • Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug ansigtsmaske, øjenværn eller beskyttelsesbriller afhængigt af opgaven. Brug så vidt muligt støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialforklæde, som beskytter dig imod små slibe- og materialepartikler. Øjnene skal beskyttes imod flyvende fremmedlegemer, som opstår i forbindelse med forskellige opgaver. Støvmaske og åndedrætsværn skal bortfiltrere det støv, der opstår i forbindelse af den konkrete opgave. Hvis du udsættes for et højt støjniveau igennem længere tid, kan det medføre nedsat hørelse.
 • Sørg for, at andre personer opholder sig i sikker afstand af dit arbejdsområde. Alle, som befinder sig i arbejdsområdet, skal bære personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra emnet eller beskadigede indsatsværktøjer kan slynges ud og medføre personskader også uden for det direkte arbejdsområde.
 • Hold kun maskinen på de isolerede grebsflader, når du udfører opgaver, hvor indsatsværktøjet kan ramme skjulte strømledninger. Ved kontakt med en spændingsførende ledning kan også metalliske værktøjsdele sættes under spænding, hvilket kan medføre elektrisk stød.
 • Læg aldrig elværktøjet fra dig, før indsatsværktøjet er standset helt. Det roterende indsatsværktøj kan komme i kontakt med overfladen på fralægningsstedet, hvilket kan medføre, at du mister kontrollen over elværktøjet.
 • Lad ikke elværktøjet køre, mens du bærer det fra et sted til et andet. Dit tøj kan ved en tilfældig kontakt med det roterende indsatsværktøj blive grebet, hvorved indsatsværktøjet kan bore sig ind i din krop.
 • Rengør regelmæssigt elværktøjets ventilationsåbninger. Motorblæseren trækker støv ind i huset, og en stor ophobning af metalstøv kan indebære elektriske risici.
 • Anvend ikke elværktøjet i nærheden af brændbare materialer. Gnister kan antænde disse materialer.
Tilbageslag og tilhørende sikkerhedsanvisninger Et tilbageslag er en pludselig reaktion som følge af en fastklemt eller blokeret roterende slibeskive. Fastklemning eller blokering medfører et pludselig stop af det roterende indsatsværktøj. Derved accelereres et ukontrolleret elværktøj modsat indsatsværktøjets rotationsretning ved blokeringsstedet.
Når eksempelvis en slibeskive sætter sig fast i et emne eller blokeres, kan den kant af slibeskiven, som arbejder sig ned i emnet, blive hængende og derved brække slibeskiven eller forårsage et tilbageslag. Slibeskiven bevæger sig derefter hen imod brugeren eller væk fra denne, alt efter skivens rotationsretning ved blokeringsstedet. Slibeskiven kan også brække i den forbindelse.
Et tilbageslag er resultatet af ukorrekt eller fejlagtig brug af elværktøjet. Det kan forhindres ved at træffe passende forholdsregler som beskrevet i det følgende.
 • Hold elværktøjet godt fast, og indtag en position med krop og arme, hvor du kan absorbere eventuelle tilbageslag. Anvend altid det ekstra håndtag, hvis et sådant findes, for at have den størst mulige kontrol over tilbageslag eller reaktionsmomenter ved opstart. Brugeren kan ved at træffe egnede forholdsregler absorbere tilbageslag og reaktionsmomenter.
 • Anbring aldrig dine hænder i nærheden af roterende indsatsværktøjer. Indsatsværktøjet kan i tilfælde af et tilbageslag bevæge sige hen over din hånd.
 • Hold dig i sikker afstand af området foran og bag ved den roterende skæreskive. Tilbageslaget bevæger elværktøjet i den modsatte retning af slibeskivens bevægelse ved blokeringsstedet.
 • Vær særlig forsigtig ved hjørner, skarpe kanter osv. Undgå, at indsatsværktøj slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det roterende indsatsværktøj har en tendens til at sætte sig fast ved hjørner, skarpe kanter eller hvis det preller af. Dette medfører, at du mister kontrollen eller oplever tilbageslag.
 • Anvend ikke kæde eller fortandet savklinge eller segmenteret diamantskive med mere end 10 mm brede slidser. Sådanne indsatsværktøjer forårsager ofte tilbageslag eller er ofte skyld i, at brugeren mister kontrollen over elværktøjet.
 • Undgå blokering af skæreskiven eller et for stort tryk på skiven. Foretag ikke for dybe snit. En overbelastning af skæreskiven forøger spændingen og tendensen til at sætte sig fast eller blokere og øger dermed risikoen for tilbageslag eller et brud på slibeskiven.
 • Hvis skæreskiven sætter sig fast, eller du afbryder arbejdet, skal du slukke elværktøjet og holde det stille, indtil skiven er standset. Forsøg aldrig at trække den roterende skæreskive ud af sporet, da dette kan medføre tilbageslag. Find og afhjælp årsagen til fastklemningen.
 • Tænd ikke elværktøjet, så længe det befinder sig i emnet. Lad skæreskiven komme op på maksimalt omdrejningstal, før du fortsætter skæringen forsigtigt. I modsat fald kan skiven sætte sig fast, springe op fra emnet eller medføre tilbageslag.
 • Sørg for at understøtte plader eller store emner for at nedsætte risikoen for tilbageslag som følge af en fastklemt skæreskive. Store emner kan bøje meget som følge af egen vægt. Emnet skal understøttes på begge sider, og det både i nærheden af snittet og ved kanten.
 • Vær især forsigtig ved "udsnit" i eksisterende vægge eller andre områder, hvor du ikke kan se, hvad der befinder sig bag overfladen. Skæreskiven, der sænkes ned i emnet, kan, hvis den skærer gas- og vandrør, elektriske ledninger eller andre genstande over, medføre tilbageslag.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Ved gennembrydningsarbejde skal du huske at sikre området på den modsatte side. Nedbrydningsdele kan falde ud og/eller ned og volde skade på andre personer.
 • Anvend kun elværktøjet i teknisk fejlfri stand.
 • Anvend ikke produktet, mens du står på en stige (hvis du ikke bærer tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr til faldsikring).
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på elværktøjet. Anvend kun reservedele og tilbehør, som er godkendt af Hilti .
 • Brug beskyttelseshandsker ved anvendelse af elværktøjet og ved udskiftning af indsatsværktøjet.
 • Hold pauser under arbejdet, og lav afspændings- og fingerøvelser, så dine fingre får en bedre blodgennemstrømning. Ved længerevarende arbejde kan vibrationer medføre forstyrrelser af fingrenes, hændernes eller håndleddenes blodkar og nervesystem.
 • Sav aldrig brændbare materialer, som f.eks. træ eller magnesium, eller sundhedsskadelige materialer, som f.eks. asbestholdige underlag, med vinkelsliberen.
 • Sørg for god udluftning af arbejdspladsen. Store mængder støv kan på dårligt ventilerede arbejdspladser medføre sundhedsskader. Støv fra materialer såsom blyholdig maling, visse træsorter, samt metal kan være sundhedsfarligt. Berøring eller indånding af støv kan medføre allergiske reaktioner og/eller luftvejssygdomme hos brugeren eller personer, der opholder sig i nærheden. Asbestholdige materialer må kun håndteres af fagfolk.
 • Ved skæring i ukendte underlag kan der frigives støv og dampe af ukendt kemisk sammensætning, som kan medføre sundhedsskader. Undersøg underlagets sammensætning, før du påbegynder arbejdet. Både du og andre personer i arbejdsområdet skal til enhver tid bruge en åndedrætsmaske, som er godkendt i forhold til underlagets sammensætning.
Elektrisk sikkerhed
 • Før du påbegynder arbejdet, skal du undersøge arbejdsområdet for skjulte elektriske ledninger, gas- og vandrør, f.eks. med en detektor. Udvendige metaldele på elværktøjet kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning.
 • Rengør altid elværktøjet og lithium-ion-batterierne separat og hverken med højtryksrenser eller f.eks. ved spuling med en haveslange.
 • Sørg altid for at tørre en våd vinkelsliber eller et vådt lithium-ion-batteri adskilt fra hinanden.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Hold altid elværktøjet godt fast med begge hænder på de dertil beregnede håndtag.
 • Berør ikke roterende dele, især roterende indsatsværktøjer kan medføre personskader.
 • Tænd først elværktøjet, når du befinder dig på arbejdsstedet og holder det sikkert i begge hænder.
 • Sørg for, at indsatsværktøjet er korrekt placeret og monteret før ibrugtagning, og lad indsatsværktøjet køre i tomgang i ét minut i en sikker position. Stands elværktøjet øjeblikkeligt, hvis der forekommer store svingninger, og hvis der konstateres andre mangler. Hvis denne tilstand forekommer, skal du kontrollere hele systemet for at finde årsagen.
 • Anvend ikke elværktøjet, hvis det starter hårdt og med et ryk. Elektronikken kan være defekt. Få elværktøjet repareret af Hilti Service.
 • Anvend under ingen omstændigheder elværktøjet uden beskyttelsesafskærmning.
 • Indstil altid beskyttelsesafskærmningen optimalt, så du bliver beskyttet mod gnister og omkringflyvende dele.
 • Kontrollér, at vandforsyningen ikke overskrider det maksimale tryk på 6 bar.
 • Anbring ikke det varme elværktøj i nærheden af let antændelige væsker eller overflader.
Spor i bærende vægge eller andre strukturer kan påvirke statikken, især ved overskæring af armeringsjern eller bærende elementer.
 • Før arbejdet påbegyndes, skal den ansvarlige bygningsingeniør, arkitekt eller byggeleder tages med på råd.
 • Undgå, at indsatsværktøjet sætter sig fast, ved at føre elværktøjet opmærksomt og foretage lige snit. Kurvesnit er ikke tilladt.
 • Før elværktøjet jævnt fremad uden at trykke på siden af indsatsværktøjet. Placer altid elværktøjet på emnet i en ret vinkel. Du må ikke ændre skæreretningen hverken ved at trykke på siden af eller ved at bøje indsatsværktøjet. Indsatsværktøjet kan blive beskadiget og brække.
 • Anvend aldrig maskinen uden stænkbeskyttelsesafskærmningen.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Produktoversigt for vinkelsliber

Image alternative
 1. Batteribeskyttelsesramme
 2. Hovedgreb
 3. Afbryder
 4. Tilslutning til vandforsyning
 5. Reguleringsventil for vandgennemstrømning
 6. Vandrør
 7. Greb til indstilling af beskyttelsesafskærmning
 8. Vandbøjning med integrerede vanddyser
 9. Skæreskive
 10. Spændeflange med monteringsskrue
 11. Beskyttelsesafskærmning
 12. Rotationsretningspil
 13. Forreste håndtag
 14. Reguleringskontakt, transportsikring
 15. Sikkerhedskontakt
 16. Monteringsværktøj
 17. Lithium-ion-batteri
 18. Frigøringsknap
 19. Ladetilstands- og fejlindikator, batteri

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Det beskrevne produkt er en håndført batteridrevet vinkelsliber. Det er beregnet til tør- eller vådskæring af mineralske eller metalliske materialer og asfalt med abrasive skæreskiver eller diamantskæreskiver udendørs såvel som indendørs. For at reducere støvudviklingen anbefaler Hilti at anvende vådskæringsmetoden eller originalt Hilti tilbehør til støvudsugning (f.eks. DSH-DRS ).

Læs og følg anvisningerne for sikkerhed og betjening i tilbehørsprodukternes brugsanvisning.
 • Spænd ikke vinkelsliberen op i specialfremstillede holdeanordninger, f.eks. rammer på ruller eller skinner.

Image alternative
 • Brug kun Hilti Nuron Li‑ion-batterier fra serien B 22 til dette produkt. Af hensyn til en optimal effekt anbefaler Hilti til dette produkt de batterier, der fremgår af denne tabel.

 • Anvend kun Hilti -ladere, der fremgår af denne tabel, til disse batterier.

Bemærkninger vedrørende brug

 • Arbejd fortrinsvis med vådskæringsmetoden eller med tilbehør til støvudsugning, f.eks. DSH-DRS , for at reducere støvmængden under skærearbejdet.
 • Gennemskær ikke skæreemnet i én arbejdsgang, men bevæg vinkelsliberen flere gange frem og tilbage, og opnå på den måde lidt efter lidt den ønskede skæredybde.
 • Ved tørskæring skal du løfte skæreskiven op af snittet med maskinen kørende i 10 sekunder for hver 30 til 60 sekunder for at forebygge skader på diamantskæreskiven.
 • Skærp stumpe diamantskæreskiver (ingen diamanter rager ud af bindingen) ved at skære i meget abrasive materialer såsom sandsten eller lignende.

Specifikation af skæreskiverne

Til produktet skal der anvendes diamantskæreskiver iht. EN 13236. Det er også muligt at anvende bundne forstærkede skæreskiver til forskellige opgaver iht. ISO 603-15 og ISO 603-16.
Anvendelses- og monteringsanvisningerne fra producenterne af vinkelsliberen skal overholdes.

Vinkelsliberens transportsikring

Vinkelsliberen er forsynet med en transportsikring til korte transportstrækninger. Transportsikringen forhindrer, at vinkelsliberen starter utilsigtet, når batterierne fortsat er isat.
 • Anvend kun transportsikringen til korte transportaktiviteter, f.eks. når du rækker eller tilbageleverer vinkelsliberen i en udgravning, eller når du er nødt til kortvarigt at afbryde dit arbejde.
 • Ved længere transportstrækninger eller under klargøringsaktiviteter, rengøring og vedligeholdelse skal du følge anvisningerne i kapitlet Sikkerhed og i kapitlet Transport og opbevaring af batteridrevne maskiner !

Li-ion-batteriets indikatorer

Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.

Visning af ladetilstand og fejlmeddelelser

For at få en af følgende visninger skal du trykke kort på batteriets frigøringsknap.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af batteri, der falder på gulvet!
 • Sørg for, at du ved isat batteri efter tryk på frigøringsknappen bringer batteriet korrekt i indgreb igen i det anvendte produkt.
Ladetilstanden og evt. fejl vises også konstant, så længe det tilsluttede produkt er tændt.
Tilstand
Betydning
Fire (4) LED'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 100 % til 71 %
Tre (3) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 70 % til 51 %
To (2) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 50 % til 26 %
En (1) LED lyser konstant grønt
Ladetilstand: 25 % til 10 %
En (1) LED blinker langsomt grønt
Ladetilstand: < 10 %
En (1) LED blinker hurtigt grønt
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet.
Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af batteriet, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt gult
Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produktet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der foreligger en anden fejl.
Bring produktet og batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet under anvendelsen.
Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED lyser gult
Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt rødt
Li-ion-batteriet er låst og kan ikke længere anvendes. Kontakt Hilti Service.

Visning om batteriets tilstand

Hvis du ønsker at aflæse batteriets tilstand, skal du holde frigøringsknappen inde i mere end tre sekunder. Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som følge af misbrug som f.eks. nedstyrtning, perforeringer, eksterne varmeskader osv.
Tilstand
Betydning
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode grønt.
Batteriet kan fortsat benyttes.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter blinker én (1) lysdiode hurtigt gult.
Forespørgslen om batteriets tilstand kunne ikke afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti Service.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode rødt.
Hvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er den resterende batterikapacitet under 50%.
Hvis et tilsluttet produktet ikke længere kan benyttes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Kontakt Hilti Service.

Leveringsomfang

Batteridrevet vinkelsliber, flange D60 til diamantskæreskiver, spindellåsestift, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Tekniske data

Produktegenskaber


DSH 600-22
Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 uden batteri
8,5 kg
Maks. skivediameter
300 mm
Maks. skæredybde
120 mm
Tilspændingsmoment (monteringsskrue)
25 Nm
Maks. omdrejningstal (drevspindel)
5.080/min
Maks. tilladt vandtryk
6 bar
Klingehul, skæreskive/diameter, centreringsbøsningens centreringskrave (drejelig)
20 mm eller 25,4 mm
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 50 ℃

Skæreskiver


DSH 600-22
Min. udvendig flangediameter
Abrasiv skæreskive
78 mm
Diamantskæreskive
60 mm
Maks. nom. skivetykkelse
Skæreskive med stålkerne
4 mm
Kompositskæreskive
4,5 mm
Maks. omdrejningstal (skæreskive)
5.080/min (≙ 79,8 m/s)

Batteri

Batteriets driftsspænding
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Støjemission (i henhold til international standard)


DSH 600-22
Støjemission i henhold til EN ISO 3744 (Lwa)
107 dB(A)

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 60745

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for. De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant. Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjemissionsværdier i henhold til EN 60745-1:2009 og EN 60745-2-22:2011

DSH 600-22
Lydtrykniveau (Lpa,eq)
108 dB(A)
Lydeffektniveau (Lwa)
119 dB(A)
Usikkerhed
3 dB(A)
Samlede vibrationsværdier i henhold til EN 60745-1:2009 og EN 60745-2-22:2011

DSH 600-22
Vibrationsværdi (ahv,eq)
≤ 1,5 m/s²
Vibrationsværdi (ahv,eq)
1,5 m/s²

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Montering af skæreskive

ADVARSEL
Fare for personskader og beskadigelse. Beskadigede skæreskiver kan brække.
 • Hvis skæreskiven får et slag, skal du kontrollere skæreskiven for beskadigelse og om nødvendigt udskifte den.
 • Anvend aldrig beskadigede, urunde eller vibrerende skæreskiver.
 • Anvend ikke kunstharpiksbundne fiberarmerede skæreskiver, hvis udløbsdato er overskredet, eller som allerede er opblødt af vand.
FORSIGTIG
Fare for personskader og fare for forbrændinger! Skæreskiver bliver varme under brugen og kan have skarpe kanter, der kan medføre personskader.
 • Brug beskyttelseshandsker, når du monterer, afmonterer og indstiller indsatsværktøj og andre komponenter, og når du afhjælper problemer.
Anvend altid den rigtige spændeflange afhængigt af skæreskivetypen. Den korrekte udvendige diameter finder du under de tekniske data.
Spændeflanger specielt til diamantskæreskiver er desuden mærket med følgende tekst: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".
Image alternative
 1. Fjern et monteret udsugningsmodul (tilbehør).
 2. Rengør alle klem- og centreringsflader på vinkelsliberen og skæreskiven.
 3. Kontrollér, om holdeflangen og spændeflange passer til skæreskiven.
  • Udskift om nødvendigt holdeflangen.
 4. Sæt skæreskiven flugtende og centreret på holdeflangen.
  • Skæreskivens rotationsretning passer med retningspilen.
 5. Sæt spændeflangen flugtende og centreret på, og skru monteringsskruen i.
 6. Sæt låsestiften i boringen i remafskærmningen.
 7. Drej let på skæreskiven, indtil låsestiften går i indgreb.
 8. Spænd monteringsskruen fast med monteringsværktøjet.
  • Tilspændingsmoment (monteringsskrue) → Tekniske data )
 9. Fjern låsestiften.
  Lad vinkelsliberen køre ubelastet ved fuldt omdrejningstal i ca. 1 minut efter montering af en ny skæreskive. Vær opmærksom på urolig rotation eller vibrationer, defekte skæreskiver brækker sædvanligvis under denne testkørsel.

Afmontering af skæreskive

ADVARSEL
Fare for personskader og beskadigelse. Beskadigede skæreskiver kan brække.
 • Hvis skæreskiven får et slag, skal du kontrollere skæreskiven for beskadigelse og om nødvendigt udskifte den.
 • Anvend aldrig beskadigede, urunde eller vibrerende skæreskiver.
 • Anvend ikke kunstharpiksbundne fiberarmerede skæreskiver, hvis udløbsdato er overskredet, eller som allerede er opblødt af vand.
Image alternative
 1. Fjern et monteret udsugningsmodul (tilbehør).
 2. Sæt låsestiften i boringen i remafskærmningen.
 3. Drej let på skæreskiven, indtil låsestiften går i indgreb.
 4. Løsn monteringsskruen med monteringsværktøjet.
 5. Fjern monteringsskruen, spændeflangen og skæreskiven.
 6. Fjern låsestiften.

Indstilling af beskyttelsesafskærmning

ADVARSEL
Fare for personskader Kontakt med skæreskiven og omkringflyvende partikler eller gnister kan medføre personskader.
 • Indstil beskyttelsesafskærmningen, så de fjernede materialepartikler og gnister ledes væk fra brugeren og produktet.
 • Hold beskyttelsesafskærmningen på det dertil indrettede greb, og drej beskyttelsesafskærmningen i den ønskede position.

Arbejdsforberedelser for udsugningsmodulet

Montering af udsugningsmodul (tilbehør)

Udsugningsmodulet reducerer sammen med en byggepladsstøvsuger støvudviklingen ved tørskæring. Anvend kun udsugningsmodulet ved tørskæring i mineralske underlag. Den kraftige varmeudvikling ved snit i metal eller anvendelse ved vådskæring ødelægger udsugningsmodulet.
Læs og følg anvisningerne for sikkerhed og betjening i tilbehørets brugsanvisning.
Image alternative
 1. Rengør klingeafskærmningen og sporene til montering af udsugningsmodulet.
 2. Indstil klingeafskærmningen, indtil udsugningsmodulets monteringsposition er frit tilgængelig.
 3. Løsn møtrikken på udsugningsmodulet, så husets dele kan åbnes indtil endestoppene på forbindelsesakslen.
 4. Sæt udsugningsmodulet i de dertil beregnede spor på klingeafskærmningen.
  • Sporene glider ind i hinanden uden fastklemning.
 5. Spænd møtrikken fast med hånden.
 6. Anbring igen klingeafskærmningen i lukket position.
 7. Slut en byggepladsstøvsuger, der passer til opgaven, til udsugningsmodulet.

Afmontering af udsugningsmodul (tilbehør)

 1. Indstil klingeafskærmningen, indtil udsugningsmodulets monteringsposition er frit tilgængelig.
 2. Løsn møtrikken på udsugningsmodulet.
 3. Træk udsugningsmodulet af klingebeskyttelsen.
 4. Anbring igen klingeafskærmningen i lukket position.

Betjening

Tænd og sluk

Vinkelsliberen er forsynet med en transportsikring. Transportsikringen forhindrer, at vinkelsliberen starter utilsigtet, når batterierne fortsat er isat.
Overhold anvisningerne for anvendelse af transportsikringen i kapitlet Vinkelsliberens transportsikring
 1. Hold altid vinkelsliberen i de dertil beregnede håndtag.
 2. Tryk på sikkerhedskontakten, og hold den inde.
 3. Tryk på afbryderen.
  • Vinkelsliberen kører.
 4. Hvis du vil slukke vinkelsliberen, skal du slippe afbryderen og sikkerhedskontakten.

Skæreteknik

Image alternative
Hvis vinkelsliberen kommer ind i det markerede område, er der fare for tilbageslag.
Tilbageslag er resultatet af ukorrekt eller fejlagtig brug af produktet. Følg sikkerhedsanvisningerne og følgende anvisninger for at forhindre tilbageslag.
  Image alternative
 • Undgå, at skæreskiven kommer ind i underlaget i det markerede område.
 • Bring vinkelsliberen op på fuldt omdrejningstal, før du begynder at skære.
 • Bring skæreskiven i kontakt med emnet i en ret vinkel og under rotationsaksen.
 • Sænk skæreskiven langsomt ned i materialet ved at trykke på vinkelsliberen.
 • Fremføringshastigheden skal være jævn og tilpasses til materialet.
  Faldende arbejdsydelse kan være et tegn på, at diamantsegmenter er blevet sløve. Segmenterne kan genopslibes ved at skære i abrasive materialer ( Hilti genopslibningsplade eller abrasiv kalksandsten).
 • Før vinkelsliberen jævnt fremad uden at udøve tryk på siden af skæreskiven.
 • Hold altid vinkelsliberen med begge hænder på de dertil beregnede greb. Hold grebene tørre, rene og fri for olie og fedt.
 • Forvis dig om, at der ikke opholder sig nogen personer i arbejdsområdet og der specielt i skæreretningen. Sørg for, at andre personer opholder sig ca. 15 m væk fra det sted, hvor du arbejder.

Forhindring af blokering

FORSIGTIG
Fare for brud eller fare for tilbageslag. Overbelastning af skæreskiven medfører skævhed. Fastklemning af skæreskiven under skæringen og øger sandsynligheden for tilbageslag eller brud på skæreskiven.
 • Undgå at klemme skæreskiven, og tryk ikke for hårdt under skærearbejdet.
 • Forsøg ikke at skære alt for dybt med det samme.
 1. Skær så vidt muligt tykke emner over ad flere omgange. Undgå for store skæredybder.
 2. Understøt plader eller store emner, så skæresporet under og efter skæringen forbliver åbent.

Forhindring af tilbageslag

 1. Sæt altid skæreskiven på emnet oppefra.
  • Skæreskiven må kun berøre emnet i én position under omdrejningspunktet.
 2. Pas især på, hvis du fører skæreskiven ned i et eksisterende snit.

Arbejde med udsugningsmodulet (tilbehør)

Brug også altid åndedrætsmaske ved tørskæring med udsugningsmodul!
Overhold og følg desuden de nationale sikkerhedsforskrifter for støv.
Udsugningsmodulet reducerer sammen med en byggepladsstøvsuger støvudviklingen ved tørskæring. Anvend kun udsugningsmodulet ved tørskæring i mineralske underlag. Den kraftige varmeudvikling ved snit i metal eller anvendelse ved vådskæring ødelægger udsugningsmodulet.
Støvudsugningen fungerer mest effektivt ved trækkende arbejdsretning. En restmængde støv kan dog fortsat frigives, f.eks. ved tilskæring af emnekanter og -sider.
Image alternative
 1. Monter udsugningsmodulet (tilbehør).
 2. Sæt vinkelsliberen med udsugningsmodul på emnet.
  • Udsugningsmodulets bageste kant hviler på emnet.
 3. Tænd vinkelsliberen.
 4. Før skæreskiven ned i emnet.
 5. Udfør snittet i overensstemmelse med den valgte arbejdsretning.
  • Hold udsugningsmodulet så tæt som muligt på emnet under skærearbejdet.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af vinkelsliberen
 • Rengør kun vinkelsliberen med en hårdt opvredet klud. Rengør aldrig med højtryksrenser.
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
 • Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør børste.
 • Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Sørg for at holde batteriet tørt og fri for olie og fedt.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Undgå indtrængen af fugt.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Fejlafhjælpning

Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Vær opmærksom på batteriets ladetilstand- og fejlindikator ved alle fejl.
→ Se kapitlet Lithium-ion-batteriets indikatorer .
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Vinkelsliberen starter ikke.
Batterierne er ikke ladet op.
Batteriet ikke helt isat.
 • Kontrollér, om alle batterier er korrekt isat og i indgreb.
Høje vibrationer, skævt snit
Skæreskiven er ikke monteret og fastspændt korrekt.
 • Kontrollér monteringen og tilspændingsmomentet.
Skæreskive beskadiget (uegnet specifikation, revner, manglende segmenter, bøjet, overophedet, misformet osv.).
 • Udskift skæreskiven.
Centreringsbøsning forkert monteret.
 • Kontrollér, om størrelsen af klingeboringen på skæreskiven passer med centreringsbøsningens centreringskrave.
For lav eller ingen vandgennemstrømning.
Vanddyser er tilstoppet.
 • Rengør vanddyserne.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.
Taiwan RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)Denne tabel gælder kun for markedet Taiwan.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
Beskrivelse Hilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Sikkerhed
 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
 • Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
I tilfælde af et batteri, som ikke lader sig afkøle, som ryger, eller som brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.