Sprog

HDE 500-22

Original brugsanvisning

Om brugsanvisningen

Om denne brugsanvisning

 • Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning. Det er en forudsætning for sikkert arbejde og korrekt håndtering.
 • Følg sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning og på produktet.
 • Opbevar altid brugsanvisningen sammen med produktet, og overdrag kun produktet til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

Tegnforklaring

Advarsler

Advarsler advarer mod farer ved håndtering af produktet. Følgende signalord anvendes:
FARE
FARE !
 • Betegner en umiddelbart truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
ADVARSEL
ADVARSEL !
 • Står ved en potentielt truende fare, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller døden.
FORSIGTIG
FORSIGTIG !
 • Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage personskader eller materielle skader.

Symboler i brugsanvisningen

Der benyttes følgende symboler i denne brugsanvisning:
Image alternative Se brugsanvisningen
Image alternative Anvisninger for anvendelse og andre nyttige oplysninger
Image alternative Håndtering af genvindbare materialer
Image alternative Elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald
Image alternative Hilti Lithium-ion-batteri
Image alternative Hilti Lader

Symboler i illustrationer

Følgende symboler anvendes på illustrationer:
Image alternative Disse tal henviser til den pågældende illustration i begyndelsen af denne brugsanvisning.
Image alternative Nummereringen udtrykker arbejdstrinnenes rækkefølge på illustrationen og kan afvige fra arbejdstrinnene i teksten.
Image alternative Positionsnumre anvendes i illustrationen Oversigt og refererer til tallene i symbolforklaringen i afsnittet Produktoversigt .
Image alternative Dette symbol skal sikre skærpet opmærksomhed ved omgang med produktet.

Produktspecifikke symboler

Symboler på produktet

Følgende symboler kan forekomme på produktet:
Image alternative Nationalt affaldsgenvindingssystem
Image alternative Positionen Fra
Image alternative Kontinuerlig dosering
Image alternative Volumendosering 5... 70 ml
Image alternative Volumendosering 1... 14
Image alternative Kasseringsfunktion
Image alternative Gentagelsesfunktion
Image alternative Jævnstrøm
Image alternative Produktet understøtter NFC-teknologi, som er kompatibel med iOS- og Android-platforme.
Image alternative Lithium-ion-batteri
Image alternative Brug aldrig batteriet som slagværktøj.
Image alternative Lad ikke batteriet falde på gulvet. Brug ikke et batteri, der har fået et slag eller på anden vis er beskadiget.

Produktoplysninger

Image alternative-produkter er beregnet til professionel brug og må kun betjenes, efterses og vedligeholdes af autoriseret og instrueret personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med anvendelsen af denne maskine. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af produktet og det tilhørende udstyr, hvis det anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i dens brug, eller hvis det ikke anvendes korrekt i henhold til forskrifterne i denne brugsanvisning.
Typebetegnelse og serienummer fremgår af typeskiltet.
 • Notér serienummeret i den efterfølgende tabel. Du skal bruge produktoplysningerne ved henvendelser til vores lokale afdeling eller vores serviceværksted.
  Produktoplysninger
  Type:
  HDE 500-22
  Generation:
  02
  Serienummer :

Overensstemmelseserklæring

Image alternative
Producenten erklærer som eneansvarlig, at det her beskrevne produkt er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende standarder.
Den tekniske dokumentation er arkiveret her:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsanvisninger for elværktøj

Image alternative ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger, henvisninger, billedtekster og tekniske data på elværktøjet. Hvis følgende anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner til senere brug.
Det benyttede begreb "elværktøj" i sikkerhedsanvisningerne refererer til elektriske maskiner (med netledning) eller batteridrevne maskiner (uden netledning).
Arbejdspladssikkerhed
 • Sørg for at holde arbejdsområdet ryddeligt og godt oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
 • Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
 • Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når elværktøjet er i brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 • Elværktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne elværktøj. Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 • Elværktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Indtrængning af vand i elværktøj øger risikoen for elektrisk stød.
 • Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære elværktøjet i ledningen, hænge det op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller dele, der er i bevægelse. Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis elværktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Hvis det ikke kan undgås at anvende elværktøjet i fugtige omgivelser, skal du anvende et fejlstrømsrelæ. Anvendelsen af et fejlstrømsrelæ nedsætter risikoen for et elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
 • Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Anvend aldrig elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brugen af elværktøjet kan medføre alvorlige personskader.
 • Brug beskyttelsesudstyr, og hav altid beskyttelsesbriller på. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængigt af elværktøjets type og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
 • Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at elværktøjet er frakoblet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, tager det op eller transporterer det. Undgå at bære elværktøjet med fingeren på afbryderen, og sørg for, at det ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
 • Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, inden elværktøjet tændes. Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
 • Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Det er derved nemmere at kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
 • Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 • Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Ved at anvende en støvudsugning er det muligt at nedsætte risiciene som følge af støv.
 • Man må ikke ignorere sikkerhedsreglerne for elværktøj, heller ikke selvom man er fortrolig med brugen af elværktøjet. Uagtsomhed kan medføre alvorlig tilskadekomst inden for få sekunder.
Anvendelse og pleje af elværktøjet
 • Undgå at overbelaste maskinen. Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med det rigtige værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 • Brug ikke elværktøj, hvis afbryderen er defekt. En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
 • Træk stikket ud af stikkontakten, og/eller fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger på den, skifter tilbehør og dele eller lægger den til side. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af elværktøjet.
 • Opbevar ubenyttede elværktøjer uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst sikkerhedsanvisningerne, benytte denne. Elværktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
 • Sørg for at pleje elværktøj omhyggeligt. Kontrollér, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer.
 • Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 • Anvend elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres. I tilfælde af anvendelse af maskinen til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
 • Sørg for, at greb og gribeflader er tørre, rene og fri for olie og fedt. Glatte greb og gribeflader gør betjeningen usikker, og det kan være svært at styre elværktøjet i uforudsete situationer.
Anvendelse og pleje af batteridrevet elværktøj
 • Oplad kun batterier i ladere, der er anbefalet af fabrikanten. Der er risiko for brand, hvis en lader, der er beregnet til et bestemt batteri, anvendes til opladning af en anden batteritype.
 • Brug kun de batterier, der er beregnet til elværktøjet. Brug af andre batterier øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
 • Ikke benyttede batterier må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mellem batterikontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
 • Hvis batteriet anvendes forkert, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Batterivæske kan give hudirritation eller forbrændinger.
 • Brug aldrig et beskadiget eller ændret batteri. Beskadigede eller ændrede batterier kan virke utilsigtet og medføre brand, eksplosion eller risiko for tilskadekomst.
 • Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medføre eksplosion.
 • Følg alle anvisninger vedrørende opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er anført i betjeningsvejledningen. Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øge risikoen for brand.
Service
 • Sørg for, at elværktøjet kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der altid benyttes originale reservedele. Dermed sikres størst mulig elværktøjssikkerhed.
 • Forsøg aldrig at reparere beskadigede batterier. Al vedligeholdelse af batterier skal foretages af producenten eller af autoriserede forhandlere.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

Personlig sikkerhed
 • Foretag aldrig manipulationer eller ændringer på produkt eller tilbehør.
 • Anvend kun produktet og tilbehøret i teknisk fejlfri stand.
 • Fare for personskader på grund af værktøj og/eller tilbehør, som falder på jorden. Kontrollér før arbejdets begyndelse, at batteriet og monteret tilbehør sidder godt fast.
 • Brug beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker, når du skifter tilbehørsdele.
 • Inden ibrugtagning skal du læse sikkerhedsdatabladet for produktet, anvisningerne på emballagen og brugsanvisningen til foliepatronen.
 • Påbegynd først injiceringen af massen i det umiddelbare arbejdsområde.
 • Ret aldrig produktet mod dig selv eller andre personer.
 • Lad aldrig produktet være uden opsyn.
 • Brug aldrig produktet, hvis dele er beskadiget, eller hvis betjeningselementerne ikke fungerer korrekt. Få produktet repareret af Hilti Service.
Sikkerhed på arbejdspladsen
 • Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på.
 • Brug skridsikre sko.
 • Tag hensyn til påvirkning fra omgivelserne. Brug ikke produktet, hvis der er risiko for brand eller eksplosion.
 • Anvend aldrig defekte/slidte patroner.

Omhyggelig omgang med og brug af batterier

 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Anvend kun batterier i teknisk fejlfri stand.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Kontakt Hilti Service eller læs dokumentet "Anvisninger om sikkerhed og anvendelse af Hilti Li-ion-batterier".
  Vær opmærksom på de særlige retningslinjer, der gælder for transport, opbevaring og brug af Li-ion- batterier.
  Læs anvisningerne vedrørende sikkerhed og anvendelse til Hilti Li-ion-batterier, som du kan finde ved at scanne QR-koden sidst i denne brugsanvisning.

Beskrivelse

Oversigt

Image alternative
 1. Forreste lejetap til montering af kassetten/patronen
 1. Holder til fastgørelse af kassetten/patronen
 1. Bageste lejetap til montering af kassetten/patronen
 1. Produkt-LED
 1. Doseringsvælger
 1. Parallelle fremføringsstænger med greb
 1. Frigøringsknap
 1. Håndgreb
 1. Batteri
 1. Statusindikator for batteri
 1. Batterifrigørelsesknap
 1. Monteringsåbning til tilbehør
 1. Trykknap
 1. Foliepatron
 1. Kassette, sort
 1. Kassette, rød
 1. Patron

Tilsigtet anvendelse

Produktet er beregnet til tømning af Hilti foliepatroner og patroner samt dosering af disses indhold. Den batteridrevne mørtelpistol HDE 500‑22 er udelukkende beregnet til bearbejdning af Hilti foliepatroner på 330 ml eller 500 ml samt patroner på 580 ml.

Produktet kan anvendes med en kassette eller en patron:
Image alternative
 • Brug kun Hilti Nuron Li‑ion-batterier fra serie B 22 til dette produkt. Af hensyn til en optimal effekt anbefaler Hilti til dette produkt de batterier, der fremgår af denne tabel.

 • Anvend kun Hilti -ladere, der fremgår af denne tabel, til disse batterier.

Leveringsomfang

Mørtelpistol, brugsanvisning
Andre systemprodukter, som er godkendt til dit produkt, finder du i Hilti Store eller på: www.hilti.group

Li-ion-batteriets indikatorer

Hilti Nuron Li-ion-batterier kan vise ladetilstand, fejlmeddelelser og batteriets tilstand.

Visning af ladetilstand og fejlmeddelelser

For at få en af følgende visninger skal du trykke kort på batteriets frigøringsknap.
ADVARSEL
Fare for personskader på grund af batteri, der falder på gulvet!
 • Sørg for, at du ved isat batteri efter tryk på frigøringsknappen bringer batteriet korrekt i indgreb igen i det anvendte produkt.
Ladetilstanden og evt. fejl vises også konstant, så længe det tilsluttede produkt er tændt.
Tilstand
Betydning
Fire (4) LED'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 100 % til 71 %
Tre (3) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 70 % til 51 %
To (2) LED 'er lyser konstant grønt
Ladetilstand: 50 % til 26 %
En (1) LED lyser konstant grønt
Ladetilstand: 25 % til 10 %
En (1) LED blinker langsomt grønt
Ladetilstand: < 10 %
En (1) LED blinker hurtigt grønt
Li-ion-batteriet er helt afladet. Oplad batteriet.
Hvis LED'en stadig blinker hurtigt efter opladning af batteriet, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt gult
Li-ion-batterier eller det dermed forbundne produktet er overbelastet, er for varmt, for koldt, eller der foreligger en anden fejl.
Bring produktet og batteriet op på den anbefalede arbejdstemperatur, og overbelast ikke produktet under anvendelsen.
Hvis meddelelsen stadig vises, bedes du kontakte Hilti Service.
En (1) LED lyser gult
Li-ion-batteriet og det dermed forbundne produkt er ikke kompatible. Kontakt Hilti Service.
En (1) LED blinker hurtigt rødt
Li-ion-batteriet er låst og kan ikke længere anvendes. Kontakt Hilti Service.

Visning om batteriets tilstand

Hvis du ønsker at aflæse batteriets tilstand, skal du holde frigøringsknappen inde i mere end tre sekunder. Systemet registrerer ingen potentielle funktionsfejl for batteriet som følge af misbrug som f.eks. nedstyrtning, perforeringer, eksterne varmeskader osv.
Tilstand
Betydning
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode grønt.
Batteriet kan fortsat benyttes.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter blinker én (1) lysdiode hurtigt gult.
Forespørgslen om batteriets tilstand kunne ikke afsluttes. Gentag proceduren, eller kontakt Hilti Service.
Alle lysdioder lyser som løbelys, og derefter lyser én (1) lysdiode rødt.
Hvis et tilsluttet produktet fortsat kan benyttes, er den resterende batterikapacitet under 50%.
Hvis et tilsluttet produktet ikke længere kan benyttes, er batteriet ved slutningen af sin levetid og skal udskiftes. Kontakt Hilti Service.

Produkt-LED ved dosering

Tilstand
Doseringshjulposition / Symbol
Betydning
LED'en lyser grønt
Kasseringsfunktion Image alternative
Gentagelsesfunktion Image alternative
Volumendosering Image alternative
Kassering / Dosering gennemført.
LED'en lyser rødt
Kasseringsfunktion Image alternative
Gentagelsesfunktion Image alternative
Volumendosering Image alternative
Kassering / Dosering afbrudt.
Kassering / Doseringsmængde ikke tilført fuldstændig.
LED'en blinker rødt
Kasseringsfunktion Image alternative
Gentagelsesfunktion Image alternative
Volumendosering Image alternative
Den resterende mængde i beholderen er ikke tilstrækkelig til:
 • den indstillede dosering
 • gentagelse af den forudgående dosering
 • kasseringsfunktionen

Tekniske data


HDE 500‑22
Vægt i henhold til EPTA Procedure 01 uden batteri
1,9 kg
Nominel spænding
21,6 V
Opbevaringstemperatur
−40 ℃ … 85 ℃
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃

Batteri

Batteriets driftsspænding
21,6 V
Vægt, batteri
Se kapitlet "Bestemmelsesmæssig anvendelse"
Omgivende temperatur under drift
−17 ℃ … 60 ℃
Opbevaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteriets temperatur ved start af ladning
−10 ℃ … 45 ℃

Støjinformation og vibrationsværdier iht. EN 62841

Lydtryk- og vibrationsværdier i denne brugsanvisning er målt i henhold til en standardiseret målemetode og kan anvendes til sammenligning af forskellige elværktøjer. De kan også anvendes til en foreløbig vurdering af den eksponering, brugeren udsættes for.
De anførte data repræsenterer elværktøjets primære anvendelsesformål. Hvis elværktøjet imidlertid anvendes til andre formål, med andre indsatsværktøjer eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan dataene afvige. Dette kan forøge den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
For at opnå en præcis vurdering af den eksponering, som brugeren udsættes for, bør også den tid, hvor maskinen er slukket eller blot kører uden at blive anvendt, inddrages. Dette kan reducere den eksponering, som brugeren udsættes for, i hele arbejdstiden markant.
Fastlæg yderligere sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod støj- og/eller vibrationspåvirkninger, f.eks. er det vigtigt at vedligeholde elværktøj og indsatsværktøj, at holde hænderne varme og at organisere arbejdsprocesserne.
Støjinformation

HDE 500‑22
Typisk A-vægtet lydeffektniveau (LWA)
75 dB
Usikkerhed for det målte lydeffektniveau (KWA)
3 dB
Typisk A-vægtet lydtrykniveau (LpA)
64 dB
Usikkerhed for lydtrykniveau (KpA)
3 dB
Vibrationsoplysninger
Samlet vibrationsværdi (ah)
B 22‑55
0,1 m/s²
B 22‑255
0,2 m/s²
Usikkerhed (Kah)
1,5 m/s²

Forberedelse af arbejdet

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af utilsigtet start!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at det tilhørende produkt er slukket.
 • Fjern batteriet fra maskinen, inden du foretager indstillinger eller skifter tilbehørsdele på den.
Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Opladning af batteri

 1. Læs brugsanvisningen til laderen før opladning.
 2. Vær opmærksom på, at kontakterne på batteriet og laderen er rene og tørre.
 3. Oplad batteriet i en godkendt lader.

Isætning af batteri

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af kortslutning eller batteri, der falder på gulvet!
 • Før isætning af batteriet skal du kontrollere, at batteriets kontakter og kontakterne på produktet er fri for fremmedlegemer.
 • Kontrollér, at batteriet altid går korrekt i indgreb.
 1. Lad batteriet helt op før første ibrugtagning.
 2. Skub batteriet ind i produktet, indtil det går hørbart i indgreb.
 3. Kontrollér, at batteriet er sat korrekt i.

Fjernelse af batteri

 1. Tryk på batteriets frigøringsknap.
 2. Træk batteriet ud af produktet.

Faldsikring

ADVARSEL
Fare for personskader som følge af nedfaldende værktøj og/eller tilbehør!
 • Anvend kun den Hilti -værktøjssikkerhedsline, som er beregnet til dit produkt.
 • Kontrollér værktøjssikkerhedslinens fastgørelsespunkt for mulige skader før hver brug.
 • Fastgør aldrig en værktøjssikkerhedsline i en bæltekrog. Anvend ikke en bæltekrog til at løfte produktet.
Overhold nationale retningslinjer for opgaver i højden.
Anvend Hilti værktøjssikkerhedsline #2261970 eller #2261971 som faldsikring til dette produkt.
  Image alternative
 • Fastgør karabinhagen på en bærende struktur. Kontrollér, at karabinhagen sidder godt fast.
 • Fastgør alt efter den anvendte Hilti værktøjssikkerhedsline den ekstra karabinhage eller løkken på produktet som vist på billedet. Kontrollér for sikker fastgørelse.
  Se brugsanvisningerne til Hilti værktøjssikkerhedslinen.

Ilægning af kassette og foliepatron

FORSIGTIG
Klemningsfare Hænderne kan komme i klemme ved uagtsom indklapning af kassetten.
 • Når kassetten drejes ind, skal du undgå at holde hænderne i området ved kassettefastgørelsen.
FORSIGTIG
Fare for personskader Fare på grund af kemikalier.
 • Kontrollér kassetten for skader eller tilsmudsning. Begge stempler skal kunne bevæges let helt frem og tilbage i kassetten. Beskadigede og/eller meget tilsmudsede kassetter skal udskiftes.
Image alternative
 1. Tryk på frigøringsknappen.
 2. Træk fremføringsstængerne tilbage indtil anslag.
 3. Sæt den forreste del af kassetten i den forreste lejetap.
 4. Træk kassetten på den bageste lejetap, og sving kassetten op.
 5. Skru mixeren på foliepatronen.
 6. Skub foliepatronen ind i kassetten.
 7. Sving kassetten ind i produktet.

Ilægning af patron

Image alternative
 1. Tryk på frigøringsknappen.
 2. Træk fremføringsstængerne tilbage indtil anslag.
 3. Sæt den forreste del af patronen i den forreste lejetap.
 4. Træk patronen på den bageste lejetap, og sving patronen op.
 5. Skru mixeren på patronen.
 6. Sving patronen ind i produktet.

Kassation af den første mørtelmasse

ADVARSEL
Fare for personskader Fare på grund af kemikalier.
 • Ret aldrig mørtelpistolen mod dig selv eller andre personer. Begynd kun doseringen, hvis mixeren er skruet på. Forkert brug kan medføre personskader.
Den første mørtel efter hvert skift af mixeren skal kasseres.
Den første mørtel egner sig ikke til brug.

Kassér den første mørtel manuelt

Image alternative
 1. Sæt doseringsvælgeren på Image alternative.
 2. Tryk på trykknappen, indtil mixeren er helt fyldt op.
 3. Indstil doseringsvælgeren til den ønskede første mørtelmængde Image alternative.
  Vær opmærksom på kasseringsmængden i vejledningerne til foliepatronen.
  Et klik på doseringshjulet svarer til 1 ml.
 4. Kasser den første mørtelmasse.

Første mørtel med kasseringsfunktion

Kasseringsfunktionen giver brugeren den fordel at kunne dosere den nødvendige af den mørtelmasse, der skal kasseres.
Kontrollér før start, om batteriet rækker til at anvende kasseringsfunktionen.
 1. Sæt doseringsvælgeren på Image alternative.
 2. Tryk på trykknappen, indtil mixeren er helt fyldt op.
 3. Indstil doseringsvalgkontakten på kasseringsfunktionen Image alternative, og hold trykknappen inden, indstil mørtelpistolen automatisk stopper kasseringsfunktionen.
  • Hvis den nødvendige kasseringsmængde er blevet doseret, lyser produkt-LED'en grønt.
  • I modsat fald lyser produkt-LED'en rødt. I så fald skal du gentage proceduren til kassering af mørtelmassen.
  Hvis proceduren for mørtelkassering ikke gentages, kan det medføre blandefejl og nedsatte belastningsværdier.
  Mixeren skal fyldes op til mixerspidsen, inden du påbegynder doseringen af den nødvendige mængde mørtel, som skal kasseres. I modsat fald er den kasserede mængde ikke tilstrækkelig.
  Kasseringen af den første mørtel må kun foretages med den medfølgende mixer, ikke med en forlængerslange.

Betjening

Følg sikkerheds- og advarselshenvisningerne i denne dokumentation og på produktet.

Injicering af mørtel

Anvend en ny mixer, hver gang du isætter en nye foilepatron eller en ny patron, og hvis mixeren indeholder størknet masse.
Image alternative
 1. Tryk på trykknappen.
 2. Injicér mørtlen.

Gentagelsesfunktion

Gentagelsesfunktionen giver mulighed for at gentage den tidligere doserede mørtelmængde, uafhængigt af doseringstilstand (Kontinuerlig dosering/Volumendosering).
 • Indstil doseringshjulet til gentagelsessymbolet Image alternative, og holde trykknappen inden, indtil mørtelpistolen automatisk stopper doseringen.
  • Hvis der blev doseret den korrekte volumen, lyser produkt-LED'en grønt.
  • Hvis den planlagte volumen ikke blev doseret fuldstændigt på grund af en afbrydelse, lyser produkt-LED'en rødt.
  Når borehullet er fyldt op, skal du kontrollere, at der er tilstrækkelig mørtel i borehullet.
  Vær opmærksom på opfyldningsmængden i vejledningerne til foliepatronen.

Færdiggørelse af afbrudt dosering

Hvis doseringen blev afbrudt for tidligt af en af følgende årsager:
 1. Trykknappen blev sluppet, før doseringen var afsluttet
 2. Der var for lidt mørtel til doseringen i foliepatronen/patronen
 3. Batteri tomt
lyser produkt-LED'en rødt.
En afbrudt dosering kan færdiggøres ved at dobbeltklikke på trykknappen og holde den inde.
Korrekt afslutning af doseringen angives ved, at produkt-LED'en lyser grønt.
Når foliepatronen/patronen er blevet udskiftet, og den første mørtel er kasseret ved hjælp af kasseringsfunktionen, skal den oprindeligt ønskede doseringsmængde på doseringshjulet indstilles igen, inden der dobbeltklikkes.
Denne funktion er tilgængelig for alle positioner på doseringsvalgkontakten, undtagen kontinuerlig dosering og kasseringsfunktion.
Når borehullet er fyldt op, skal du kontrollere, at der er tilstrækkelig mørtel i borehullet.
Vær opmærksom på opfyldningsmængden i vejledningerne til foliepatronen/patronen.

Udtagning af kassette og foliepatron

Image alternative
 1. Sæt doseringsvælgeren på Image alternative.
 2. Tryk på frigøringsknappen.
 3. Træk fremføringsstængerne tilbage indtil anslag.
 4. Drej kassetten op.
 5. Fjern foliepatronen.
 6. Tryk på tungen på kassetten.
 7. Tryk kassetten ved den bageste lejetap nedad.
 8. Træk kassetten ned fra den forreste lejetap.

Udtagning af patron

Image alternative
 1. Sæt doseringsvælgeren på Image alternative.
 2. Tryk på frigøringsknappen.
 3. Træk fremføringsstængerne tilbage indtil anslag.
 4. Sving patronen op.
 5. Tryk patronen ved den bageste lejetap nedad.
 6. Træk patronen ned fra den forreste lejetap.

Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL
Fare for personskader ved isat batteri !
 • Fjern altid batteriet før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder!
Pleje af produktet
 • Fjern forsigtigt fastsiddende snavs.
  Sørg altid for, at produkt-LED'en holdes ren.
 • Hvis der er ventilationsåbninger, skal disse rengøres forsigtigt med en tør børste.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Smør fremføringsstængerne efter behov.
Pleje af lithium-ion-batterier
 • Anvend aldrig et batteri med tilstoppede ventilationsåbninger. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Undgå, at batteriet udsættes unødigt for støv eller snavs. Udsæt aldrig batteriet for høj fugt (f.eks. ved at sænke det ned i vand eller efterlade det udenfor i regnvejr).
  Hvis et batteri er blevet gennemblødt, skal det behandles som et beskadiget batteri. Isolér det i en ikke-brændbar beholder, og kontakt Hilti Service.
 • Sørg for at holde batteriet fri for olie og fedt. Undgå, at der unødigt samler sig støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød børste eller en ren, tør klud.
  Anvend ikke silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
 • Rengør kun kabinettet med en let fugtet klud. Undlad at anvende silikoneholdige plejemidler, da de kan angribe plastdelene.
Vedligeholdelse
 • Kontrollér regelmæssigt alle synlige dele for skader, og at betjeningselementerne fungerer fejlfrit.
 • Anvend ikke produktet i tilfælde af beskadigelse og/eller funktionsfejl. Få omgående udført reparation hos Hilti Service.
 • Monter alle beskyttelsesanordninger efter pleje- og vedligeholdelsesarbejder, og kontrollér dem for funktion.
Anvend kun originale reservedele og forbrugsmaterialer af hensyn til en sikker drift. Reservedele, forbrugsmaterialer og tilbehør til dit produkt, som vi har godkendt, finder du i dit Hilti Store Center eller under: www.hilti.group .

Transport og opbevaring af batteridrevet værktøj og batterier

Transport
  FORSIGTIG
  Utilsigtet start ved transport !
 • Transportér altid dine produkter uden isat batteri!
 • Tag batteriet/batterierne af.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere transport.
Opbevaring
  ADVARSEL
  Utilsigtet beskadigelse på grund af defekte eller utætte batterier !
 • Opbevar altid dine produkter uden isat batteri!
 • Opbevar produkt og batterier køligt og tørt. Overhold de temperaturgrænser, der fremgår af de tekniske data.
 • Opbevar ikke batterier i laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på varmekilder eller i et vindue.
 • Opbevar produkt og batterier utilgængeligt for børn og uvedkommende personer.
 • Kontrollér produktet og batterierne for skader hver gang før brug og før og efter længere tids opbevaring.

Transport og opbevaring af mørtelpistoler

 • Indstil doseringsvælgeren til Image alternative i forbindelse med transport og opbevaring.

Fejlafhjælpning

Vær opmærksom på batteriets ladetilstand- og fejlindikator ved alle fejl. Se kapitlet Lithium-ion-batteriets indikatorer .
Ved fejl, som ikke fremgår af denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe, beder vi dig om at kontakte Hilti Service.
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Produktet fungerer ikke.
Batteriet er ikke korrekt isat.
 • Bring batteriet i indgreb med et hørbart klik.
Batteriet er afladet.
 • Skift batteriet.
Doseringsvalgkontakt på Image alternative
 • Vælg en ønsket dosering.
Produktet afbryder udpresningen for tidligt
Overbelastningsbeskyttelsen udløses; Mørtelmasse størknet i mixeren
 • Udskift mixeren.
Overbelastningsbeskyttelsen udløses; udpresningskraften er for høj for produktet.
 • Forøg beholdertemperaturen.
Foliepatron tom
 • Udskift den tomme foliepatron.
Batteriet går ikke i indgreb med et tydeligt klik.
Holdetappen på batteriet er snavset.
 • Rengør holdetappen, og bring batteriet i indgreb. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Hilti Service.
Kraftig varmeudvikling i produktet eller batteriet.
Produktet er overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet).
 • Kontrollér effektoplysningerne for dit produkt før alle opgaver. Se Tekniske data.
Elektrisk defekt
 • Sluk omgående produktet, tag batteriet ud, hold øje med det, lad det køle af, og kontakt Hilti Service.
Kassetten kan ikke drejes ind i produktet.
Foliepatron er ikke skubbet helt ind i kassetten.
 • Skub foliepatronen ind i kassetten indtil anslag.
Fremføringsstang ikke trukket helt tilbage
 • Tryk på frigøringsknappen, og træk fremføringsstangen helt tilbage.
Kassetten går ikke i indgreb med et tydeligt klik.
Indgrebstapper tilsmudsede
 • Rengør indgrebstapperne.
Indgrebstapper defekte
 • Anvend en anden kassette. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Hilti Service.
Der strømmer ikke noget produkt ud af mixeren.
Mørtelmasse størknet i mixeren
 • Skru mixeren med størknet masse af, og skru en ny mixer på.
Doseringskontakten står på gentagelsesfunktion uden forudgående definition af udpresningsmængden.
 • Definer en udpresningsmængde, før du bruger gentagelsesfunktionen.

Bortskaffelse

ADVARSEL
Fare for personskader på grund af ukorrekt bortskaffelse! Sundhedsfare på grund af udtrængen af gasser eller væsker.
 • Beskadigede batterier må under ingen omstændigheder sendes!
 • Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem.
 • Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma.
Image alternative Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti -produkter, kan genvindes. Materialerne skal dog sorteres, før de kan genvindes. I mange lande kan du aflevere dine udtjente produkter til Hilti , som derefter genvinder dem. Spørg Hilti s kundeservice eller din forhandler.
Image alternative
 • Elværktøj, elektriske maskiner og batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdingsaffald!

Producentgaranti

 • Hvis du har spørgsmål vedrørende garantibetingelserne, bedes du henvende dig til din lokale Hilti -partner.

Yderligere oplysninger

Kina RoHS (direktiv til begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer)
Image alternative
Denne tabel gælder for det kinesiske marked.

Hilti Li-Ion-batterier

Henvisninger vedrørende sikkerhed og anvendelseI denne dokumentation anvendes begrebet batteri for genopladelige Hilti lithium-ion-batterier, i hvilket flere lithium-ion-celler er forbundet. De er beregnet til Hilti-elværktøjer og må kun anvendes sammen med disse. Anvend kun originale Hilti -batterier!
BeskrivelseHilti -batterier forsynet med cellestyring og cellebeskyttelsessystemer.
Batterierne består af celler, som indeholder lithium-ion-akkumulatormaterialer, som muliggør en høj specifik energitæthed. Li-Ion-celler kendetegnes af en meget lille memory-effekt, men er meget følsom over for slag, dybafladning og højere temperaturer.
De godkendte produkter til Hilti -batterier finder du i din Hilti Store eller på:www.hilti.group
Sikkerhed
 • Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger for sikker håndtering og brug af Li-ion-batterier. I modsat fald kan det medføre hudirritation, alvorlige ætsningsskader, kemiske forbrændinger, brand og/eller eksplosion.
 • Batterier skal behandles forsigtigt for at undgå beskadigelser og udslip af meget sundhedsskadelige væsker!
 • Batterier må under ingen omstændigheder modificeres eller manipuleres!
 • Batterierne må ikke adskilles, klemmes, opvarmes til over 80 °C eller brændes.
 • Anvend og oplad ikke batterier, som har fået stød eller på anden vis er blevet beskadiget. Kontrollér regelmæssigt dine batterier for tegn på skader.
 • Anvend aldrig genbrugte eller reparerede batterier.
 • Anvend aldrig batteriet eller et batteridrevet elværktøj som slagværktøj.
 • Udsæt aldrig batterier for direkte solstråling, høj temperatur, gnister eller åben ild. Det kan medføre eksplosion.
 • Berør ikke batteripolerne med dine fingre, værktøj, smykker eller andre elektrisk ledende genstande. Det kan beskadige batteriet og medføre personskader og materielle skader.
 • Hold batterier på sikker afstand af regn, fugt og væsker. Indtrængende fugt kan medføre kortslutninger, elektrisk stød, forbrændinger, brand og eksplosion.
 • Brug kun ladere og elværktøj, der er beregnet til denne batteritype. Overhold i den forbindelse oplysningerne i de tilhørende brugsanvisninger.
 • Anvend og opbevar ikke batteriet i eksplosionsfarlige omgivelser.
 • Hvis batteriet er for varmt til at kunne røres, kan det være defekt. Anbring batteriet på et overskueligt, ikke-brændbart sted med tilstrækkelig afstand til brændbare materialer. Lad batteriet køle af. Hvis batteriet efter en time fortsat er for varmt til at kunne røres, er det er defekt. Følg anvisningerne i kapitlet Foranstaltninger ved batteribrand .
Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget
 • Kontakt altid Hilti Service, når et batteri er blevet beskadiget.
 • Anvend aldrig batterier, som lækker væske.
 • Undgå direkte øjen- og/eller hudkontakt ved lækkende batterivæske. Brug altid beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved håndtering af batterivæske.
 • Anvend et dertil godkendt kemisk rengøringsmiddel til at fjerne den lækkede batterivæske. Overhold de lokale rengøringsforskrifter for batterivæske.
 • Læg et defekt batteri i en ikke-brændbar beholder, og dæk det til med tørt sand, kridtpulver (CaCO3) eller silikat (vermiculit). Luk derefter låget, så det er lufttæt, og opbevar beholderen på sikker afstand af brandfarlige gasser, væsker eller genstande.
 • Bortskaf beholderen hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
Sådan gør du, hvis batterier ikke længere fungerer
 • Vær opmærksom på unormal batterifunktion, f.eks. fejlagtig opladning eller usædvanligt lange opladningstider, mærkbart effekttab, usædvanlige LED-aktiviteter eller udstrømmende væsker. Disse er tegn på et internt problem.
 • Hvis du har mistanke om et internt batteriproblem, skal du kontakte din Hilti Service.
 • Hvis batteriet ikke længere fungerer, hvis batteriet ikke længere kan oplades, eller hvis det lækker væske, skal det bortskaffes. Se kapitlet Vedligeholdelse og bortskaffelse .
Foranstaltninger ved batteribrand
  ADVARSEL
  Fare på grund af batteribrand! Et brændende batteri frigiver farlige og eksplosionsfarlige væsker og dampe, som kan medføre ætsningsskader, forbrændinger eller eksplosioner.
 • Bær personlige værnemidler, hvis du bekæmper en batteribrand.
 • Sørg for tilstrækkelig ventilation, så farlige og eksplosionsfarlige dampe kan forsvinde.
 • Forlad omgående rummet ved intensiv røgudvikling.
 • Søg læge, hvis du oplever irritation af luftvejene.
 • Kontakt brandvæsnet, inden du påbegynder slukning.
 • Bekæmp kun batteribrande med vand fra størst mulig afstand. Pulverslukker og brandslukningstæpper har ingen virkning ved lithium-ion-batterier. Brande i omgivelserne kan bekæmpes med traditionelle slukningsmidler.
 • Forsøg ikke at flytte store mængder brændende batterier. Fjern ikke-kontaminerede materialer fra de nærmeste omgivelser for på denne måde at isolere de pågældende batterier.
I tilfælde af et batteri, som ikke lader sig afkøle, som ryger, eller som brænder:
 • Tag batteriet op med en skovl, og kom det i en spand med vand. På grund af vandets kølende virkning hæmmes branden i at sprede sig til battericeller, der endnu ikke har nået den kritiske antændelsestemperatur.
 • Lad batteriet blive i spanden i mindst 24 timer, indtil det er fuldstændig afkølet.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
Oplysninger om transport og opbevaring
 • Omgivende driftstemperatur mellem -17 °C og +60 °C.
 • Opbevaringstemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
 • Opbevar ikke batterier på laderen. Tag batteriet ud af laderen, når opladningen er gennemført.
 • Opbevar batterier så køligt og tørt som muligt. En kølig opbevaring forlænger batteriets driftstid. Opbevar aldrig batterier i direkte sollys, på radiatorer eller i et vindue.
 • Batterier må ikke sendes med posten. Henvend dig til et transportfirma, hvis du ønsker at sende ubeskadigede batterier.
 • Transportér aldrig batterier liggende løst og ubeskyttet. Under transporten bør batterierne beskyttes mod hårde slag og vibrationer og isoleres fra enhver form for ledende materialer eller andre batterier, så de ikke kommer i kontakt med andre batteripoler og forårsager en kortslutning. Overhold de lokale transportforskrifter for batterier.
Vedligeholdelse og bortskaffelse
 • Sørg for, at batteriet er tørt og fri for olie og fedt. Undgå unødigt støv eller snavs på batteriet. Rengør batteriet med en tør, blød pensel eller en ren, tør klud.
 • Brug ikke batteriet med tilstoppede luftindtag. Rengør forsigtigt ventilationsåbningerne med en tør, blød børste.
 • Sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i batteriet.
 • Lad ikke fugt trænge ind i batteriet. Hvis der er trængt fugt ind i batteriet, skal det behandles som et beskadiget batteri og isoleres i en ikke-brændbar beholder.
 • Se kapitlet Sådan gør du, hvis batterier er blevet beskadiget .
 • Som følge af ukorrekt bortskaffelse kan der opstå sundhedsfare på grund af lækkende gasser eller væsker. Bortskaf batteriet hos din Hilti Store , eller henvend dig til det ansvarlige renovationsfirma. Overhold de lokale transportforskrifter for beskadigede batterier!
 • Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald.
 • Bortskaf batterier på en sådan måde, at børn ikke kan få fat på dem. Tildæk kontakterne med et ikke-ledende materiale, så kortslutninger undgås.